Konkurs wiedzy o teatrze

advertisement
Konkurs wiedzy o teatrze
Część pierwsza - test wiedzy
Odpowiedz na pytania:
1. Jakie obrzędy dały początek dramatowi?
2. Jak nazywały się wysokie sznurowane buty używane przez aktorów w teatrach
starożytnej Grecji?
3. Jak nazywa się cześć dramatu, będąca względnie samodzielnym fragmentem akcji?
4. Jaką nazwę ma tekst poboczny dramatu, nie przeznaczony do wygłaszania przez
aktorów, zawierający uwagi sceniczne autora?
5. Jak nazywamy przedmiot wykorzystywany przez aktora na scenie podczas gry?
6. Jak nazywa się ubiór aktora? Często charakteryzuje postać, a w dramatach
historycznych także epokę?
Część druga - prawda czy fałsz?
Zastanów się, które z podanych stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe i zaznacz:
P- prawda, F- fałsz.
1. Do tego, aby istniał teatr, wystarczą dwie osoby: aktor i widz.
2. Tekst główny dramatu to didaskalia.
3. Starożytni aktorzy występowali w maskach.
4. W teatrze greckim mogły występować kobiety.
5. Ważną rolę w greckim teatrze odgrywał chór.
6. Inspicjent podpowiada tekst aktorowi.
7. Kurtyna to ruchoma zasłona, która oddziela scenę od widowni.
8. Monolog to rozmowa najczęściej dwóch osób.
9. Aktor, prócz rekwizytów i kostiumów, powinien wykazać się talentem i wcielać się
w rolę.
10. Scenograf to osoba odpowiedzialna za kostiumy, rekwizyty, dekoracje.
11. Dramat to utwór, w którym narrator opowiada o świecie przedstawionym.
12. Rekwizyt i dekoracje to elementy scenografii.
Cześć trzecia – uzupełnij
Uzupełnij podane definicje:
1. Wzajemne oddziaływanie aktorów i widzów podczas przedstawienia, wywierające
wpływ na jego ostateczny kształt to .....
2. Pracownik teatru zajmujący się charakteryzacją aktorów to ......
3. Przerwa między aktami, częściami spektaklu nazywana jest ......
4. Za ruch sceniczny odpowiada autor układu tanecznego, czyli .....
5. Rodzaj literacki (obok liryki i epiki), obejmujący dzieła przeznaczone do realizacji
teatralnej to.....
6. Dzwonek w teatrze nazywamy.....
Część czwarta – dopisz, wyjaśnij, wymień.
1. Dopisz siedzibę teatrów. Wykorzystaj nazwy miast umieszczone w ramce.
A. Teatr Narodowy-..............
B. Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego-..............
C. Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej-..............
D. Teatr Rozrywki-.............
Katowice, Chorzów, Kraków,
Warszawa
2. Dopisz imiona aktorów:
A. ......... Hanuszkiewicz
B. ......... Seniuk
C. ......... Gajos
D. ......... Englert
E. ......... Trela
F. ......... Dymna
3. Wyjaśnij, w jakim znaczeniu funkcjonują w codziennym życiu podane niżej określenia ze
słownictwa teatralnego:
A. klapa na całej linii
B. robi z siebie widowisko
C. dobry z niego aktor
D. zejść z afisza
E. udany debiut
F. ale teatr!
4. Wymień trzy cechy kulturalnego widza teatralnego.
Download