Początki cywilizacji

advertisement
ROZDZIAŁ II:
ANTYCZNA GRECJA
Terminy
Hellada
Hellenowie
kultura minojska
kultura
mykeńska
agora
polis
kolonizacja
kolonia
metropolia
Ateny
Attyka
demokracja
Hellada
Grecy tak nazywali swoją ojczyznę.
Hellenowie
nazwa ludów zamieszkujących starożytną
Grecję (Helladę)
kultura minojska
nazwa kultury wywodzi się od mitycznego
króla Minosa, rozwinęła się pod koniec
III tys.p.n.e., na wyspie Krecie;
zabytki: pałac w Knossos, pismo
Kreteńczyków (nie rozszyfrowane).
kultura mykeńska
Nazwa kultury pochodzi od Myken
(Peloponez), rozwinęła się w połowie II
tys.p.n.e.; zabytki: maska Agamemnona,
brama lwic w Mykenach, ozdoby
mykeńskie, ruiny warowni mykeńskich.
agora
główny plac w polis greckim, skupiający życie
towarzyskie, gospodarcze i polityczne.
polis
miasto-państwo w starożytnej Grecji,
obejmujące miasto i okoliczne wsie i osady.
kolonizacja
zasiedlanie nowych terenów przez kolonistów.
kolonia
nowe miasto założone poza Helladą przez
kolonistów greckich.
metropolia
Ateny
Attyka
demokracja
rodzinna polis kolonistów, miejsce
skąd przybyli do kolonii.
główne miasto państwo starożytnej
Grecji położone w Attyce.
kraina starożytnej Grecji, w której
znajdowały się Ateny.
demos+kratos=władza ludu, system
rządów wprowadzony w Atenach w
VI w.p.n.e.
zgromadzenie
ludowe (eklezja)
demagog
strateg
ostracyzm
Akropol
Wielka Grecja
stoa
Sparta
Lakonia
periojkowie
geruzja (rada
starszych)
heloci
zgromadzenie
ludowe (eklezja)
demagog
strateg
ostracyzm
wszyscy obywatele Aten (mężczyźni),
władza ustawodawcza w Atenach,
uchwalało prawa, decydowało o wydatkach,
wysłuchiwało posłów z innych państw.
najlepsi mówcy na eklezji zwani
przywódcami ludu.
dowodził armią i flotą ateńską.
prawo pozwalające wygnać z Aten na 10
lat człowieka uznanego za wroga
demokracji. Głosowano na ostrakonach,
czyli glinianych skorupach.
Akropol
strome wapienne wzgórze w Atenach, na
którym wzniesiono wspaniałe świątynie
poświęcone bogom.
Wielka Grecja
Hellada wraz z koloniami.
stoa
budowla składająca się z dachu opartego na
kolumnach chroniąca przed deszczem i
słońcem ludzi znajdujących się na Agorze.
Sparta
miasto państwo greckie znajdujące się na
Peloponezie w krainie zwanej Lakonią.
Lakonia
kraina w starożytnej Grecji, w której
powstała Sparta.
heloci
uprawiali ziemię należącą do Spartan. Byli
całkowicie zależni od swych panów i bez ich
zgody nie mogli opuszczać miejsca
zamieszkania.
periojkowie
cieszyli się wolnością osobistą w Sparcie, ale
nie uczestniczyli w rządzeniu polis.
Zajmowali się handlem i rzemiosłem.
geruzja (rada
starszych)
przygotowywała projekty ustaw pod
głosowanie Zgromadzenia ludowego,
wydawała wyroki sądowe.
eforzy
zgromadzenie
ludowe
hoplita
hoplon
falanga
Persja
Nieśmiertelni
Maraton
Termopile
Salamina
Plateje
triera
eforzy
w Sparcie, realizowali postanowienia przyjęte
przez geruzję i zatwierdzone przez
zgromadzenie ludowe.
zgromadzenie
ludowe
w obradach mieli obowiązek uczestniczyć
wszyscy Spartanie, zatwierdzało lub
odrzucało uchwały przygotowane przez
geruzję.
hoplita
ciężkozbrojny żołnierz piechoty greckiej.
hoplon
duża okrągła tarcza greckiego hoplity.
falanga
szyk bojowy piechoty greckiej.
