SPIS TREŚCI

advertisement
Developmental Period Medicine, 2015;XIX,3(I)
245
© IMiD, Wydawnictwo Aluna
SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE
Ewa Gulczyńska, Janusz Gadzinowski
Praktyczne aspekty hipotermii leczniczej w encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej noworodków
− pytania i odpowiedzi. Część I. Przygotowanie do transportu i transport do ośrodka referencyjnego ........... 247
Maria Wilińska, Thomas E. Bachman, Janusz Świetliński
Niepowodzenie wentylacji nieinwazyjnej vs elektywna intubacja od urodzenia – porównanie wyników
leczenia; badanie populacyjne u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała ........................................ 254
Maria Wilińska, Michał Skrzypek, Thomas Bachman, Janusz Świetliński, Marzena Kostuch,
Katarzyna Bierla, Małgorzata Czyżewska, Riad Hajdar, Małgorzata Warakomska
Zastosowanie automatycznej kontroli FiO2- SpO2 w oddziałach intensywnej terapii noworodka
w Polsce. Doniesienie wstępne .................................................................................................................................................. 263
Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Marzena Kostuch, Piotr Korbal, Paweł Krajewski
and the Polish RDS Study Group
Strategie podawania surfaktantu w codziennej praktyce klinicznej.
Pierwsze polskie badanie wieloośrodkowe............................................................................................................................ 271
Tomasz Talar, Urszula Pacześniak, Marek Nowiczewski, Magdalena Kostrzewska,,
Katarzyna Leszczyńska, Ewa Gulczyńska
Krwiak podczepcowy jako okołoporodowa manifestacja rzadkich problemów hematologicznych
u noworodków. Doświadczenia własne................................................................................................................................... 277
Ewa Basiewicz-Ślączka, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Sadeq Yaqoub, Andrzej Kamiński
Współczynnik utlenowania jako predyktor wyniku leczenia noworodków z wrodzoną przepukliną
przeponową. Doniesienie wstępne............................................................................................................................................. 283
Maria Roszkowska-Blaim, Piotr Skrzypczyk
Postępowanie w ostrym uszkodzenieu nerek u niedotlenionych noworodków − trudności i sukcesy............... 289
246
Spis treści
Nina Mól, Przemko Kwinta
Ocena składu ciała przy użyciu bioimpedancji elektrycznej u noworodków urodzonych przedwcześnie
wymagających intensywnej terapii .......................................................................................................................................... 297
Izabela Szymońska, Mateusz Jagła, Katarzyna Starzec, Katarzyna Hrnčiar, Przemko Kwinta
Częstość występowania hiperglikemii u noworodków z bardzo małą masą urodzeniową.
Badanie z wykorzystaniem systemu ciągłego monitorowania glukozy − doniesienie wstępne........................... 305
Alicja Kołodziejczyk, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Monitorowana suplementacja witaminy D u noworodków urodzonych przedwcześnie
– doniesienie pierwsze ................................................................................................................................................................. 313
PRACE POGLĄDOWE
Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka
Czy znieczulanie noworodka jest łatwe? ................................................................................................................................ 319
Nina Mól, Przemko Kwinta
Jak ocenić stan odżywienia u dzieci urodzonych przedwcześnie? − przegląd piśmiennictwa ............................ 324
Zasady przyjmowania i ogłaszania prac w Developmental Period Medicine .......................................................... 332
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards