Wstęp do współczesnej neonatologi

advertisement
Szanse na przeżycie w zależności
od dojrzałości i obecności
surfaktantu
First units - neonatal &
paediatric
(1968-70)
Pediatric & neonatal ICU-s
Neonatal intensive care units
Według WHO noworodki dzieli się w
zależności od wieku płodowego na:
Niedonoszone – o wieku płodowym krótszym
niż 37 HBD (>22 - <37)
 Donoszone – o wieku płodowym między 37 a 42
HBD (259 – 294 dni)
 Urodzone po terminie – o wieku płodowym
powyżej 42 HBD

W zależności od stopnia dojrzałości
wewnątrzmacicznej na:
Dojrzałe
 Niedojrzałe (urodzone
przedwcześnie)
Noworodki dojrzałe i niedojrzałe
mogą prezentować:
 Prawidłowe
odżywienie wewnątrzmaciczne –
eutrofia
 Niedostateczne
odżywienie wewnątrzmaciczne –
hipotrofia
 Nadmierne odżywienie wewnątrzmaciczne
hipertrofia
-
Trofię noworodka ocenia się na
podstawie :
 Wyglądu
zewnętrznego dziecka
 Stopnia dojrzałości
 Urodzeniowej masy ciała
 Siatek centylowych
Noworodek o niskiej masie
urodzeniowej ciała.
– noworodek o niskiej masie ciała – masa
ciała nie przekracza 2500g
 VLBW – noworodek o masie ciała równej lub
niższej od 1500g
 ELBW – noworodek o masie ciała równej lub
niższej od 1000g
 ILBW – noworodek o masie ciała równej lub
niższej od 750g
 LBW
Siatka centylowa
Skala dojrzałości Dubowitza
Skala dojrzałości neurologicznej Dubowitza
Odruchy bezwarunkowe u noworodka
samodzielnej
Okres przejścia od życia płodowego do egzystencji
charakteryzuje się znaczną chwiejnością i
niedojrzałością mechanizmów immunologicznych
niedoboru
Odporność noworodka naśladuje kliniczny stan
odporności co predysponuje zwłaszcza te,
urodzone za wcześnie, do uogólnionych infekcji
U noworodków przeważa z góry
zaprogramowana, istniejąca bez uprzedniego
zetknięcia organizmu z czynnikiem
zakaźnym odporność wrodzona (nieswoista,
naturalna)
Bariery anatomiczne: skóra,działanie bakteriostatyczne kw.
tłuszczowych, szczelność nabłonka błon śluzowych
Przewodu pokarmowy: składniki soków trawiennych, niskie pH
soku żołądkowego, enzymy proteolityczne, mikroflora jelitowa
Fizjologiczne czynności mechaniczne: ruchy perystaltyczne, ruch
rzęsek, złuszczanie nabłonka, przemywanie pow. nabłonków, odruchy
kaszlu i kichania
Mechanizmy humoralne: substancje o działaniu bakteriostatycznym/
bakteriobójczym: (lizozym); antybiotykowym(defensyny), w tkankach
i płynach ustrojowych: interferony
Proste mechanizmy rozpoznania: kolektyny, konglutynina,
surfaktant
Miejscowy odczyn zapalny i elementy komórkowe: komórki NK,
komórki żerne (neutrofile, makrofagi/monocyty, eozynofile)
Inne czynniki: genetyczne, hormonalne, temperatura
Odporność naturalna przeważa zwykle
do czasu, kiedy system obronny
nabierze doświadczenia
immunologicznego. Wtedy to
mechanizmy odporności wrodzonej
zostają wzmocnione przez wysoce
efektywną swoistą (nabytą)
odpowiedź immunologiczną
Odrębności układu oddechowego
Zawiązki oskrzeli i płuc stwierdza się
od 6 tygodnia życia płodowego.
Od 11 tygodnia płuca płodu
wykonują ruchy oddechowe
Płuca płodu wypełnione są płynem
płucnym w ilości 30-35ml/kg.
Ruch płynu owodniowego pobudza tkankę
płucna do rozwoju.
Warunki do ograniczonej wymiany gazowej
istnieją od 26 tygodnia ciąży.
Do prawidłowej wymiany gazowej w
płucach niezbędne jest:
- obecność surfaktantu
- prawidłowy rozwój sieci naczyń włosowatych
Podsumowanie predyspozycji do
niewydolności oddechowej (ONO)
”Należy się raczej dziwić, że noworodki
w ogóle są w stanie oddychać ... “. ”
Thomas G. Keens , MD
Childrens Hospital of Los Angeles, 1985
Częstość występowania niewydolności
oddechowej u noworodków:

