Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

advertisement
Załącznik nr 1
do uchwały nr ………/ 2004 r.
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 29 kwietnia 2004 roku.
STRATEGIA
TURYSTYCZNA
POWIATU KARTUSKIEGO
PRZYGOTOWANA W RAMACH
PROGRAMU ORGANIZACJI I ROZWOJU TURYSTYKI
KASZUBSKI PIERŚCIEŃ
WSPÓLNIE Z POWIATAMI:
BYTOWSKIM, CHOJNICKIM, KOŚCIERSKIM I LĘBORSKIM
Kartuzy, kwiecień 2004 roku
ZAWARTOŚĆ
I
Definicja czynników posiadających istotny wpływ na organizację i rozwój
2
turystyki na obszarze Kaszubskiego Pierścienia________________________
II
Misja i wizja____________________________________________________
3
III Priorytety rozwoju, cele i działania__________________________________
4
IV Proponowane tematy projektów____________________________________
10
I.
Definicja czynników posiadających istotny wpływ na
organizację i rozwój turystyki w obszarze Kaszubskiego
Pierścienia – analiza SWOT
Czynniki wewnętrzne
Słabe strony
Mocne strony
1. Bogate walory krajobrazowoprzyrodnicze.
2. Bogate walory historycznokulturowe.
3. Bogata kultura i tradycja regionu.
4. Zasoby ludzkie (aktywność
społeczności lokalnych).
5. Lokalizacja (bliskość aglomeracji
trójmiejskiej).
6. Układ komunikacyjny – w tym
bliskość portów: morskich i
lotniczego.
7. Rozwój małej i średniej
przedsiębiorczości.
8. Brak uciążliwego przemysłu.
9. Dążenie samorządów do
współpracy.
1. Słaba infrastruktura turystyczna.
2. Brak zintegrowanej oferty
turystycznej.
3. Niedostateczna infrastruktura
drogowa.
4. Niezadowalający poziom
bezpieczeństwa.
5. Niewystarczający system informacji i
promocji turystycznej.
6. Zagrożenie ekologiczne (m.in.
System gospodarki odpadami).
7. Wysoka stopa bezrobocia.
8. Niezharmonizowany sposób
zagospodarowania przestrzeni.
9. Niedostosowany do potrzeb system
edukacji.
10. Niski poziom nakładów na turystykę i
promocję.
2
Czynniki zewnętrzne
Zagrożenia
Szanse
1. Położenie geograficzne (bliskość
Trójmiasta i Morza Bałtyckiego).
2. Integracja z Unią Europejską.
1. Ubożenie społeczeństwa.
2. Odpływ młodego wykształconego
potencjału ludzkiego.
3. Rozwój gospodarczy
Województwa Pomorskiego.
4. Poprawa dostępności
3. Niezrównoważony rozwój
(Trójmiasto – Kaszuby).
komunikacyjnej (m.in. Autostrady,
4. Polityka władz centralnych.
trasy ekspresowe).
5. Słaba jakość usług w zakresie
5. Napływ turystów.
bezpieczeństwa i opieki
6. Zainteresowanie turystyką aktywną
zdrowotnej.
i kwalifikowaną.
6. Wzrost konkurencji ze strony
7. Strategia Rozwoju Turystyki
innych regionów kraju.
Województwa Pomorskiego.
II.
Misja i wizja Kaszubskiego Pierścienia
Misja:
Kaszubski Pierścień regionem gościnnym,
bogatym kulturą i tradycją ,
atrakcyjnym dla wypoczynku
i rozwoju turystyki.
3
Wizja:
Kaszubski Pierścień jest regionem dynamicznie rozwijającej się
turystyki,
będącej
Nowoczesny
sposób
podstawową
jej
gałęzią
organizacji
i
lokalnej
zarządzania
gospodarki.
wpływa
na
równomierny rozwój całego obszaru.
Bogactwo przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe, gościnność
i solidność mieszkańców tej ziemi oraz aktywność lokalnych władz
kreują jej wizerunek w Europie Regionów i w świecie. Miejscowi
przedsiębiorcy oferują kompleksową, uzupełniającą się wzajemnie
szeroką gamę pakietów usług. Wyznacznikiem ich wysokiej jakości jest
używany znak „Kaszubski Pierścień”.
III.
Priorytety, cele i działania Strategii Organizacji i Rozwoju
Turystyki Kaszubski Pierścień
Ustalone zostały następujące priorytety dla organizacji i rozwoju turystyki
na obszarze Kaszubskiego Pierścienia:
1.
Budowa partnerstwa lokalnego i rozwój
zasobów ludzkich.
2.
Rozwój infrastruktury Kaszubskiego Pierścienia.
3.
Rozwój gospodarczy
4
W ramach poszczególnych priorytetów
wytypowane zostały następujące cele i działania:
PRIORYTET 1 – Budowa partnerstwa lokalnego
i rozwój zasobów ludzkich
Cel
Działania dla Celu 1.1
1.1.1 Współdziałanie dla efektywnego
pozyskiwania i wykorzystania
1.1 Utrzymanie i rozwój współpracy
samorządów, podmiotów
gospodarczych i organizacji
pozarządowych w ramach
programu „Kaszubski Pierścień”.
środków zewnętrznych.
1.1.2 Podjęcie działań dla rozwoju
współpracy publiczno-prywatnej.
1.1.3 Współdziałanie samorządów z
organizacjami pozarządowymi.
1.1.4 Współpraca samorządów
różnego szczebla.
Cel
Działania dla Celu 1.2
1.2.1 Promocja dorobku kulturowego.
1.2.2 Wspieranie i rozwój lokalnej
tożsamości.
