Informacja prasowa strategia

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
SYGNITY S.A. JEST NA WŁAŚCIWEJ DRODZE
DO BUDOWANIA SILNEJ POZYCJI RYNKOWEJ I OSIĄGNIĘCIA TRWAŁEJ
RENTOWNOŚCI.
Warszawa, 7 grudnia 2012 - Sygnity S.A., czołowy dostawca rozwiązań informatycznych
w Polsce, opublikowała strategię rozwoju na lata 2013-2015. Spółka już od roku 2013 będzie
rentowna na wszystkich poziomach rachunku wyników, z przewidywalnymi przychodami
i strukturą kosztów porównywalną z najlepszymi krajowymi spółkami z branży IT.
Sygnity S.A. jest czołowym graczem na polskim rynku IT i nowych technologii wśród firm świadczących usługi
wdrożenia i oprogramowania w sektorze administracji publicznej, w sektorze bankowym i w sektorze
użyteczności publicznej (utilities). Obecnie ok. 85% przychodów Grupy Sygnity jest generowana w tych trzech
kluczowych dla całego rynku IT sektorach. Spółka stawia na dalszy rozwój pozycji w segmentach, w których już
zbudowała silną pozycję, popartą szeroką bazą klientów i zespołem kompetentnych profesjonalistów, łączących
doświadczenie w branży z wiedzą sektorową. „Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że obecna kondycja
Spółki wskazuje na bardzo zdrowe fundamenty biznesowe i finansowe w zakresie efektywności operacyjnej,
a także rentowności w trzech kluczowych dla nas, i rynku IT, sektorach. Naszym najcenniejszym kapitałem są
ludzie i autorskie systemy, które tworzymy dla naszych Klientów. Dzięki tej biznesowej kompozycji Spółka
z sukcesem działa na rynku od lat. Właśnie w doświadczeniu w branży i w silnej pozycji w kluczowych sektorach:
administracji publicznej, bankowym i utilities, widzę dalszy rozwój Spółki by osiągać pozytywne, oczekiwane
przez naszych Akcjonariuszy wyniki.” – mówi Janusz R. Guy, Prezes Zarządu Sygnity S.A.
Od trzech lat spółka prowadzi intensywną restrukturyzację kosztów i zasobów, a także pracuje nad poprawą
marżowości projektów. Na historyczne wyniki Grupy mocno wpływały właśnie niższe marżowości projektów
nie związanych z wymienionymi powyżej segmentami, a także koszty finansowe ponoszone przez Grupę.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że marże realizowane na nowych kontraktach już nie odbiegają
od rynkowych, co dodatkowo potwierdza mocną i stabilną pozycję Sygnity w tych sektorach. „Spółka osiągnęła
już na tym polu sukcesy. W 2012 roku udało się ustabilizować przychody, a także istotnie zredukować koszty
i poziom zatrudnienia, co wyraźnie przełożyło się na marże uzyskiwane na nowych projektach. – mówi Janusz R.
Guy - Na końcowy wynik jednak wpływały cały czas inne czynniki, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Dlatego od momentu powołania mnie do zarządu rozpocząłem intensywną pracę nad strategią, która
wyprowadzi Spółkę „na prostą”, zniweluje wpływ negatywnych czynników na wyniki finansowe, co w efekcie
zdecydowanie zwiększy efektywność operacyjną i rentowności. Docelowo chciałbym, aby Sygnity notowała
poziomy rentowności zbliżone do innych czołowych europejskich spółek z branży IT.” – podkreśla Prezes Guy.
Wieloletnia współpraca z jednostkami administracji centralnej i samorządowej zaowocowała w ostatnim czasie
zwycięstwem w kilku ważnych postępowaniach przetargowych, a także realizacją dużych projektów
dla administracji publicznej, tj.: portal informatyczny dla ZUS, wykonanie autorskiego systemu obsługi edukacji
dla UM Wrocław. Warto również odnotować sukces Spółki jakim było podpisanie znaczącej umowy na rynku
ubezpieczeniowym z Inter Polska. W sektorze utilities na uwagę zasługuje między innymi aktywność Spółki
w obszarze systemów bilingowych dla nowych uczestników rynku energetycznego.
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
Kluczowymi celami strategicznymi dla Zarządu Sygnity S.A. są:

trwałe osiągnięcie dodatniego poziomu rentowności już od roku 2013;

przewidywalność przychodów i dostosowanie struktur kosztowych do poziomów najlepszych spółek
z branży IT.
Dla osiągnięcia tych celów Zarząd Sygnity S.A. będzie konsekwentnie:






kontynuował proces dostosowywania struktury kosztów do poziomu i profilu biznesowego Grupy;
prowadził prace rozwojowe nad własnymi produktami, a także inwestował w obszary perspektywiczne dla
rynku IT;
inwestował w kapitał ludzki, w tym szczególnie w rozwój kluczowych kompetencji pracowników oraz
stworzenie atrakcyjnych systemów motywacyjnych;
wzmacniał i unowocześniał struktury organizacyjne i systemy zarządcze;
usprawniał procesy biznesowe, szczególnie w obszarze zcentralizowanego zarządzania operacyjnego
aktualnymi i przyszłymi projektami Spółki;
efektywnie monitorował rynek i zarządzał cyklem sprzedaży.
Strategia przygotowana przez Zarząd zakłada, że już od roku obrotowego 2012/2013 uzyskana zostanie pełna
przewidywalność przychodów, a struktura kosztowa będzie uporządkowana w taki sposób, że pozwoli na trwałe
uzyskanie rynkowych poziomów marżowości w całej Grupie. W efekcie przełoży się to bezpośrednio na
dodatnie rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników i stworzy potencjał do systematycznego
wzrostu wyników w kolejnych latach.
„Jestem przekonany że obrana strategia jest właściwa, a zidentyfikowane mocne strony i zasoby Sygnity,
w połączeniu z nowym podejściem do zarządzania, stworzą potencjał do widocznego wzrostu wartości Spółki.
Pragnę zapewnić, że Zarząd dołoży wszelkich starań, aby już w bieżącym roku finansowym osiągnąć pełną
przewidywalność generowanych wyników, tak istotną dla naszych Interesariuszy. Do osiągnięcia tych celów
będę dążył z determinacją, którą prezentowałem pracując na rzecz każdej z firm, którymi miałem możliwość
kierować. Mogę zapewnić, że posiadamy jako firma wszelkie kompetencje, aby strategia została z sukcesem
zrealizowana, a cele zostały nie tylko osiągnięte, ale nawet przekroczone.” – podsumowuje Janusz R. Guy,
Prezes Zarządu Sygnity S.A.
Spółka dążyć będzie do osiągnięcia w latach 2013-2015* następujących celów finansowych (w porównaniu
z latami 2010-2012):
Cel finansowy
Przychody (mln PLN)
Marża brutto na sprzedaży (%)
Marża EBIT (%)
Marża netto (%)
Średnia w latach 2010-2012
534
16,6
-2,5%
-3,4%
Średnia w latach 2013-2015
550
21,1
6,2%
4,8%
* – Spółka ma przesunięty rok obrachunkowy, który rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września. W
konsekwencji prezentowana Strategia dotyczy okresu zaczynającego się 1 października 2012.
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
***
O Sygnity SA
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Świadczy pełen zakres usług od
consultingu, poprzez realizację do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm najważniejszych sektorów gospodarki
oraz instytucji administracji publicznej. Więcej informacji na stronie: http://www.sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze wszystkich branż polskiej gospodarki – zarówno
komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Obecnie Sygnity zatrudnia prawie 1540 osób i może poszczycić się jednym z najliczniejszych
zespołów ekspertów na polskim rynku informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia przez nas biznesu. Firma tworzy trwałe relacje z
wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami firmy min. pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi jak i inwestorami, oparte na
wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.
Dalszych informacji udzielają:
Danuta Raczkiewicz-Chenczke
Prezes Zarządu Komplementariusza
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
M. +48 506 074 642; T. +48 22 435 11 60
mail: [email protected]
www.rc2.pl
Lidia Kłosowska
Rc2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
M. +48 600 065 000
mail: [email protected]
www.rc2.pl
Piotr Piotrowski
CC Group
M. +48 697 613 010; T. +48 22 440 1 440
mail: [email protected]
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
www.sygnity.pl
Download