PRZYWRACANIE DANYCH Operacje "tworzenia punktu - POL-on

advertisement
PRZYWRACANIE DANYCH
Operacje "tworzenia punktu przywracania danych" oraz "przywracanie danych" dotyczą
wszystkich danych znajdujących się w bazie, czyli danych za wszystkie lata.
Aby zabezpieczyć użytkowników przed przypadkową utratą danych, do programu
wprowadzono system ochrony danych polegający na tworzeniu w systemie punktów
przywracania danych.
Punkty te, to kopie archiwalne danych tworzone przez program automatycznie w ustalonych
odstępach czasowych oraz w przypadku wykonywania przez użytkownika operacji grożących
przypadkową utratą danych (np. łączenie danych) lub na każde żądanie użytkownika.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się tworzenie punktów przywracania danych po
wprowadzeniu każdej większej liczby danych.
Opcja ta nie zwalnia użytkowników z obowiązku tworzenia kopii zapasowych, które
powinny być przechowywane na niezależnych nośnikach i będą mogły być wykorzystane
w przypadku awarii sprzętowej komputera, na którym wprowadzane były dane.
Aby "ręcznie" utworzyć punkt przywracania danych, należy skorzystać z opcji "Utwórz punkt
przywracania danych".
Przywracanie danych odbywa się za pomocą opcji "Przywróć wcześniej zapisane dane".
Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawią się wszystkie utworzone wcześniej punkty
przywracania danych. Aby przywrócić dane z danego punktu, należy wybrać punkt i
uruchomić przycisk [przywróć dane].
Download