Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia - ELEOS

advertisement
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Białostocko-Gdańskiej
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA
ROK 2009
/część opisowa/
Wstęp
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z siedzibą przy
ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok został powołany w dniu 15.06.1996 roku. Podstawę
prawną funkcjonowania stanowi Ustawa z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku Państwa do
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66 poz. 287 z późniejszymi
zmianami)
2. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w 2009r.
realizował następujące projekty:
- Świetlice socjoterapeutyczne - prowadzone były cztery świetlice socjoterapeutyczne: trzy
w Białymstoku: ul. Św. Mikołaja 5, ul. Dubois 25, ul. Warszawska 47 oraz jedną w Supraślu.
W ramach świetlic udzielana była też pomoc materialna i psychologiczna dzieciom ze
środowisk zagrożonych różnego rodzaju patologiami i ich rodzinom
- Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ul .Św. Eliasza 3 działa od listopada
2007 roku.
- Wypoczynek letni i zimowy - zorganizowaliśmy
dzieciom z rodzin ubogich
i patologicznych wypoczynek letni, który odbył się w Stegnie i Mrągowie oraz zimowisko w
Kalinówce kościelnej i Bielsku Podlaskim
- Bezdomność - prowadzona była bezpłatna jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich,
punkt pomocy doraźnej, gdzie wydawana była odzież i paczki żywnościowe, opłacaliśmy
rachunki za leki na recepty, kupowaliśmy opał i opłacaliśmy niewielkie rachunki za energię
elektryczną i gaz. Zorganizowaliśmy spotkania wigilijne i śniadania wielkanocne.
- Unijna Pomoc Żywnościowa - wydawaliśmy pomoc żywnościową w ramach dostarczania
żywności dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej współpracując z Bankiem
Żywności w Suwałkach.
- Punkt Konsultacyjny NEPSIS - projekt skierowany do osób dotkniętych chorobą
alkoholową, uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
- Wolontariat - przy ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia działa grupa
wolontariuszy skupiająca młodzież ze szkół licealnych i wyższych, która na co dzień włącza
się w realizowane projekty.
- Wolontariat Europejski - w jego ramach w 2009r. w naszym Ośrodku przebywali
wolontariusze z Francji, Niemiec, Armenii, Szwecji, Turcji i Ukrainy.
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia w 2009r. dysponował następującymi
zasobami lokalowymi. Pomieszczenia świetlic socjoterapeutycznych Białystok ul. Św.
Mikołaja 5, i Supraśl ul. Klasztorna 1 są własnością parafii prawosławnych. Budynek przy ul.
Warszawska 47 jest własnością Urzędu Miejskiego w Białymstoku i jest nieodpłatnie
użyczony ELEOS Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia na czas nieokreślony. Świetlica
1
przy ul. Dubois 25 mieści się w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej ELEMENCIK, Budynek
placówki wsparcia dziennego przy ul. Św. Eliasza 3 został nieodpłatnie użyczony ELEOS
Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia na czas nieokreślony przez Zarząd Mienia
Komunalnego.
Wszystkie projekty realizowane w ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji
Białostocko-Gdańskiej nie posiadają wyodrębnienia organizacyjnego ani rachunkowego.
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej z dniem
30.12.2004 roku został wpisany przez Sąd Rejonowy W Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod
numerem 0000225374 i tym samym otrzymał status organizacji pożytku publicznego. W
ewidencji statystycznej w systemie REGON ELEOS Prawosławnemu Ośrodkowi
Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej nadano numer identyfikacyjny - 050490531
Na dzień 31.12.2009 do Zarządu ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia wchodzi 6
osób które zostały powołane na te funkcje Dekretem Prawosławnego Biskupa Białostockiego
i Gdańskiego z dniem 3 listopada 2004 roku
 Marek Masalski – dyrektor,
ul. Broniewskiego 8B m 46, 15-748 Białystok
 Marta Chomaniuk – zastępca dyrektora, ul. Waszyngtona 24 m 38, 15-269 Białystok
 Katarzyna Żdanuk – skarbnik,
ul. Gen. Sulika 6A m 10 16-200 Dąbrowa B-stocka
 Ks. Anatol Konach – członek,
ul. Trawiasta 5, 15-161 Białystok
 Irena Maksymiuk – członek,
ul. Piłsudskiego 22 m 42, 15-446 Białystok
 Krystyna Czaban – członek,
ul. Porzeczkowa 15 m 62, 15-815 Białystok
Cele statutowe organizacji zostały zapisane w paragrafie 6 statutu:
 Organizacja pomocy charytatywnej wiernym zamieszkującym Prawosławną Diecezję
Białostocko-Gdańską,
 Utrzymanie świadomości religijnej i narodowej ludzi objętych pomocą oraz rozwijanie
braterskich kontaktów na płaszczyźnie międzyludzkiej,
 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz patologiom społecznym
 działalność charytatywna
 działalność na rzecz mniejszości narodowych
 pomoc rodzinom ubogim i patologicznym
 pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin rozbitych, ubogich, patologicznych oraz
wychowankom Domów Dziecka,
 pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym,
 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą,
 pomoc uchodźcom i emigrantom,
 prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej,
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 ochrona i promocja zdrowia
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku, rok
obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.
Roczne sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę przez co najmniej 12 miesięcy i nie są znane okoliczności, które
2
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez
organizację.
