Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy

advertisement
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Wykład XII
Bilans płatniczy
Tomasz Białowąs
[email protected]
Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
http://msg.umcs.lublin.pl/
Pojęcie bilansu płatniczego
• Bilans płatniczy jest to usystematyzowane
zestawienie wszystkich transakcji
ekonomicznych dokonanych w danym okresie
między krajowymi i zagranicznymi podmiotami
gospodarczymi.
Rodzaje transakcji
• W bilansie płatniczym zawarte są wszystkie rodzaje
transakcji. Można je podzielić na
1) odpłatne i
2) nieodpłatne.
• Każda transakcja ma dwie pozycje: „Winien” i „Ma”.
Transakcje powiększające aktywa kraju takie jak
wartość towarów importowanych bądź należności
powiększające rezerwy walutowe kraju zapisuje się po
stronie „Wienien”. Natomiast transakcje
pomniejszające aktywa kraju, jak wartość towarów
eksportowych, zapisuje się po stronie „Ma”.
Struktura bilansu płatniczego
2005
2006
2007
2008
2009
-12 052
-9 014
2 358
-21 625
16 229
3 155
49 038
-11 019
-28 908
-21 586
2 238
-29 998
20 438
6 482
40 544
-27 507
-55 434
-46 601
12 911
-45 215
23 471
12 783
106 199
-14 960
-61 257
-62 382
12 376
-30 343
19 092
14 241
91 198
-10 635
-28 872
-13 353
14 808
-51 210
20 883
22 097
109 884
-16 284
33 304
60 832
65 215
35 750
42 739
Inwestycje portfelowe - aktywa
Inwestycje portfelowe - pasywa
-8 136
48 249
-14 291
4 892
-17 363
1 760
6 019
-13 542
-401
48 310
Pozostałe inwestycje - aktywa
Pozostałe inwestycje - pasywa
-8 918
-4 979
-12 129
30 906
-5 087
82 056
15 207
61 129
17 273
24 093
537
-2 159
-5 422
-2 730
-5 846
-13 975
-10 096
-28 390
-54 080
-58 702
26166
8022
35158
-9898
44407
-26 166
-8 022
-35 158
9 898
-44 407
A. Rachunek bieżący (BOB)
Saldo obrotów towarowych
Saldo usług
Saldo dochodów
Saldo transferów bieżących
B. Rachunek kapitałowy (BOK)
C. Rachunek finansowy (BOF)
Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w
Polsce
Pochodne instrumenty finansowe
D. Saldo błędów i opuszczeń (SBO)
Razem A - D
E. Oficjalne aktywa rezerwowe (BRW)
Rodzaje równowagi BP
• Księgowa – w ujęciu księgowym BP zawsze
znajduje się w równowadze ponieważ
transakcje na rachunku obrotów bieżących i
kapitałowych są równoważone odpowiednimi
zmianami na rachunku rezerw walutowych
• BOB+BOK+BOF+SBO+BRW=0
• BOB+BOK+BOF+SBO=-BRW
Rodzaje równowagi BP
• Ekonomiczna – wyróżniamy dwa rodzaje
transakcji
• 1) autonomiczne – podejmowane z motywów
ekonomicznych
• 2) wyrównawcze – podejmowane w celu
przywrócenia równowagi BP
• Równowaga występuje gdy transakcje
autonomiczne równoważą się wzajemnie a
transakcje wyrównawcze nie występują
Rodzaje transakcji
• Do transakcji autonomicznych zalicza się zwykle
wszystkie pozycje bilansu obrotów bieżących oraz
długookresowe przepływy kapitałów.
• Transakcjami autonomicznymi są wszystkie operacje
gospodarcze dokonywane przez przedsiębiorstwa i
osoby prywatne, podczas gdy operacje rządowe
stanowią transakcje wyrównawcze.
Bilans płatniczy Polski
Rodzaje równowagi BP
• Rzeczywista – występuje gdy równowaga
ekonomiczna utrzymywana jest w długim
czasie bez interwencji państwa
Przyczyny nierównowagi BP
w krótkim czasie
• Zmiany wielkości PKB
• Zmiany poziomu kursu walutowego
• Zmiany poziomu stopy procentowej
• Zmiany terms of trade
Zmiany PKB
Im
Ex
Im
0
YX=0
Y
YX=0 – poziom produkcji, dla którego saldo obrotów bieżących z zagranicą (X) jest zrównoważone
Zmiany poziomu kursu walutowego
• Przykład
• Przedsiębiorstwo A wytwarza 100 jednostek
produktu X w cenie jednostkowej 1 zł i całość
produkcji sprzedaje za granicą
• Kurs euro w styczniu wynosi 1€ = 4 zł
• Przy takim kursie wartość eksportu
przedsiębiorstwa wynosi 100 zł (25€), a cena
jednostkowa produktu za granicą 0,25€
• Jak zmieni się wartość eksportu w zł i € oraz cena
za granicą gdy nastąpi aprecjacja złotego do 1 € =
3zł?
