Tematy prac pisemnych seminarium "Ubezpieczenia"

advertisement
TEMATY PREZENTACJI STUDENCKICH
„RYNKOWY SYSTEM FINANSOWY - UBEZPIECZENIA” 2017
1. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie są podmioty rynku ubezpieczeniowego w Polsce?
Jakie są tendencje i dynamika zmian na rynku ubezpieczeniowym w Polsce oraz nowe wyzwania w XXI wieku?
Jaki jest wpływ ubezpieczeń na rozwój ekonomiczny i gospodarczy w Polsce i w innych krajach?
Jakie są metody badania stanu rozwoju ubezpieczeń gospodarczych?
Czy w rozwój ubezpieczeń charakteryzuje się cyklicznością?
2. Nadzór ubezpieczeniowy w Polsce
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Czy w Polsce funkcjonuje nadzór normatywny czy materialny w ubezpieczeniach?
Jakie są cechy nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce i w innych krajach?
Nadzór uzupełniający – konieczność systemowa czy niespójność prawa w UE?
Jakie jest współdziałanie nadzoru ubezpieczeniowego z innymi organami państwa i innych państw?
W jaki sposób finansowane jest funkcjonowanie nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce?
3. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie są granice jednolitości i spójności rynków ubezpieczeń w Europie?
Jakie są instrumenty ochrony konsumenta ubezpieczeń gospodarczych w UE i w Polsce?
Czy w tworzeniu i funkcjonowaniu instytucji ubezpieczeniowych w UE istnieje ten sam model strukturalny?
Jakie warunki trzeba spełnić, aby otworzyć i wykonywać działalność ubezpieczeniową w Polsce?
Jakie są wymogi kapitałowe dla otwarcia i wykonywania działalności ubezpieczeniowej w UE?
4. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym i w transporcie międzynarodowym
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jaki jest system ubezpieczeń gospodarczych w handlu zagranicznym?
Jakie są wyłączenia w klauzulach ubezpieczeń towarów w transporcie międzynarodowym?
Jakie są różnice w funkcjonowaniu KUKE i innych firm ubezpieczeń w handlu zagranicznym?
Jakie są zasady i warunki ubezpieczeń w formułach handlowych Incoterms 2000?
Jaka jest polityka ubezpieczeń eksportowych w Polsce (działalność KPUE)?
5. Ubezpieczenia finansowe i ubezpieczenia ryzyk finansowych
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie są bariery dla rozwoju ubezpieczeń finansowych w działalności gospodarczej w Polsce?
Jaka jest różnica pomiędzy umową gwarancji ubezpieczeniowej a umową ubezpieczenia?
Jaką rolę pełnią ubezpieczenia finansowe w ochronie interesu ekonomicznego podmiotów gospodarczych?
Jakie są zasady i procedury analizy, oceny i selekcji ryzyka w ubezpieczeniach finansowych?
Na czym polegają patologie i czyny przestępcze w ubezpieczeniach finansowych?
6. Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie zmiany dotyczące finansów ubezpieczeń zaistniały po 22 maja 2003 roku w Polsce?
Jakie są zalety i wady metod zarządzania aktywami w sferze ubezpieczeń?
Jakie są zalety i wady metod zarządzania pasywami w sferze ubezpieczeń?
Jakie są czynniki zarządzania i kształtowania wartości zakładu ubezpieczeń?
Jakie sposoby pomiaru ryzyka zakładu ubezpieczeń stosowane są w praktyce gospodarczej?
7. Zarządzanie ubezpieczeniowymi grupami kapitałowymi
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Czy grupy kapitałowe mogą być formą działalności ubezpieczeniowej?
Jakie są zalety i wady tworzenia ubezpieczeniowych grup kapitałowych?
Jakie są sposoby tworzenia i formy ubezpieczeniowych grup kapitałowych (operacyjnych, zarządczych)?
Jakie są tendencje w rozwoju ubezpieczeniowych grup kapitałowych w Polsce?
Jakie są cele, poziomy, funkcje i instrumenty w procesie zarządzania ubezpieczeniową grupą kapitałową?
8. Rachunkowość ubezpieczeniowa
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie są różnice w rachunkowości gospodarczej a ubezpieczeniowej?
Jakie są problemy w szacowaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych?
Jakie są tendencje rozwoju międzynarodowych standardów rachunkowości jednostek ubezpieczeniowych?
Jaka jest struktura kosztów w działalności ubezpieczeniowej i jakie są metody ich rachunkowości?
Na czym polega specyfika planu kont i układu sprawozdań finansowych w firmie ubezpieczeniowej?
9. Kapitał i lokaty funduszy ubezpieczeniowych. Zarządzanie lokatami. Nowe tendencje lokat
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie nastąpiły zmiany w strukturze lokat funduszy ubezpieczeniowych w Polsce w latach 1995-2016?
Jakie są ograniczenia lokacyjne funduszy ubezpieczeniowych w Polsce i czy jest to bariera dla wzrostu?
Jaki jest wpływ obrotów i indeksów giełdowych na wyniki sektora ubezpieczeniowego?
Jaka jest struktura i tendencje w kształtowaniu kapitałów własnych i obcych firmy ubezpieczeniowej?
Jakie są metody zarządzania ryzykiem w działalności lokacyjnej ubezpieczyciela?