1. Wyjaśnienia do bilansu.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w roku 2009 dostosowano do wymogów
organizacji pożytku publicznego, dokonano grupowania operacji gospodarczych przy
zastosowaniu zasad pełnej rachunkowości, zaś wyceny aktywów i pasywów dokonano przy
zastosowaniu zasady ciągłości działalności. Wynik finansowy ustalono i sprawozdanie
finansowe sporządzono tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.
Odpisów amortyzacyjnych w 2009 dokonywano od posiadanych środków transportowych
przy zastosowaniu metody liniowej. Przez cały rok dokonywano odpisów amortyzacyjnych
od nowo oddanych do użytkowania inwestycji w budynku przy ul. Warszawskiej 47. Prace
zostały zakwalifikowane jako inwestycja w obcym środku trwałym i odpisy amortyzacyjne
będą dokonywane przez okres 10 lat.
Suma bilansowa na początek okresu wynosiła 815.045,13 pln zaś na koniec 762.608,29 pln.
Obniżenie sumy bilansowej wynika po stronie aktywów ze zmniejszenia wartości środków
trwałych oraz wartości krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Nieco wzrósł stan
środków pieniężnych oraz należności. Po stronie pasywów nastąpiło zmniejszenie rozliczeń
międzyokresowych przychodów (co wynika z faktu rozpoczęcia dokonywania odpisów
amortyzacyjnych od inwestycji finansowanych z dotacji) oraz zmniejszenie w porównaniu z
rokiem poprzednim dodatniego wyniku finansowego. Zwiększenie nastąpiło w pozycji
funduszy własnych (przeniesienie wyniku finansowego z roku poprzedniego) oraz w
pozycjach innych zobowiązań oraz innych rozliczeń międzyokresowych..
Po stronie aktywów bilans składa się z wartości posiadanego majątku, wartości inwestycji w
obcym środku trwałym, należności wynikających z kaucji oraz korekty ZUS, posiadanych
środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych.
W ewidencji pozabilansowej wykazane jest użytkowanie nieodpłatne budynku przy ul.
Warszawskiej 47 w Białymstoku, wykorzystywanego na cele statutowe jednostki.
Po stronie pasywów zaś suma bilansowa składa się z funduszu statutowego, wyniku
finansowego za rok bieżący, zobowiązań krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych
biernych. Duża wartość stanowią przychody przyszłych okresów – 445.535,30 pln i zawierają
dotacje otrzymane w 2009 roku przeznaczone do wykorzystania w 2010 roku a przed
wszystkim dotacje otrzymane na inwestycje, które są przenoszone na konto przychodów
przez cały okres amortyzacji (użytkowania) środków trwałych .
Fundusz statutowy w całości stanowi majątek ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia
Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
Rok obrotowy 2009 został zakończony dodatnim wynikiem finansowym w wysokości
27.916,82 pln który zgodnie z zapisami statutu oraz polityki rachunkowości po zamknięciu
roku zostanie przekazany na fundusz statutowy. Dla celów podatkowych podatku
dochodowego od osób prawnych ustalono wynik do opodatkowania na tym samym poziomie,
z czego cała wartość jest wolna od opodatkowania.
Występujące po stronie pasywów wartość zobowiązań krótkoterminowych stanowi wielkość
środków przekazywanych wolontariuszom zagranicznym w miesięcznych ratach..
3
2. Wyjaśnienia do rachunku wyników.
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej prowadzi
działalność nieodpłatną, nie prowadzi działalności odpłatnej ani działalności gospodarczej.
Przychody uzyskane w roku obrotowym stanowią dotacje oraz ofiary i darowizny
przekazywane na działalność ośrodka. W sumie przychody z działalności statutowej wynoszą
888.891,78 pln w tym dotacje 634869,35 pln, Przychody pozostałe operacyjne 3.398,71 pln i
przychody finansowe 1.568,23 pln/
W roku 2009 roku przychody uzyskane z wpłat z tytułu odliczenia 1 % od podatku
dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się i wyniosły 181.149,91 pln..
Koszty całkowite wyniosły 865.941,90 pln, w tym koszty działań statutowych 742.282,89
pln. Koszty administracyjne, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w 2009 roku
obejmują koszty utrzymania bazy tj. koszty związane ze środkami trwałymi (paliwo do
samochodu, remonty, amortyzacja), koszty mediów, koszty wynagrodzeń osób nie
przypisanych konkretnie do żadnego zadania i inne i wynoszą w roku 2009 – 123.651,62 pln.
Ich wzrost w dużej części był spowodowany wzrostem odpisów amortyzacyjnych od
inwestycji oddanych do użytkowania. Wzrosły również usługi obce, które dotyczyły
remontów bieżących samochodu.
W roku 2009 straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.
W pozycji przychodów i kosztów finansowych ujmowano w roku 2009 przede wszystkim
koszty i przychody związane z gromadzeniem środków na rachunkach bankowych /odsetki od
salda dodatniego lub debetowego/.oraz przyjętej nadpłaty z tytułu korekty składek na Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za lata 2005-2008 Przychody pozostałe
operacyjne to wartość środka transportowego przekazanego w formie darowizny..
3.Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych
Przeciętne zatrudnienie w roku 2009 wynosi 12 osób, zaś w przeliczeniu na pełne etaty 10
osób dodatkowo zatrudnianych było kilkanaście osób na podstawie umów zlecenia przy
realizacji poszczególnych projektów.
Sporządzono dnia 11.03.2010 roku
4
Download