teorie-organizacji

advertisement
3
Zarządzanie dr Dryl wykład nr 3:
Klasyczna teoria organizacji zarządzania:
-wstąpienie do organizacji = ślepe jej podporządkowanie
-pracownik - bezwolne narzędzie wykonujące przydzielone zadania
-kierownik najwyższego szczebla - „pierwszy po Bogu”, tylko on zdolny do twórczego działania
-kontrola metodą „kija i marchewki”
-unikanie kary, główny mechanizm zachowania człowieka
Kierunek naukowego zarządzania:
-zasada naukowego opracowania każdego elementu pracy ludzkiej
-zasada naukowego doboru i stopniowego szkolenia i doskonalenia robotników
-zasada współpracy kierownictwa i robotników w celu realizacji zasad naukowego zarządzania
-zasada prawie równego podziału pracy i odpowiedzialności między kierowników i robotników
1903 - pierwsza na świecie praca z zakresu nauki o organizacji i zarządzaniu Frederick Winslow
Taylor „shop management” „zarządzanie zakładem wytwórczym”
-”teoria X” McGregora - ludzie nie lubią pracy odpowiedzialności, nie mają inicjatywy, muszą i
chcą być kierowani i kontrolowani przez wykształcone elity kierownicze
-H.Ford - płacowe bodźce motywowania motywowania do pracy na taśmie montażowej
Zarządzanie administracyjne , zwane klasyczną teorią organizacji, jest podejściem do zarządzania,
koncentrującym się na zarządzaniu całą organizacją.
Henry Fayol był najwybitniejszym rzecznikiem kierunku administracyjnego w zarządzaniu.
Spróbował on usystematyzować praktykę zarządzania, by dać wskazówki innym menedżerom.
Jako pierwszy określił specyficzne funkcje kierownicze planowania, organizowania, przewodzenia i
kontrolowania.
Kierunek administracyjny:
-rozłączny podział zadań
-wyraźne określenie kompetencji
-budowa hierarchii funkcje i stanowisk oraz niesprzecznej sieci zależności między nimi
-utrzymanie dyscypliny w organizacji
-podporządkowanie celów indywidualnych celom organizacji
Fayol - zasady administracji; funkcje zarządzania
Weber - model idealnej biurokracji
14 złotych zasad Fayola:
1.podział pracy - im bardziej człowiek wyspecjalizowany, tym sprawniejszy
2.autorytet - autorytet formalny i osobisty
3.dyscyplina - przestrzeganie reguł
4.jedność rozkazodawstwa - polecenia od jednej osoby
5.jednolitość kierownictwa - jeden kierownik, jeden plan, jeden cel
6.podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu - interes osobisty pracowników nie
powinien przeważać nad interesem organizacji
7.wynagrodzenia - sprawiedliwe dla pracowników i dla pracodawców
8.centralizacja - ostateczne decyzje w rękach kierowników
(…)
…
człowiek ekonomiczny -> człowiek społeczny
„...jeśli chodzi o potrzeby, to tylko u ludzi żyjących w głębokiej nędzy lub tych, którzy znaleźli się
w wyjątkowych sytuacjach, mają one postać biologiczną” -komplikowanie zadań, wzrost wymagań
kwalifikacyjnych, wzrost znaczenia pracy twórczej;
-1929r. - 6,5 pracownika fizycznego na 1 umyslowego
-1899r. - 12,9/1
-”teoria Y” McGregora - człowiek jako istota aktywna, twórcza, poszukująca odpowiedzialności,
przyczyna pasywnego zachowania - złe warunki pracy
Kierunek human relations:
-podstawowe założenia tego ruchu polegało na przyjęciu, że troska menedżera o robotników
doprowadzi do wzrostu zadowolenia, które z kolei zaowocuje poprawą wyników.
Abraham Maslow - wysunął teorię, że człowiek jest motywowany przez potrzeby, układające się w
hierarchię…
Role i typy kierownicze
Ewolucja koncepcji zarządzania
Szkoły zarządzania
Klasyczna koncepcja zarządzania, (sem I)
ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE
Historia organizacji i zarządzania
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download