8. Model IS-LM - E-SGH

advertisement
Model IS-LM
Dr Michał Gradzewicz
Katedra Ekonomii I
KAE
Makroekonomia I – Wykład 8
Plan wykładu
•
Łączny popyt w gospodarce
–
–
–
–
–
•
Popyt na pieniądz
–
–
–
•
Funkcja konsumpcji
Planowane i rzeczywiste wydatki i krzyż Keynesowski
Efekt mnożnikowy
Popyt inwestycyjny
Krzywa IS
Preferencja płynności
Równowaga na rynku pieniężnym
Krzywa LM
Model IS-LM
–
–
–
–
efekty wzrostu wydatków rządowych
efekty wzrostu podaży pieniądza
Interakcje polityki pieniężnej i fiskalnej
Ograniczenia modelu IS-LM
Od czego zależy łączny popyt w gospodarce?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przypomnijmy jakie są źródła popytu w gospodarce:
𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝐸𝑥 − 𝐼𝑚
Na razie będziemy rozpatrywać gospodarkę zamkniętą, zatem 𝐸𝑥 = 𝐼𝑚 = 0
Wydatki rządowe 𝐺 są kształtowane przez politykę fiskalną, tzn. mogą być
zmieniane przez rząd. Będziemy je traktować jako instrument polityki fiskalnej
Konsumpcja 𝐶 jest wynikiem autonomicznych decyzji gospodarstw domowych
Inwestycje 𝐼 są wynikiem autonomicznych decyzji przedsiębiorstw
Przyjrzymy się czynnikom kształtującym konsumpcje i inwestycje
John Hicks, 1904-1989, „There is
much of economic theory which is
W odróżnieniu od poprzednich wykładów – zaczynamy przyjmować
pursued for no better reason than its
perspektywę krótkookresową
intellectual attraction; it is a good
game. We have no reason to be
Doprowadzi nas to do najprostszego modelu fluktuacji gospodarczych –
ashamed of that, since the same
modelu wywodzącego się od Johna Maynarda Keynesa – modelu IS-LM
would hold for many branches of
mathematics”
(sformalizowanym później przez Johna Hicksa i Alvina Hansena)
J.M. Keynes (1883-1946) – brytyjski ekonomista, twórca szkoły Keynesowskiej, będącej
w opozycji do liberalnych zasad myśli ekonomicznej, wywodzących się od Adama Smitha
(nazywanej szkołą klasyczną). W wielkim skrócie podwaliny myślenia Keynesowskiego
opierają się na tezach:
–
–
–
–
–
•
Produkcja określana jest przez globalny popyt
Recesje i ożywienia występują ze względu na niewłaściwy poziom popytu zagregowanego
Zmiana ilości pieniądza wpływa na produkcję i zatrudnienie
Bezrobocie to efekt niedostatecznego popytu
Państwo powinno być aktywne na scenie fiskalnej i monetarnej państwa
„Economists set themselves too easy, too useless a
Jest autorem słynnego powiedzenia „In the long run we are all dead”
task if in tempestuous seasons they can only tell us
that when the storm is long past, the ocean will be flat”
Funkcja konsumpcji
•
•
•
•
•
•
•
Informuje o tym, w jaki sposób konsumenci (gospodarstwa domowe) podejmują decyzje o swoich
wydatkach
Elementarna funkcja konsumpcji, która będziemy rozpatrywać, została wprowadzona do badań
makroekonomicznych przez Keynesa i pomimo swojej prostoty bywa wciąż wykorzystywana
Zakłada ona, że:
– Konsumpcja rośnie proporcjonalnie wraz ze wzrostem dochodu rozporządzalnego (dochodu
pomniejszonego o podatki)
– Gospodarstwa domowe odkładają stałą część swojego dochodu w formie oszczędności, w
konsekwencji konsumują też stałą część swojego dochodu
– Istnieje też pewien autonomiczny poziom konsumpcji minimalnej, niezależnej od dochodu
Algebraicznie, oznacza to liniową zależność konsumpcji od
dochodu
𝐶(𝑌𝐷 ) = 𝐶𝐴 + 𝑐 ⋅ 𝑌𝐷
Ponieważ 𝑌𝐷 = 𝑌 − 𝑡𝑌 = 1 − 𝑡 𝑌, zatem
𝐶(𝑌) = 𝐶𝐴 + 𝑐 1 − 𝑡 𝑌
Gdzie 𝐶 – konsumpcja, 𝐶𝐴 - konsumpcja autonomiczna, 𝑐 –
współczynnik proporcjonalności, nazywany krańcową
skłonnością do konsumpcji, 𝑡 – stopa opodatkowania, 𝑌𝐷 dochód rozporządzalny, 𝑌 – dochód
𝐶 𝑌𝐷 + 1 = 𝐶𝐴 + 𝑐 𝑌𝐷 + 1 = 𝐶𝐴 + 𝑐𝑌𝐷 + 𝑐 = 𝐶 𝑌𝐷 + 𝑐,
ΔC
zatem 𝑐 =
𝐶
𝐶 𝑌𝐷
Δ𝐶
Δ𝑌𝐷
ΔYD
•
•
𝑐 informuje o ile wzrośnie konsumpcja, jeśli 𝑌𝐷 wzrośnie o
jednostkę
Przykładowo: jeśli 𝑐 = 0.9, a 𝑡 = 0.3, to 𝑐 1 − 𝑡 = 0.63,
zatem wzrost dochodu do dyspozycji o 10 mld zł powoduje
wzrost konsumpcji o 6,3 mld zł
𝑐=
Δ𝐶
Δ𝑌𝐷
𝐶𝐴
𝑌𝐷
Planowane i rzeczywiste wydatki
Keynesowski sposób analizy gospodarki wprowadza
kluczowe rozróżnienie pomiędzy planowane i
rzeczywiste wydatki. Przykładowo:
–
–
•
•
•
•
•
Planujesz oszczędzać 100 zł miesięcznie, ale z różnych
przyczyn w rzeczywistości oszczędzisz tylko 50
Firma planuje zapasy swoich towarów na poziomie 100
sztuk, ale gdy sprzedaż będzie niższa niż firma
oczekiwała, w rzeczywistości zapasy wyniosą 1.000 sztuk
Jeśli planowane i rzeczywiste wyniki są bardzo różne,
to równowagowy poziom produktu w gospodarce
może odbiegać od poziomu występującego w staniu
pełnego zatrudnienia.
Załóżmy, że rozpatrujemy gospodarkę zamkniętą,
zatem 𝐼𝑚 = 𝐸𝑥 = 0, a planowane wydatki (𝑃𝐸 Planned Expenditures) mogą być albo konsumpcją,
inwestycjami, albo wydatkami rządowymi:
𝑃𝐸 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺
Wiemy, że konsumpcja zależy od dochodu do
dyspozycji 𝐶 = 𝐶𝐴 + 𝑐 1 − 𝑡 𝑌
Załóżmy, na razie, że inwestycje są stałe 𝐼 = 𝐼,ҧ
podobnie jak wydatki rządowe 𝐺 = 𝐺,ҧ wtedy:
𝑃𝐸 = 𝑐 1 − 𝑡 𝑌 + 𝐶𝐴 + 𝐼 ҧ + 𝐺ҧ
Czyli planowane wydatki są funkcją dochodu i innych,
w zasadzie stałych elementów
Planowane
Wydatki 𝑃𝐸
•
𝑃𝐸 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺
= 𝑐 1 − 𝑡 𝑌 + 𝐶𝐴 + 𝐼 ҧ + 𝐺ҧ
Dochód, 𝑌
Nachylenie 𝑃𝐸(𝑌) jest mniejsze od
45°, ponieważ: 𝑐 < 1 oraz 𝑡 ≥ 0,
zatem 𝑐 1 − 𝑡 < 1
•
•
•
•
•
Przypomnijemy, że PKB, czyli 𝑌 równy jest
zarówno dochodom, jak i wydatkom
W równowadze planowane wydatki muszą
być zbieżne z rzeczywistymi wydatkami:
𝑃𝐸 = 𝑌, co na wykresie odpowiada
wszystkim punktom leżącym na linii o
nachyleniu 45°.
Linia planowanych wydatków ma mniejsze
nachylenie, niż 45° i niezerowy wyraz
wolny, zatem przecina się z linią 𝑃𝐸 = 𝑌 w
jednym punkcie, wyznaczającym
równowagę 𝑌𝐸𝑄
Jaki mechanizm powoduje, że gospodarka
znajduje się w równowadze? W tym
modelu rolę te pełnią zapasy.
Przykładowo – w sytuacji (1) 𝑃𝐸 < 𝑌,
zatem firmy nie sprzedają wszystkich
swoich produktów, co powoduje wzrost
zapasów. Jednocześnie firmy zatrudniają
mniej godzin pracy, czyli spadają dochody,
powodując spadek produkcji i dochodów
w kierunku punktu 𝑌𝐸𝑄
Wydatki (rzeczywiste Y,
planowane, PE)
Krzyż Keynesowski – równowaga
Rzeczywiste wydatki
𝑌 = 𝑃𝐸
𝑌1
(1)
𝑃𝐸2
Planowane wydatki
𝑃𝐸 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺
𝑌𝐸𝑄
𝑃𝐸2
(2)
𝑌2
45º
𝑌2
𝑌𝐸𝑄
𝑌1
Dochód,
produkt, Y
(1) Nieplanowana akumulacja zapasów
(niesprzedanych produktów) powoduje spadek
produkcji i dochodów
(2) Nieplanowany spadek zapasów powoduje
wzrost produkcji i dochodów
•
Co się stanie, jeśli jakiś komponent
autonomiczny wydatków (załóżmy wydatków
rządowych) wzrośnie?
•
1
2
Punkt równowagi przesunie się z 𝑌𝐸𝑄
do 𝑌𝐸𝑄
•
Z wykresu widać, że wzrost produkcji jest
większy niż wzrost wydatków rządowych
Ekonomiści nazywają reakcję produkcji na
wzrost wydatków rządowych mnożnikiem
Δ𝑌
fiskalnym (fiscal multiplier) 𝐹𝑀 = . Wynika z
Δ𝐺
tego, że 𝐹𝑀 > 1. Dlaczego?
Ponieważ wzrost wydatków rządowych
powoduje wzrost produkcji, wzrost godzin
przepracowanych, a poprzez to dochodów
gospodarstw domowych…
…ponieważ część dochodów jest konsumowana,
wzrost dochodów prowadzi do wzrostu
konsumpcji, a ten wzrost konsumpcji prowadzi
ponownie do wzrostu produkcji, dochodów, itd.
W konsekwencji produkcja i dochody w
gospodarce rosną silniej, niż początkowy wzrost
wydatków rządowych
Jak silny jest efekt mnożnikowy?
•
•
•
•
•
Wydatki (rzeczywiste Y,
planowane, PE)
Efekt mnożnikowy (multiplier effect)
𝑌 = 𝑃𝐸
𝑃𝐸′
2
𝑌𝐸𝑄
Δ𝐺
𝑃𝐸
1
𝑌𝐸𝑄
Δ𝑌
45º
1
𝑌𝐸𝑄
•
2
𝑌𝐸𝑄
Mnożnik fiskalny – o ile wzrośnie
produkt, jeśli wydatki rządowe
wzrosną o jednostkę
Dochód,
produkt, Y
Wielkość efektu mnożnikowego
•
•
•
•
•
Dla uproszczenia przyjmijmy na razie, że stopa podatkowa 𝑡 = 0
Początkowo wydatki i produkcja rosną o Δ𝐺…
…środki te trafiają do gospodarstw domowych (GD) w formie wynagrodzenia czynników produkcji,
a część (dokładniej 𝑐) z nich jest wydawana na konsumpcje, tworząc dodatkowy popyt w
gospodarce równo 𝑐 ⋅ Δ𝐺
Ten nowy, dodatkowy popyt wywoła wzrost produkcji i ponownie wróci do GD, a kolejna część tego
dodatkowego dochodu zostanie wydana na kolejną porcję konsumpcji, w wysokości 𝑐 ⋅ 𝑐Δ𝐺 =
𝑐 2 Δ𝐺, itd.
Zatem łączny przyrost dochodów 𝑌 wynosi
Δ𝑌 = Δ𝐺 + 𝑐Δ𝐺 +𝑐 2 Δ𝐺 + 𝑐 3 Δ𝐺 + ⋯ = 1 + c + c 2 + c 3 + ⋯ ΔG
•
Jeśli 𝑐 < 1, to 1 + 𝑐 + 𝑐 2 + 𝑐 3 + ⋯ =
•
Zatem 𝚫𝒀 =
1
•
𝟏
𝚫𝑮.
𝟏−𝒄
1
1−𝑐
(jest to szereg geometryczny)
Przykładowo, jeśli krańcowa skłonność do konsumpcji 𝑐 = 0.6, to wartość
mnożnika
wynosi 2.5. Zatem wzrost wydatków rządowych o 1 zł powinien prowadzić do
1−𝑐
wzrostu dochodów w gospodarce i PKB o 2.5 zł
Jeśli przywrócimy do analizy podatki i przyjmiemy 𝑡 > 0, to za każdym część 𝑐(1 − 𝑡) dochodów
𝚫𝐘
𝟏
przeznaczana jest na konsumpcję, zatem mnożnik wynosi =
𝚫𝐆
𝟏−𝒄 𝟏−𝒕
1
1−0.6 1−.2
•
Podatki zmniejszają wartość mnożnika, np. dla 𝑐 = 0.6 i 𝑡 = 0.2 mnożnik
= 1.92
•
Alternatywne wyprowadzanie: skoro 𝑌 = 𝑃𝐸, to 𝑌 = 𝑐 1 − 𝑡 𝑌 + 𝐶𝐴 + 𝐼 ҧ + 𝐺,ҧ to
1
ҧ zatem wzrost 𝐺ҧ (lub innych autonomicznych, niezależnych od
𝑌=
⋅ (𝐶𝐴 + 𝐼 ҧ + 𝐺),
1−𝑐 1−𝑡
dochodu składowych popytu) o jednostkę prowadzi do wzrostu produkcji i dochodów o
1
1−𝑐 1−𝑡
Popyt inwestycyjny
•
•
Analizując rynek funduszy pożyczkowych doszliśmy do wniosku, że stopa procentowa (czyli
cena pieniądza w czasie) wpływa negatywnie na popyt inwestycyjny
Jest to naturalna zależność: stopa procentowa jest wyznacznikiem kosztu alternatywnego dla
inwestycji. Jeśli przedsiębiorstwo rozważa projekt inwestycyjny o określonej stopie zwrotu, a
alternatywnie może dostać rynkową stopę procentową 𝑟, to zdecyduje się na inwestycje,
jeśli stopa zwrotu z projektu inwestycyjnego będzie przewyższała 𝑟. Zatem wzrost 𝒓
powoduje, że więcej projektów inwestycyjnych jest nieopłacalnych i łączne inwestycje
maleją.
