2. ANTYCZNA GRECJA

advertisement
2. ANTYCZNA GRECJA
1) W początkach istnienia w starożytności Grecy nazywali swoją ojczyznę:
a) Jonią
b) Helladą
c) Achają
d) Mykenią
2) Wybierz zestawienie najlepiej opisujące warunki naturalne, które ukształtowały rozwój
starożytnej Grecji:
a) teren głównie górzysty, rozproszone doliny i równiny, mało żyznych gleb, wysokie temperatury
powodujące susze
b) teren głównie równinny, mało gór i dolin, mało żyznych gleb, wysokie temperatury powodujące
susze
c) teren głównie równinny, mało gór i dolin, dostatek żyznych gleb, umiarkowane temperatury
d) teren głównie górzysty, rozproszone doliny i równiny, dostatek żyznych gleb, umiarkowane
temperatury
3) Nazwą polis określano w starożytnej Grecji:
a) miasta-państwa wznoszone na terenach górzystych (wpływ na obronność)
b) tereny zdobyte w podbojach na obszarze Azji Mniejszej
c) wspólnoty obywatelskie zamieszkujące miasta-państwa
d) kolonie zakładane przez Greków w basenie Morza Śródziemnego
4) Cywilizacja minojska powstała w:
a) II w. p.n.e.
b) II tysiącleciu p.n.e.
c) I tysiącleciu p.n.e.
d) III tysiącleciu p.n.e.
5) Cywilizacja mykeńska zaczęła rozwijać się:
a) w III tysiącleciu p.n.e. na Krecie
b) w II tysiącleciu p.n.e. na Peloponezie
c) w III tysiącleciu p.n.e. w Jonii
d) w I tysiącleciu p.n.e. w Jonii
6) Ustrój demokratyczny wprowadzono w Atenach po raz pierwszy w:
a) III w. p.n.e.
b) IV w. p.n.e.
c) V w. p.n.e.
d) VI w. p.n.e.
7) Obywatelami z pełnią praw politycznych byli w starożytnych Atenach:
a) mężczyźni i kobiety, których rodzicami byli Ateńczycy
b) wyłącznie mężczyźni, których rodzicami byli Ateńczycy
c) mężczyźni, kobiety i cudzoziemcy – niezależnie od urodzenia
d) wyłącznie mężczyźni, których choć jedno z rodziców było urodzone w Atenach
8) Do obowiązków eklezji NIE należało:
a) decydowanie o wydatkach państwa
b) wydawanie wyroków w sprawach sądowych
c) przyjmowanie posłów zagranicznych
d) uchwalanie praw
9) W starożytnych Atenach urzędników wybierano głównie:
a) w drodze losowania na roczną kadencję
b) w drodze głosowania eklezji na roczną kadencję
c) w drodze głosowania eklezji aż do odwołania ze stanowiska
d) w drodze losowania na 10-letnią kadencję
10) Procedura ostracyzmu miała na celu:
a) wybór na zgromadzeniu osoby uważanej za najznamienitszego polityka
b) wyłonienie strategów w drodze głosowania
c) wybór na zgromadzeniu osoby uważanej za wroga demokracji
d) podjęcie decyzji w kwestii wypowiedzenia zawarcia pokoju
11) Ziemie, na których powstała Sparta, nazywały się:
a) Mesenia (Lakonia)
b) Arkadia
c) Lacedemon (Lakonia)
d) Lemnos (Lacedemon)
12) Pełnię praw obywatelskich i ziemię posiadali w Sparcie:
a) Spartanie
b) heloci
c) Spartanie i periojkowie
d) Spartanie, periojkowie i heloci
13) Geruzja to:
a) dziesięciu najwyższych urzędników
b) Rada Starszych złożona z 28 szanowanych obywateli pow. 60 r.ż. i dwóch królów
c) wszyscy obywatele Sparty posiadający pełnię praw obywatelskich
d) zgromadzenie obywateli
14) Eforowie to:
a) 10 najwyższych urzędników Sparty
b) 5 najwyższych urzędników Sparty
c) Rada Starszych złożona z 28 szanowanych obywateli
d) zgromadzenie obywateli
15) Która z cech NIE była elementem spartańskiego wychowania?
a) okresowe gry wojenne kończone bogatymi ucztami na cześć zwycięzców
b) skąpe wyżywienie żołnierzy
c) spanie na ziemi
d) skąpe odzienie
16) Okres świetności imperium perskiego, gdy zajmowało ono obszar od Indii do M. Śródziemnego
i Egiptu, przypadał na:
a) IV w. p.n.e.
b) V w. p.n.e.
c) VI w. p.n.e.
d) VII w. p.n.e.