20 % noworodków z masą urodzeniową <2500 g

50% noworodków urodzonych z masą <1500 g

80 % noworodków przy masie <1000 g i wieku
płodowym 23 – 28 tygodni
USA - umieralność w latach
1988-92
(12 szpitali)
70%
60%
50%
40%
1988
1990
1992
30%
20%
10%
0%
501 - 750 750-1000 1001-1250 1251-1500
Rozwój 56 noworodków
(m. ur. < 1500 g) w wieku 2 lat
100%
80%
60%
72
40%
20%
21
0%
7
NORMA
UPOŚL.
CIEŻK. UP.
Rev Neurol 1995; 23: 635-8
Ocena dzieci z masą ur. < 1500 g
w wieku 2 lat (OIT IP AM w Łodzi)
Porażenie
Opóźnienie
Norma
58%
15%
27%
Powikłania u noworodków
z masą ciała < 1000 g
 Dysplazja
oskrzelowo-płucna 15 - 20%
 Krwawienia
 Retinopatia
śródczaszkowe 20 - 40 %
wcześniacza - 40 - 50 %
Terapia indywidualna,
ukierunkowana rozwojowo
o
o
o
o
o
Delikatne, planowe podejście do dziecka
Ułożenie ciała (zgięciowe, nie na plecach)
Stymulacja dotykowa, ssanie
Redukcja hałasu i światła
Ograniczenie niepotrzebnej inwazyjności monitorowania
Heidelise Als, Pediatrics, 1986
WYNIKI Z LAT 1980-84 (n=161)
i 1985-89 (n=126)
Wiek > 18 mies, ur.m.c. < 800 g
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Upośledz.
Ślepota
Głuchota
1980-84
1985-89
Stosowanie surfaktantu

Zarówno naturalny jak i syntetyczny
zmniejsza ryzyko “Air leak” i umożliwia
szybszą redukcję param. wentylacji

Trzy dawki Exosurfu lepsze niż jedna

Ograniczenie śmiertelności (?) prawdopodobnie przy podaniu < 30 ‘
Definicja Zespołu Zaburzeń
Oddychania (ZZO)

Jest to stan, w którym z powodu niedoboru
surfaktantu i związanej z tym niedodmy
noworodek nie może utrzymać prawidłowej
wentylacji minutowej
 Doprowadza to do niedotlenienia,
hiperkapnii, oraz kwasicy oddechowej,
a następnie metabolicznej.
Definicja ZZO - cd.

Jest to najczęstsza i najcięższa forma
niewydolności oddechowej w tym okresie
życia, która ujawnia się bezpośrednio po
porodzie z maksymalnym nasileniem
między 24 a 48 godziną życia.
Częstość występowania ZZO

u noworodków ur. w 26-30 Hbd wynosi 60%

u noworodków ur. w 32-37 Hbd - 15%

u noworodków ur. powyżej 37 Hbd - 5%
Śmiertelność noworodków w
ZZO

10-50% co stanowi 20% ogólnej
umieralności i jest w 50-70% przyczyną
zgonów wcześniaków.
Działanie surfaktantu

Obniża napięcie powierzchniowe
pęcherzyków płucnych, co zapobiega ich
zapadaniu się i umożliwia wymianę gazową

Przeciwobrzękowe, co zapobiega
przesączaniu płynu z naczyń włosowatych
do światła pęcherzyków
Działanie surfaktantu c.d.

Obronne w stosunku do patogenów
infekcyjnych
 Ochronne na nabłonek oddechowy
pęcherzyków płucnych wynikające głównie
z jego działania przeciw wolnym rodnikom
tlenowym
Rys historyczny
Pattle i Clements w połowie lat 50-tych
wyodrębnili surfaktant z płuc ssaków
i wykazali jego właściwości biofizyczne
w fizjologii płuc.
 Fujiwara i wsp. w 1980 roku po raz pierwszy
podali dotchawiczo surfaktant noworodkom
z ZZO

First paediatric use of mechanical
ventilator in Poland - 1966
Eight year old child with meningitis Wolska Street Hospital for Infectious
Diseases
( PROF. Z. RONDIO - WARSAW )
First intensive care units neonatal & pediatric