1.2.3 Budowa wizerunku regionu
1.2 Tworzenie warunków do
zapoznania się z bogactwem
kulturowym regionu.
przez wyeksponowanie
autentycznego dziedzictwa
kulturowego.
1.2.4 Tworzenie markowych
produktów turystycznych w
oparciu o tradycję kulturową
regionu.
1.2.5 Wspieranie współpracy różnych
grup kulturowych.
5
Cel
Działania dla Celu 1.3
1.3.1 Poprawa poziomu
wykształcenia mieszkańców.
1.3.2 Dostosowanie sieci placówek
oświatowych i kulturalnych do
1.3 Podnoszenie świadomości i
potrzeb regionu, w tym poprzez
poziomu edukacji
upowszechnianie nauki
społeczeństwa.
języków obcych i wiedzy
ekologicznej.
1.3.3 Wspieranie inicjatyw
społecznych.
1.3.4 Wspieranie edukacji
informacyjnej.
Cel
1.4 Współpraca regionów
(Europa Regionów).
Działania dla Celu 1.4
1.4.1 Inicjowanie
partnerskiej
i
rozwijanie
współpracy
w
ramach Unii Europejskiej oraz
poza jej granicami.
6
PRIORYTET 2 – Rozwój infrastruktury Kaszubskiego Pierścienia
Cel
Działania dla Celu 2.1
2.1.1 Budowa i modernizacja
infrastruktury turystycznej i
okołoturystycznej, w tym
drogowej.
2.1.2 Tworzenie sieci, pakietów
turystycznych.
2.1 Rozwój infrastruktury
turystycznej i okołoturystycznej.
2.1.3 Rewitalizacja obszarów
miejskich, poprzemysłowych i
powojskowych.
2.1.4 Tworzenie i rozbudowa
infrastruktury dla rozwoju
społeczeństwa informacyjnego,
w tym tworzenie publicznych
punktów dostępu do sieci
internetowej.
Cel
Działania dla Celu 2.2
2.2.1 Prowadzenie badań
marketingowych.
2.2 Pełne wykorzystanie istniejących
obiektów infrastruktury
turystycznej i okołoturystycznej.
2.2.2 Dostosowanie oferty do potrzeb
rynku.
2.2.3 Wdrażanie i rozwój
zintegrowanego systemu
zarządzania bazą turystyczną.
2.2.4 Promocja oferty turystycznej.
7
Cel
Działania dla Celu 2.3
2.3.1 Przystosowanie bazy
2.3 Wydłużenie sezonu
turystycznego.
turystycznej i okołoturystycznej
dla potrzeb turystyki
całorocznej.
2.3.2 Poszerzenie oferty turystycznej
o nowe formy turystyki.
Cel
Działania dla Celu 2.4
2.4.1 Zachowanie i rewitalizacja
obiektów zabytkowych.
2.4 Dbałość o zachowanie
dziedzictwa kulturowego.
2.4.2 Zachowanie i rewitalizacja
układów przestrzennych.
2.4.3 Zachowanie i rewitalizacja
krajobrazu kulturowego.
2.4.4 Zachowanie i rewitalizacja
kultury niematerialnej.
Cel
Działania dla Celu 2.5
2.5.1 Rekultywacja elementów
przyrodniczych
zdegradowanych w wyniku
nieodpowiednich działań
2.5 Dbałość o zachowanie i
rewitalizację środowiska
przyrodniczego.
człowieka.
2.5.2 Racjonalna eksploatacja
zasobów środowiska
przyrodniczego.
2.5.3 Zachowanie właściwych
proporcji pomiędzy obszarami
chronionymi a pozostałymi
obszarami przyrodniczymi.
8
PRIORYTET 3 – Rozwój gospodarczy
Cel
Działania dla Celu 3.1
3.1.1 Kreowanie produktów
markowych.
3.1.2 Rozwój sieci transportowej i
informatycznej.
3.1.3 Stworzenie nowoczesnego i
3.1 Wykorzystanie położenia
geograficznego i walorów
krajobrazowych w celu rozwoju
gospodarczego.
wydajnego systemu gospodarki
odpadami.
3.1.4 Opracowanie oraz wdrożenie w
życie wspólnych zasad
prawidłowego
zagospodarowania przestrzeni.
3.1.5 Wspieranie produkcji
odnawialnych źródeł energii.
3.1.6 Promocja Kaszubskiego
Pierścienia.
Cel
Działania dla Celu 3.2
3.2.1 Tworzenie oferty pakietów
turystycznych.
3.2.2 Wspieranie inicjatyw
3.2 Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej poprzez poszerzenie
oferty turystycznej, dostosowanie
zmierzających do przedłużenia
sezonu turystycznego.
3.2.3 Tworzenie instrumentów
jej do potrzeb turystyki
wsparcia dla operatorów
kwalifikowanej oraz wydłużonego
turystycznych.
sezonu turystycznego.
3.2.4 Wspieranie sektora małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP)
branży turystycznej dla
podniesienia konkurencyjności
na wspólnym rynku Unii
9
Europejskiej oraz poza jej
granicami, między innymi
poprzez tworzenie systemów
informacji i szkoleń, a także
funduszy poręczeń
kredytowych.
3.2.5 Skuteczne wykorzystanie
dostępnych instrumentów
finansowych.
Cel
Działania dla Celu 3.3
3.3.1 Tworzenie ram i warunków
3.3 Wzrost znaczenia branży
turystycznej dla gospodarki
regionu.
sprzyjających podejmowaniu
aktywności gospodarczej w
branży turystycznej.
3.3.2 Konwertowanie gospodarstw
rolnych dla potrzeb branży
turystycznej.
10
Download