Inwestycje, zależą od wielu różnych czynników, ale na razie wystarczy nam stwierdzić, że
funkcja inwestycji ma postać 𝐼(𝑟), a wraz ze wzrostem 𝑟 maleją inwestycje
Stopa procentowa, r
•
Funkcja inwestycji
𝐼(𝑟)
𝑟2
𝑟1
𝐼(𝑟2 )
𝐼(𝑟1 )
Inwestycje, I
Wyprowadzenie krzywej IS
•
Wydatki
Krzyż Keynesowski
Rzeczywiste
wydatki
Planowane
wydatki
Δ𝐼
45º
𝑌2
Stopa procentowa, r
•
Wzrost stopy procentowej (z 𝑟1 do 𝑟2 )
powoduje spadek planowanych wydatków
inwestycyjnych, co powoduje obniżenie się
krzywej planowanych inwestycji i poprzez
efekt mnożnikowy (negatywny) wywołuje
spadek dochodu i produkcji
Ostatecznie, w reakcji na wzrost stopy
procentowej produkcja w gospodarce
maleje.
Negatywna zależność produkcji od stopy
procentowej nazywana jest krzywą IS
Stopa procentowa, r
•
Funkcja inwestycji
𝐼(𝑟)
𝑟2
𝑟2
𝑟1
𝑟1
𝑌1
Produkt, Y
Krzywa IS
Krzywa IS
Δ𝐼
𝐼(𝑟2 )
𝐼(𝑟1 )
Inwestycje, I
𝑌2
𝑌1
Produkt, Y
Krzywa IS
•
•
•
•
•
Ponieważ w takiej sytuacji planowane wydatki są zbyt
małe, tzn. GD zbyt dużo oszczędzają, to wszystkie
punkty na prawo od krzywej IS obrazują sytuację, gdy
𝑆 > 𝐼. Oznacza to też, że wszystkie punkty na prawo od
krzywej IS charakteryzują się niedoborem popytu nad
podażą, skutkującym wzrostem zapasów.
Na krzywej IS występuje 𝑆 = 𝐼 (stąd jej nazwa)
Na lewo od krzywej IS planowane wydatki są zbyt duże
i w konsekwencji 𝑆 < 𝐼 oraz popyt przewyższa podaż,
powodując spadek zapasów
Ruch po krzywej IS obrazuje jak zachowają się
inwestycje, planowane wydatki i produkcja w stanie
równowagi w reakcji na zmiany stopy procentowej.
Wydatki
Każdy punkt na krzywej IS reprezentuje określony stan
równowagi na rynku dóbr, występujący przy danej
stopie procentowej
Punkty poza krzywą IS obrazują stan braku równowagi,
przykładowo w punkcie A przy danej stopie
procentowej 𝒓 planowane wydatki są za niskie,
gromadzą się zapasy co powoduje spadek dochodów i
w konsekwencji produkcji z 𝑌1 do poziomu równowagi
przy tej stopie procentowej, czyli 𝑌𝐸𝑄
Rzeczywiste
wydatki
Planowane
wydatki
45º
𝑌2
Stopa procentowa, r
•
Krzyż Keynesowski
𝑌1
Produkt, Y
Krzywa IS
𝑟
A
Krzywa IS
𝑌𝐸𝑄
𝑌1
Produkt, Y
Jak działa wzrost wydatków rządowych?
•
•
•
•
•
Krzyż Keynesowski
Wydatki
Wzrost wydatków rządowych o Δ𝐺 przesuwa
krzywą planowanych wydatków (𝑃𝐸) w górę
powodując wzrost produkcji z 𝑌1 do 𝑌2
Zmiana ta nie wpływa na stopę procentową,
która pozostaje na poziomie 𝑟, zatem planowane
inwestycje nie ulegają zmianie.
Ponieważ 𝑟 jest niezmienne, gospodarka nie
przesuwa się po krzywej IS, ale przesunięciu
ulega cała krzywa IS, do położenia IS’
Oznacza to, że w nowej sytuacji po wzroście
wydatków rządowych każdemu poziomowi stopy
procentowej odpowiada nowy poziom produkcji
równoważący planowane i rzeczywiste wydatki
Zatem, wzrost wydatków rządowych przesuwa
całą krzywą IS w prawo
Podobnie będzie działał wzrost innych,
autonomicznych i niezależnych od dochodu
składowych popytu, np. konsumpcji
autonomicznej, ale również eksportu
Rzeczywiste
wydatki
Planowane
wydatki
Δ𝐺
45º
𝑌1
Stopa procentowa, r
•
𝑟
𝑌2
Produkt, Y
Krzywa IS
B
A
IS’
IS
𝑌1
𝑌2
Produkt, Y
•
•
•
•
Analizując pieniądz skupialiśmy się na długim okresie i
wskazaliśmy, że determinuje on poziom cen w gospodarce.
Teraz skoncentrujemy się na krótkim okresie.
Pieniądz jest najbardziej płynnym aktywem finansowym, ale
ma zerową nominalna stopą procentową. Mniej płynne aktywa
(np. obligacje czy akcje) mają wyższą stopę procentową.
Wynika z tego, że w zasadzie nie opłaca się trzymać pieniądza.
Społeczeństwo potrzebuje jednak pieniądza do celów
transakcyjnych – aby płacić za dobra i usługi, jak również
otrzymywać wynagrodzenie za świadczone na rzecz
przedsiębiorstw usługi (np. pracy).
Prowadzi to do następujących wniosków odnośnie realnego
𝑀
popytu na pieniądz ( ):
Stopa procentowa, r
Popyt na pieniądz - preferencja płynności
Popyt na
płynność,
𝐿(𝑟)
𝑃
–
•
•
im wyższy jest poziom realnego PKB, tym więcej jest w
gospodarce transakcji i tym wyższy jest popyt na pieniądz,
– im wyższa jest (nominalna) stopa procentowa 𝒓, tym
popyt na pieniądz jest niższy, bo bardziej opłacalne jest
trzymanie większej części swoich środków w formie mniej
płynnych aktywów
Funkcję popytu na pieniądz będziemy nazywać funkcją
płynności (𝐿 ∙ – Liquidity)
𝐷
𝑀
= 𝐿(𝑌, 𝑟)
𝑃
Nasze rozważania prowadzą do wniosku, że popyt na pieniądz
jest malejącą funkcją stopy procentowej
Realny pieniądz
𝑀
𝑃
•
Z przeprowadzonej wcześniej analizy kreacji
pieniądza wynikało, że pieniądz jest w gospodarce
determinowany łącznie przez bank centralny (BC) i
banki komercyjne (w procesie kreacji pieniądza), a
bank centralny posiada ostateczną kontrolę nad
ilością pieniądza
•
𝑆
𝐴
𝑀
𝑃
𝑀 𝑆
𝑃
Innymi słowy, podaż pieniądza
jest ustalana
przez BC i nie zależy od stopy procentowej – czyli jest
pionową linią w przestrzeni
•
𝑀
𝑃
𝑟
𝑀
,𝑟
𝑃
Oznacza to, że równowaga na rynku pieniężnym
ustali się w punkcie A, wyznaczając poziom stopy
procentowej 𝑟, przy którym zgłaszany popyt na
pieniądz jest dokładnie równy ilości dostarczonej
przez system bankowy
Jeśli bank centralny zmniejszy podaż pieniądza w
gospodarce (np. za pomocą operacji reverse-repo), co
𝑀 𝑆
,
𝑃
oznacza przesunięcie w lewo krzywej
to
konsekwencją tego będzie wzrost stopy procentowej,
niezbędny do tego, aby zrównoważyć rynek
pieniądza
𝑀
𝑃
Stopa procentowa, r
•
Stopa procentowa, r
Popyt na pieniądz, podaż pieniądza i równowaga na rynku
pieniężnym
𝑀
𝑃
𝑟𝐵
𝑆
𝐷
= 𝐿(𝑌, 𝑟)
Realny pieniądz
𝑀
𝑃
𝑀
𝑃
𝑆
𝐵
𝑟𝐴
𝐴
𝑀
𝑃
𝑀
𝑃
𝑀
𝑃
𝐷
= 𝐿(𝑌, 𝑟)
Realny pieniądz
𝑀
𝑃
Krzywa LM – równowaga na rynku pieniądza
•
•
•
•
𝑀
𝑃
Stopa procentowa, r
•
Rozważmy wzrost dochodów 𝑌 w gospodarce – powoduje to wzrost ilości transakcji i wzrost popytu na
pieniądz (dla każdego poziomu 𝑟) – krzywa 𝐿 ⋅ przesuwa się w prawo
Przy niezmienionej podaży pieniądza ze strony BC oznacza to, że musi nastąpić wzrost stopy procentowej,
niezbędny do zrównoważenia rynku pieniądza.
Wzrost dochodów i produkcji 𝑌 powoduje zatem wzrost popytu na pieniądz, co w konsekwencji wywołuje
wzrost stopy procentowej 𝑟 niezbędny do zrównoważenia rynku pieniężnego.