OLSZTYN - 1968

WARSAW - Litewska
Introduction of surfactant


1991 - ŁÓDŹ, POZNAŃ
Curosurf
 Alveofact (Beractant)
 Exosurf






Pierwszy raz użyto tlenu do resuscytacji noworodka w
1781 roku
W 1862 roku powiązano uszkodzenie OUN z
niedotlenieniem okołoporodowym
W początkach 20 wieku bardzo różne sposoby podaży
tlenu u noworodka.
1953 skala V. Apgar oceny stanu noworodka po
porodzie
1956 powiązanie skali Apgar z niedoborem zasad z
krwi pępowinowej
1998 pojawiły się pierwsze prace o szkodliwości
100% tlenu podawanego w resuscytacji
Ocena po porodzie - główne elementy

Oddech

Czynność serca

Kolor skóry
Zatrzymanie akcji serca
u noworodków

Przede wszystkim z powodu
niewydolności oddechowej

Brak „nagłej śmierci sercowej”
Objawy zatrzymania krążenia:

Brak reakcji na bodźce

Brak oddechu

Brak tętna, bradykardia < 60/min
SEKWENCJA RESUSCYTACJI
A - Airway
 B - Breathing
 C - Circulation
 D - Drugs

CZTERY ZALETY INTUBACJI

Utrzymanie drożności dróg oddechowych

Unikanie rozdęcia żołądka

Umożliwienie podaży leków
Wskazania do intubacji
 Obecność smółki w tchawicy

Przedłużająca się wentylacja „na maskę”

Konieczność podaży leków

Gdy potrzebny jest masaż serca

Przy wadach - np. przepuklinie przeponowej
Wymiary rurek
intubacyjnych
Masa ciała
Wiek płodowy Średnica rurki
< 1000 g
< 28 hbd
2,5 mm
1 - 2 kg
28 - 34 hbd
3,0 mm
2 - 3 kg
34 - 38 hbd
3,5 mm
> 3 kg
> 38
3,5 - 4,0 mm
Ryzyko podania dosercowego

Odma opłucnowa

Krwiak worka osierdziowego

Uszkodzenie tętnicy wieńcowej

Migotanie komór
Leki niewskazane w resuscytacji

Atropina

Izoprenalina

Steroidy

Glukoza

Preparaty wapnia
Wytyczne ILCOR - adrenalina
 Adrenalinę należy podać (dożylnie lub dotchawiczo),
gdy pomimo prowadzenia wentylacji i masażu serca
przez 30 sek. akcja serca utrzymuje się na poziomie
poniżej 60/min
Dawka 0.01 - 0.03 mg/kg
Skala V. Apgar
Objawy
Punktacja
0
1
2
Czynność serca
brak
<100/min
>100/min
Oddech
Brak
Nieregularny,płytki
Donośny krzyk
Nap. mięśniowe
Brak
Sł. ruchy kończyn
Silne ruchy kończyn
Reakcja na cewnik
Brak
Lekki grymas
Kaszel kichanie
Barwa skóry
Brak
Sinica obwodowa
Różowa
Skala CRIB
Masa ciała
 wiek ciążowy
 wady wrodzone
 niedobór zasad
 minimalne FiO2
 maksymalne FiO2

