Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności Fizjoterapia
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
II stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
NAZWA PRZEDMIOTU
Fizjoterapia w neonatologii
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
Diagnostyka i usprawnianie dzieci z zaburzeniami rozwoju. Kliniczne podstawy i fizjoterapia w
Przedmioty wprowadzające
pediatrii.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu pediatrii. Rozwój dziecka w 1. roku życia.
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia
Forma zajęć
dydaktycznych
przedmiotu (odpowiednie
podkreślić)
1. Ogółem
25
Udział w zajęciach obowiązkowych –
Egzamin
ćwiczenia.
Zaliczenie z oceną
2. Wykłady
10
Opanowanie wiedzy z dziedziny neonatologii
Zaliczenie
3. Seminaria
w zakresie przedstawianym na wykładach i
4. Ćwiczenia
15
ćwiczeniach.
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
2
Punkty ETC
Klinika Zakażeń Noworodków, Katedra Neonatologii
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
Prof. dr hab. Jerzy Szczapa
osób realizujących przedmiot Prof. dr hab. Jerzy Szczapa
Dr n. med. Katarzyna Wróblewska-Seniuk
Dr n. med. Karolina Chojnacka
Lek. med. Alicja Kornacka
Lek. med. Łukasz Karpiński
Mgr Beata Pusz
Mgr Katarzyna Drews
Cele przedmiotu (wynikowe Po zakończeniu studiowania przedmiotu student powinien:
dotyczące wiedzy,
1. Znać podstawy fizjologii i wybrane zagadnienia z patologii noworodka.
umiejętności i postaw)
2. Znać zasady resuscytacji noworodka.
3. Znać zasady organizacji oddziału noworodkowego oraz Regionalnej Poradni Oceny Rozwoju
Dziecka.
4. Znać prawidłowy przebieg rozwoju dziecka w 1. roku życia oraz parametry oceny
psychomotorycznej noworodków urodzonych przedwcześnie.
5. Znać podstawowe zasady i techniki fizjoterapii układu oddechowego u noworodków.
6. Znać metody wczesnej diagnostyki i techniki usprawniania dzieci urodzonych przedwcześnie.
Metody dydaktyczne (sposób
Seminaria: Prezentacja filmów dotyczących podstawowej opieki nad noworodkiem, badania
pracy nauczyciela,
noworodka, zasad karmienia naturalnego oraz resuscytacji. Dyskusja ze studentami dotycząca
umożliwiający osiągnięcie
fizjologii okresu noworodkowego oraz podstawowych zagadnień z zakresu patologii
celów kształcenia)
noworodka. Przedstawienie wybranych problemów klinicznych w formie wizyty na oddziałach
położniczych i na oddziale patologii noworodka oraz w formie przypadków do analizy
indywidualnej i/lub grupowej. Ćwiczenia z zakresu resuscytacji noworodka na fantomach.
Ćwiczenia z zakresu fizjoterapii układu oddechowego na oddziale patologii noworodka.
Ćwiczenia w Poradni Oceny Rozwoju Dziecka.
Filmy, slajdy, zdjęcia. Fantomy do resuscytacji. Ćwiczenia na oddziałach klinicznych i w
Środki dydaktyczne
usprawniające proces
poradni.
nauczania
Wykłady
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
Numer Liczba Temat i treści nauczania
liczbę godzin, temat i treści
kolejny godzin
nauczania
1
5
Wprowadzenie do neonatologii.
Fizjologia okresu noworodkowego. Zasady profilaktyki. Badania
przesiewowe. Szczepienia ochronne. Zasady organizacji opieki nad
zdrowym noworodkiem. Organizacja oddziału noworodkowego oraz
dokumentacja noworodka. Ocena stanu ogólnego noworodka oraz zasady
badania klinicznego. Zasady karmienia noworodków donoszonych i
urodzonych przedwcześnie.
Problemy i choroby noworodków urodzonych przedwcześnie.
Ocena dojrzałości noworodka. Żywienie noworodków urodzonych
przedwcześnie. Opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie na
oddziale intensywnej terapii (zasady organizacji i opieki, wyposażenie
oddziału, zasady nadzoru i monitorowanie biofizyczno-biochemiczne).
Zespół zaburzeń oddychania. Bezdechy wcześniaków. Przewlekła choroba
płuc. Drożny przewód tętniczy. Martwicze zapalenie jelit. Retinopatia
wcześniaków.
Seminarium
Temat i treści nauczania
2
5
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Numer
kolejny
1
Liczba
godzin
5
2
5
3
5
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Ćwiczenia
Temat i treści nauczania
Choroby układu oddechowego u noworodków.
Fizjologia oddychania. Cechy fizjologiczne układu oddechowego
noworodka wpływające na funkcje oddechowe. Surfaktant. Czynniki
wpływające na wentylację płucną.
Przyczyny zaburzeń oddychania. Objawy kliniczne. Rozpoznanie i leczenie
zaburzeń oddychania.
Przejściowe zaburzenia oddychania. Zespół zaburzeń oddychania. Zespół
aspiracji smółki. Bezdechy wcześniaków. Przewlekła choroba płuc.
Zasady i techniki fizjoterapii w chorobach układu oddechowego u
noworodków.
Niedotlenienie okołoporodowe.
Definicja, czynniki ryzyka, objawy kliniczne, rokowanie.
Krwawienia dokomorowe i okołokomorowe u noworodków. Powikłania
krwawień – leukomalacja okołokomorowa, wodogłowie pokrwotoczne.
Rozwój niemowląt w 1. roku życia. Odległe powikłania i problemy
noworodków urodzonych przedwcześnie.
Zasady pracy Regionalnej Poradni Oceny Rozwoju Dziecka. Zasady
identyfikacji pacjentów zagrożonych nieprawidłowym rozwojem
psychomotorycznym. Zasady wczesnej rehabilitacji dzieci z grupy ryzyka.
Metody kontroli rozwoju.
Zajęcia praktyczne
Temat i treści nauczania
Praktyki zawodowe
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji).
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji).
─
─
Samokształcenie
Liczba
Temat i treści nauczania
godzin
J. Szczapa - Podstawy neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008.
J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz – Podstawy neonatologii. Podręcznik dla studentów.
Poznań 2006.
G. Banaszek – Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Alfa-Medica
Press. Bielsko-Biała 2004.
M. Matyja, A. Gogola – Edukacja sensomotoryczna niemowląt. AWF Katowice. Katowice 2007
J. Czochańska – Mózgowe porażenie dziecięce. Seminaria z medycyny perinatalnej. Ośrodek
Wydawnictw Naukowych . Poznań 1999.
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=te
xt
Download