Dodatnia zależność pomiędzy produktem a stopą procentową nazywana jest krzywą LM i oznacza ona takie
kombinacje poziomów produkcji i odpowiadających im stóp procentowych, przy których rynek pieniądza
znajduje się w równowadze (𝑀 = 𝐿, stąd nazwa)
Ruch po krzywej LM obrazuje przesuwającą się równowagę na rynku pieniężnym, będącą reakcją na wzrost
produkcji przy stałej podaży pieniądza
Wszystkie punkty powyżej krzywej LM odpowiadają sytuacji, gdy dla danego poziomu produkcji stopa
procentowa jest za wysoka, a zatem popyt na pieniądz zbyt niski w stosunku do podaży (nadwyżka podaży
pieniądza). Odwrotnie jest w punktach poniżej krzywej LM
Stopa procentowa, r
•
𝑆
𝐵
𝑟2
𝐴
𝑟1
𝐿(𝑌2 , 𝑟)
𝐿𝑀
𝑟2
𝑟1
Δ𝑌
𝐿(𝑌1 , 𝑟)
𝑀
𝑃
Realny pieniądz
𝑀
𝑃
𝑌1
𝑌2
Produkt, Y
Jak działa wzrost podaży pieniądza?
•
•
𝑀
𝑃
𝑟1
𝑆
𝑀
𝑃
1
Stopa procentowa, r
•
•
𝑀
Wzrost podaży pieniądza o Δ
przesuwa pionową krzywą podaży w prawo, powodując spadek stóp
𝑃
procentowych z 𝑟1 do 𝑟2
Zmiana ta nie wpływa na dochody i produkcję
Ponieważ 𝑌 jest niezmienne, gospodarka nie przesuwa się po krzywej LM, ale przesunięciu w dół ulega cała
krzywa LM, do położenia LM’
Oznacza to, że w nowej sytuacji po wzroście wydatków rządowych każdemu poziomowi produkcji odpowiada
nowy poziom stopy procentowej równoważący podaż i popyt na rynku pieniężnym
Zatem, wzrost podaży pieniądza przesuwa całą krzywą LM w dół
Stopa procentowa, r
•
𝑆
2
𝐴
Δ𝑟
𝐵
𝑟2
Δ
𝑀
𝑃1
𝐿𝑀
𝑟1
𝐿𝑀′
𝐿(𝑌)
𝑟2
𝑀
𝑃
𝑀
𝑃2
Realny pieniądz
𝑀
𝑃
𝑌
Produkt, Y
Polityka pieniężna – jaki jest jej instrument?
•
•
•
•
•
Analizując politykę monetarną (pieniężną) używamy stwierdzenia: „bank centralny
zmienia podaż pieniądza”…
…tymczasem banki centralne w obecnych czasach zmieniają stopy procentowe,
czyli instrumentem polityki pieniężnej są stopy procentowe, a nie bezpośrednio
podaż pieniądza. Czy jest to jakiś problem dla naszej analizy?
Nie, ponieważ polityka pieniężna może być opisana w sposób równoważny w
kategoriach podaży pieniądza, albo w kategoriach stopy procentowej.
Kiedy w Polsce Rada Polityki Pieniężnej, ustala co miesiąc referencyjną stopę
procentową (i inne stopy), na poziomie operacyjnym oznacza to, że Departament
Operacji Krajowych NBP wykonuje wszystkie niezbędne operacje otwartego rynku,
dostosowując podaż pieniądza, aby zapewnić, że równowagowa stopa procentowa
wynosi dokładnie tyle, ile ustaliła RPP.
Kiedy RPP obniża stopy procentowe, poprzez operacje repo (odkupienie papierów
wartościowych w zamian za gotówkę) zwiększana jest podaż pieniądza 𝑀0 , kiedy
RPP podnosi stopy procentowe, NBP poprzez operacje reverse-repo zmniejsza
podaż pieniądza.
•
•
Model IS-LM, będący złożeniem obu krzywych
obrazuje zatem jak w gospodarce wyznaczane
są łącznie produkt i stopa procentowa.
Ponieważ:
–
–
•
wszystkie punkty na krzywej IS oznaczają stany
równowagi na rynku dóbr przy różnych
poziomach stopy procentowej,
wszystkie punkty na krzywej LM oznaczają
wszystkie stany równowagi na rynku pieniądza
przy różnych poziomach produkcji, zatem
W punkcie przecięcia się krzywych IS i LM
rynek dóbr i rynek pieniądza są jednocześnie
zrównoważone
Stopa procentowa, r
Model IS-LM
𝐿𝑀
𝑟
𝐼𝑆
𝑌
Produkt, Y
[Polityka fiskalna] - Jakie są efekty wzrostu wydatków rządowych?