0 - 7 pt.
0 - 1 pt
0 - 3 pt
0 - 3 pt
0 - 4 pt
0 - 5 pt
Należy pamiętać o tym że:
punktację w skali V. Apgar dajemy po 1,
po 3, po 5 min
jeżeli punktacja jest poniżej 8 po 1 min
obowiązkowa jest gazometria z naczyń
pępowinowych
6-93s
Objętość oddechowa 12 – 67 ml
Ciśnienie pierwszego wdechu 3 – 72 cm H20
Kalberg et al. 1962
250 cm H2O
Vyas et al.1986
U 95 % noworodków FRC przy porodzie
siłami natury tworzy się pod koniec
pierwszego oddechu i jej objętość wynosi
około 15,1ml/kg mc.
Vyae et al. 1981
Po 2 godzinach FRC osiąga wartość
32,2ml/kg mc
Boon et al. 1981
Przy cięciu cesarskim elektywnym FRC po
pierwszym oddechu ma objętość 10ml/kg
mc a po 2 godzinach 21,6ml/kg mc.
Wartość równą objętość FRC przy
porodzie drogami i siłami natury
uzyskuje się po 42 do 54 godzinach i
wtedy wynosi ona 30,4ml.kg mc.
Milner et al. 1978
Stabilizacja na sali
porodowej
Rozpoczęcie resuscytacji za pomocą CPAP
o wysokości 5-6cm H2O
Zastosowanie wczesnego NCAPA jest
bezpieczną i skuteczną procedurą w
leczeniu zaburzeń oddychania
Miksch RM Eur.J. Pediatr 2008
Zastosowanie wczesnego NCPAP redukuje
częstość występowania BPD
Greenough A, Acta Paediatr 2008
W grupie noworodków poniżej 29 Hbd
wczesne zastosowanie NCPAP nie
wpłyneło na częstość występowanie
BPD.
W grupie z zastosowanym NCPAP odma
opłucnowa występowała statystycznie
istotnie częściej niż w grupie intubowanej
na sali porodowej.
Morley CJ, N.Engl.J.Med 2008
Zastosowanie insuflacji tlenem przez kaniulę
donosową jest równie skuteczne jak
stosowanie NCPAP w przypadku
noworodków z zaburzeniami oddychania
Shoemaker MT, J. Perinatol. 2007
Stabilizacja na sali porodowej
Intubacja powinna być zarezerwowana dla
noworodków które nie odpowiedziały na
wentylację workiem Ambu lub wymagają
podaży surfactantu
International Liaison Committee
on Resuscitation (ILCOR)
Międzynarodowe wytyczne
w sprawie postępowania
resuscytacyjnego
2005
ILCOR - aktualne zalecenia
1. Osoba wyszkolona w resuscytacji przy
każdym porodzie
2. Smółkę odessać z gardła po urodzeniu
główki
3. Smółkę z tchawicy odsysać, gdy jest
depresja oddechu, wolna akcja serca
ILCOR - aktualne zalecenia
dotyczące odsysania smółki
Duże badania randomizowane wykazały że
podjęcie prób intubacji i odsysania
zaaspirowanej do tchawicy smółki u żywotnego
noworodka po porodzie nie przynosi korzyści
Dlatego odsysanie w trakcie porodu nie jest już
obecnie zalecane.
Zalecenia ILCOR - c.d.

Rozpocząć IPPV gdy noworodek nie
oddycha pomimo stymulacji, lub gdy
akcja serca jest < 100/min

Masaż serca, gdy pomimo wentylacji
przez 30 sek, akcja serca utrzymuje się
poniżej 60/min
Stwierdzono zmniejszenie ryzyka zgonu w
grupie noworodków resuscytowanych
21% O2 w stosunku do grupy
resuscytowanej 100% O2
Zaobserwowano widoczny trend w
kierunku redukcji częstości
występowania powikłań związanych z
encefalopatią niedokrwienno –
niedotlenieniową.
Saugstad OD, Neonatology 2008
Badanie częstości akcji serca
1.
2.
Osłuchiwanie uderzenia koniuszkowego
stetoskopem
Wyczuwanie pulsowania pępowiny lub
tętnicy ramiennej
Wentylacja
Rodzaje masek
Ułożenie maski na twarzy
Jak trzymać maskę?
Pojemność płuc noworodka
Sposób pomiaru sondy
dożołądkowej
Zalecenia ILCOR - c.d.

Koordynacja masażu serca i wentylacji
w stosunku 1:3 , tzn. na 3 uciśnięcia
mostka przypada 1 wdech

Na minutę przypada 30 wdechów
i 90 ucisków na mostek
Miejsce masażu serca
Sposoby masażu serca
Sposoby masażu serca
Jednak nadal zalecana jest intubacja i
odsysanie smółki z tchawicy u mało
żywotnych noworodków w przypadkach
zanieczyszczenia płynu owodniowego
smółką.
Należy jednak pamiętać, że jakość
uciśnięć i wentylacji jest ważniejsza
niż ich ilość
Dolna jedna trzecia mostka powinna być
uciskana na głębokość odpowiadającą około
jednej trzeciej wymiaru przednio-tylnego
klatki piersiowej.
Stosunek czasu trwania uciśnięcia do
relaksacji z nieco krótszym czasem trwania
uciskania niż relaksacji wydaje się być
korzystniejszy aby wymusić przepływ krwi
u bardzo małych niemowląt.
Podaż leków w CPR

DOŻYLNA

DOTCHAWICZA

DOSZPIKOWA
Podanie adrenaliny
(dożylnie lub dotchawiczo)

Gdy pomimo wentylacji i masażu serca
przez 30 sek. akcja serca utrzymuje
się na poziomie poniżej 60/min

Dawka 0.01 - 0.03 mg/kg

Brak reakcji - odma ?, zła wentylacja ?
Dotchawicza podaż adrenaliny
 Dawka taka sama lub 3 x wyższa
od dożylnej

