TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ

advertisement
Nazwisko i mię ...........................................................
Klasa III
TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ
O EPOCE STAROŻYTNEJ GRECJI
1. Jakich twórców kojarzysz z literaturą starożytnej Grecji?
a)
twórca eposów - ...............................................................
b)
poeci - ..................................................................................
c)
dramatopisarze - ..................................................................
0-3
2. Termin klasycyzm oznacza:
a)
kierunki w literaturze, sztuce czy filozofii, które nawiązują do ustaleń inorm
klasycznych, uznają je za wzorcowe i pragną je naśladować
b)
starożytny świat Grecji i Rzymu, kultury rozwijającej się w basenie Morza
Śródziemnego
c)
historia innych kultur (Babilonii i Egiptu)
d)
przestrzeń czasowa Biblii
0-1
3. Człowiek epoki antyku charakteryzował się:
a)
pobożnością, wiernością Bogu, ojczyźnie, bronił swego honoru,
b)
dobrą sławą, cnotą, umiarem, harmonią, zachowaniem harmonii ładu
ispokoju,
c)
uczucie podstawowym motorem działania w życiu, jednostka nieprzeciętna,
bohatersko walczył w obronie ojczyzny i gotów był poświęcić za nią życie,
d)
jednostka przeciętna kierująca się w życiu rozumem i doświadczeniem.
0-1
4. Uzupełnij podany wykres – podział literatury na rodzaje i gatunki literackie w epoce
antycznej Grecji
LITERATURA
rodzaje literackie
gatunki literackie
0-2
5. Co to jest mit? - wyjaśnij pojęcie
............................................................................................................................
............................................................................................................................
0-1
6. Podaj podział mitów.
Mity dzielimy na:
a) ...............................................................
b) ...............................................................
c) ...............................................................
0-1
7. Wymień cztery słynne mity greckie. Krótko scharakteryzuj dwa z nich.
a)
Mit o .......................... - ....................................................................................
b)
Mit o .......................... - ....................................................................................
c)
d)
Mit o .......................... - ....................................................................................
Mit o .......................... - ....................................................................................
0-2
8. Przyporządkuj przedstawicieli filozofii greckiej do kierunków jakie reprezentowali
wkulturze antycznej Grecji.
a)
............................................ – „Jedno wiem, że nic nie wiem”
b)
............................................ – „Idee i cienie idei – jaskinia platońska”
c)
............................................ – stoicyzm
d)
............................................ – epikureizm – „carpe diem”
Zenon z Kition, Platon, Sokrates, Epikur, Diogenes.
0-2
9. Wyjaśnij znaczenie wyrażeń mitologicznych
a)
„pięta Achillesa”
– ............................................
b)
„koń trojański”
– ............................................
c)
„stajnia Augiasza”
– ............................................
d)
„paniczny strach”
– ............................................
0-4
10. Przedstaw cechy dramatu antycznego na podstawie tragedii Antygona Sofoklesa
a)
............................................
b)
............................................
c)
............................................
d)
............................................
0-2
TEKST ŹRÓDŁOWY
Fragmenty książki „Wybór maski” – autor: Andrzej Banach
Siedzibą teatru mogło być początkowo każde miejsce, z którego mieszkańcy całego miasta
oglądać mogli razem duże widowisko. Ustrój był demokratyczny, każdy miał prawo słyszeć i
widzieć dobrze. Do tego celu nadawało się najlepiej naturalne zbocze wzgórza, u którego stóp
płaska powierzchnia pomieścić mogła chór i aktorów. (...)
W klasycznym teatrze greckim to naturalne miejsce przedstawienia, trochę; przez architekta
poprawione, stanowiło więcej niż techniczne rozwiązanie: łączyło się ściśle z treścią sztuki. Grek
żył codziennie w najbliższej przyjaźni z przyrodą, i idea tragedii związek ten błogosławiła. (...)
Przedstawienie rozpoczynało się o wschodzie słońca, kończyło z zachodem i trwało w
sumie zwykle kilka dni. (...) Taka długość przedstawienia byłaby nużąca, gdyby teatr istniał tylko
dla samej sztuki. Wtedy wzruszenie z artyzmu, płynące przez kilkadziesiąt godzin, zmieniałoby się
w zmęczenie. Ale teatr byt równocześnie konkursem poetyckim, przeglądem tańców, popisem
muzycznym i wokalnym, a zarazem odświętnym miejscem spotkania całego miasta i zaproszonych
gości. W tych warunkach, w powietrzu łagodnym, pobyt w teatrze mógł być miły. (...)
