inf_dodatkowa_część_opisowa_2011

advertisement
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Białostocko-Gdańskiej
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA
ROK 2011
/część opisowa/
Wstęp
1. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z siedzibą
przy ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok został powołany w dniu 15.06.1996 roku.
Podstawę prawną funkcjonowania stanowi Ustawa z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku
Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66 poz. 287 z
późniejszymi zmianami)
2. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w 2011 r.
realizował następujące projekty:
- Świetlice socjoterapeutyczne - prowadzone było pięć świetlic socjoterapeutycznych: cztery
w Białymstoku: ul. Św. Mikołaja 5, ul. Dubois 25, ul. Warszawska 47, ul. Św. Proroka
Eliasza 3 oraz jedna w Supraślu, UL. Klasztorna 1. W ramach świetlic udzielana była też
pomoc materialna i psychologiczna dzieciom ze środowisk zagrożonych różnego rodzaju
patologiami i ich rodzinom;
- Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego – prowadziliśmy w 2011 jedną placówkę,
przy ul. Dojnowskiej 80D. W ramach w/w placówki opieką zostały objęte dzieci
zamieszkujące bloki socjalne. Udzielano w niej pomocy podobnej do tej w świetlicach
socjoterapeutycznych;
- Wypoczynek letni i zimowy - zorganizowaliśmy
dzieciom z rodzin ubogich
i patologicznych wypoczynek letni, który odbył się w Lidzbarku Welskim i półkolonie w
Białymstoku – specjalistyczna placówka wsparcia dziennego ul. Dojnowska oraz zimowisko
w Gródku;
- Bezdomność - prowadzona była bezpłatna jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich,
punkt pomocy doraźnej, gdzie wydawana była odzież i paczki żywnościowe, opłacaliśmy
rachunki za leki na recepty, kupowaliśmy opał i opłacaliśmy niewielkie rachunki za energię
elektryczną i gaz. Zorganizowaliśmy spotkania wigilijne i śniadania wielkanocne. W ramach
tego projektu realizowany jest program wychodzenia z bezdomności pod nazwą „Nie bądźmy
obojętni”. Program ten realizowany jest wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w
Białymstoku, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w
Białymstoku, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Strażą Miejską oraz Aresztem Śledczym w
Białymstoku;
- Unijna Pomoc Żywnościowa - wydawaliśmy pomoc żywnościową w ramach dostarczania
żywności dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej współpracując z Bankiem
Żywności w Suwałkach;
- Punkt Konsultacyjny NEPSIS - projekt skierowany do osób dotkniętych chorobą
alkoholową, uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. W ramach tego projektu organizowane
były dyżury specjalisty oraz nabożeństwa, Akatyst do Najświętszej Bogurodzicy ku czci Jej
Ikony „KIELICH NIEUPIJAJACY’. Po nabożeństwie odbywały się wykłady poruszające
tematy choroby alkoholowej.
1
- Wolontariat - przy ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia działa grupa
wolontariuszy skupiająca młodzież ze szkół gimnazjalnych, licealnych i wyższych, która na
co dzień włącza się w realizowane projekty;
- Wolontariat Europejski - w jego ramach w 2011 r. w naszym Ośrodku przebywali
wolontariusze z Francji, Niemiec, Armenii, Turcji i Ukrainy, Portugalii i Hiszpanii.
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia w 2011r. dysponował następującymi
zasobami lokalowymi. Pomieszczenia świetlic socjoterapeutycznych Białystok przy ul. Św.
Mikołaja 5, i w Supraśu przy ul. Klasztorna 1 są własnością parafii prawosławnych.
Budynek przy ul. Warszawska 47 jest własnością Urzędu Miejskiego w Białymstoku i jest
nieodpłatnie użyczony ELEOS Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia na czas
nieokreślony. Świetlica przy ul. Dubois 25 mieści się w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej
ELEMENCIK, budynek placówki wsparcia dziennego przy ul. Dojnowska 80D oraz
świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Św. Proroka Eliasza 3 zostały nieodpłatnie użyczone
ELEOS Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia na czas nieokreślony przez Zarząd Mienia
Komunalnego.
