Martwe urodzenia i zgony noworodków

advertisement
Instytut Matki i Dziecka. Klinika Położnictwa i Ginekologii. Pracownia Analiz Zdrowia Kobiet
Dane identyfikujące zoz
Martwe urodzenia i zgony noworodków
wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10
Przyczyny
Rok …
Kwartał ………
A. Martwe urodzenia (przed / śródporodowe)
Masa urodzeniowa (g)
Problem
Kod
<500
O10-15
Rzucawka
O23
Zakażenie dróg moczowopłciowych w ciąży
O24
Cukrzyca w ciąży
O31
Powikłania typowe dla mnogiej
ciąży
O40
Wielowodzie
Łożysko przodujące
O45
Przedwczesne oddzielenie łożyska
O48
Ciąża przenoszona
O60
Poród przedwczesny
O65
O66
15002499
25003999
4000 +
Razem
Poród patologiczny – nieprawidł.
Ustawienie i ułożenie płodu
Poród patologiczny nieprawidł.
Budowa miednicy matki
Inne przyczyny porodu
patologicznego
O69
Nieprawidłowości pępowiny
O74
Powikłania znieczulenia porodu
O88
Zatory z przyczyn położniczych
O99
Inne choroby matki wikłające ciążę
Q00-19
Wady układu nerwowego
Q20-28
Wady układu krążenia
Q30-89
Inne wady wrodzone
Q90-99
Zaburzenia chromosomalne
P95
15001499
Inne zab. Wód i błon płodowych,
przedwcz. pęknięcie błon płod.
O44
O64
10001499
EPH-gestoza, nadciśnienie w ciąży
O16
O41-42
500749
Nieokreślone przyczyny śmierci
płodu
Razem
Ordynator Oddziału Położniczego
Data
Ordynator Oddziału Neonatologicznego
Uwaga przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznanie się z objaśnieniem zawartym w Międzynarodowej Statystyce Kwalifikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych. rewizja X. tom I Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Versahus Kraków 1994
B. Zgony noworodków – poporodowe wczesne (0-6 doby = 168 godz.)
Masa urodzeniowa (g)
Kod
Problem
<500
P00
P01
P02-04
P05-08
P10-15
P21-22
Zamartwica urodzeniowa, zespół
zaburzeń oddychania
P29
P36
Posocznicza bakteryjna noworodka
P55-56
P57-61
P70-74
P75-78
P90-91
P92-96
Q00-18
Q20-28
Q30-37
Q38-45
Q50-64
Q65-89
Q90-99
25003999
4000 +
Razem
Zespoły zachłyśnięcia i inne
powikłania oskrzelowe płucne
Zaburzenia sercowo-naczyniowe
zaczynające się w okresie
okołoporodowym
Wrodzone choroby wirusowe
P50-54
15002499
Wrodzona zapalenie płuc
P35
P37
15001499
Uraz porodowy
Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
P24-28
10001499
Stan płodu i noworodka – czynniki
matczyne
Stan płodu i noworodka –
powikłaniami ciąży u matki
Stan płodu i noworodka –
powikłaniami łożyska, pępowiny –
płody i inne
Zaburzenia związane z czasem
trwania ciąży i wzrostem płodu
P20
P23
500749
Inne wrodzone zakażenia i choroby
pasożytnicze
Utrata krwi, śródczaszkowy
nieurazowy krwotok
Choroby hemolityczne
Żółtaczki i inne zaburzenia
hemolityczne noworodka
Przemijające zaburzenia
wewnątrzwydzielnicze i przemiany
materii swoiste dla płodu i
noworodka
Zaburzenia przewodu
pokarmowego płodu i noworodka
Drgawki i inne zaburzenia
mózgowe noworodka
Zaburzenia odżywiania noworodka
i inne
Wady wrodzone układu nerwowego
i narządów zmysłu
Wady wrodzone układu krążenia
Wady wrodzone układu
oddechowego
Wady wrodzone układu
pokarmowego
Wady wrodzone narządów
płciowych i układu moczowego
Wady wrodzone układu mięśniowoszkieletowego i powłok
Zaburzenia chromosomalne
Razem
Ordynator Oddziału Neonatologicznego
Download