Persja
starożytne państwo leżące na terytorium
dzisiejszego Iranu.
Nieśmiertelni
nazwa oddziałów perskich pieszych
wojowników.
Maraton
miejscowość położona ok. 40 km od Aten,
miejsce starcia Greków i Persów w 490
r.p.n.e., Zwycięstwo Greków, słynny bieg
Filippidesa (maraton).
Termopile
wąwóz miejsce bitwy grecko-perskiej w 480
r.p.n.e. klęska Spartan pod wodzą Leonidasa.
Salamina
wyspa grecka, w której pobliżu doszło do
starcia grecko-perskiego w 480 r.p.n.e.,
zwycięstwo Temistoklesa i Greków.
Plateje
miejsce starcia armii greckiej i perskiej w
479 r.p.n.e., klęska Persów.
triera
nazwa greckiego okrętu wojennego.
tytani
Olimp
wyrocznia
Pytia
Dwunastka
olimpijska
mit
heros
gimnazjon
agon
hipodrom
igrzyska
olimpiada
tytani
według mitologii greckiej rządzili światem
przed Zeusem,
Olimp
najwyższa góra w Grecji, miejsce gdzie mieli
według mitologii mieszkać bogowie.
wyrocznia
miejsce święte, gdzie bogowie, za
pośrednictwem kapłanów, przepowiadali
przyszłość, wyrażali swoją wolę i udzielali
rad w sprawach prywatnych i państwowych.
Pytia
kapłanka w świątyni Apolla w Delfach. Pełniła
rolę Wyroczni, piła wodę z źródła i wpadała
w trans. Kapłani układali ze słów wyroczni
odpowiedź.
Dwunastka
olimpijska
najważniejsi bogowie greccy: Zeus, Hera,
Atena, Apollo, Hefajstos, Hades, Hermes,
Artemida, Posejdon, Afrodyta, Ares, Hestia.
mit
opowieść o otaczającym ludzkość świecie,
opisująca historię bogów, zjawisk
paranormalnych, demonów, legendarnych
bohaterów oraz historię stworzenia świata i
człowieka.
heros
w mitologii greckiej postać zrodzona ze
związku człowieka i boga. Herosi mieli
nadzwyczajne zdolności, jak wielka siła,
spryt lub inne przymioty.
gimnazjon
w starożytnej Grecji był to zespół tylko
częściowo krytych budowli, które były
przeznaczone do ćwiczeń fizycznych.
agony
zawody, łączące w sobie zmagania sportowe,
muzyczne i teatralne. Wiązały się z
uroczystościami odbywającymi się w
sanktuariach.
hipodrom
to plac o zarysie wydłużonego prostokąta,
zakończony z węższych stron półokrągło
pełniący funkcję toru wyścigowego dla koni i
rydwanów. Najbardziej znane były w Olimpii i
Lykajos.
igrzyska
duże międzynarodowe wydarzenia sportowe
organizowane zwykle co cztery lata.
olimpiada
zawody olimpijskie organizowane w
starożytnej Grecji, co cztery lata.
Olimpia
pięciobój
olimpijski
Wielkie Dionizje
koturny
dramat
tragedia
komedia
skene
proskenion
orchestra
theatron
„Iliada”
Olimpia
miejsce w Grecji, w którym odbywały się
starożytne igrzyska.
pięciobój
olimpijski
dyscypliny prezentowane na olimpiadzie: rzut
oszczepem, rzut dyskiem, skok w dal, bieg i
zapasy.
Wielkie Dionizje
attyckie święta w starożytnej Grecji na
cześć Dionizosa boga wina, dały początek
teatrowi
koturny
buty na bardzo wysokich obcasach. Używane
były w starożytnym teatrze greckim.
