Kraków 8 - Szpital Uniwersytecki w Krakowie

advertisement
Nr sprawy: ZP-ML-271-163/2011
Kraków, dnia 07.10.2011 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do chirurgicznej korekcji
nietrzymania moczu u kobiet i zaburzeń statyki narządu rodnego oraz szkolenie.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedź na
pytania wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie 1
Odpowiedź: Ad. 1: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania taśmy opisanej w
pytaniu.
Ad. 2: Zamawiający wymaga aby taśmy zapakowane były w oryginalne sterylne
opakowanie.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1
 20 szt. jednorazowych zestawów do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet,
monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, o długości 45 cm,
szerokości 1,1 cm, porowatości 698- 1097 µm, grubości taśmy 0,54 mm, gramaturze 127 g/m2, brzegi
zakończone bezpiecznymi pętelkami, brak możliwości połączenia z igłą,
oraz
 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą załonową ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opisanych produktów.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 2:
● 10 szt. jednorazowych siatek do systemu rekonstrukcji dna miednicy, składający się z: siatki jednorodnej,
niewchłanialnej o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, o
właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m 2, porowatość
średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość 30 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między
ramionami), bez kaniul,
oraz
● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opisanych produktów.
Dział Zamówień Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 70 46
tel/fax: /0-12/ 424 71 20
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3:
● 10 szt. jednorazowych systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia
wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele,, składający się z: siatki jednorodnej,
niewchłanialnej o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, o
właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość
średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość 30 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między
ramionami), bez kaniul,
oraz
1
● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opisanych produktów.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3:
 10 szt. jednorazowych systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia
wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele, monofilamentowych, polipropylenowych, z
plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, najszerszy wymiar w środkowej
części 3,5 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze
48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami,
oraz
 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opisanych produktów.
Pytanie 6
Pytanie 1, dotyczy Części 1
Czy Zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym zestaw do chirurgicznej korekty wysiłkowego
nietrzymania moczu u kobiet zakładany załonowo metodą out – in, składający się z luźno tkanej, niezgrzewanej
taśmy, ułatwiającej przerastanie oraz integrację z tkankami i pozostałymi parametrami zgodnymi z SIWZ ?
W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opisanych produktów.
Pytanie 7
Pytanie 2, dotyczy Części 2
Czy Zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym siatkę do systemu rekonstrukcji dna
miednicy w technice przezpochwowego zakładania – do rekonstrukcji przedniej o przestrzeniach między włóknami
1,75 mm i pozostałymi parametrami zgodnymi z SIWZ?
W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opisanych produktów.
Pytanie 8
Pytanie 3, dotyczy Części 3
Czy Zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym system do naprawy zaburzeń statyki
narządów miednicy typu cystocele, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM), o
parametrach lepszych niż wymieniona w SIWZ wraz ze szkoleniem? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o
uzasadnienie.
System jednorazowy, sterylny do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele, jednocześnie do
leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, składający się z:
 czterech jednorazowych bardzo cienkich igieł o średnicy 3 mm z uchwytami wykonanymi z tworzywa
umożliwiającego pewny uchwyt nawet w mokrej rękawiczce, dwupłaszczyznowych wyprofilowanych
heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm, profilowanych do
przejścia metodą zasłonową.
 niewchłanialnego systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z:
luźno tkanej siatki o grubości 0,3 mm i gęstości 23,9 g/cm2, o wymiarach 5x10 cm o dużych porach (ponad
1500 mikronów); połączonego z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości
każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne
połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą
beznapięciową implantację.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opisanych produktów.
Dział Zamówień Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 70 46
tel/fax: /0-12/ 424 71 20
Pytanie 9
Pytanie 4, dotyczy SIWZ, Załącznika nr 4, Wzoru Umowy
W związku na to, iż Zamawiający wymaga szkolenia personelu z zakresu implantacji taśm/siatek zwracamy się
z zapytaniem czy Zamawiający dokona modyfikacji & 2 pkt 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do
SIWZ, poprzez nadanie następującego brzmienia: „W przypadku braku zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki
zastrzega sobie prawo nie zamówienia całości sprzętu określonego w załączniku nr 1, przy uwzględnieniu, iż
zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 %”.
2
Uzasadnienie:
Brak klauzuli określającej minimalną ilość, jaką Zamawiający powinien zrealizować, pozostawia wykonawcę w
niepewności co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia właściwą kalkulację
ceny umownej. Co również istotne, ustalone w umowach krótkie terminy realizacji poszczególnych zamówień,
których naruszenie jest obwarowane karami umownymi, zmusza wykonawców do wcześniejszego nabywania
wyrobów medycznych, które dopiero powinny być zamówione, a co do których zamówienia przez zamawiającego nie
mają oni pewności, narażając ich tym samym na znaczne szkody. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone
całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.
Oznacza to, iż brak klauzuli w projekcie umowy, określającej minimalną ilość, jaką zamawiający powinien
zrealizować, umożliwia mu jednostronne nielimitowane ograniczenie ilościowe i rzeczowe przedmiotu zamówienia
narusza więc w sposób oczywisty wymogi jego określenia zawarte w art. 29 Prawa zamówień publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.
Pytanie 10
Pytanie dotyczy zapisu SIWZ – punktu 6.3.1.3.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą próbek niesterylnych oferowanych wyrobów?
UZASADNIENIE: Przekazanie bezzwrotne próbek przekraczających wartość 100 zł obliguje Wykonawcę
do wystawienia faktury Vat Zamawiającemu. Próbka produktu została zrównana z pojęciem dokumentu i
jesteście Państwo zobowiązani do jej przechowywania łącznie z pozostałą dokumentacją przetergową przez 5 lat, a
w przypadku nie wygrania przetargu, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy powinna być ona nam zwrócona. W żadnym
wypadku nie może ona więc zostać wykorzystana przez zamawiającego w wykonywanych zabiegach medycznych,
gdyż uniemożliwia to jej przechowywanie, bądź zwrócenie, a tym samym stanowi naruszenie przepisów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie próbek niesterylnych.
Pytanie 11
Czy zamawiający w części nr 1 dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o długości
50cm, szerokości 1,25cm, gramaturze 70g/m2, grubość nici 0,5mm, średnica oczek 0,15 mm, brzegi taśmy
atraumatyczne zakończone pętelkami, taśma jednorodna niewchłaniana bez plastikowych osłonek, materiał
polipropylen monofilament. Do implantacji taśmy służy narzędzie wielokrotnego użytku.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opisanych produktów.
Dział Zamówień Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 70 46
tel/fax: /0-12/ 424 71 20
3
Download