Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

advertisement
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na
rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”
Agnieszka Góralczyk
Specjalista
RIF Mazowsze
Warszawa, 10 listopada 2009 r.
Ogólne zasady Działania PO IG 6.1:
Głównym celem Działania 6.1 PO IG jest wzmocnienie pozycji
polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego
partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych
kontaktów biznesowych. Wsparcie może być udzielone na realizację
projektów ukierunkowanych na:
 zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy,
 zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami,
 zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej i firmowej na
rynkach zagranicznych.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O wsparcie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy,
mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę,
a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w
roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o
udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie
przekraczający 30 %.
Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju
eksportu może być udzielone jeden raz w okresie realizacji Działania
6.1 „Paszport do eksportu”.
I etap - Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu
Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu
następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 Projekt nie może trwać krócej niż 2 miesiące i dłużej niż
6 miesięcy
 Intensywność dofinansowania - maksymalnie 80%
 Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 PLN
I etap - Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu
Kategorie wydatków objętych dofinansowaniem na
przygotowanie Planu rozwoju eksportu:
• wydatki na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem
Planu Rozwoju Eksportu.
• wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia
należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o
udzielenie wsparcia
• wydatki na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i
prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku
bankowego lub subkonta przeznaczonych do obsługi projektu
II etap – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu
O dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu mogą ubiegać się
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy posiadają
pozytywnie zweryfikowany Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach I
etapu Działania 6.1
Dofinansowanie jest udzielane z przeznaczeniem na realizację co najmniej dwóch
z następujących działań, w tym obligatoryjnie co najmniej jednego z działań
wskazanych w lit. c. – f.:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze
wystawcy
organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą
wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych
uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów
lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe
doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i
działalności eksportowej
doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na
wybranych rynkach docelowych
II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu
Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej po dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie
Okres realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy
Poszczególny etap projektu nie może być krótszy niż 2 miesiące
i dłuższy niż 6 miesięcy
Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitych
wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 200 000 PLN
Procedura aplikacyjna Działania 6.1 PO IG
Złożenie wniosku o dofinansowanie (przygotowanego w Generatorze wniosków) do
RIF właściwej dla siedziby wnioskodawcy
Ocena formalna– przeprowadzana w RIF
Poinformowanie wnioskodawcy o wynikach oceny formalnej wniosku o
dofinansowanie
Ocena merytoryczna– przeprowadzana w RIF przez Komisję Konkursową
Przygotowanie i przekazanie do PARP protokołu wraz z listą rankingową
projektów (w tym lista projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do
dofinansowania)
Zatwierdzenie listy rankingowej projektów przez Instytucję Zarządzającą
Poinformowanie wnioskodawców o decyzji Instytucji Zarządzającej (w
przypadku wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wysłanie prośby
o przesłanie do RIF dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o
dofinansowanie)
Przygotowanie w RIF umowy o dofinansowanie
Obustronne podpisanie umowy o dofinansowanie
Złożenie zabezpieczenia realizacji umowy (weksel)
Możliwość uzyskania zaliczki (tylko II etap)
Realizacja działań objętych umową o dofinansowanie
Wnioski o płatności pośrednie składane po zakończeniu realizacji kolejnych
działań objętych projektem (tylko II etap)
Sukces w eksporcie oparty jest na wielu czynnikach:
Wiedza i umiejętności Wnioskodawcy
 Wybór właściwego momentu rozpoczęcia eksportu
 Ustaleniu sposobu eksportowania adekwatnego do
parametrów firmy i rodzaju rynku
 Pozycji firmy na rynku
 Innowacyjności produktów lub usług

Dokumenty związane z działaniem 6.1 PO IG są dostępne na stronie
internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
www.parp.gov.pl
Dokładny adres:
http://www.parp.gov.pl/index/index/745
Dziękuję za uwagę.
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
Drugi Wydział ds. Kontraktowania
Telefon: 022 838 32 11 wew. 142
E-mail: [email protected]
www.fund.org.pl
Download