Rozcieńczenie 10 - 100 g/ml

Efekt utrzymuje się dłużej
Kiedy NaHCO3 , Calcium ?
1. NaHCO3 (4.2%) - gdy brak
efektu drugiej dawki adrenaliny
2. Calcium - przy hipokalcemii ,
hiperkaliemii, hipermagnezemii
Podaż doszpikowa leków
Ellemunter H i wsp. Arch Dis Child 1999;80:F74-75
TOLERANCJA ANOKSJI

MÓZG : 4 - 6 min

MIĘSIEŃ SERCOWY - 15 min

Powodzenie resuscytacji maleje wraz
z upływem czasu
Powodzenie resuscytacji
zwiększają :

Krótki okres od zatrzymania do
podjęcia resuscytacji

Powrót akcji serca < 5 minut

Mniej niż 3 dawki adrenaliny
ILCOR nie zaleca:

Resuscytacji z użyciem 21% tlenu

Podawania dużych dawek adrenaliny

Stosowania hipotermii
Nie podejmowanie resuscytacji

Wiek płodowy < 23 tygodnie

Masa ciała < 400 g

Stwierdzona trisomia 13 lub 18

Bezmózgowie
Zaprzestanie resuscytacji - po 15
minutach gdy brak jest krążenia
Przedwczesne odpływanie
płynu owodniowego –
spojrzenie neonatologa
Paweł Krajewski
PROM dotyczy 30-40%
porodów przedwczesnych.
Ryzyko wystąpienia zakażenia
wewnątrzowodniowego u matki i
wrodzonej infekcji u płodu wzrasta wraz
z długością odpływania płynu
owodniowego.
Zakażenie wewnątrzowodniowe może
przyczyniać się do występowania
poważnych powikłań w okresie
noworodkowym.
Zaliczamy do nich:
śmierć noworodka,
leukomalację okołokomorową (PVL),
krwawienie do i około komorowe (IVH),
porażenie mózgowe dziecięce (CP),
dysplazję oskrzelowo-płucną (BPD)
Ważnymi czynnikami rzutującymi na
wynik leczenia noworodków są: wiek
ciążowy w chwili porodu, masa ciała,
brak lub obecność infekcji oraz czy
podana była pełna dawka steroidów.
Wiek ciążowy oraz obecność lub brak cech
wrodzonej infekcji powinny
determinować postępowanie z pacjentką
z przedwczesnym odpływaniem płynu
owodniowego.
W związku z rozwijającym się zakażeniem
wewnątrzowodniowym, we krwi płodu
dochodzi do wzrostu poziomu cytokin
prozapalnych, a proces ten określany jest
mianem FIRS (fetal inflammatory
response syndrom)
Czynnikami sprzyjającymi
powstaniu FIRS jest poród
przedwczesny oraz
przedwczesne odpływanie
płynu owodniowego.
Sposób powstawania
wrodzonej infekcji u płodu


Mikroorganizmy rozwijające się w
wyniku obecności BV
przechodzą przez doczesną
powodując powstanie lokalnej
reakcji prozapalnej.

Jeżeli rozpoczynający się proces zapalny nie
jest wystarczający do zapoczątkowania
porodu bakterie wnikają do jamy
owodniowej gdzie dochodzi do
zainicjowania produkcji mediatorów
zapalenia.