Zmiany poziomu kursu walutowego
• Wartość eksportu w zł wynosi ciągle 100 zł
• Wartość eksportu w € wzrośnie do 33€
• Cena jednostkowa za granicą wzrośnie do 0,33 €
Aprecjacja waluty krajowej powoduje spadek
konkurencyjności eksportu i wzrost importu, a
zatem prowadzi do pogorszenia salda bilansu
handlowego.
Deprecjacja powoduje zmiany odwrotne.
Zmiany poziomu stopy procentowej
• Wzrost stopy procentowej powoduje poprawę salda BP
poprzez:
• - ograniczenie globalnego popytu i spadek wydatków na
import
• - spadek popytu powoduje zwolnienie tempa wzrostu cen
krajowych, a nawet ich obniżenie co poprawia
konkurencyjność towarów krajowych na rynkach
zagranicznych i zwiększa eksport.
• - podwyżka krajowej stopy procentowej przy niezmienionej
stopie w innych krajach powoduje napływ do kraju obcego
kapitału (najczęściej krótkoterminowego), a więc poprawia
rachunek kapitałowy.
Zmiany terms of trade
• Terms of trade (TOT) – relatywne ceny dóbr
eksportowanych do importowanych. Wskaźnik
ten pokazuje zmiany siły nabywczej eksportu w
stosunku do importu poszczególnych krajów.
• Poprawa TOT następuje gdy ceny dóbr
eksportowanych w okresie danego roku rosną
szybciej niż ceny dóbr importowanych.
• Oznacza to, że dane państwo zapłaci mniej za
produkty importowane, innymi słowy musi mniej
‘wyeksportować’ aby zrównoważyć bilans
handlowy.
Automatyczne mechanizmy
przywracania równowagi BP
•
Cenowy - w pełni działał w systemie waluty złotej, zwraca uwagę wyłącznie na
zmianę cen i ich wpływ na konkurencyjność eksportu
i importu
Wzrost
eksportu
Deficyt
BP
Zmniejszenie
podaży
pieniądza
Spadek cen
krajowych
Poprawa
konkurencyjności
cenowej
Nadwyżka
BP
Spadek
importu
Automatyczne mechanizmy
przywracania równowagi BP
•
Dochodowy
Wzrost
eksportu
Deficyt
BP
Spadek
wydatków
Spadek dochodu
narodowego
Nadwyżka
BP
Spadek
importu
Automatyczne mechanizmy
przywracania równowagi BP
•
Kursu walutowego
Wzrost
eksportu
Deficyt
BP
Deprecjacja
kursu
walutowego
Poprawa
konkurencyjności
cenowej
Nadwyżka
BP
Spadek
importu
Automatyczne mechanizmy
przywracania równowagi BP
•
Stopy procentowej
Deficyt
BP
Zmniejszenie
podaży
pieniądza
Wzrost stóp
procentowych
Napływ kapitału
zagranicznego
Nadwyżka
BP
Środki przywracania równowagi BP
• Polityka pieniężna (monetarna) – ustalanie stóp
procentowych
• Polityka fiskalna – podatki i wydatki budżetowe
regulują popyt i konsumpcję
• Polityka dochodowa
• Polityka cenowa
• Polityka handlowa
• Polityka kursu walutowego
• Instrumenty administracyjno prawne
Czynniki długookresowej
nierównowagi BP
• Wewnętrzne czynniki popytowe i podażowe
wpływające na sytuację w bilansie płatniczym
w długim okresie, związane są ze wzrostem
gospodarczym
Czynniki popytowe
• Stopa wzrostu gospodarczego, określająca rozmiary i
dynamikę wzrostu dochodów społeczeństwa.
• Stopa oszczędzania wpływająca na kształtowanie się
dynamiki zmian popytu globalnego i importowego, a
także na stopę inwestycji.
• Stopa importu oraz stopa absorpcji podaży
eksportowej przez popyt wewnętrzny.
• Źródła wzrostu gospodarczego (inwestycje krajowe,
wydatki budżetowe, eksport).
• Sposoby i proporcje finansowania inwestycji krajowych:
– oszczędności wewnętrzne,
– kapitał zagraniczny
Czynniki podażowe
• Relacja między stopą wzrostu produkcji na
eksport a stopą wzrostu produkcji na rynek
wewnętrzny.
• Relacja między stopą wzrostu produkcji
konkurującej z importem a stopą wzrostu
produkcji kierowanej na rynek wewnętrzny
• Zmiany udziału importowanych surowców i
półfabrykatów w produkcji globalnej.
Download