Krzyż Keynesowski
𝑀
𝑃
Wydatki (Y, PE)
𝑃𝐸’’
𝑆
Δ𝐺
Δ𝐼
𝑃𝐸
𝑌 = 𝑃𝐸
Δ𝑌
45º
𝑌
𝑌′
𝑌′′
IS-LM
𝐿𝑀
𝐶
𝑟′
𝑟′
Δ𝑟
Δ𝑟
𝑟
𝐿(𝑌′, 𝑟)
𝑟
𝐴
Realny pieniądz
𝐵
Δ𝐺
Funkcja inwestycji
𝑟′
𝐼𝑆′
𝐼𝑆
𝐼(𝑟)
Δ𝑟
𝑟
Δ𝐼
𝐿(𝑌, 𝑟)
𝑀
𝑃
Dochód, produkt, Y
Stopa procentowa, r
Stopa procentowa, r
Rynek pieniężny
Rosnącej stopie procentowej towarzyszy
zatem spadająca produkcja, z 𝑌′ w
kierunku 𝑌′′ (przesunięcie po krzywej 𝐼𝑆′
w kierunku punktu 𝐶)
Ostatecznie, nowa równowaga
osiągnięta zostanie przy wyższej stopie
procentowej 𝑟′ oraz wyższej produkcji 𝑌′
Wzrost produkcji nie jest jednak tak
silny jak by to wskazywał mnożnik
fiskalny, gdyż równocześnie działa to
efekt wypychania inwestycji przez
wydatki rządowe – wyższa stopa
procentowa w efekcie wzrostu
wydatków rządowych obniża popyt
inwestycyjny
𝑃𝐸’
Stopa procentowa, r
Wzrost wydatków rządowych o Δ𝐺
przesuwa krzywą 𝑃𝐸 do położenia
𝑃𝐸′′ i wywołuje przesunięcie krzywej
𝐼𝑆 do położenia 𝐼𝑆′. W tle działa
mnożnik, a poziom produkcji rośnie
początkowo z 𝑌 do 𝑌′′ (gospodarka
przesuwa się z punktu 𝐴 bo 𝐵).
Wywołuje to jednak wzrost popytu
na pieniądz, co przy stałej podaży
pieniądza powoduje stopniowy
wzrost stopy procentowej
Wzrost stopy procentowej
powoduje z kolei spadek
planowanych inwestycji – krzywa 𝑃𝐸
przesuwa się z 𝑃𝐸′′ w kierunku 𝑃𝐸′
Δ𝑌
𝑀
𝑃
𝑌
Δ𝐼
𝑌′
𝑌′′ Produkt, Y
𝐼(𝑟′)
𝐼(𝑟)
Inwestycje, I
[Polityka pieniężna] - Jakie są efekty wzrostu podaży pieniądza?
𝑀
Wydatki (Y, PE)
Krzyż Keynesowski
𝑀𝑆
Δ
𝑀𝑆 ′
𝑀
𝑃
𝑟
Δ𝐼
𝑌 = 𝑃𝐸
Δ𝑌
45º
𝑌
Δ𝑟
𝐿𝑀
𝑟′′
𝑟′
𝑀′
𝑃
Realny pieniądz
Funkcja inwestycji
𝐼(𝑟)
𝑟
Δ𝑟
𝐶
𝑟′
𝐵
𝐿 𝑌
𝑀
𝑃
𝐿𝑀′
𝐴
Δ𝑟
𝐿(𝑌′)
Dochód, produkt, Y
𝑌′
IS-LM
𝑟
𝑟′
𝑃𝐸’
Stopa procentowa, r
Stopa procentowa, r
Rynek pieniężny
Wzrost planowanych inwestycji powoduje
przesunięcie krzywej 𝑃𝐸 w kierunku 𝑃𝐸′,
co poprzez efekt mnożnika skutkuje
wzrostem dochodów GD i w konsekwencji
produkcji.
Rosnąca produkcja powoduje wzrost
popytu na pieniądz w kierunku 𝐿 𝑌 ′ , i
stopniowy wzrost stopy procentowej z 𝑟′′ w
kierunku 𝑟′.
Nowa równowaga przesunie się po nowej
krzywej 𝐿𝑀 z punktu 𝐵 do punktu 𝐶,
ostatecznie przy niższej niż początkowo
stopie procentowej 𝑟′ oraz wyższej
produkcji 𝑌′
𝑃𝐸
Stopa procentowa, r
Wzrost podaży pieniądza o Δ 𝑃
przesuwa krzywą podaży pieniądza w
prawo do położenia 𝑀𝑆 ′ i wywołuje
przesunięcie krzywej 𝐿𝑀 do położenia
𝐿𝑀′. Gospodarka przesuwa się z punktu
𝐴 do 𝐵.
Wywołuje to spadek stopy procentowej
(początkowo do 𝑟′′), niezbędny do
zrównoważenia popytu ze zmienioną
podażą na rynku pieniądza.
