Nazwa zawodu: Pracownik informacji turystycznej Opis zawodu

advertisement
Nazwa zawodu: Pracownik informacji turystycznej
Opis zawodu:
Pracownik informacji turystycznej wykonuje zadania zawodowe i czynności związane z
kompleksową obsługą klienta w zakresie informacji turystycznej. Wyszukuje, przetwarza oraz
udostępnia informację turystyczną zgodnie z potrzebami klientów. Wykonuje zadania zawodowe
związane z informowaniem klientów o typowych i specjalistycznych usługach turystycznych,
atrakcjach turystycznych regionu, walorach krajobrazowych miejsca pobytu, jego zagospodarowania
turystycznego i dostępności. Wykorzystuje do tego celu zgromadzone oferty turystyczne,
informatory, mapy, przewodniki oraz inne źródła i nośniki informacji, a także doświadczenie
własne. Doradza klientom w wyborze optymalnych tras turystycznych, bazy noclegowej,
gastronomicznej, sportowej, rekreacyjnej i leczniczej.
Opracowuje bazy danych dotyczące atrakcji turystycznych regionu, jego zagospodarowania
turystycznego i dostępności oraz promuje i popularyzuje walory turystyczne regionu. Udziela porad z
zakresu rekreacji i turystyki. Współpracuje z instytucjami działającymi w turystyce oraz branży
turystycznej regionu, mediami i agencjami reklamowymi. Udostępnia zainteresowanym rozkłady
jazdy, przewodniki, katalogi, wykazy miejsc noclegowych, imprez, a także inne materiały
informacyjno-reklamowe.
Praca pracownika informacji turystycznej jest z reguły pracą biurową o charakterze
indywidualnym. Bezpośredni kontakt z klientem krajowym i zagranicznym polega na odpowiadaniu
na pytania klienta, informowaniu, konsultowaniu oraz doradzaniu w wyborze oferty turystycznej. Ze
świadczeniem usług w zakresie informacji turystycznej wiąże się również konieczność nawiązywania
kontaktów i współpracy z podmiotami działającymi nie tylko w turystyce. Niezbędna jest znajomość
języków obcych i zdolność do nawiązywania kontaktów z klientami. W zawodzie tym duże znaczenie
ma także łatwość wypowiadania się oraz umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli.
Niemniej ważna jest rzetelność w udzielaniu informacji.
Pracownika informacji turystycznej powinna cechować również dobra pamięć, słuch i wzrok
oraz prawidłowa wymowa. Typowymi miejscami pracy dla pracownika informacji turystycznej są
centra i ośrodki informacji turystycznej, biura podróży, agencje turystyczne, obiekty bazy noclegowej,
dworce kolejowe i autobusowe, terminale lotnicze, przejścia graniczne, punkty kasowe (w parkach
narodowych, skansenach itp.), a także − coraz częściej ulice (mobilni informatorzy miejscy).
Wybrane zadania zawodowe pracownika informacji turystycznej mogą być również
wykonywane przez inne grupy zawodowe związane z obsługą ruchu turystycznego (jako zadania
dodatkowe dla kasjera lotniczego, pracownika informacji PKP).
Zadania zawodowe:
Z-1. Gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji dotyczących wydarzeń
kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie.
Z-2. Świadczenie usług informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych,
sportowych i gospodarczych w regionie.
Z-3. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących atrakcji
turystycznych regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności.
Z-4. Opracowywanie bazy danych dotyczących atrakcji turystycznych regionu,
jego zagospodarowania turystycznego i dostępności.
Z-5. Opracowywanie oraz prowadzenie strony internetowej zawierającej aktualny
katalog produktów turystycznych regionu.
Z-6. Opracowywanie programu promocji i popularyzowanie walorów turystycznych
regionu.
Z-7. Udzielanie informacji o regionach turystycznych Polski.
Z-8. Udzielanie porad z zakresu rekreacji i turystyki.
Z-9. Sprzedawanie biletów komunikacji miejskiej do lokalnych atrakcji turystycznych,
map, przewodników i pamiątek charakterystycznych dla danego regionu.
Z-10. Organizowanie punktu informacji turystycznej.
Z-11. Organizowanie i obsługa stoiska na targach turystycznych.
Z-12. Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Z-13. Współpracowanie z instytucjami działającymi w turystyce oraz branży turystycznej
regionu.
Z-14. Współdziałanie z mediami i agencjami reklamowymi w zakresie promocji
usług turystycznych.
Z-15. Badanie jakości obsługi klienta w zakresie udzielania informacji turystycznej.
Kwalifikacje zawodowe:
K-1. Gromadzenie informacji turystycznej z różnych źródeł.
K-2. Przetwarzanie informacji turystycznej pod kątem potrzeb rynku.
K-3. Udostępnianie informacji turystycznej w różnych formach.
K-4. Popularyzowanie i promocja walorów turystycznych regionu.
K-5. Obsługiwanie klientów w zakresie informacji turystycznej.
K-6. Współpracowanie z podmiotami działającymi w turystyce.
Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:
Zadania
Składowe kwalifikacji zawodowych
zawodowe
K-1
K-2
Z-1
X
X
Z-2
X
Z-3
K-3
K-4
K-5
K-6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Z-4
X
X
X
Z-5
X
X
X
Z-6
X
Z-7
X
X
X
Z-8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Z-9
X
X
Z-10
X
X
Z-11
X
X
X
Z-12
Z-13
X
Z-14
Z-15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download