17) Kolonie greckie pod panowaniem Persów chciały wolności. Z tego względu wzniecili powstanie
zapoczątkowane w:
a) Efezie
b) Halikarnasie
c) Milecie
d) Abydos
18) Wyprawa wojsk króla Dariusza do Aten miała miejsce w:
a) 480 r. p.n.e.
b) 500 r. p.n.e.
c) 490 r. p.n.e.
d) 460 r. p.n.e.
19) Pierwszy najazd Persów na Ateny zakończył się z powodu:
a) kapitulacji Aten
b) porażki Persów pod Maratonem, gdzie Grekom dowodził Miltiades
c) nadejścia zimy, co uniemożliwiało Persom dostarczanie zaopatrzenia dla wojsk
d) porażki Persów pod Salaminą, gdzie Grekom dowodził Miltiades
20) Drugiej wyprawie Persów przewodził:
a) Dariusz, w 480 r. p.n.e.
b) Kserkses, w 490 r. p.n.e.
c) Kserkses, w 460 r. p.n.e.
d) Kserkses, w 480 r. p.n.e.
21) Punktem zwrotnym podczas drugiego najazdu Persów na Ateny, po którym król armii
najeźdźców wrócił do swojej ojczyzny, była bitwa:
a) pod Maratonem
b) pod Salaminą
c) pod Platejami
d) pod Termopilami
22) Ostatnia duża bitwa, przesądzająca o zwycięstwie Greków nad wojskami Persów, miała
miejsce:
a) pod Maratonem w 478 r. p.n.e.
b) pod Platejami w 479 r. p.n.e.
c) pod Salaminą w 479 r. p.n.e.
d) pod Termopilami w 478 r. p.n.e.
23) W panteonie bóstw starożytnej Grecji władcą Olimpu i królem wszystkich bogów był:
a) Ares
b) Zeus
c) Hefajstos
d) Hades
24) Wskaż, która z wymienionych form kultu bogów panteonu greckiego nie była stosowana w
Starożytnej Grecji:
a) taniec
b) krwawe ofiary
c) igrzyska
d) walki wojowników na śmierć i życie
25) Najsłynniejsza wyrocznia starożytnej Grecji – kapłanka Pytia – żyła w:
a) Delfach
b) Atenach
c) Sparcie
d) Olimpii
26) Mitami nazywamy:
a) opowieści o herosach i bogach spisane w starożytności w formie świętych ksiąg
b) fantastyczne opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie, które nie miały nic wspólnego z
wierzeniami Greków
c) symboliczne opowieści o bogach, herosach, ich losach i wyjaśniające otaczający świat
d) tradycje ustne przekazujące wiedzę nt. odmiennego od ludzkiego stylu życia bogów
27) Pierwsze igrzyska w Olimpii zorganizowano w roku:
a) 767 p.n.e.
b) 676 p.n.e.
c) 776 p.n.e.
d) 677 p.n.e.
28) Powód, dla którego organizowano igrzyska olimpijskie to:
a) chęć uczczenia Zeusa, króla bogów
b) propagowanie w Grecji sprawności fizycznej
c) pobudzenie gospodarki Olimpii
d) oderwanie się od codziennego życia
29) W skład pięcioboju lekkoatletycznego nie wchodziła dyscyplina:
a) bieg na 192 m
b) zapasy
c) boks
d) rzut oszczepem
30) Najbardziej brutalna dyscyplina igrzysk to:
a) wyścigi rydwanów
b) boks
c) zapasy
d) pankration
31) Przedstawienie teatralne wywodziły się w starożytnej Grecji z:
a) kultu Apolla, boga opiekuna sztuk
b) kultu Dionizosa, boga wina
c) tradycji egipskich i mezopotamskich
d) rozwoju sztuk literackich
32) Do największych tragediopisarzy starożytnej Grecji należał:
a) Euklides
b) Sofokles
c) Arystofanes
d) Sokrates
33) Poematy Homera – „Iliada” i „Odyseja” – powstały w:
a) VI w. p.n.e.
b) VII w. p.n.e.
c) VIII w. p.n.e.
d) XI w. p.n.e.
