nowy rok liturgiczny od adwentu w kościele świętym, to sam jezus

advertisement
NOWY ROK LITURGICZNY OD ADWENTU
W KOŚCIELE ŚWIĘTYM,
TO SAM JEZUS CHRYSTUS, KTÓRY TRWA W SWOIM KOŚCIELE.
Prorocy:
Izajasz … „ten dzień przyniesie radość i błogosławieństwo”
Micheasz … Mesjasz będzie w Betlejem.
Jan Chrzciciel …”Prostujcie drogę Pańską”.
Prorocy przypominają, że Bóg umiłował świat i ludzkość.
Nie tylko umiłował, ale ukazał Boże zbawienie człowieka (po upadku człowieka grzesznego).
Zbawienie to dokonuje się w kościele, przez Jezusa Chrystusa.
Rok liturgiczny w Kościele pomaga człowiekowi na nowo poznawać Boga.
Nasze życie i czyny powinny prowadzić nas przez modlitwę do Boga – Jezusa Chrystusa.
Cała troska Adwentu skupia się skupia się na ludzkim sercu. Serce ludzkie ma na nowo
rozmiłować się w Bogu.
Czy człowiek otworzy się na przyjście Boga ? Adwent to czas nadziei.
Św. Jan Paweł II wprowadzając nas w Trzecie Tysiąclecie –
w „NOVO MILLENIO INEUNTE” powiedział: „ trzeba na nowo uwierzyć w
Jezusa”.
Jest to wielkie wezwanie jakie nas czeka, żeby być wiernym Bogu.
Odkrywać na nowo sens Ewangelii, która prowadzi nas do zjednoczenia z Bogiem , przez
Chrystusa w Duchu Świętym. Jest to bardzo ważna zasada wychowawcza i życia tam, gdzie
kształtuje się człowiek i chrześcijanin.
Janowi Pawłowi II chodziło o duchowość, która otwiera człowieka na współpracę z ludźmi
dobrej woli.
Łaska Boga ma pobudzać wiernych do zaangażowania się w przemianę świata.
To wszystko ma sprzyjać nowej ewangelizacji świata.
„Wy trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę”. – powiedział Chrystus Pan.
Taka jest duchowa siła, każdej wspólnoty z Chrystusem. Kościół jest wspólnotą (a tutaj
parafialną), w której znajdujemy schronienie przed złem i możemy się czuć bezpiecznie.
Słowo Boże wprowadza nas w tajemnicę Kościoła, który jest naszym domem.
Wszystko co uczynimy ma sprzyjać nowej ewangelizacji świata.
„Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym go przywrócić?”
Nie przydaje się na nic! Dlatego trzeba nam rozbudzać w sobie ducha apostolskiego.
„Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie” - przez wiarę i chrzest iść do świadectwa do ożywienia: wiary w Syna Bożego.
Kształtowaniu wiary w obliczu kryzysu naszego czasu, ludzkość odchodzi od równowagi, czyli
harmonii - zgodności między wiarą a rozumem i szacunkiem dla człowieka. Każda z kolejnych
epok tego świata stara się zbudować świat bez Boga. Życie człowieka chce zamknąć do
wymiaru doczesnej egzystencji.
Dlatego:
Wierzę w Syna Bożego.
Odpowiedzią na ten kryzys, jest Słowo Boże zawsze to samo, które dociera do każdego
człowieka.
Tłumaczy prawdę Bożą, że kto uwierzy i przyjmie chrzest ten będzie zbawiony, aby na nowo
wejść w relacje z Bogiem, oraz wspólnotą kościoła do której należymy przez sakrament
Chrztu św..
Obecny kończący się rok zapraszał nas do rozważania słów Jezusa ; „nawróćcie się!”
Przestańmy złem się bawić i czystą łzą spróbujmy serce zbawić. Łaską nawrócenia jest znak
Krzyża św.
Obecny rok – „nawróćcie się!” Idzie dalej poprzez rozważania w roku 2016-ym
Słowo Boże będzie wprowadzać nas w tajemnicę Kościoła św. –
"Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie." –
„Nowe życie w Chrystusie” – dokonuje się w wodzie Chrztu św. i otrzymujemy szatę łaski,
czego symbolem jest białą szata.
Zgłębiać będziemy Słowo Boże, aby nowe życie w Chrystusie dokonało się przez wiarę i chrzest
do świadectwa Chrześcijańskiego.
W ten sposób będziemy się przygotowywali w Polsce do obchodów 1050 rocznicy pierwszego
Chrztu Polski – przypadnie ona w roku 2016. - podczas Światowych Dni Młodych w
Krakowie 2016.
Chrzest to ; „Drzewo życia” - , Chrzest jest źródłem miłosierdzia. A miłosierdzie
jak powiedział Ojcec św. Franciszek – to łaski dla kościoła.
PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2015/2016.
Ogólnokościelny program związany jest z Rokiem Jubileuszowym Bożego Miłosierdzia, z
mottem: Miłosierni jak Ojciec z Światowymi Dniami Młodzieży z hasłem:
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt. 5,7 ), z udziałem Ojca
Świętego Franciszka, które będą miały miejsce w Krakowie.
Natomiast ogólnopolski program związany jest z hasłem „Nowe życie w Chrystusie” oraz z
Jubileuszem 1050 - lecia chrztu Polski.
Kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgodnych z wyznawaną wiarą: zaangażowanie
w życie Kościoła, podjęcie odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego,
społecznego, zawodowego.
W katedrze w sobotę 28 listopada Ks. Biskup na zakończenie Mszy św. wręcza
przedstawicielom dekanatów – rodzinom z wszystkich parafii świecę jubileuszową otrzymaną
do katedry przez Księży Biskupów podczas rekolekcji dla biskupów.
Rok liturgiczny rozpoczyna się 29 listopada 2015 r., w I Niedzielę Adwentu.
Inauguracja Roku Świętego Bożego Miłosierdzia we wtorek 8 grudnia 2015, w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Łączności z Ojcem Świętym, który w tym
dniu otworzy Drzwi Święte, Ks. Biskup otworzy Drzwi Święte – Bramę Miłosierdzia
w Katedrze.
W III Niedzielę Adwentu 13 grudnia o godz. 12.00 w katedrze otwarcie Bramy Miłosierdzia do
uzyskiwania odpustu jubileuszowego, jako widzialny znak jedności całego Kościoła.
Pielgrzymki w tym czasie będą znakiem szczególnym w Roku Świętym - podkreśla Ojciec
Święty w Bulli ;„Misericordiae vultus”-(znaczy; nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia), jest
ikoną drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Jakże pragnę
powiedział Ojciec sw. ; „aby parafie i nasze wspólnoty stały się wyspami miłosierdzia na morzu
obojętności !.” czytajmy Ewangeliczne przypowieści ; uzdrowienie paralityka, o synu
marnotrawnym, dobrym samarytaninie, o dwóch dłużnikach, zagubionej owcy, bogacz i
Łazarz, sędzia i wdowa, faryzeusz i celnik. Miłosiedzie niech się stanie stylem naszego życia.
Tak było w życiu apostołów miłosierdzia.; św. Faustyny. Błog. Matki Teresy z Kalkuty, św.
Alberta Chmielowskiego, a wzorem jest Maryja Matka Miłosierdzia Pani Otrobramska. Pismo
św. Psalmy które mówią o Bożym Miłosierdziu ; 25,41,42, 43,51,57,92,103,119,136.
Praktykujmy pielgrzymki indywidualne kościołów wyznaczonych oraz indywidualne do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (po Wielkanocy).
Pielgrzymki w diecezji grup np. Żywego Różańca, Akcji Katolickiej, Straży Honorowej Serca
Pana Jezusa w naszej diecezji i do Częstochowy.
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 23 sierpnia, Zagłębiowska.
Piesza Pielgrzymka Młodzieży 15 sierpnia.
Pielgrzymka diecezjalna do Kalwarii Zebrzydowskiej - we wrześniu.
Należy przemyśleć podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem duszy i względem
ciała. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia – pisze Ojciec Święty.
Uczynki co do duszy; 1. Upominać grzeszących, 2. pouczać nieumiejętnych, 3. Dobrze
radzić wątpiącym, 4. Pocieszać strapionych, 5. Cierpliwie znosić krzywdy, 6. Chętnie
darować urazy.
Uczynki co do ciała ; 1. Nakarmić głodnych, 2. Napoić spragnionych,
3. Przyodziać nagich, 4. Przjąć do domu podróżujących, 5. Pocieszać więźniów,
6. Odwiedzać chorych, 7. Grzebać umarłych.
Niedziela Palmowa – 20 marzec – Diecezjalny Dzień Młodzieży. Młodzież, która przystąpi
do sakramentu bierzmowania niech rozważy „Credo” – wyznania wiary chrześcijańskiej.
Odnówmy wiarę poprzez ;
1. Rekolekcje w parafiach.
2. Wigilię Paschalną – w Wielką Sobotę, uroczyste odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych.
3. Niedzielę Miłosierdzia Bożego – Uroczystość w Roku Jubileuszowym.
4. Niedzielna aspersja – po Wielkanocy jest nawiązaniem do sakramentu chrztu św.
5. Praktykujmy umieszczenia w swoich domach, mieszkaniach kropielnic z wodą
święconą.
6. Triduum jubileuszowe wokół pierwszego chrztu św. Polski – uroczystości
kościelno-państwowe Gniezno – Poznań, 14 – 16.04.2016r.
7. Akt oddania Polski Matce Bożej – Częstochowa – 03.05.2016 r.
8. Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Franciszka – Kraków – 2631.07.2016. Tydzień wcześniej spotkanie z młodzieżą w diecezji i w parafiach.
9. Będą się odbywały różnego rodzaju sesje naukowe, konferencje, wykłady. Także
organizowanie różnych wystaw, koncertów – Noc Kościołów.
10. Media, Telewizja Trwam, Radio Maryja, Niedziela, Gość Niedzielny będą
realizowały programy katolickie w roku duszpasterskim.
11. Ruchy, Stowarzyszenia, Organizacje kościelne w diecezji opierają swój program
na tematyce roku duszpasterskiego, który koresponduje z nową ewangelizacją.
12. „Caritas parafialny i diecezjalny” przez swoje działania uczestniczy praktycznie w
Roku Bożego Miłosierdzia.
Te wszystkie zawarte myśli roku duszpasterskiego mają pomóc wiernym w duchowym
przeżywaniu bogatych treści duszpasterskich w roku 2016.
Download