Cel kształcenia w jednostce Celem kształcenia jest opanowanie

advertisement
Cel kształcenia w jednostce
Celem kształcenia jest opanowanie przez studentów umiejętności odróżnienia stanów
fizjologii okresu noworodkowego od patologii towarzyszącej temu okresowi, nabycie
umiejętności oceny dojrzałości noworodka oraz problemów wynikających z powikłań
towarzyszących ciąży i związanego z tym ryzyka dla dziecka.
Zarys programu dydaktycznego
Program dydaktyczny obejmuje badanie i problemy kliniczne dotyczące noworodka
zdrowego (postępowanie na sali porodowej, nadzór w okresie wczesnej adaptacji
poporodowej, stany przejściowe okresu noworodkowego, testy przesiewowe, szczepienia),
wcześniaka i noworodka z grupy ryzyka okołoporodowego (uraz okołoporodowy,
encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna, zakażenia, problemy hematologiczne i
metaboliczne) oraz noworodka wymagającego leczenia na oddziale intensywnej terapii
(metody wsparcia oddechowego, stosowanie surfaktantu, postępowanie w stanach zagrożenia
życia) ze szczególnym uwzględnieniem powikłań w okresie noworodkowym oraz
dalszych losów tych dzieci.
Układ zajęć z Neonatologii:
8.00 - 8. 30 omawianie aktualnych problemów klinicznych - dla całej grupy
8.30 - 11.30 ćwiczenia na jednym z 4 odcinków w podgrupach 5-6 osobowych
11.30 - 12.00 przerwa
12.00. – 13.15 dyskusyjne forum kliniczne dla całej grupy
Szczegółowa tematyka ćwiczeń
Ćwiczenia odbywają się na 4 odcinkach:
I. Oddział Noworodkowy (rooming-in)
II. Oddział Patologii Noworodka
III. Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
IV. Poradnia Patologii Noworodka
Tematyka ćwiczeń na odcinku rooming-in:
Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej
Nadzór w okresie wczesnej adaptacji poporodowej
Badanie fizykalne noworodka
Ocena dojrzałości i przebiegu okresu adaptacji
Stany przejściowe okresu noworodkowego
Testy przesiewowe u noworodka
Szczepienia, rodzaje, wskazania i przeciwwskazania
Karmienie piersią (zalety pokarmu kobiecego, leki a karmienie piersią, wzw typu B oraz
AIDS a karmienie piersią, program Promocji Karmienia Piersią na świecie i w Polsce))
Tematyka ćwiczeń na odcinku patologii noworodka:
(łóżka dla wcześniaków i noworodków z grup ryzyka)
Noworodek matki z cukrzycą (obraz kliniczny, postępowanie, leczenie)
Noworodek z chorobą hemolityczną (obraz kliniczny, postępowanie, leczenie)
Noworodek urodzony przedwcześnie i z cechami hipotrofii wewnątrzmacicznej
Uraz okołoporodowy (rozpoznawanie, postępowanie)
Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna
Najczęstsze zakażenia okresu noworodkowego
Normy badań biochemicznych i hematologicznych u noworodka; interpretacja badań
dodatkowych
Tematyka ćwiczeń na odcinku ITN:
Zasady rozpoznawania i postępowania w zespole zaburzeń oddychania
Metody wsparcia oddechowego (CPAP, IMV, IPPV, HFO, HFV, ECMO, wentylacja
tlenkiem azotu)
Stosowanie surfaktantu u noworodka (zalety, wady, zasady stosowania)
Postępowanie w stanach zagrożenia życia
Interpretacja badań gazometrycznych, rtg płuc i jamy brzusznej (niedrożności, martwicze
zapalenie jelit) i USG mózgowia u noworodków leczonych na OITN
Tematyka ćwiczeń w Poradni Przyklinicznej:
Follow-up z oceną rozwoju wcześniaków, noworodków z hipotrofią i dzieci z ciąż wysokiego
ryzyka, kontrola poszpitalna noworodków z grup ryzyka
Tematyka forum dyskusyjnego:
1. Fizjologia okresu noworodkowego (stany przejściowe, żółtaczka fizjologiczna, karmienie
naturalne)
2. Zaburzenia oddychania u noworodka
3. Żółtaczki patologiczne i problemy hematologiczne okresu noworodkowego
4. Problemy metaboliczne i neurologiczne okresu noworodkowego
5. Zakażenia wczesne i późne u noworodka
6. Wcześniactwo
Download