Spadek stopy procentowej powoduje że
więcej inwestycji staje się opłacalnymi i
plany inwestycyjne ulegają dodatniej
korekcie (inwestycje rosną).
𝐼𝑆
Δ𝐼
Δ𝑌
𝑀
𝑃
𝑌
𝑌′
Produkt, Y
𝐼(𝑟)
𝐼(𝑟′)
Inwestycje, I
•
•
•
•
•
Władze fiskalne i monetarne nie działają w izolacji, a
działania „drugiej strony” mogą istotnie zmienić
zamierzone efekty zmiany parametrów polityki
gospodarczej
Przykładowo załóżmy, że rząd chce pobudzić
gospodarkę, zwiększając wydatki rządowe, co
powoduje przesunięcie krzywej 𝐼𝑆 do położenia 𝐼𝑆′.
Przy braku reakcji polityki pieniężnej (co jest
tożsame polityką stałej podaży pieniądza)
spowoduje do przejście gospodarki z punktu 𝐴 do 𝐵
Jeśli polityka pieniężna nie pozwoli na wzrost stopy
procentowej po wzroście wydatków rządowych, i
zwiększy podaż pieniądza, aby zrównoważyć
rosnący popyt na pieniądz (co przesunie krzywą 𝐿𝑀
do położenia 𝐿𝑀′), gospodarka znajdzie się w
punkcie 𝑪, przy dużo wyższej produkcji
Jeśli polityka pieniężna nie będzie chciała
doprowadzić do wzrostu dochodów i produkcji w
konsekwencji zwiększonych wydatków rządowych
(np. obawiając się wzrostu cen), musi zmniejszyć
podaż pieniądza, przesuwając krzywą 𝐿𝑀 w lewo do
położenia 𝐿𝑀′, co w konsekwencji spowoduje dużo
wyższą stopę procentową
Stopa procentowa, r
Interakcje polityki pieniężnej i fiskalnej
𝐿𝑀′′
𝐿𝑀
𝑟′′
𝐿𝑀′
𝐷
𝐵
𝑟′
𝐶
𝑟
𝐴
𝐼𝑆′
𝐼𝑆
𝑌
𝑌′
𝑌′′ Produkt, Y
Analizując efekty zmiany jakiejś polityki
musimy założyć jaka będzie reakcja
innych polityk na naszą zmianę. Założenie
to może istotnie zmienić konkluzje.
Ograniczenia modelu IS-LM
•
•
•
Model IS-LM wydaje się być bardzo dobrym narzędziem do krótkookresowej analizy wpływu zakłóceń
(głownie związanych z oddziaływaniem polityki gospodarczej) na równowagę gospodarczą, w
szczególności analizy egzogenicznych zmian
– Polityki pieniężnej
– Polityki fiskalnej
…prowadząc do ustalenia odpowiedniego dla gospodarki policy-mix i stanowiąc podwaliny dla polityki
aktywnego zarzadzania popytem, co jest podstawowym wnioskiem z rozważań szkoły keynesowskiej
Aktywne zarządzanie popytem było często wykorzystywane w polityce gospodarczej krajów zachodnich w
latach 50-tych i 60-tych (a czasami przebija też w dyskusjach obecnie, por blogi Paula Krugmana czy
noblisty Josepha Stiglitza), ale jest uproszczone i nie zawsze okazywało się sukcesem, m.in. ze względu na:
– konsekwencje, jakie ekspansywna polityka fiskalna ma dla długu publicznego, jego oprocentowania i
wzrostu gospodarczego w dłuższym okresie (kiedy trzeba spłacać wcześniej zaciągnięte długi)
– konsekwencje, jakie ekspansywna polityka pieniężna ma dla inflacji (czyli siły nabywczej pieniądza)
• Istotnym założeniem modelu IS-LM, znacznie ograniczającym jego użyteczność jest założenie o stałości cen.
Z tego powodu w tym modelu w zasadzie nie rozróżnia się pomiędzy nominalna i realną stopą procentową.
• Brak dostosowania cenowego w modelu IS-LM wynika z faktu, że model ten nie uwzględnia w ogóle strony
podażowej gospodarki i reakcji przedsiębiorstw na zmiany w polityce państwa
– Być może w reakcji na wzrost popytu w gospodarce faktycznie wzrost produkcji jest optymalną
reakcją, maksymalizującą zyski,
– ale dużo bardziej prawdopodobne jest, że optymalną strategią przedsiębiorstw będzie doprowadzić do
wzrostu produkcji, ale przy jednocześnie wyższych cenach (szczególnie, jeśli przedsiębiorstwa
posiadają choć trochę siły monopolowej)
• Stronę podażową gospodarki opisuje krzywa Phillipsa, a model makroekonomiczny uwzględniający
jednocześnie część popytową i podażową gospodarki nazywa się modelem AD-AS.
Download