decyzje-kierownicze-omowienie

advertisement
.
2
Decyzje kierownicze Decyzja - 2 szkoły teorii decyzji: matematyczna i psychologiczna
Teoria decyzji - nauka młoda 1944r. „teoria gier” - książka, teorii wojennej
Matematyczna teoria decyzji - cybernetyka, matematyka, praksologia, statystyka itp. Przy pomocy
wzorów stara się obliczać optymalne decyzje
Psychologiczna teoria decyzji - jak ludzie (decydenci) tak naprawdę podejmują decyzje, czy kierują
się tylko przesłaniami racjonalnymi, czy czymś jeszcze. Człowiek zawsze kieruje się własnym,
osobistym przekonaniem o słuszności wyboru.
Definicja decyzji wg Frakiewicza:
Decyzja powstaje w wyniku transformacji informacji, przy czym transformację tę wyznaczają
głównie cel i sposoby postępowania.]
Psychologiczna teoria decyzji wg Rudniańskiego:
Decyzja jest aktem wolnego wyboru jednego z możliwych przyszłych zachowań się. Decyzją
nazywamy wybór jednego działania z pewnej ilości działań możliwych w danym momencie lub
świadome powstrzymywanie się przed wyborem, co jest także decyzją.
W fazie preparacji decydenci powinni się zastanowić, czy np. podołają wybranej decyzji.
Kryteria decyzyjne:
kryterium osoby, która podejmuje decyzje:
indywidualne
grupowe (zespołowe) - decyzja kolegialna (grupa ekspertów) i decyzja kolektywna (przypadkowa
grupa)
FAZY
Preparacji
Wyboru
Akceptacji
Rodzaj decyzji
I
I
I
Z
I
Z
I
I
Z
I
I
Z
Z I I Z Autorem decyzji jest to kryterium które akceptuje, przyjmuje odpowiedzialność (akceptacja)
decyzje kierownicze i nie kierownicze
Decyzje kierownicze - decyzje podejmowane w ramach podstawowych funkcji, skierowane na
działania innych osób, w ramach formalnie przypisanych uprawnień decyzyjnych (wynikają ze
szczebla zajmowanego w hierarchii i ze stopnia scentralizowania decyzji)
kryterium stopnia powtarzalności
decyzje zrutynizowane (powtarzalne) - w ramach określonych procedur i reguł np. kontrola jakości
decyzje nie zrutynizowane (niepowtarzalne) - brak standardów działania, wzorców działania,
trudniejsze
kryterium wagi, zasięgu i horyzontu czasowego
decyzje strategiczne - podejmowane z ustaleniem planu działania, ważne, istotne, mają długi zasięg
wagi. Wymaga innej skomplikowanej struktury informacji. Nie mogą być decyzje o charakterze
politycznym
decyzje taktyczne
decyzje operacyjne
Decyzje kierownicze - definicja
Powiązania procesu dydaktycznego - omówienie
Wykład - podejmowanie decyzji
Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia12
Zbiór definicji z organizacji i zarządzania. 1
Geneza i rozwój nauki o zarządzaniu


.
Download