wykonawcy - SPZZOZ Lipsko

advertisement
Znak sprawy: ZP/10//2011
SPZZOZ.ZP/10/............/2011
Lipsko, dnia 25.03.2011 r.
WYKONAWCY
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Dotyczy wyjaśnienia / modyfikacji do SIWZ - 1
I.
W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przekazujemy wyjaśnienia treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawy produktów farmaceutycznych, zamieszczonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
pod numerem 2011/S 47-077120 w dniu 09.03.2011 r. :
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 340 preparatu Cipronex
100mg/50ml x 1 w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) w ilości 1000 wlewów?
Odpowiedź 1: Nie
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do innego pakietu, pozycji 2 z pakietu nr
12 ? Powyższe spowodowane jest niemożnością zapewnienia Państwu zakontraktowanych ilości przez pełen okres
obowiązywania umowy przetargowej. Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby umożliwi przedstawienie Państwu
konkurencyjnej oferty cenowej na pozostałe preparaty.
Odpowiedź 2: Zamawiający wykreśla poz. 2 z pakietu nr 12 i przenosi ją do pakietu nr 11 dodając poz.448. W związku z
powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie wadium i załączników (formularz asortymentowocenowy) i jednocześnie zmienia ogłoszenie o zamówieniu w tym zakresie.
Pytanie nr 3 Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym pakietu 12. Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty
na leki w innych wielkościach opakowań tj: - Poz., 5,6 , w opakowaniach x 90 tabl zamiast 30 tabl. Prosimy określić jak
należy prawidłowo przeliczyć zamawiane ilości; zaokrąglać do pełnych opakowań czy zachować dwa miejsca po
przecinku.
Odpowiedź 3: Tak po odpowiednim przeliczeniu do pełnych opakowań.
Pytanie nr 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania:
1) § 4 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby w przypadku zmiany stawki podatku VAT uwzględnienie
nowej stawki (i związana z tym zmiana ceny brutto) następowała automatycznie w dacie określonej przez przepisy
wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania odrębnego aneksu?
2) § 6 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie obowiązku potwierdzania faxem zamówień
składanych telefonicznie? Dostarczenie towaru niezgodnie z zamówieniem pociąga za sobą negatywne konsekwencje
dla wykonawcy. Obowiązek potwierdzania zamówień faxem pozwoli uniknąć sporów na tym tle.
3) § 6 ust. 4 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego postanowienia, ewentualnie o uzupełnienie
postanowienia o wymóg uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie przelewu, przy czym zgody takiej
Zamawiający nie mógłby odmówić bez uzasadnionej przyczyny? Zwracamy uwagę, że dokonując dostawy i odraczając
termin płatności wykonawca w pewnym zakresie kredytuje Zamawiającego. W przypadku nie zrealizowania przez
Zamawiającego jego zobowiązań w zakresie zapłaty wykonawca powinien mieć prawo do odzyskania należnego mu
wynagrodzenia m.in. przez przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią. Wskazane postanowienie ogranicza w
praktyce prawa wykonawcy do dochodzenia swoich należności wyłącznie na drodze sądowej.
4) § 7 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie postanowienia umowy o następujący zwrot:
„Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę lub poza godzinami pracy apteki dostawa nastąpi w
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”?
5) § 7 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie obowiązku potwierdzania faxem zawiadomień o
wadach złożonych telefonicznie? Obowiązek potwierdzania zawiadomień faxem pozwoli uniknąć sporów na tle terminu
realizacji zobowiązań gwarancyjnych i ich zakresu.
1
6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 7 poz. 21 i poz. 22 – Tranxene 20mg i 50mg inj. –
ponieważ lek ten jest chwilowo niedostępny w sprzedaży, ze względu na wdrażanie nowej technologii produkcyjnej ?
Odpowiedź 4
1) Tak jak w SIWZ
2) Tak jak w SIWZ
3) Tak jak w SIWZ
4) Tak jak w SIWZ
5) Tak jak w SIWZ
6) Tak jak w SIWZ, należy podać ostatnią cenę i adnotację o czasowym braku preparatu.
Pytanie nr 5
1. Dotyczy § 8pkt 1
1)- W związku z tym, że zamówienie ,którego dotyczy przedmiotowa umowa będzie realizowane sukcesywnie, w świetle
Art.484 §2 Kodeksu Cywilnego proponujemy zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na: „... w wysokości
0,5% wartości netto niezrealizowanej umowy‘’
2) W związku z tym, że zamówienie ,którego dotyczy przedmiotowa umowa będzie realizowane sukcesywnie, w świetle
Art.484 §2 Kodeksu Cywilnego proponujemy zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na: „... w wysokości
2% wartości netto niezrealizowanej umowy
4)W związku z tym, że zamówienie ,którego dotyczy przedmiotowa umowa będzie realizowane sukcesywnie, w świetle
Art.484 §2 Kodeksu Cywilnego proponujemy zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na: „... w wysokości
0,2% wartości netto wadliwego towaru’’.
2. Czy w pakiecie 5 poz 4 Zamawiający dopuści lek o nazwie handlowej Meropenem Sandoz z zatwierdzoną
Charakterystyka Produktu Leczniczego – w załączeniu
3. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z przedmiotowego pakietu 5 pozycji.4 do osobnego pakietu ( np: 5 a), co
umożliwi przystąpienie do przetargu innemu producentowi leków, a co za tym idzie złożenie konkurencyjnej pod
względem cenowym oferty. Prośbę swoją motywujemy tym, że firma będąca producentem leków nie posiada
w swoim asortymencie wszystkich preparatów wyspecyfikowanych w pakiecie 5, tak więc taki układ uniemożliwia naszej
firmie w ogóle złożenie oferty przetargowej.
Nadmieniamy, że wydzielenie w/w preparatów do osobnego zadania umożliwi przystąpienie do przetargu wielu
oferentom.
Odpowiedź 5:
1. projekt umowy - tak jak w SIWZ
2. 3. pakiet 5 poz.4 - nie, tak jak w SIWZ
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 poz. 199 wymaga aby preparat Imipenem + Cilastatinum inj
posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania m.in. w posocznicy, zapaleniu wsierdzia, zakażeniu kości i
stawów?
Odpowiedź 6: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 „Płyny infuzyjne” w pozycji 11, 12, 16, 17, 18, 24
preparatu równoważnego w opakowaniu typu worek z dwoma niezależnymi portami?
Uzasadnienie
Wymóg „flakon” ogranicza możliwość złożenia oferty do produktów pakowanych w sztywną butelkę plastikową,
eliminując worek, jako opakowanie spełniające wymogi opakowań specjalistycznych, m.in.: mają podwójne,
odseparowane porty, port do injekcji umożliwia kilkukrotne jego użycie bez narażenia na rozszczelnienie opakowania.
Worki Viaflo wykonane są z tworzywa poliolefina/poliamid, posiadają badania stabilności z większością leków (nawet
tych, które są zalecane do rozpuszczania tylko w szkle).Są pakowane w opakowanie zewnętrzne, co daje jałowość
worka po jego rozpakowaniu, a co za tym idzie mniejsze zużycie środków dezynfekcyjnych (oszczędność i mniejsze
narażenie personelu na wdychanie w/w środków).
Ograniczenia w zapisach SIWZ dotyczące rodzaju opakowania uniemożliwiają złożenie ofert wszystkim producentom
leków, a co za tym idzie uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszych warunków cenowych.
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o uzasadnienie merytoryczne
Odpowiedź 7: Nie
2
Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 „Płyny infuzyjne” pozycji nr 8, 9, 13,
14, 15, 21 preparatu równoważnego w butelce PE?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o uzasadnienie merytoryczne
Odpowiedź 8: Nie
Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 14 „Płyny infuzyjne” pozycji nr 10, 26, 27, 28,
29, 32, 33, 34 i utworzenie osobnego pakietu z ww. pozycjami ? Umożliwi to przystąpienie do postępowania większej
liczbie oferentów i zaproponowanie niższych cen.
Odpowiedź 9: Nie
Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 „Płyny infuzyjne”w pozycji 30, 31
jednego preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
Cernevit w miejsce konfekcjonowanych osobno Soluvitu (pozycja 30) i Vitalipidu (pozycja 31) ? Zaoferowanie witamin w
jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie ilości preparatu.
Skład Cernevitu:
retynolu palmitynian
3500 j.m.
cholekalcyferol
220 j.m.
DL-α-tokoferol
11,20 j.m.
kwas askorbowy
125 mg
kokarboksylaza czterowodna
3,51 mg
sól sodowa fosforanu ryboflawiny
4,14 mg
pirydoksyny chlorowodorek
4,53 mg
cyjanokobalamina
6 μg
kwas foliowy
414 μg
dekspantenol
17,25 mg
biotyna
69 μg
nikotynamid
46 mg
Odpowiedź10: Tak
Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 „Płyny infuzyjne”w pozycji 3 worka
trzykomorowego do podaży drogą żył centralnych, zawierającego 8,4 g azotu, 180g glukozy, 1320 kcal niebiałkowych
oraz emulsję tłuszczową LCT o nazwie handlowej Multimel N6-9000E poj. 1500 ml?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o uzasadnienie merytoryczne
Odpowiedź11: Tak
Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 „Płyny infuzyjne”w pozycji 4 worka
trzykomorowego do podaży drogą żył centralnych, zawierającego 11,2 g azotu, 240g glukozy, 1760 kcal niebiałkowych
oraz emulsję tłuszczową LCT o nazwie handlowej Multimel N6-9000E poj. 2000 ml?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o uzasadnienie merytoryczne
Odpowiedź12: Tak
Pytanie nr 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 „Płyny infuzyjne”w pozycji 5 worka
trzykomorowego do podaży drogą żył obwodowych, zawierającego 5,4 g azotu, 120g glukozy, 1040 kcal niebiałkowych
oraz emulsję tłuszczową LCT 10% o nazwie handlowej Multimel N4-550E poj. 2000 ml?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o uzasadnienie merytoryczne
Odpowiedź13: Nie
Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 „Płyny infuzyjne”w pozycji 6 worka
trzykomorowego do podaży drogą żył centralnych, zawierającego 6,9 g azotu, 150g glukozy, 1200 kcal niebiałkowych
oraz emulsję tłuszczową LCT o nazwie handlowej Multimel N5-800E poj. 1500 ml?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o uzasadnienie merytoryczne
Odpowiedź14: Nie
Pytanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 „Płyny infuzyjne”w pozycji 7 worka
trzykomorowego do podaży drogą żył centralnych, zawierającego 9,2 g azotu, 200g glukozy, 1600 kcal niebiałkowych
oraz emulsję tłuszczową LCT o nazwie handlowej Multimel N5-800E poj. 2000 ml?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o uzasadnienie merytoryczne
3
Odpowiedź15: Nie
Pytanie nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 „Płyny infuzyjne”w pozycji 25
Plasmavolume HES 130/0,42/6:1 w roztworze Ringera z octanem ( z niskim sodem o parametrach: Na 130mmol/l, Cl
112 mmol/l) w opakowaniu typu worek?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o uzasadnienie merytoryczne
Odpowiedź16: Nie
II.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają w dotychczasowym brzmieniu.
Otrzymują:
Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ wg wykazu
.......................................................
/sporządziła/
.................................
/zatwierdziła/
4
Download