Aktor był słabo widoczny z oddali, ale głos jego, dzięki znakomitej akustyce i odpowiednio
zbudowanej masce, słyszano z najdalszych miejsc. Dobierano więc aktorów według rodzaju głosu,
zwłaszcza że w partiach ważniejszych musieli śpiewać jak w operze. Twarz zakrywała maska, dla
ekspresji zostawała więc reszta ciała. Była ona w kostiumie kontrastowym lub jaskrawym dobrze
widzialna. Dlatego aktor opanować musiał znakomicie sztukę mimu, pantomimy i tańca. (...)
Niezmienna maska, którą aktor przywdziewał z początkiem, a składał po skończeniu
przedstawienia, zachęcała do stworzenia typu bez pęknięć, bohatera, którego tylko los zniszczyć
może. (...) Dla publiczności maska stanowiła najlepszy środek informacji o przeznaczeniu aktora.
(...)
Tak prosto przebrani aktorzy grali na scenie zbudowanej nie mniej prosto i celowo. U stóp
amfiteatru znajdowała się okrągła powierzchnia, zwana orchestrą, na której swobodnie poruszał się
chór. Za czasów Sofoklesa i Ajschylosa całość przedstawienia rozgrywała się w tym miejscu.
Później poza orchestrą, naprzeciw środkowych miejsc widowni, zbudowano nieszerokie
prostokątne podwyższenie, na którym pokazywali się artyści. To miejsce nazywano proskenion. W
głębi znajdowała się fasada budynku z pięknymi kolumnami, o wyglądzie świątyni czy pałacu. Ten
budynek to scena fskene, tj. buda). Front jego miał zwykle troje drzwi, przez które aktorzy
wchodzili i wychodzili. Przez otwory te można też było wygodnie wytoczyć małą platformę dla
pokazania zabitego za sceną tyrana. Wtedy akcja rozgrywała się na trzech poziomach: orchestra,
proskenion i dach skene.
11. Teatry w Grecji budowano:
a) na płaskich powierzchniach
b) nad brzegiem morza
c) na zboczach wzgórz
d) w centrum miast
0-1
12. Odwołując się do wiedzy historycznej, zaznacz prawidłową odpowiedź. Przedstawienia
odbywały się:
a) codziennie
b) z okazji świąt
c) dwa razy w tygodniu
d) w przypadkowych dniach
0-1
13. Które dziedziny sztuki prezentowane były w teatrze greckim?
a) literatura, rzeźba, taniec
b) taniec, malarstwo, rzeźba
c) literatura, muzyka, taniec
d) muzyka, literatura, malarstwo
0-1
14. W którym z następujących punktów znajduje się fałszywa informacja o aktorach teatru
greckiego?
a) doskonale tańczył i śpiewał
b) musiał opanować sztukę mimu
c) w trakcie przedstawienia zmieniał maski
d) wychodził na proskenion przez drzwi sceny
0-1
15. Z tekstu wynika, że amfiteatr w starożytnym teatrze był:
a) miejscem dla widzów położonym półkoliście na zboczach pagórka
b) miejscem dla widzów znajdującym się dookoła sceny
c) okrągłą powierzchnią, na której poruszał się chór
d) fasadą budynku z kolumnami
0-1
16. Które z następujących mitologicznych postaci kojarzą ci się ze sztuką?
a) Zeus
b) Muzy
c) Hermes
d) Herkules
0-1
17. Na rysunku zaznaczono elementy architektoniczne teatru greckiego. Przyporządkuj
każdemu z nich odpowiednią cyfrę.
a) skene (scena) - .............
b) proskenion - .............
c) orchestra - .............
d) widownia - .............
0-1
18. Zakreśl punkt, w którym występują wyrazy mające związek wyłącznie z teatrem:
a) didaskalia, antrakt, kurtyna
b) kamera, aktor, rekwizyt
c) montaż, scena, sufler
d) plan, kadr, akt
0-1
19. Który z wymienionych tu utworów jest przeznaczony do wystawiania na scenie?
a) Opowieść wigilijna Karola Dickensa
b) Romeo i Julia Williama Szekspira
c) Krzyżacy Henryka Sienkiewicza
d) Treny Jana Kochanowskiego
0-1
20. Wyrazy o podanych znaczeniach wpisz kolejno w rubryki krzyżówki.
1. Inaczej tekst poboczny w dramacie.
2. Czuwa nad całością przedstawienia
teatralnego.
3. Utwór dramatyczny przedstawiający
konflikt, który prowadzi do klęski
bohatera.
4. Zabawny utwór dramatyczny.
5. Przystosowanie utworu literackiego
do wystawienia na scenie.
6. Potocznie o przedstawieniu
teatralnym.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0-6
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards