Handel UE - Kolegia SGH

advertisement
Polityka handlowa
Unii Europejskiej
DO CZEGO JEST POTRZEBNA
UNIJNA POLITYKA HANDLOWA?
popieranie wymiany handlowej między państwami
członkowskimi i państwami trzecimi,
 zmiany warunków konkurencji wewnątrz Unii, jeżeli
skutkiem tych zmian jest wzrost siły konkurencyjnej
przedsiębiorstw,
 potrzeba zaopatrzenia Unii w surowce i półprodukty,
zwracając przy tym uwagę, by nie zakłócić warunków
konkurencji między państwami członkowskimi co do
produktów końcowych,
 potrzeba unikania poważnych zaburzeń w życiu
gospodarczym państw członkowskich oraz
zapewnienia racjonalnego rozwoju produkcji i wzrostu
konsumpcji w Unii.

INTERNACJONALIZACJA I
GLOBALIZACJA ŚWIATOWEJ
GOSPODARKI
Unia jest jedną z najbardziej otwartych na
zewnątrz gospodarek na świecie;
 Jej wymiana handlowa z resztą świata w
latach 1999-2010 uległa podwojeniu;
 Aktywna polityka wolnego handlu Unii z
gospodarkami innych krajów zapewnia jej
perspektywy wzrostu i nowe możliwości
wymiany handlowej

TRAKTATY RZYMSKIE-POCZĄTEK
WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Traktaty Rzymskie to nazwa dwóch
międzynarodowych umów, podpisanych
25 marca 1957 roku w Rzymie
◦ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
◦ Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Gospodarczą
◦ nadrzędnym celem EWG było stworzenie pełnej
unii celnej między członkami wspólnot
ZASADY WSPÓLNEJ POLITYKI
HANDLOWEJ




wspólna polityka handlowa to wszystkie
środki regulujące handel z państwami
trzecimi;
stanowi narzędzie wpływu na obroty
międzynarodowe;
obejmuje zespół środków i instrumentów
ekonomicznych i administracyjnych, których
celem jest utrzymanie równowagi płatniczej
Unii Europejskiej;
obejmuje działania jednostronne oraz
działania konwencyjne
Postanowienia traktatowe
Traktaty Rzymskie (1957)
 Biała Księga Unii Europejskiej (1985)
 Traktat Lizboński (2007)

NARZĘDZIA WSPÓLNEJ POLITYKI
HANDLOWEJ

Cło to opłata pobierana przez państwo w
określonej z góry wysokości w związku z
przemieszczaniem towaru przez granicę celną
Rodzaje ceł:

Rodzaje stawek celnych:

◦ Ze względu na kierunek ruchu towarów:
importowe i eksportowe
◦ Ze względu na sposób określania jego wysokości:
ad valorem, specyficzne, kombinowane
◦ Ze względu na charakter ekonomiczny: fiskalne,
ochronne, ekspansywne
◦ autonomiczne, preferencyjne, sezonowe, ryczałtowe
Czym jest Unia Celna?





Początek istnieniu unii celnej dała w roku 1944 Belgia,
Holandia i Luksemburg, powołując unię celną krajów
Beneluksu
porozumienie handlowe, w ramach którego kraje
członkowskie w obrotach handlowych znoszą cła i inne
taryfy, jak również ustalają wspólną zewnętrzną politykę
handlową
umożliwia swobodny przepływ towarów w jej ramach
poprzez kontrolę zewnętrznego importu i eksportu towarów
Pobierane przez władze celne cła importowe są ważnym
źródłem dochodu dla Unii Europejskiej
Przepisy, które regulują jej działanie są obecnie zawarte w
Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (część 3, tytuł
II)
(ZMODERNIZOWANY) KODEKS
CELNY UNII EUROPEJSKIEJ




Do 24 czerwca 2013 roku podstawą kierowania
działalnością unii celnej był Unijny Kodeks Celny
ustanowiony 12 października 1992
Zastąpiony został przez przez uchwalony dnia
23 kwietnia 2008 r Zmodernizowany Kodeks
Celny
ustala i określa przepisy stosowane do importu i
eksportu towarów między Wspólnotą i państwami
trzecimi
ma na celu ułatwienie handlu przy jednoczesnym
zagwarantowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa na granicac
Zintegrowana Taryfa Wspólnot
Europejskich (TARIC)
System integrujący wszelkie ustalenia
prawne państw członkowskich Unii
Europejskiej związane z taryfami celnymi
dla produktów przemysłowych i rolnych;
 Zawiera m.in. kody towarów
(nomenklatura celna), stawki celne,
podstawę prawną z komentarzem
(przypisem), okres ważności stawki
celnej, dane do nadzoru importu i
eksportu;