Wszystkie projekty realizowane w ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji
Białostocko-Gdańskiej nie posiadają wyodrębnienia organizacyjnego ani rachunkowego.
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dniem
30.12.2004 roku został wpisany przez Sąd Rejonowy W Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod
numerem 0000225374 i tym samym otrzymał status organizacji pożytku publicznego. W
ewidencji statystycznej w systemie REGON ELEOS Prawosławnemu Ośrodkowi
Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej nadano numer identyfikacyjny - 050490531
Na dzień 31.12.2011 do Zarządu ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia wchodzi 6
osób które zostały powołane na te funkcje Dekretem Prawosławnego Biskupa Białostockiego
i Gdańskiego z dniem 3 listopada 2004 roku
 Marek Masalski – dyrektor,
ul. Wiosenna 4, Zaścianki, 15-521 Zaścianki
 Marta Chomaniuk – zastępca dyrektora, ul. Waszyngtona 24 m 38, 15-269 Białystok
 Katarzyna Maksimiec – skarbnik,
ul. Gen. Sulika 6A m 10 16-200 Dąbrowa Bstocka
 Ks. Anatol Konach – członek,
ul. Trawiasta 5, 15-161 Białystok
 Irena Maksymiuk – członek,
ul. Piłsudskiego 22 m 42, 15-446 Białystok
 Krystyna Czaban – członek,
ul. Żwirki i Wigury 4, 16-030 Supraśl
Cele statutowe organizacji zostały zapisane w paragrafie 6 statutu:
 Organizacja pomocy charytatywnej wiernym zamieszkującym Prawosławną Diecezję
Białostocko-Gdańską,
 Utrzymanie świadomości religijnej i narodowej ludzi objętych pomocą oraz rozwijanie
braterskich kontaktów na płaszczyźnie międzyludzkiej,
 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz patologiom społecznym
 działalność charytatywna
 działalność na rzecz mniejszości narodowych
 pomoc rodzinom ubogim i patologicznym
 pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin rozbitych, ubogich, patologicznych oraz
wychowankom Domów Dziecka,
2






pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym,
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą,
pomoc uchodźcom i emigrantom,
prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
ochrona i promocja zdrowia
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku, rok
obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę przez co najmniej 12 miesięcy i nie są znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez
organizację.
1. Wyjaśnienia do bilansu.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dostosowano do wymogów organizacji pożytku
publicznego, dokonano grupowania operacji gospodarczych przy zastosowaniu zasad pełnej
rachunkowości, zaś wyceny aktywów i pasywów dokonano przy zastosowaniu zasady
ciągłości działalności. Wynik finansowy ustalono i sprawozdanie finansowe sporządzono tak,
aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Odpisów amortyzacyjnych w 2011 roku przez cały rok dokonywano od nowo oddanych do
użytkowania inwestycji w budynku przy ul. Warszawskiej 47. Prace zostały zakwalifikowane
jako inwestycja w obcym środku trwałym i odpisy amortyzacyjne będą dokonywane przez
okres 10 lat.
Suma bilansowa na początek okresu wynosiła 709.571,66 pln zaś na koniec 688.673,23 pln.
Obniżenie sumy bilansowej wynika po stronie aktywów ze zmniejszenia wartości środków
trwałych oraz wartości krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Nieco wzrósł stan
środków pieniężnych oraz pojawiła się nowa pozycja w postaci zapasów towaru. Jest to
żywność rozprowadzana dla biednej ludności w porozumieniu z Bankiem Żywności.. Po
stronie pasywów wykazany jest ujemny wynik finansowy oraz nastąpiło zmniejszenie
wartości Funduszu statutowego. Wzrost nastąpił w stanie rozliczeń międzyokresowych
przychodów (co wynika z faktu zaksięgowania niewykorzystanych w roku 2011 środków
pochodzących z przychodu z 1% podatku) większe w porównaniu z rokiem poprzednim są
także Inne zobowiązania, wynikające z kieszonkowego dla wolontariuszy zagranicznych oraz
nieopłaconych faktur za zużycie energii. Inne rozliczenia międzyokresowe bierne wynikające
z kosztów roku 2011 zafakturowanych w roku 2012 (energia, gaz itp.).
