Osiągnięcia starożytnej Grecji

advertisement
Osiągnięcia
starożytnej
Grecji
Teatr
Teatr grecki – wywodzi się
z tradycji obrzędów religijnych,
związanych z obchodami ku czci
Dionizosa.
Widowiska teatralne były łatwo
dostępne dla ludności.
Pierwsze sztuki wystawiano na
wytyczonym u stóp wzgórza placu
zwanym orchestra, gdzie
występował chór i odbywały się
popisy taneczne.
Widzowie zasiadali na zboczu
góry (theatron).
Igrzyska olimpijskie
Igrzyska odbywały się co cztery lata
w Olimpii (stąd nazwa igrzysk), na
cześć boga Zeusa.
Pierwsze starożytne igrzyska
olimpijskie odbyły się w 776 roku
p.n.e.
Demokracja
Demokracja została zapoczątkowana w Atenach.
Trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e.
Podstawą demokracji ateńskiej były rządy
większości.
Zgromadzenie wszystkich obywateli płci męskiej
brało udział w głosowaniu. Wybierani urzędnicy
w ich imieniu podejmowali decyzje.
Głosowanie odbywało się w miejscach publicznych.
Głosować mogli tylko dorośli mężczyźni. Kobiety,
dzieci, niewolnicy oraz obcokrajowcy, których
wielu zamieszkiwało w Atenach, nie mieli prawa
głosu.
Filozofia
Filozofia czyli umiłowanie i poszukiwanie mądrości.
Przedstawiciele filozofii greckiej:
 Pitagoras,
 Tales,
 Demokryt,
 Sokrates,
 Platon,
 Arystoteles.
Architektura
W budownictwie obowiązują trzy porządki:
 Dorycki.
 Joński.
 Koryncki.
Partenon na Akropolu
Erechtejon
zadaszenie oparte na kariatydach
Rzeźba
W rzeźbie panuje dynamizm, ekspresja.
Dzieła starannie oddają układ ciała,
muskulaturę, wyraz twarzy czy układ szat.
Artemida z Luwru
Apollo
Ceramika
Wyroby ceramiczne zdobiono w dwóch stylach:
Czarnofigurowym i czerwonofigurowym.
W prezentacji wykorzystano materiały pochodzące z:
• www.wikipedia.pl (repozytorium wolnych zasobów projektów Fundacji
Wikimedia).
• Microsoft Clip Gallery.
Autor prezentacji:
Jolanta Woźniak – Partyka
Download