W starożytnej Grecji

advertisement
W starożytnej Grecji
Tekst do zadań od 1. do 4.
W starożytnej Grecji raz w roku odbywały się święta ku czci boga Dionizosa, zwane dionizjami.
Trwały cztery dni, w czasie których przez miasta przechodziły korowody przebierańców, przedstawiających Dionizosa w otoczeniu leśnych stworów. Śpiewali oni pieśni sławiące boga. Śpiewacy
ubrani byli w koźle skóry, ponieważ kozioł to zwierzę poświęcone Dionizosowi. Na pamiątkę
tych pieśni powstało słowo tragedia (z gr. pieśń kozła). Oprócz chórzystów pojawiali się także
aktorzy, recytujący różne utwory i prowadzący ze sobą rozmowy, zwane dialogami. W ten sposób z
czasem z pieśni powstały sztuki teatralne, zwane dramatami.
Dramaty wystawiano w czasie dionizjów. Sztuki brały udział w konkursie, do którego przygotowywano się wiele miesięcy. Przez trzy dni wystawiano tragedie. Były to sztuki o tematyce
poważnej. Czwartego dnia wystawiano komedie - wesołe, żartobliwe przedstawienia.
Aktorami byli wyłącznie mężczyźni. Odtwarzali oni również role żeńskie. Aktorzy zakładali na
twarze maski, które wyrażały charakter granej postaci. Na nogach mieli koturny, buty na podwyższonych podeszwach. Ponieważ przedstawienia uważano za obrzęd religijny, kobiety w ogóle nie
mogły w nich uczestniczyć.
1. Uzupełnij poniższy tekst.
Dionizje to święta ku czci boga .............................. Odbywały się one w .....................................
Wtedy to narodziły się sztuki teatralne zwane .............................. Wystawiano je w ciągu
czterech
dni: przez trzy dni wystawiano ................................ , czyli sztuki o tematyce ................................. ,
a ostatniego dnia pokazywano wesołe przedstawienia, czyli .........................
2. Kobiety nie mogły brać udziału w dionizjach, ponieważ
a. były mniej wykształcone i nie potrafiły grać na scenie
b. dionizje były obrzędem religijnym, do którego nie dopuszczano kobiet
c. w sztukach nie występowały postacie żeńskie, więc nie było potrzeby angażować kobiet
d. kobietom nie wypadało chodzić w koźlich skórach
3. Słowo tragedia pochodzi z języka
a. włoskiego
b. łacińskiego
c. greckiego
d. germańskiego
4. Przez ile dni w czasie dionizjów wystawiano komedie?
a. l
b. 2
c. 3
d. 4
5. Dionizos to jeden z wielu bogów czczonych w starożytnej Grecji. Czy znasz innych? Połącz
imiona bogów z wyjaśnieniami, kim byli (przy imieniu boga wpisz odpowiednią literę).
a. bóg mórz, b. bóg miłości, c. władca bogów i ludzi
Zeus
Posejdon
Eros
6. Jak nazywała się góra będąca legendarną siedzibą greckich bogów?
a. Synaj
b. Ararat
c. Olimp
d. Akropol
Tekst do zadania 7.
Igrzyska greckie - uroczystości greckie, na których uczestnicy, rywalizując ze sobą, ubiegali się
o nagrodę. Głównymi atrakcjami były wyścigi rydwanów, gonitwy piesze i zawody atletyczne, ale w
Atenach pierwszeństwo dawano konkursom dramatycznym ku czci Dionizosa. Igrzyska miały
przeważnie genezę religijnąi odbywały się pod patronatem boga albo bohatera. Największe z nich
przyciągały widzów z całej Grecji, a nawet z kolonii grackich. Igrzyska odegrały wielką role w
kształtowaniu się greckiej i europejskiej kultury.
Igrzyska olimpijskie na skalę światową odbywaj ą się od roku 1896 z inicjatywy francuskiego
barona, Pierre'a de Coubertin.
[na podstawie: W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985]
7. Od którego wieku odbywają się igrzyska olimpijskie na światową skalę?
a. XVH
b. XVIII
c. XX
d. XIX
8. Z którego źródła informacji skorzystasz, aby dowiedzieć się, jakie pasma górskie znajdują
się
w Grecji?
a. z Mitologii Greków i Rzymian
b. ze słownika wyrazów obcych
c. ze słownika polsko-greckiego
d. z atlasu geograficznego świata
9. W słowniku języka polskiego wyraz grecki znajduje się między wyrazami
a. grdyka i greckokatolicki
b. grabić i grdyka
c. greckokatolicki i grejpfrut
d. grejpfrut i grdyka
10. Uczniowie dwóch klas VI udali się do muzeum z eksponatami ze starożytnej Grecji.
Godziny otwarcia muzeum 8.30-12.00; 12.30-15.00
Orientacyjny czas zwiedzania ekspozycji muzealnych:
Architektura - 45 min
Sztuka grecka - 30 min
Filozofia - 40 min
Sport w świecie antycznym - 35 min
0 której godzinie uczniowie powinni rozpocząć zwiedzanie, jeśli chcą wyjść z muzeum o godzinie
12.00, a zaplanowali zwiedzenie następujących sal tematycznych: sztuka grecka, sport w świecie antycznym, architektura?
a. 10.00
b.11.00
c. 11.10
d. 10.10
Punktacja do testu W starożytnej Grecji
1. 2 p. ( za uzupełnienie 5-6 luk – 2pkt, za uzupełnienie 3-4 luk – 1pkt)
2. B
3. C
4. A
5. Zeus- C, Posejdon – A, Eros – B ( za dobranie co najmniej 2 określeń- 1p)
6. C
7. D
8. D
9. A
10. A
Propozycja przeliczania punktów na oceny:
11 p – celujący
10 pkt – bardzo dobry
9 pkt – dobry
8-7pkt – dostateczny
6-5 pkt – dopuszczający
poniżej - niedostateczny
Download