Po stronie aktywów bilans składa się przede wszystkim z wartości posiadanego majątku,
wartości inwestycji w obcym środku trwałym, należności wynikających z kaucji ,
posiadanych środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych.
W ewidencji pozabilansowej wykazane jest użytkowanie nieodpłatne budynku przy ul.
Warszawskiej 47 w Białymstoku, wykorzystywanego na cele statutowe jednostki.
Po stronie pasywów zaś suma bilansowa składa się z funduszu statutowego, wyniku
finansowego za rok bieżący, zobowiązań krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych
biernych. Duża wartość stanowią przychody przyszłych okresów 479.378,75 pln– a przede
3
wszystkim dotacje otrzymane na inwestycje, które są przenoszone na konto przychodów
przez cały okres amortyzacji (użytkowania) środków trwałych (311.972,02 pln) .
Fundusz statutowy w całości stanowi majątek ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia
Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
Rok obrotowy 2011 został zakończony ujemnym wynikiem finansowym w wysokości
50.724,50 pln brutto, który następnie został pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy
od osób prawnych. Dla celów podatkowych podatku dochodowego od osób prawnych
ustalono wynik do opodatkowania na poziomie zysku w wysokości 46.035,12. W tym
1.601,97 stanowi dochód do opodatkowania ponieważ wynika z kosztów odsetek karnych z
tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.. Różnica wynika przede wszystkim
z pomniejszenia przychodów i kosztów o wielkości nie stanowiące przychodów i kosztów
podatkowych oraz z ujęcia w deklaracji CIT-8 pełnej wartości przychodu z tytułu 1 %
podatku
2. Wyjaśnienia do rachunku wyników.
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej prowadzi
działalność nieodpłatną, nie prowadzi działalności odpłatnej ani działalności gospodarczej.
Przychody uzyskane w roku obrotowym stanowią dotacje oraz ofiary i darowizny
przekazywane na działalność ośrodka oraz przychód z wpłat 1 % podatku. W sumie
przychody z działalności statutowej wynoszą 988.790,63 pln, w tym dotacje 750.525,00 pln,
darowizny i ofiary 47.207,06 i wykorzystane środki pochodzące z wpłat 1 % podatku
109.579,03 pln. Przychody pozostałe operacyjne wynoszą 44.999,17 pln i w wysokości
43.560,00 stanowią przeniesienie dotacji wykorzystanych na zakup środków trwałych
amortyzowanych w czasie. Przychody finansowe 2.277,78 pln.
W roku 2011 roku przychody uzyskane z wpłat z tytułu odliczenia 1 % od podatku
dochodowego od osób fizycznych w sumie wyniosły 151.202,10 pln, nie wydatkowaną kwotę
(z uwzględnieniem środków z lat poprzednich) w wysokości 96.759,04 pln przeksięgowano
na konto Międzyokresowe rozliczenia przychodów.
Koszty całkowite wyniosły 1.085.190,11 pln, w tym koszty działań statutowych 989.161,76
pln. Koszty administracyjne, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w 2011 roku
obejmują koszty utrzymania bazy tj. koszty związane ze środkami trwałymi (paliwo do
samochodu, remonty, amortyzacja), koszty mediów, koszty wynagrodzeń osób nie
przypisanych konkretnie do żadnego zadania i inne i wynoszą 96.028,35 pln. W roku 2011
pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne nie wystąpiły. Koszty finansowe wynoszą
1.601,97 i wynikają z odsetek.
W pozycji przychodów finansowych ujmowano w roku 2011 przede wszystkim przychody
związane z gromadzeniem środków na rachunkach bankowych /odsetki od salda dodatniego/.
Przychody pozostałe operacyjne to wartość dotacji rozliczanej w czasie a przeznaczonej na
inwestycje w obcym środku trwałym przyjętej do użytkowania i amortyzowanej przez okres
10 lat.
3.Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych
Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 wynosi 15 osób, wszystkie osoby zatrudnione pracują w
pełnym wymiarze czasu pracy dodatkowo zatrudnianych było kilkanaście osób na podstawie
umów zlecenia przy realizacji poszczególnych projektów.
Sporządzono dnia 26.03.2012 roku
4
Download