Dr Marzena ŁUSZCZEWSKA: ZARYS ARCHEOLOGI

advertisement
Zarys archeologii śródziemnomorskiej – ćwiczenia – 30 godz. – II sem.
Opis
Ćwiczenia stanowić będą uzupełnienie wykładu w zakresie archeologii klasycznej. Główny
nacisk położony zostanie na kwestie technologiczno-terminologiczne. Poruszone zostaną
następujące zagadnienia: geografia świata helleńskiego i Imperium Romanum, chronologia,
rachuba czasu, najważniejsze święta, mitologia i religia, urbanistyka, architektura, rzeźba oraz
wybrane techniki rzemieślnicze starożytnej Grecji i Rzymu.
Literatura
Bernhard M.L., Greckie malarstwo wazowe, Warszawa-Wrocław-Kraków 1966
eadem, Sztuka grecka archaiczna, Warszawa 1989
eadem, Sztuka grecka IV w. p.n.e., Warszawa 1992
eadem, Sztuka grecka V w. p.n.e., Warszawa 1991
eadem, Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1993
Boardmann J., Sztuka Grecka, Warszawa 1999
Ciechanowicz J., Rzym. Ludzie i budowle, Warszawa 1987
Cornell T., Matthews J., Rzym, [Wielkie Kultury Świata], Warszawa 1995
Garbsch J., Terra sigillata. Porcelana antyku, Warszawa 1993
Grant M., Miasta Wezuwiusza, Warszawa 1986
Grimal P., Miasta rzymskie, Warszawa 1970
Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1990
Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1999
K. Majewski (red.), Kultura materialna starożytnej Grecji, t.2, Wrocław - Warszawa - Kraków
1977 (wybrane rozdziały)
Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996
Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999
Mueller-Wiener W., Greckie budownictwo antyczne, przeł. D. Gorzelany, wyd. Platan 2004
Nowicka M., Malarstwo antyczne, Wrocław 1985
Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999
Papuci-Władyka E., Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001
Parnicki-Pudełko S., Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1975
Pietrzykowski M., Mitologia starożytnej Grecji, Warszawa 1979
Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, t.I-II, Warszawa 1975-80
Scullard H., Cary M., Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992
Słownik terminologiczny sztuk pięknych (wydanie nowe) pod red. K. Kubalskiej-Sulkiewicz,
Warszawa 1996
Stierlin H., Grecja. Od Myken do Partenonu, [Architektura Świata], Warszawa 1998
Ulatowski K., Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1970
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red E. Wipszyckiej-Bravo, t. 1-2,
[wyd. nowe]
Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983
Download