Informacja prasowa 19.12.12

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
Sygnity zintegrowało oświatę Wrocławia!
Warszawa, 19 grudnia 2012 r. -- Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską
Oświatą została zakończona sukcesem. Projekt zrealizowała firma Sygnity SA, jedna
z wiodących na rynku firm specjalizujących się w tworzeniu i wdrażaniu zintegrowanych
systemów informatycznych. W niespełna półtora roku powstał jednolity, centralny system, który
wspomaga pracę pracowników 244 placówek oświatowych i Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu. Jest to pierwszy w Polsce zrealizowany na tak szeroką skalę projekt
systemu informatycznego, którego funkcjonalność służyć będzie nauczycielom, urzędnikom i
pracownikom administracji oraz uczniom ich i rodzicom/opiekunom prawnym.
Wartość umowy, realizowanej w ramach dwóch projektów „Rozwój usług elektronicznych we
wrocławskiej oświacie” i „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą”
współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
wynosiła ponad 15 mln zł brutto. Projekt został podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy, budowa
zintegrowanego systemu został zakończony. Etap drugi, to pięcioletni serwis gwarancyjny. Sygnity
zbudowała i dostarczyła jednolity, centralny system informatyczny zapewniający jego użytkownikom
narzędzia i wsparcie w każdym z czterech wyodrębnionych obszarów funkcjonalnych:
1. Internetowy Portal Aplikacyjny umożliwi dostęp do poszczególnych usług realizując
funkcjonalność jednokrotnego logowania. Oprócz prezentacji informacji na temat aktualnych
wydarzeń z obszaru edukacji, Portal zapewni dostęp m.in.: do elektronicznego dziennika,
biblioteki, informatora o placówkach, ofert pracy oraz formularzy rekrutacyjnych. Użytkownicy,
poprzez Platformę Edukacyjną będą mieli możliwość publikacji, przeglądania i wymiany
materiałów edukacyjnych oraz udziału w szkoleniach wewnętrznych (tzw. e-learning).
2. Centralny System Zarządzania Placówką wspomoże organizację pracy i obsługę wszystkich
typów szkół, i placówek oświatowych. Ujednolicone procedury, scentralizowane rejestry oraz
funkcjonalność automatycznie przeliczanych na plan finansowy arkuszy organizacyjnych znacznie
poprawi jakość i efektywność pracy placówek oświatowych i samego Urzędu. System znacząco
podniesie komfort dokumentowania procesu dydaktycznego uczniów, równocześnie dając
pełniejszy i łatwiejszy dostęp do gromadzonych informacji.
3. Zintegrowany System Klasy ERP obejmuje moduły finansowe, budżetowanie, kontroling,
i księgowość oraz zarządzanie kadrami, naliczanie płac oraz ewidencję nieruchomości i zasobów
lokalowych. Dostarczone oprogramowanie wspomoże proces racjonalizowania wydatków
wrocławskiej oświaty. System umożliwi koordynację procesów planowania, monitorowania
i wykonania budżetów w poszczególnych placówkach, a także zapewni możliwość tworzenia
zestawień i porównania planów budżetowych z ich realizacją. System usprawni wymianę
informacji i danych oraz komunikację pracowników jednostek oświatowych z Wydziałem
Edukacji UM.
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
4. Wrocławski System Biblioteczny zapewnia dostęp do pełnej informacji o zbiorach wrocławskich
bibliotek szkolnych i danych na temat ich aktualnej dostępności. Te same narzędzia umożliwiają
także dostęp do informacji o zbiorach wybranych polskich i zagranicznych placówek. Celem
systemu jest także usprawnienie pracy bibliotekarzy poprzez wprowadzenie jednolitych narzędzi
i procedur postępowania. Obsługę czytelników usprawni identyfikacja czytelnika
z wykorzystaniem karty miejskiej (Umowa obejmowała także dostawę ponad 90 tysięcy
Kart Miejskich URBANCARD wraz z 250 czytnikami).
Przy okazji zakończenia projektu warto raz jeszcze podkreślić, że jest to pierwszy w Polsce projekt
edukacyjny dedykowany zarówno dzieciom, rodzicom/opiekunom prawnym, dyrektorom,
nauczycielom, pracownikom administracyjnym placówek oświatowych i pracownikom
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu z Wydziału Edukacji. Z elektronicznych usług dostarczonych przez
zbudowany przez Sygnity system skorzysta około 130 tysięcy osób. W tym ponad 77 tysięcy uczniów
i 11 tysięcy pracowników placówek oświatowych i wrocławskiego Urzędu Miejskiego. Ujednolicenie
narzędzi i procedur oraz ułatwiony dostęp do zgromadzonych informacji z każdego miejsca i w
dowolnym czasie, z pewnością przyczynią się do zwiększenia komfortu pracy wszystkich uczestników
procesu edukacyjnego.
Dalszych informacji udziela:
Lidia Kłosowska
Senior Consultant
RC2 RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS
GSM. 600 056 000
e-mail: [email protected]
***
Sygnity SA
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie.
Świadczy pełen zakres usług od consultingu, poprzez realizację do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych
i średnich firm najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej. Więcej informacji na stronie:
http://www.sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze wszystkich branż polskiej
gospodarki – zarówno komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Obecnie Sygnity zatrudnia prawie 1590 pracowników
i może poszczycić się jednym z najliczniejszych zespołów ekspertów na polskim rynku informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia przez nas biznesu. Firma tworzy trwałe
relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami firmy min. pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi jak
i inwestorami, oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 180 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości
wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93
Download