Środki
taryfowe
Wspólna Taryfa Celna (WTC)



ustala identyczne bariery celne na
zewnętrznych granicach państw
członkowskich stanowiących granicę celną
Unii Europejskiej
dzięki niej cła na towary przywożone z
państw trzecich do wszystkich państw
członkowskich oraz nomenklatura celna są
jednolite
ustalana jest przez Radę kwalifikowaną
większością głosów, na wniosek Komisji
Europejskiej i obowiązuje we wszystkich
krajach Unii
KONTYNGENTY TARYFOWE
ilość towarów, wobec której stosuje się
niższe niż normalnie określone lub zerowe
stawki celne
 Unijne kontyngenty taryfowe mogą być
rozdysponowywane za pomocą :

◦ systemu licencyjnego (pozwoleń na przywóz)
lub
◦ bezpośrednio na granicy zgodnie z zasadą "kto
pierwszy, ten lepszy" (w tym przypadku
kontyngenty takie będą obsługiwane
bezpośrednio przez organy celne na granicy)
PLAFON TARYFOWY



elastyczna forma kontyngentu taryfowego;
jego elastyczność polega na tym, że
przekroczenie wielkości na jaką ten środek
preferencyjny jest ustanawiany nie oznacza
automatycznego zamknięcia możliwości
importu po stawkach celnych preferencyjnych
jakie tym plafonem taryfowym zostały
ustanowione;
Plafony taryfowe są administrowane
bezpośrednio na granicy;
ZAWIESZENIE POBORU CEŁ
Jest to środek taryfowy, który nie wymaga
administrowania, ani za pomocą licencji,
ani za pomocą systemu elektronicznego;
 w jego ramach nie jest ustanawiana
określona ilość lub wartość towarów, która
może być przywieziona z zastosowaniem
stawek celnych preferencyjnych.

Środki
pozataryfowe
NADZÓR IMPORTU LUB EKSPORTU
forma monitoringu, sposób zbierania
informacji dotyczących wielkości obrotu
towarowego;
 Istnieją dwie formy:

◦ Pierwsza– polega na rejestracji obrotu przez
organy celne
◦ Druga– polega na obowiązku uzyskania
pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów.
Kontyngent ilościowy
ograniczenie importu na obszar
Wspólnoty lub eksportu z obszaru
Wspólnoty danych towarów do z góry
określonego poziomu;
 kontyngenty ograniczające są
administrowanych obowiązek uzyskania
pozwolenia;

ZAKAZY EKSPORTU LUB IMPORTU

stosowane są przez Unię Europejską
sporadycznie i wiążą się głównie z
wykonywaniem rezolucji ONZ lub w
przypadkach zaistnienia
niebezpieczeństwa dla życia ludzi i
zwierząt, ochrony dóbr kultury itp.
HANDEL Z KRAJAMI TRZECIMI


regulowany jest wieloma unijnymi i krajowymi
przepisami celnymi;
W handlu międzynarodowym UE stosuje różne
środki regulujące obrót towarowy z krajami
trzecimi. Są to przede wszystkim:
◦ wspólnotowa taryfa celna,
◦ zwolnienia celne i środki taryfowe, których istota
sprowadza się do możliwości importu po preferencyjnych
stawkach celnych oraz
◦ różnego rodzaju środki reglamentujące obrót towarowy z
krajami trzecimi, np. środki wynikające z postępowań
ochronnych, czy tzw. środki pozataryfowe (niewiążące
się z modyfikacją należności celnych).
PRZEWÓZ TOWARÓW
W przypadku produktów przeznaczonych
do użytku prywatnego ograniczenia, co do
tego, co można ze sobą przewozić
podczas podróży między państwami Unii
Europejskiej praktycznie nie istnieją;
 zakupów bez cła nie mogą robić osoby
podróżujące z jednego państwa UE do
drugiego.

Ilość określonych produktów,
którą można przewozić
papierosy- 800 sztuk
cygaretki- 400 sztuk
cygara- 200 sztuk
tytoń- 1 kg
napoje spirytusowe- 10 litrów
wino wzmacniane- 20 litrów
wino- 90 litrów (w tym 60 litrów wina
musującego)
 piwo- 110 litrów







Umowy z
państwami
trzecimi
Procedura





Inicjatywa
Negocjacje
Konsultacja lub zgoda Parlamentu
Europejskiego
Zawarcie umowy
Konsultacja Trybunału Sprawiedliwości
ZAKOŃCZONE NEGOCJACJE Z
KRAJAMI TRZECIMI
Umowa o wolnym handlu między UE, a
Republiką Korei
 Wielostronna umowa o handlu UEWspólnota Andyjska
 Umowa stowarzyszeniowa UE- Ameryka
Środkowa

NAJWAŻNIEJSZE OBECNIE
PROWADZONE NEGOCJACJE Z
KRAJAMI TRZECIMI





ASEAN
Chiny
Indie
Rosja
Kraje AKP
Download