Aktorzy w teatrze greckim wkładali je aby
ich można było lepiej widzieć z daleka.
dramat
utwór literacki charakteryzujący się przede
wszystkim tym, że jest tworzony w celu
realizacji scenicznej.
tragedia
to utwór dramatyczny, w którym ośrodkiem
akcji jest nieprzezwyciężalny i kończący się
nieuchronną klęską, konflikt wybitnej
jednostki z siłami wyższymi - losem, fatum,
prawami historii, prawami moralnymi, prawami
społecznymi itp. Konflikt ten określa się jako
konflikt tragiczny.
komedia
jeden z trzech, obok tragedii i dramatu
właściwego, gatunków dramatycznych.
Komedie cechuje pogodny nastrój, komizm,
najczęściej żywa akcja i szczęśliwe dla
bohaterów zakończenie.
skene
w teatrach greckich budynek usytuowany
naprzeciw widowni, mieściły się w nim szatnie
dla aktorów, magazyny rekwizytów.
proskenion
w teatrze greckim podest przed skene,
odpowiednik współczesnej sceny, pojawił się na
przełomie V i IV w. p.n.e., a upowszechnił się w
II w. p.n.e. Aktorzy wraz z rozwojem teatru
odłączyli się od chóru i przenieśli na proskenion,
gdzie rozgrywali właściwą akcję sztuki, podczas
gdy chór pozostał na orchestrze.
orchestra
nazwa półkolistego placu w teatrach greckich,
znajdującego się pomiędzy sceną a widownią.
Była to centralna część teatru. Na niej
odbywały się występy chóru i aktorów w
wystawianych sztukach.
theatron
nazwa widowni w teatrze greckim.
„Iliada”
autorstwo tradycja przypisuje Homerowi. Datuje
się ją na VIII lub VII wiek p.n.e. – stanowi ona
najstarszy zabytek literatury greckiej. Tematem
utworu jest gniew Achillesa i związane z nim
epizody wojny trojańskiej.
„Odyseja”
meandry
malarstwo
czarnofigurowe
malarstwo
czerwonofiguro
we
porządek
dorycki
porządek joński
porządek
koryncki
filozofia
logika
Akademia
Platońska
Liceum
klepsydra
„Odyseja”
epos grecki, przypisywany Homerowi, oparty na
antycznej ustnej tradycji epickiej, a w formie
pisanej istniejący przypuszczalnie od VIII wieku
p.n.e. To dzieje powrotu Odyseusza do ojczyzny
po zakończeniu wojny trojańskiej.
meandry
element dekoracyjny stosowany w architekturze,
rzeźbie, malarstwie. Znany w starożytnej Grecji i
Rzymie; powrócił w okresie renesansu i
klasycyzmu. Jest to geometryczny ornament w
formie poziomego pasa. Nazwa pochodzi od rzeki
Meander płynącej w Azji Mniejszej.
malarstwo
czarnofigurowe
stosowany w starożytnej Grecji sposób zdobienia
naczyń ceramicznych. Artysta malował postaci i
przedmioty specjalnym barwnikiem, który po
wypalaniu nabierał czarnego koloru, reszta
naczynia – czerwonego. Styl ten powstał
najprawdopodobniej w Koryncie w VII/VI wieku
p.n.e..
malarstwo
czerwonofigurowe
sposób malowania naczyń w starożytnej Grecji.
Wszedł w życie około 530 roku p.n.e. Polegał na
malowaniu czerwonych sylwetek na czarnym tle.
porządek dorycki
porządek joński
porządek
koryncki
filozofia
kolumny bez bazy, kanelury, mało ozdobny
kapitel, grube.
baza z kilku kamiennych kręgów, kapitel z
wolutami, szczupła.
posiadały bazę, kapitel bogato zdobiony-liść
akantu, bardzo smukłe.
nauka, miłośniczka mądrości, rozważania na
temat podstawowych problemów takich jak
np. istnienie, umysł, poznanie, wartości,
język.
logika
nauka o sposobach jasnego i ścisłego
formułowania myśli, o regułach poprawnego
rozumowania i uzasadniania twierdzeń.
Akademia
Platońska
szkoła założona w Atenach ok. 387 p.n.e.
przez Platona, istniała do 529, kiedy została
zlikwidowana przez cesarza bizantyjskiego
Justyniana.
Liceum
szkoła filozoficzna założona przez ucznia
Platona – Arystotelesa w IV wieku p.n.e.
klepsydra
Klepsydra-zegar wodny, urządzenie służące
do pomiaru czasu. Jego działanie opiera się o
regularny i stały wypływ wody ze zbiornika
zwykle przez niewielki otwór. Pomysł
Archimedesa.
„ogniste
zwierciadła”
eureka
(heureka)
Związek Morski
wojna
peloponeska
Cheronea
Issos
Gaugamela
kultura
hellenistyczna
węzeł gordyjski
kultura
helleńska
powrócić na
tarczy
styl lakoniczny
„ogniste
zwierciadła”
Według starożytnych pisarzy za pomocą luster
umieszczonych na brzegu Archimedes podpalał
statki Rzymian, gdy tylko zbliżyły się do lądu na
odległość strzału z łuku za pomocą ,,ognistych
zwierciadeł ". Ten wynalazek miał być
wykorzystany przez Sarkuzy w wojnie z
Rzymianami
eureka (heureka)
(z greckiego znalazłem) – wykrzyknienie radości,
wydawany zwykle przy niespodziewanym wpadnięciu
na jakiś pomysł, często kojarzony z odkryciami
naukowymi. Uważa się, że okrzyk ten został
wprowadzony do naszej kultury przez
Archimedesa, starożytnego greckiego filozofa i
matematyka.
Związek Morski
Ateński Związek Morski – sojusz polis starożytnej
Grecji kontrolowany przez Ateny.
wojna
peloponeska
wybitne dzieło historyczne Tukidydesa opisujące
przebieg wojny peloponeskiej (431-404 p.n.e.)
pomiędzy Spartą a Atenami oraz ich
sprzymierzeńcami. Powstało w V wieku p.n.e.
Cheronea
Miejsce bitwy pod Cheroneją (338 p.n.e.),
zwycięskiej dla armii Filipa II Macedońskiego,
której wynik zadecydował o utracie niezależności
przez polis greckie.
Issos
W pobliżu Issos, w listopadzie 333 r. p.n.e. armia
Aleksandra Wielkiego odniosła druzgocące
zwycięstwo nad wojskami króla perskiego Dariusza
III.
Gaugamela
starożytne miasto w Mezopotamii na lewym brzegu
rzeki Tygrys, miejsce zwycięstwa Aleksandra
Wielkiego w 331 p.n.e. nad królem perskim
Dariuszem III.
kultura
hellenistyczna
Powstała w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego,
kiedy nastąpiło bezpośrednie spotkanie helleńskiej
kultury ze starszymi cywilizacjami Wschodu,
pojawiły się nowe prądy w religii, filozofii i
sztuce, rozwinęła się nauka. Jest to kultura
Grecka z domieszkami innych kultur starożytnego
wschodu
węzeł gordyjski
kunsztownie zawiązany węzeł ze sznura łączący
części wozu, który rozwiązał Aleksander
Macedoński w Gordion.
kultura helleńska
jest to kultura czysto grecka, związana z Helladą.
powrócić na
tarczy
spartańskie matki żegnały wyruszających na
bitwę: słowami; wróć z tarczą lub na tarczy,
oznaczało to, że Spartanin może wrócić jako
zwycięzca (ze swoją bronią) lub martwy (poległych
niesiono na tarczy), i nie ma innej możliwości.
styl lakoniczny
zwięzłość i precyzja w wyrażaniu myśli, lapidarny i
oszczędny sposób wypowiadania się, wedle tradycji
właściwy Spartanom, mieszkańcom starożytnej
Lakonii.
Download