Mikroorganizmy rozwijające się w
jamie owodniowej wnikają do
organizmu płodu powodując
powstanie systemic inflammatory
response syndrom (FIRS), a po
porodzie powstanie wrodzonej
infekcji EONI (early-onset neonatal
infection).
LPS znaleziony w płynie owodniowym kobiet z
zakażeniem wewnątrzowodniowym powoduje
wzrost ryzyka porodu przedwczesnego,
dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD) i zespołu
zaburzeń oddychania.
Harju K, Pediatr Res. 2005 Feb 17;
Wewnątrzmaciczna infekcja jest często
związana z wzrostem LPS i równocześnie ze
wzrostem stężenia prozapalnych cytokin w
płynie owodniowym.
LPS jest jednym z czynników powstania FIRS
prowadzącego do uszkodzenia mięśnia
sercowego płodu.
Rounioja S Cardiovasc Res. 2003 Oct 15;60(1):156-64.
FIRS powstający pod wpływem
zakażenia wewnątrzowodniowego
jest procesem prowadzącym do
uszkodzenia mózgu i płuc
noworodka.
Viscardi RM, Pediatr Res. 2004 Jun;55(6):1009-17.
Na podstawie ostatnich badań uważa się że
BPD występująca u noworodków poniżej
28 tygodnia ciąży jest inicjowana przez
mediatory zapalenia znajdujące się w
płynie owodniowym, natomiast
uszkodzenia mózgu powodowane są przez
mediatory zapalenia powstałe w wyniku
FIRS.
Viscardi RM, Pediatr Res. 2004 Jun;55(6):1009-17
Histologiczne zmiany w łożysku świadczące o
zakażeniu wewnątrzowodniowym znacząco
zwiększają ryzyko wystąpienie BPD u
noworodków urodzonych przed 28 tygodniem
ciąży (OR 3.6, p = 0.027).
Lieman J. Obstetrics and Gynecology JAN 2005, 105;1: 12-17
Na 1000 żywo urodzonych dzieci u 2 dochodzi do
rozwoju CP. Etiologia CP do końca nie jest znana ale
uważa się iż jest to zespół objawów a nie choroba.
Obecnie uważa się że aż 70-80% CP ma związek z
czynnikami płodowymi a samo niedotlenienie jest
przyczyna tylko mniej niż 10% porażenia mózgowego
dziecięcego.
Jacobsson B, Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2004 Jun;18(3):425-36.
Do prenatalnych czynników ryzyka CP należą: niski
wiek ciążowy, płeć męska, ciąże mnogie, zaburzenia
hormonów tarczycy i infekcje wirusowe.
Obecnie dużą rolę przywiązuje się do infekcji
wewnątrzowodniowej i powstaniem u płodu cech
zapalenia określanych mianem FIRS (fetal
inflammatory response syndrom).
Wzrost stężenia IL-6 w krwi pępowinowej
płodu (jako odpowiedź na proces
zapalny) powoduje uszkodzenie istoty
białej mózgu i przez to jest czynnikiem
powodującym wzrostem częstości
występowania CP.
Pocara P. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 2002;11;18-25
Podwyższony poziom IL-6 z krwi pępowinowej
noworodków matek z PROM związany jest z
wzrostem ryzyka wystąpienia SIRS, PVL i NEC
Goepfert AR, Am J Obstet Gynecol. 2004 Oct;191(4):1375-81.
Przedwczesne odpływanie płynu
owodniowego, którego
konsekwencją jest zakażenia
wewnątrzowodniowe związane jest z
nieprawidłową funkcją lewej
komory serca.
Romero R, J Matern Fetal Neonatal Med. 2004 Sep;16(3):146-57
RDS związany jest z dojrzałością płuc noworodka
wydaje się jednak na podstawie ostatnich badań że w
jego występowaniu ma również udział czynnik
zapalny. U noworodków z rozwiniętym RDS
zaobserwowano podwyższony poziom IL-12/IL-10.
Blanco-Quiros A Allergol Immunopathol 2004 Jul-Aug;32(4):189-96
Poważne powikłania okresu
noworodkowego
– Krwawienie do i około komorowe
– Zespół zaburzeń oddychania
– Niewydolność oddechowa
– Dysplazja oskrzelowo-płucną
– Drgawki
– Martwicze zapalenie jelit
Lieman J. Obstetrics and Gynecology JAN 2005, 105;1: 12-17
Poważne powikłania okresu
noworodkowego
– Perforacja przewodu pokarmowego
– Retinopatia wcześniacza
– Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
– Zapalenie płuc
– Pierwotne nadciśnienie płuc
– Przetrwały przewód tętniczy Botalla
Lieman J. Obstetrics and Gynecology JAN 2005, 105;1: 12-17
Lekkie powikłania okresu
noworodkowych

Hiperbilirubinemia
 TTN
 Powikłania metaboliczne
Lieman J. Obstetrics and Gynecology JAN 2005, 105;1: 12-17
12
10
8
6
Czas PROM
4
2
0
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
60
50
40
CC
IAI
30
20
10
0
26
27
28
29
30 31
32
33
34
35 36
120
100
80
60
40
20
0
26
27
28
29
30
31
CMM
32
CMIM
33
34
35
36
PODSUMOWANIE
Przedwczesne odpływanie płynu
owodniowego jest silnie
skorelowane z powikłaniami okresu
noworodkowego.
Zakażenie wewnątrzowodniowe i
powstały w jego przebiegu FIRS
ma prawdopodobnie istotny
wpływ na rozwój porażenia
mózgowego dziecięcego.
Download