34) Śmierć Achillesa opisano w:
a) Eneidzie
b) Iliadzie
c) Odysei
d) Antygonie
35) W malarstwie wazowym starożytni Grecy stosowali dwa style:
a) czerwonofigurowy i czarnofigurowy
b) białofigurowy i czarnofigurowy
c) czarnofigurowy i żółtofigurowy
d) białofigurowy i czerwonofigurowy
36) Najwspanialsze dzieło Myrona to:
a) Eneida
b) Zapaśnik
c) Oszczepnik
d) Dyskobol
37) Najbardziej zdobne kapitele kolumn były charakterystyczne dla porządku architektonicznego:
a) jońskiego
b) doryckiego
c) korynckiego
d) achajskiego
38) Umiłowanie mądrości i nieustanne jej poszukiwanie nazywamy:
a) obiektywizmem
b) filozofią
c) realizmem
d) idealizmem
39) Założycielem ateńskiej szkoły filozoficznej – Akademii – był:
a) Arystoteles
b) Platon,
c) uczeń Sokratesa
d) Sokrates Platon,
e) uczeń Arystotelesa
40) Zasadę umiaru – złotego środka – wymyślił:
a) Arystoteles, uczeń Sokratesa
b) Arystoteles, uczeń Platona
c) Arystoteles, uczeń Talesa z Miletu
d) Platon
41) Autorem „Elementów”, podręcznika matematyki napisanego w IV w. p.n.e., był:
a) Tales z Miletu
b) Pitagoras
c) Tukidydes
d) Euklides
42) Największym dokonaniem Herodota było:
a) stworzenie siatki kartograficznej
b) napisanie „Wojny peloponeskiej”
c) napisanie „Dziejów”
d) założenie Liceum
43) Ostateczną postać teorii geocentrycznej opracował w II w. n.e.:
a) Klaudiusz Ptolemeusz
b) Pitagoras
c) Tales
d) Archimedes
44) Którego wynalazku nie wymyślił Archimedes?
a) śruba wodna
b) klepsydra
c) wielokrążek
d) siatka kartograficzna
45) Wojna peloponeska wybuchła w Helladzie pod koniec V w. p.n.e. pomiędzy:
a) Spartą i Tebami
b) Atenami i Spartą
c) Persją i Spartą
d) Tebami i Argos
46) Trudną sytuację wewnętrzną Greków i ich konflikty wykorzystał do zdobycia Hellady król
Macedonii:
a) Kserkses
b) Dariusz II
c) Artakserkses I
d) Filip II
47) Walna bitwa przesądzająca o podboju Grecji przez Macedonię miała miejsce:
a) pod Cheroneą w 383 r. p.n.e.
b) pod Issos w 339 r. p.n.e.
c) pod Cheroneą w 339 r. p.n.e.
d) pod Cheroneą w 338 r. p.n.e.
48) Wyprawa Aleksandra Wielkiego na podbój Persji rozpoczęła się w:
a) 334 r. p.n.e.
b) 332 r. p.n.e.
c) 323 r. p.n.e.
d) 343 r. p.n.e.
49) Do najważniejszych zwycięstw Aleksandra Wielkiego w czasie podboju Persji należy bitwa:
a) nad Granik w 337 r. p.n.e.
b) pod Issos w 338 r. p.n.e.
c) pod Cheroneą w 339 r. p.n.e.
d) pod Gaugamelą w 332 r. p.n.e.
50) Śmierć Aleksandra Wielkiego, która wyznaczyła początek epoki hellenizmu, datuje się na rok:
a) 323 p.n.e.
b) 327 p.n.e.
c) 333 p.n.e.
d) 313 p.n.e.
Download