1
10. Publiczne i niepubliczne emisje akcji firm ubezpieczeniowych w Polsce. Ubezpieczenia na giełdach
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie są przykłady emisji akcji firm ubezpieczeniowych w Polsce i w innych krajach?
Jakie są przykłady prywatyzacji i zmian w strukturze własnościowej firm ubezpieczeniowych w Polsce?
Jaka jest pozycja giełdowych spółek ubezpieczeniowych na tle rynku ubezpieczeń w Polsce?
Jakie są skutki publicznej emisji akcji firm ubezpieczeniowych w Polsce?
Jakie są problemy związane z emisją akcji firm ubezpieczeniowych w Polsce?
11. Analiza wyników finansowych instytucji ubezpieczeniowej. Podstawowe instrumenty oceny
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie są metody oceny sytuacji firm ubezpieczeniowych i jaka jest ich przydatność dla konsumenta?
W jaki sposób oceniać płynność finansową i wypłacalność zakładu ubezpieczeń (Solvency II)?
Na czym polega i jak określać bezpieczeństwo finansowe zakładu ubezpieczeń?
Jakie są etapy naprawy, zarządu komisarycznego, bankructwa, upadłości i likwidacji w ubezpieczeniach?
Jakie są możliwości i ograniczenia kompleksowej oceny finansowej ubezpieczyciela?
12. Metody badania wypłacalności zakładów ubezpieczeń
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
W jaki sposób definiuje się wypłacalność zakładu ubezpieczeń?
Jakie są podejścia i metody badania i analizy wypłacalności zakładu ubezpieczeń?
Jaka jest rola kapitału w zabezpieczeniu wypłacalności zakładu ubezpieczeń?
Na czym polega model marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń stosowany w UE?
Jakie są główne założenia i elementy systemów wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń?
13. Wycena wartości i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie są cele wyceny wartości zakładów ubezpieczeń?
Jakie są przykłady wyceny wartości zakładów ubezpieczeń?
Jakie są metody wyceny wartości zakładu ubezpieczeń?
W jaki sposób wycena wartości może być wykorzystana w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń?
Na czym polega koncepcja VBM (Value Based Management) w ubezpieczeniach?
14. Sytuacja finansowa zakładów ubezpieczeń w Polsce. Tendencje zmian
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie są tendencje rozwoju sektora ubezpieczeń w Polsce po 1989 r.?
Jaki jest wpływ koniunktury gospodarczej na zmiany w sektorze ubezpieczeń?
Jaka jest aktualna (w 2016 r.) sytuacja finansowa sektora ubezpieczeń w Polsce?
Jaki jest wpływ sytuacji finansowej ubezpieczycieli na ich fuzje i przejęcia?
Jakie są metody wielokryterialne w ocenie sytuacji finansowej firmy ubezpieczeniowej w Polsce?
15. Ranking firm ubezpieczeniowych w Polsce i możliwości ratingowe w ubezpieczeniach
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie są przyczyny i perspektywy wprowadzania instrumentów ratingowych w ubezpieczeniach w Polsce?
Jakie są możliwości strukturalne prowadzenia rankingów i ratingów ubezpieczeniowych w Polsce?
Jakie są podstawy i cechy działalności ratingowej na rynku ubezpieczeń w Polsce i w innych krajach UE?
Jakie są elementy składowe (kryteria) ratingu dla polskich firm ubezpieczeniowych?
Czy rating może być narzędziem wspomagania decyzji podmiotów rynku ubezpieczeniowego?
16. Reasekuracja. Metody reasekuracji. Reasekuracja na rynku ubezpieczeń
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie są trendy i problemy reasekuracji ubezpieczycieli w Polsce?
Jakie formy reasekuracji są stosowane w ochronie ubezpieczyciela przed klęskami żywiołowymi?
Czy w zakresie reasekuracji obserwowane są także procesy konsolidacyjne i interwencjonizm państwowy?
W jaki sposób optymalizować program reasekuracyjny firmy ubezpieczeniowej?
Jaka jest przydatność i zastosowanie metod reasekuracji w ubezpieczeniach?
17. Alternatywne do ubezpieczeń gospodarczych metody finansowania ryzyka
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem a alternatywnymi metodami finansowania ryzyka?
Jakie cechy organizacyjne, prawne i finansowe posiada captive, jako metoda finansowania ryzyka?
Czy asekuracja ograniczonego ryzyka, jako metoda finansowania ryzyka, jest formą reasekuracji?
Jakie są metody finansowania ryzyka z wykorzystaniem instrumentów rynków kapitałowych?
Jakie są przyczyny i perspektywy rozwoju alternatywnych do ubezpieczeń metod finansowania ryzyka?
18. Współpraca banków i zakładów ubezpieczeń. Strategie allfinanz, bancassurance i assurfinance
Pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakie są zalety i wady współpracy banków z zakładami ubezpieczeń?
Jakie są przykłady współpracy banków i zakładów ubezpieczeń w sferze inwestycyjnej?
Jakie są granice prawnej dopuszczalności łączenia działalności ubezpieczeniowej z inną (np. bankową)?
Jakie są regulacje prawne w zakresie współpracy bankowo-ubezpieczeniowej w krajach UE i OECD?
Jak można efektywnie sprzedawać ubezpieczenia w bankach?
2
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards