ORGANIZACJA – grupa ludzi, pracujących razem

advertisement
ORGANIZACJA – grupa ludzi, pracujących razem w
ustrukturyzowany sposób dla osiągnięcia celów.
SYNERGIA – współdziałające czynniki dają
wypadkowy wynik większy niż suma skutków
wywołanych przez każdy czynnik z osobna. Jest główną
racją istnienia organizacji.
ZARZĄDZANIE – proces świadomego i ciągłego
kształtowania organizacji. To proces planowania,
organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy
członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich
dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia stojących
przed nią celów.
MENEDŻEROWIE – ludzie odpowiedzialni za
ukierunkowanie wysiłków zmierzających do osiągnięcia
celów organizacji.
SKUTECZNOŚĆ – uzyskiwanie powodzenia w
działaniu.
SPRAWNOŚĆ – wykorzystywanie zasobów mądrze i
bez niepotrzebnego marnotrawstwa.
MODEL KIEROWNICZY – koncepcja kierowania
odnosząca się do całej organizacji. Podstawowymi
elementami modelu kierowniczego są: funkcje
kierownicze, style kierownicze i techniki zarządzania.
Model kierowniczy to opis pracy kierownika. Każdy
kierownik realizuje funkcje kierownicze dobierając
odpowiednio technikę zarządzanie i przyjmując
stosowny styl kierowania. Styl kierowania to całokształt
sposobów oddziaływania kierownika na podwładnych
PROCES ZARZĄDZANIA – to:
1. Planowanie i podejmowanie decyzji – określanie
celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie
ich osiągnięcia. Pomagają utrzymać sprawność
zarządzania.
2. Organizowanie – określanie najlepszego sposobu
grupowania typów działań i zasobów.
3. Przewodzenie (kierowanie ludźmi) – motywowanie
załogi do pracy w interesie organizacji.
4. Kontrolowanie – obserw. i wprowadzanie korekt do
bieżących działań dla ułatwienia realizacji celów.
SZKOŁA KLASYCZNA – (1890)
1. Naukowa organizacja pracy – ( F. Taylor, H. Ford )
zajmowała się poprawą efektywności i metod pracy
pojedynczego robotnika. Główne założenia to:
- dążenie do zwiększenia wydajności pracy, po przez
precyzyjne badanie procesów pracy.
- poszukiwanie optymalnego przebiegu konkretnych
czynności czy procesów.
- konstruowanie optymalnych narzędzi do
zoptymalizowanych procesów należy dobierać
odpowiednich ludzi, szkolić ich , ściśle nadzorować,
motywować pieniędzmi oraz strachem przed utratą pracy
2. Klasyczna teoria organizacji (administracyjna) –
(H. Fayol, M. Weber) interesowało się najlepsza
wewnętrzną strukturą organizacji, sprzyjającą
sprawnemu jej funkcjonowaniu. H. Fayol sformułował
zasady skutecznego zarządzania, odkrył uniwersalne
funkcje niemenedżerskie, definiował zarządzanie jako
kompleks ściśle powiązanych funkcji: planowania,
organizowania, rozkazywania, koordynowania i
kontrolowania Wyróżniał przy tym czynności:
techniczne, handlowe, finansowe, ochronne,
rachunkowe, kierownicze.
Spojrzenie klasyczne stworzyło podstawy do
dalszego rozwoju teorii zarządzania. Wskazało kluczowe
procesy, funkcje i umiejętności kierownicze, które i dziś
są uznawane za istotne. Skoncentrowało uwagę na
zarządzaniu jako przedmiocie badań naukowych.
SZKOŁA BEHAWIORALNA – (1924) – koncentruje
się na zachowaniu pracownika w kontekście
organizacyjnym. Ruch na rzecz stosunków
międzyludzkich, pobudzony narodzinami psychologii
przemysłowej, zastąpił kierunek naukowego zarządzania
w roli dominującego podejścia do zarządzania w latach
30 i 40. Głównymi przedstawicielami tego ruchu byli E.
Mayo, A. Maslow oraz D. McGregor. Zachowanie
organizacyjne, współczesne odgałęzienie kierunku
behawioralnego, czerpie z interdyscyplinarnej podstawy
i dostrzega złożoność ludzkiego zachowania w układzie
organizacyjnym. Podejście to przyniosło ważne wnioski
badawcze w dziedzinie motywacji, dynamiki grupowej i
innych procesów interpersonalnych w organizacjach.
Podważyło pogląd, że pracownicy są narzędziem, i
upowszechniło przekonanie, że są oni raczej cennym
zasobem. Wiele koncepcji behawioralnych nie zostało
dotąd w ogóle wprowadzonych w życie ze względu na
niechęć menedżerów.
SZKOŁA ILOŚCIOWA – (1940) – koncentruje się na
zastosowaniu modeli i procesów matematycznych do
sytuacji kierowniczych. Teoria ta zajmuje się
opracowaniem modeli matematycznych jako pomocy w
podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.
Zarządzanie operacyjne kieruje się bardziej bezpośrednio
na zastosowaniu ilościowej teorii zarządzania w
organizacjach. Systemy informowania kierownictwa są
systemami opracowanymi dla celów informowania
menedżerów.
Osiągnięcia: Opracowanie skomplikowanych technik
ilościowych służących pomocą w podejmowaniu decyzji.
Zastosowanie modeli zwiększyło świadomość i
zrozumienie złożonych procesów i sytuacji
organizacyjnych. Podejście ilościowe było bardzo
użyteczne w procesie planowania i kontrolowania.
Podejście ilościowe nie jest w stanie w pełni wyjaśnić
czy przewidzieć ludzkich zachowań w organizacjach.
PODEJŚCIE SYSTEMOWE I SYTUACYJNE –
(1950, 1976) Podejście systemowe – model Levita –
elementy: ludzie, zadania, struktura, technika.
Organizacja ściśle działa z otoczeniem.
Podejście sytuacyjne – reakcja na nadmierną
schematyczność dotychczasowych teorii zezwala sięgać
do jakiegokolwiek źródła pod warunkiem dokładnej
diagnozy sytuacji firmy.
PODEJŚCIE DYNAM. ZAANGAŻOWANIA (1950) – zbiór wyzwań zarządzania XXI w (środowisko,
jakość, etyka, kultura organizacji, globalizacja
przedsiębiorczość, innowacyjność).
RODZAJE KIEROWNIKÓW
1. w zależności od szczebla w organizacji:
- najwyższy – menedżerowie tego szczebla wyznaczają
cele organ, ogólną strategię, a także politykę operacyjną
- średni – odpowiadają za realizację polityki i planów
opracowanych na najwyższym szczeblu oraz za
nadzorowanie i koordynację działań menedżerów
niższego szczebla.
- niski – nadzorują pracę podwładnych (brygadziści)
2. Wg kryterium rodzaju działalności
- kierownicy ogólni (generalni) – dyrektor naczelny,
kierownik filii
- kierownik funkcjonalny – główny księgowy
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
W miarę awansu kierownika w hierarchii organu rośnie
rola umiejętności koncepcyjnych, maleje technicznych
przy niezmiennym zakresie umiejętności społecznych.
Umiejętności techniczne to umiejętności niezbędne do
wykonywania lub zrozumienia zadań związanych z daną
organizacją. Maleją na najwyższym szczeblu.
Umiejętności koncepcyjne są zależne od zdolności do
myślenia abstrakcyjnego. Są związane z myśleniem
Umiejętności interpersonalne to umiejętności
nawiązywania kontaktu, rozumienia i motywowania
zarówno jednostek, jak i grup.
ŹRÓDŁA WŁADZY KIEROWNICZEJ
Kierowanie opiera się na:
- wpływ – reakcja podwładnego na postępowanie
kierownika i przyjmuje postać modyfikacji zachowania
lub postawy.
- władza – obejmuje cechy osobiste lub związanie z
pozycją zajmowaną w hierarchii organizacyjnej.
Stanowią one warunek potencjalnego wpływu
kierownika na podwładnego
- autorytet – oparty na uznaniu czyjegoś wpływu jest
źródłem władzy, która nadawana jest przez członków
organizacji drogą wyboru lub poprzez akceptację.
Źródła władzy to:
- wymuszanie – wynika z przekonania podwładnego, że
osoba wywierająca wpływ może go ukarać, a kara ta
uniemożliwi zaspokojenie danej potrzeby.
- nagradzanie – opiera się na przekonaniu podwładnego,
iż osoba wywierająca wpływ może go nagrodzić tak, że
nagroda zaspokoi jego jedną lub więcej potrzeb
- legalność – wynika z przekonania osób kierowanych,
że kierownik ma prawo wpłynąć na postępowanie
podwładnego, a on jest zobowiązany do
podporządkowania się wydawanym poleceniom.
- pozycja eksperta – opiera się na przekonaniu
podwładnego, że przełożony posiada szczególną
wiedzę i doświadczenie, które mogą być przydatne w
zaspokajaniu jego potrzeb
- przedstawicielstwo – jest delegowaniem uprawnień
jednej osobie przez grupę z domniemaną akceptacją
podporządkowania się przywódcy na tak długo, jak
długo konsultuje swe decyzje z podwładnymi i kieruje
org. zgodnie z przyjętymi przez kierunkiem działania.
- charyzma - jest źródłem władzy opartym na wierze
w niezwykłość przywódcy.
WARUNKI SKUTECZNEGO SPRAW. WŁADZY
FUNKCJE I ROLE KIEROWNICZE
Funkcje: planowanie, organizowanie, kierowanie
ludźmi, kontrolowanie.
Role kierownicze:
1. Interpersonalne (społeczne) – reprezentant,
przywódca, łącznik przewidujący kontakty z innymi
ludźmi
2. Informacyjna – obserwator, propagator, rzecznik
wymagają przetworzenia informacji
3. Decyzyjna – przedsiębiorca, przeciwdziałający
zakłóceniom, dysponent zasobów, negocjator odnoszą
się do decyzji, które trzeba podjąć.
ZASADY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA
- WG Petersa i Watermana
1. Obsesja działania
2. Bliski i bezpośredni kontakt z klientem
3. Autonomia i przedsiębiorczość
4. Wydajność i efektywność poprzez ludzi
5. Koncentracja na wartościach
6. Trzymanie się tego, co firma robi najlepiej
7. Niewielki sztab o prostej strukturze
8. Równowaga elastyczności struktur i rygoryzmu
kultury organizacji
- wg Gruckera
1. Zarządzanie własnym czasie
2. Skupianie się na świecie zewn. organizacji
3. Wydobywanie produktywności z sił ludzkich
poprzez budowanie na zaletach
4. Koncentracja na wybranych i uszeregowanych
priorytetach
5. Podejmowanie raczej niewielu decyzji ale o
zasadniczym znaczeniu.
PLANOWANIE STRATEGICZNE
Plan strategiczny to ogólny plan zawierający decyzje
dotyczące alokacji, priorytetów i działań niezbędnych
do osiągnięcia celów strategicznych. Plany te ustalane
są przez zarząd i najwyższe kierownictwo, na ogół
mają dłuższy horyzont czasowy i odnoszą się do
kwestii zasięgu, dystrybucji zasobów, przewagi
konkurencyjnej i synergi. Metody planowania
strategicznego to: SWOT, analiza portfelowa (BCG),
metoda 5 sił Portera, mapa grup strategicznych.
Formułowanie strategii składa się z czterech ogólnych
kroków. Po pierwsze opracowane są cele strategiczne.
Następnie przeprowadza się analizę otoczenia,
konieczna jest również analiza samej organizacji. Na
koniec atuty i słabości organizacji dopasowuje się do
szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu, aby
opracować ostateczną strategię.
Zarządzanie portfelem przedsiębiorstwa obejmuje
określenie strategicznych jednostek operacyjnych
(SJO) i następnie ich klasyfikację przy użyciu
macierzy BCG lub selektora jednostek GE.
BCG – gwiazdą nazwano strategiczna jednostkę
operacyjną o względnie dużym udziale w szybko
rosnącym rynku. Szybki wzrost gwiazd wymaga
zazwyczaj znacznych zastrzyków środków w celu
dotrzymania kroku szybkiemu wzrostowi rynku. W
miarę dojrzewania ich rynków wiele gwiazd
przekształca się w dojne krowy organizacji. Dojną
krową nazywamy jednostkę o dużym udziale w rynku
wykazującym niską dynamikę. Jej wzrost i ekspansja
wymagają niewielkich środków, dzięki czemu
przysparza ona nadwyżki dochodu, którą firma może
wykorzystywać w innych dziedzinach. Znaki
zapytania to jednostka o względnie niskim udziale w
rynku o wysokiej dynamice. Piesek to jednostka
mająca niewielki udział w rynku wykazującym niską
dynamikę. Należy stabilizować gwiazdy, wspierać
dojne krowy, likwidować balasty.
PLANOWANIE OPERACYJNE
Plan operacyjny koncentruje się na realizacji planów
taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych.
Opracowuje go kadra średniego i niższego szczebla
kierowniczego. Plany operacyjne koncentrują się na
krótkim okresie i mają stosunkowo wąski zasięg.
Plany operacyjne dzielą się na: jednorazowe i trwale
obowiązujące.
Plan jednorazowy jest opracowywany w celu
przeprowadzenia działań, które w przyszłości
najprawdopodobniej nie będą powtarzalne. Dwiema
najbardziej rozpowszechnionymi formami planów
jednorazowych są programy i projekty.
Plany trwale obowiązujące wykorzystywane są do
działań, które się regularnie powtarzają w pewnym
okresie. Podstawowymi rodzajami takich planów są
wytyczne polityki, standardowe procedury działania
oraz przepisy i reguły postępowania. Modele: CPM,
PERT narzędzie planistyczne wykorzystujące sieć do
planowania projektów obejmujących liczne działania i
ich wzajemne powiązanie. Jest wykorzystywany do
planowania harmonogramów realizacji projektów. Jest
on szczególnie przydatny wówczas, gdy potrzebna jest
koordynacja wielu działań z krytycznym odstępem
czasu. Buduje się sieć, która przedstawia działania
oraz zdarzenia. Zdarzenia (przedstawiane za pomocą
symboli) są połączone liniami lub strzałkami
obrazującymi działania. Określa się czas potrzebny do
przejścia od jednego działania do drugiego, co
pozwala na wyznaczenie ścieżki krytycznej –
najdłuższej ścieżki w sieci. Pokazuje ona najkrótszy
czas, w jakim możliwe jest ukończenie projektu.
RODZAJE PLANÓW
1. Misja – to racja istnienia firmy zwykle odpowiada
na pytania: co?, dla kogo?, gdzie?, jak?. Misja spełnia
funkcję zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzną gdy
wykorzystywana jest np.: w promocji. Wewn. do bud.
tożsamości firmy. Misją można wykorzystywać np.:
do szkoleń.
2. Strategia – służy do walki konkurencyjnej na ryku
uzyskania przewagi lub co najmniej przetrwania.
Każda strategia zawiera 4 elementy: domena, silna
strona, kamienie milowe, strategie funkcjonalne
(efekty synergiczne)
3. Program i projekt. Program to plan dla złożonych
przedsięwzięć. Projekt to plan dla konkretnych
przedsięwzięć typu produkt.
4. Budżet – zestawienie środków finansowych dla
realizacji programu projektu. Pełni funkcję kontrolną.
PROCES RACJONALNEGO PODEJ. DECYZJI
I etap: diagnoza problemu.
- analiza luk przeprowadza się przy pomocy
sprawozdań i raportów, analiza przy pomocy diagramu
ryby oraz zasady i diagramu Pareto, przechadzka po
firmie
II etap: opracowanie wariantu.
- analiza racjonalna w oparciu o literaturę przedmiotu,
indywidualne myślenie twórcze, metody heurystyczne
np.: burza mózgów
III etap: wybór wariantu
- należy ocenić wszystkie elementy sytuacji i wybrać
wariant, który najlepiej pasuje do sytuacji menedżera.
IV etap: Wdrażanie wybranego wariantu
V etap: obserwacja i ocena wyników.
TECHNIKI PODEJMOWANIA DECYZJI
1. Prognozowanie – proces opracowywania założeń
lub przesłanek dotyczących przyszłości, które mogą
być wykorzystywane przez menedżerów w
planowaniu lub podejmowaniu decyzji. Do
sporządzania różnorodnych prognoz wykorzystuje się
różne techniki
a) analiza szeregów czasowych – przenosi informacje
o przeszłości na przyszłość poprzez wyznaczanie linii
najlepszego dopasowania.
b) modelowanie przyczynowe – grupa różnych
technik, które określają przyczynowe związki
pomiędzy różnymi zmiennymi.
2. Programowanie liniowe – technika planistyczna,
która wyznacza optymalną kombinację zasobów i
czynności.
3. Analiza punktu krytycznego – procedura
identyfikowania punktu, w którym dochody zaczynają
pokrywać koszty.
4. Symulacje – model sytuacji z prawdziwego życia,
którym można manipulować, by poznać sposób jego
działania.
5. PERT – narzędzie planistyczne wykorzystujące
sieć do planowania projektów obejmujących liczne
działania i ich wzajemne powiązanie.
6. Macierz wypłat – narzędzie podejmowania decyzji
określające prawdopodobną wartość różnych
wariantów w zależności od różnych możliwych
wyników związanych z każdym z nich.
7. Drzewo decyzyjne – narzędzie planowania
rozszerzające koncepcję macierzy wypłat o kolejność
decyzji.
8. Modele zapasów – techniki, które pomagają men.
zdecydować o wielkości utrzymywanych zapasów.
9. Model kolejki – używany do optymalizacji kolejek
w organizacjach.
10. Model dystrybucji – używany do określenia
optymalnego wzorca dystrybucji z wykorzystaniem
różnych przewoźników i różnych tras.
11. Teoria gier – narzędzie planistyczne,
wykorzystywane do przewidywania reakcji
konkurentów na różne działania podejmowane przez
organizację.
12. Sztuczna inteligencja – program komputerowy,
który próbuje naśladować procesy myślowe osób o
dużym doświadczeniu w podejmowaniu decyzji.
PROJEKTOWANIE I PODZIAŁ PRACY
- jest to określanie zakresu obowiązków pracownika
1. Proces organizowania pracy – to ustalenie
pracypodział pracystanowiska pracy
(specjalizacja)grupowania stanowisk pracy(kryteria:
funkcje, klient, teren, produkt)budowa struktury organ.
2. Budowanie stanowisk pracy: obsada robocza,
zadania, wyposażenie, przedmiot pracy, zajmowana
przestrzeń fizyczna, proces transformacji
Treść pracy:
- struktura i stosunek obciążeń fiz. i umysłowych
- wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności
- zakres zadań do wykonania
- zakres odpowiedzialności i podporządkowania
- dostęp do środków i narzędzi pracy
3. Specjalizacja – promuje wydajność pracy. Nadmierna
specjalizacja prowadzi do jej spadku.
Zalety specjalizacji:
- mniejsza ilość koniecznych decyzji
- minimalizacja wysiłku psychicznego
- obniżenie pracochłonności
- niższe koszty szkoleń
Wady specjalizacji:
- wzrost wysiłku psychicznego na skutek znużenia
- spadek inicjatywy, odpowiedzialności, motywacji,
zainteresowania pracą
- zwiększenie liczby błędów
Metody przezwyciężania skutków nadmiernej
specjalizacji:
- rotacja pracy – zamiana stanowiska
- rozszerzenie pracy – zwiększenie ilości obowiązków
- wzbogacenie pracy – zwiększenie głębi zadania
- grupy autonomiczne – prowadzenie pracy zespołowej,
wspólne przygotowanie produktu
STRUKTURY ORGANIZACYJNE
Struktura organizacyjna spełnia zadania:
- określa stosowany przez nią podział pracy
- pokazuje powiązania między różnymi funkcjami i
czynnościami przez stopień specjalizacji pracy
- opisuje strukturę hierarchii i władzy w organizacji
- przedstawia układ odpowiedzialności
- zapewnia trwałość i ciągłość, umożliwiającą
organizacji przetrwanie, mimo przechodzenia i
odchodzenia poszczególnych osób
- koordynuje stosunki organizacji z otoczeniem
1. Grupowanie stanowisk pracy: funkcjonalne,
wg wyrobów, wg klientów, wg lokalizacji
2. Rodzaje struktur organizacyjnych:
- liniowa – istotą tej struktury jest przewaga więzi
służbowych nad specjalistycznymi. Zalety: jasność
odpowiedzialności, dyscyplina realizacji zadań. Wady:
brak możliwości specjalizacji. rekrutacji: zwiększenie
- funkcjonalna – przewaga więzi specjalistycznej.
Zalety: wyższa jakość decyzji wyspecjalizowanych
kierowników. Wady: możliwość konfliktu kompetencji.
- sztabowo-liniowa – połączenie dyscypliny realizacji
zadań ze specjalistycznym wspomaganiem zarządzania.
Zalety: specjalistyczne wspomaganie zarządzania +
dyscyplina realizacyjna
- konglomeratowa (holding) – ujęcie w ramach jednej
firmy jednostek z różnych sektorów rynku. Zalety:
wyższe bezpieczeństwo w przypadku kryzysu jednej z
branż. Wady: duże trudności w koordynacji zarządzania.
- wielobranżowa – to struktura podobna do
konglomeratu ale zwykle ograniczona co do sektora.
Zalety i wady: j/w
- macierzowa – to nowoczesna struktura elastyczna
eksponująca zespoły zadaniowe i zarządzanie
projektami. Zalety: elastyczność, współpraca
interdyscyplinarna, większe zaangażowanie
pracowników. Wady: możliwość chaosu, większe koszty
- hybrydowa – połączenie różnych struktur
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI
1. Model Lewina – każda zmiana musi przebiegać w 3
etapach: rozmrożenie, sama zmiana, zamrożenie. Model
ten wskazuje na znaczenie planowania zmian,
przekonywania i informowania o ich wartości oraz
umocnienia wprowadzonych jeż zmian. Brak mu jednak
operacyjnej konkretności.
2. Kompleksowe podejście do zmian – przyjmuje
systemowy punkt widzenia i wytycza szereg
konkretnych kroków, które często zapewniają tym
zmianom większy sukces. Kroki w procesie zmian:
uznanie potrzeby zmian, ustalenie celów zmian,
diagnoza istotnych zmiennych, wybór odpowiedniej
techniki zmian, planowanie wdrażania zmian, faktyczne
wdrażanie, ocena i kontynuacja. Przyczyny oporu
stawianego zmianom: niepewność, zagrożenie osob.
interesów, odmienne postrzeganie, uczucie straty
TECHNIKI ORGANIZATORSKIE
1. Zmiana strategii – jest próbą zmiany ustawienia
organizacji względem otoczenia: cele strategiczne,
wielka strategia, portfel jednostek strategicznych,
strategia funkcjonalna, fuzje lub wspólne
przedsięwzięcia, umiędzynarodowienie.
2. Zmiana struktury i projektu organizacji – projekt
stanowisk pracy, strukturyzacja, stosunki podległości,
rozkład władzy formalnej mechanizmy koordynacji
struktura w przekroju liczenia, ogólny projekt, kultura,
zarządzanie zasobami ludzkimi.
3. Zmiany techniki i operacji – sprzęt, procesy robocze,
sekwencje robocze, systemy organizacyjne, kontroli.
4. Zmiany ludzi – zmiana kwalifikacji siły roboczej,
nowy system wynagrodzeń, postawy i wartości.
DOSKONALENIE ORGANIZACJI
Jest to wysiłek planowany, w skali całej organizacji,
zarządzany z najwyższego szczebla, na rzecz wzrostu
skuteczności i poprawy kondycji organizacji przez
planową ingerencją w proces organizacji, przy
wykorzystaniu znajomości nauk behawioralnych. Typy
ingerencji, działań:
- diagnostyczne – wykorzystanie kwestionariuszy,
badania opinii, postaw, wywiady, dane archiwalne w
celu postawienia diagnozy dotyczącej aktualnej kondycji
organizacji.
- tworzenie zespołów – mają na celu zwiększenie
skuteczności i zadowolenia jednostek pracujących w
grupach i promowanie ogólnej efektywności grupowej.
- sprzężenie zwrotne przez ankietę – pracownicy
odpowiadają na kwestionariusz, którego zadaniem jest
mierzenie odczuć i postaw. Celem jest zmiana
zachowania przełożonych poprzez pokazanie im, jak ich
postrzegają podwładni.
- kształcenie – szkolenie w grupach, ludzie uczą się
szacunku i zrozumienia dla współpracowników.
- działalność międzygrupowa – poprawa stosunków
miedzy grupami
- postępowanie rozjemcze z udziałem trzeciej strony
- działalność technostrukturalna – zajmuje się projektem
organizacji, techniką organizacji
- konsultacja procesów, - planowanie życia i kariery
- szkolenie i doradztwo, planowanie i ustalanie celów
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
- to strategiczna, spójna metoda kierowania (jednorodna)
najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji ludźmi.
Główne podejścia do zarządzania zasobami pracy:
1. Model klasyczny – pracowników traktuje się jako
dodatek do maszyn. Styl kierowania jest paramilitarny.
Służby personalne wykonują tylko czynności
administracyjne.
2. Zarządzanie personelem – harmonizowanie interesów
pracodawcy i pracowników. Wprowadzenie dbałości o
stosunki społeczne w firmie przy dominacji walki o
wydajność pracy, poszerzenie zadań służb personalnych.
Nadal dominują jednak czynności administracyjne.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – ludzie traktowani są
jako najważniejszy zasób organizacji. Dąży się do
optymalizacji wykorzystania zasobów pracy. Szczególną
wagę przywiązuje się do tzw. „portfela kompetencji”(to
model technokratyczny, nowoczesny i modny).
4. Idealny model docelowy (zarządzanie potencjałem
społecznym) – walka z formalizmem i hierarchicznością
struktur. Rozpoznawanie i rozwijanie potencjalnych
możliwości ludzi. Pracownik to kapitał. Dominacja
„miękkich” technik zarządzania.
PROCES KADROWY
1. Planowanie – może się przyczynić do usprawnienia
przebiegu działań i procesów kadrowych,
zracjonalizowania procesu kształtowania kadr przez
dokonanie trafnych wyborów, właściwego podziału
uprawnień podmiotów funkcji personalnej i
zintegrowania ich działań, poprawy stopnia
wykorzystania kadr i poprawy morale pracowników.
Plan kadrowy obejmuje: plan zatrudnienia, szkolenia,
następstw, rozwoju pracowników.
2. Rekrutacja (nabór) – pozyskiwanie kandydatów do
pracy w liczbie umożliwiającej ich skuteczną selekcję,
działania informacyjne ukierunkowane na źródła naboru
oraz kształtowanie chęci potencjalnych kandydatów do
zatrudnienia się w firmie. Istnieją 2 rodzaje rekrutacji:
- wewnętrzna – zwiększa identyfikację z firmą, podnosi
poziom umotywowania personelu, jest mniej kosztowna
- zewnętrzna – zwiększ podatność kadr na zmiany,
sprzyja innowacyjności i twórczości pracowników
Alternatywy liczby zadań, wydłużenie czasu pracy,
szkolenie i doskonalenie pracowników, leasing
pracowniczy (wypożyczenie pracownika do innej firmy
na czas określony), outsourcing (zlecanie wybranych
zadań na zewnątrz firmy)
Dobór – selekcja kandydatów wg metod:
- analiza dokumentów, referencje, wywiad, rozmowa –
przebieg pracy, wiedza i osobowość, dane, fakty
- badanie testowe predyspozycji – potencjał
intelektualny, cechy osobowości, styl pracy, działania
- grupowe metody selekcji – umiejętności
międzyludzkie, asertywność, umiejętności
komunikacyjne, operowanie wiedzą, postawy i poglądy.
- ośrodek ocen – kompleksowa ocena zorientowana na
prognozę rozwoju zawodów.
3. Rozwój pracowników – ocena potrzeb szkoleniowych,
ustalenie celów szkolenia, planowanie oceny szkolenia,
opracowanie programu szkolenia, realizacja i ocena
szkolenia. Metody szkolenia: zadana lektura, szkolenie
poprzez modelowanie zachowań, symulacje działalności
gospodarczej, omawianie przypadków, konferencja,
wykład, szkolenie na stanowisku pracy, programowany
instruktaż, interaktywne video.
4. Motywowanie
- zaprojektowanie skutecznego systemu wynagrodzeń.
Aby ustalić sprawny system. Trzeba podjąć decyzje co
do poziomu płac, struktury płac oraz określania płacy
jednostkowej.
- określenie świadczeń – dodatki do pensji, prywatny
system emerytalny, zwrot kosztów nauki, korzystanie z
wypoczynku w obiektach firmy.
- planowanie kariery
5. Przeniesienie (awans)
FUNKCJE PERSONALNE MENEDŻERÓW
OGÓLNYCH
1. Naczelne kierownictwo
- promotor - promowanie problematyki zarządzanie
kapitałem ludzkim wewnątrz firmy
- architekt – tworzenie odpowiednich warunków
strukturalnych dla ZKL
- wizjoner – identyfikacja przyszłych kierunków rozwoju
firmy w sferze ZKL
2. Kierownik personalny
- audytor – monitowanie sytuacji w zakresie ZKL w
firmie; przygotowanie danych w silnych i słabych
stronach tego obszaru
- doradca – oferowanie usług dla klientów wew. w
zakresie ekonomicznych, prawnych, technicznych i
społecznych uwarunkowań ZKL.
- integrator – koordynowanie procesów kadrowych w
całej organizacji
3. Kierownicy liniowi
- realizator – optymalne wykorzystanie kapitału
ludzkiego
- inspirator – sprawowanie praktycznego przywództwa
zespołu
- mentor – udzielanie merytorycznego i emocjonalnego
wsparcia podwładnych
KIEROW. KONFLIKTAMI W ORGANIZACJI
Menedżer aby sobie najskuteczniej poradził z konfliktem
może go stymulować w konstruktywny sposób, może
zapobiegać jego powstawaniu oraz rozwiązywać go,
skoro już do niego dojdzie.
1. Pobudzanie konfliktu – stworzenie sytuacji
konkurencyjnej pomiędzy pracownikami. Menedżerowie
mogą wprowadzić współzawodnictwo sprzedaży, premie
lub wprowadzić ludzi z zewnątrz, postępować wbrew
regułom (pozbawienie osób dostępu do informacji, które
zwykle do nich docierają), zmiana struktury organizacji
(rozbicie dawnych zespołów roboczych i działów oraz
ich reorganizacja w taki sposób, aby uzyskały nowych
członków i nowe zadania), wybór odpowiednich
kierowników (autorytarnych, biernych)
2. Ograniczanie konfliktu – menedżer może zwiększyć
dochody, umiejętnie kierować dynamiką interpersonalną.
Odwrócenie uwagi od źródeł (przedmiotu konfliktu) –
nałożenie na strony konfliktowe trudnych zadań silnie
koncentrujących uwagę i aktywność; spowodowanie
współdziałania – stworzenie sytuacji, w której konieczna
jest współpraca obu stron.
3. Rozwiązywanie konfliktu – metody:
- dominacja i tłumienie – tworzą sytuację wygranej –
przegranej, w której przegrywający, zmuszony do
podporządkowania się władzy staje się zawiedziony i
wrogi. Może to nastąpić przez: wymuszenie, łagodzenie,
unik (udawanie że nic się nie stało), zasada większości
(przeprowadzenie głosowania)
- kompromis – strony: rozdziela się, stosuje się arbitraż
(sąd osoby trzeciej), losowanie (rzut monetą), regulamin,
przekupienie
- ingerujące rozwiązanie problemów (przekształcenie
konfliktu międzygrupowego we wspólny problem.
Wyróżniamy: uzgodnienie, konfrontacja, stosowanie
nadrzędnych celów.
NEGOCJACJE W ZARZĄDZANIU ORGANIZ.
Jest to metoda rozwiązania konfliktów. Jest to również
proces komunikowania się stron, stosowany wtedy gdy
strony oczekują, że porozumienie może zapewnić więcej
korzyści niż działanie osobno. Końcowy problem: zakres
wspólnych interesów.
Fazy negocjacji:
1. przygotowanie
2. otwarcie i rozpoczęcie rozmów
3. przetarg
4. zakończenie negocjacji
Główne style prowadzenia negocjacji
- miękki – cel: współpraca
- twardy – cel: walka i zwycięstwo
- negocjacje wokół meritum (problemowo oparte na
zasadach: rozwiązanie wspólnego problemu)
Zasady na których trzeba oprzeć negocjacje:
- oddzielenie ludzi od problemu
- koncentracja na zadaniach, a nie na stanowiskach
- stwarzanie możliwości korzystnych dla obu stron
- przyjmowanie obiektywnych kryteriów: akty prawne,
cenniki.
Elementy gry negocjacji:
- miejsce, czas, przestrzeń fizyczna, podział ról w
zespołach.
TEORETYCZNE PODSTAWY MOTYWACJI I
PRZYWÓDZTWA
1. Teoria X,Y – autor McGregor – to obraz w stosunku
do pracy przeciętnego pracownika w oczach kierownika.
Pogląd X – stereotyp. Pracownik jest z natury leniwy nie
lubi pracy, trzeba go ściśle nadzorować, zmuszać do
pracy, motywować strachem. Jest to pogląd przestarzały
dostosowany do warunków gospodarki industrialnej.
Pogląd Y – stereotyp dostosowany do gospodarki
postindustrialnej. Mówi, że pracownik lubi pracę jest ona
potrzebą, a nawet wyzwaniem. Chętnie przyjmuje
odpowiedzialność i może być kreatywny jeśli stworzy się
mu odpowiednie warunki. Zadaniem kierownika jest
więc uruchamianie potencjału pracownika, który dla
firmy jest kapitałem.
2. Teoria Maslova – pierwszy aspekt – wyjaśnienie
istoty motywacji – dążenie do realizacji
niezaspokojonych potrzeb. Drugi aspekt to stwierdzenie
,że potrzeby ludzkie układają się w określoną hierarchię
co ilustruje tzw. Piramida Maslowa.
Kierownik powinien znać stopień zaspokojenia potrzeb
podwładnych i dobierać takie techniki motywacyjne,
które wychodzą naprzeciw potrzebom jeszcze
niezaspokojonym.
3. Teoria dwuczynnikowa – Herzberg – główną siłę
motywującą ma sama praca i wszystko co się z nią
wiąże.
Istnieją dwie grupy czynników w każdej firmie.
a) motywatory – ciekawa praca, premie, prowizje,
awans, uznanie
b) demotywatory – czynniki higieny – mogą wywoływać
niezadowolenie ale spełnione nie wywołują motywacji,
motywują tylko motywatorów. Zaliczamy do nich – stałą
pracę, fizyczne warunki pracy, stosunki międzyludzkie.
TECHNIKI MOTYWACYJNE
Istota technik motywacyjnych jest pobudzanie ludzi do
osiągania celów organizacji poprzez oddziaływania na
stany wewnętrzne pracowników: ich pragnienia,
potrzeby, dążenia. Rodzaje technik:
1. Oparta na nagradzaniu i karaniu. W celu uzyskania
pożądanych zachowań kierownik stosuje systemy kar lub
nagród albo jedno i drugie. Nagrody to: zachęty płacowe,
prestiż, zwiększone poczucie bezpieczeństwa
pracowniczego. Kary polegają na deprawacji potrzeb
pracownika: płacowych, prestiżowych.
2. Przez partycypację – istota tej techniki jest
zmniejszenie różnic przy podziale władzy w organizacji
poprzez włączenie pracowników szczebli
wykonawczych w proces podejmowania decyzji
strategicznych i bieżących. Technika ta ma na celu
wzrost aktywności podwładnych oraz zaspokojenie
potrzeb wyższego rzędu.
3. Przez komunikację – komunikacja przyczynia się do
wzrostu: zrozumienia między ludźmi, efektywności
organizacji, skłonności do pracy zespołowej,
identyfikacji z organizacją.
4. Przez konflikt – w procesie zarządzania konflikt może
być wykorzystywany jako:
- moment przetargu, w którym kierownik dysponujący
określonymi zasobami może ukierunkować zachowania
stron konfliktu
- sytuacja sprzyjająca formułowaniu nowych pomysłów,
aktywizująca zachowania innowacyjne stron
W wysoce złożonych organizacjach skuteczną metodą
rozwiązywania konfliktu jest jedynie kompromis i
poszukiwanie zgody, które zachodzą w sytuacji
aporytycznej.
KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJI
Komunikowanie się to proces, w którym ludzie dążą do
dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem
przekazywania symbolicznych komunikatów.
1. Proces komunikowania umożliwia kierownikowi
wykonywanie ich obowiązków. Proces komunikowania
jest zatem podstawą funkcji kierowniczych. Proces
komunikowania rozpoczyna się wtedy gdy jakaś osoba
(nadawca) pragnie przekazać myśl komuś innemu.
Drugim krokiem jest zakodowanie treści w formie
odpowiedniej do sytuacji: w słowach, wyrazie twarzy,
gestach lub nawet artystycznych środkach wyrazu i
czynnościach fizycznych. Po zakodowaniu wiadomości
jest ona przekazywana odpowiednim kanałem lub za
pomocą środka przekazu. Do powszechnie
wykorzystywanych kanałów w organizacji należą:
spotkania, notatki listy, sprawozdania i rozmowy
telefoniczne. Po przyjęciu wiadomości jest ona z
powrotem rozszyfrowywana do postaci, która coś znaczy
dla odbiorcy.
2. Bariery skutecznej komunikacji:
- cechy nadawcy: sprzeczne lub niespójne sygnały,
niewiarygodność w przedmiocie wiadomości, niechęć do
komunikowania się.
- cechy odbiorcy: brak nawyku słuchania, uprzedzenia w
przedmiocie wiadomości
3. Techniki poprawy skutecznej komunikacji:
- techniki dla nadawcy: sprzężenie zwrotne, świadomość
języka i znaczenia, zachowanie wiarygodności,
wrażliwość na potrzeby odbiorcy.
- Techniki dla odbiorcy: rozwijanie umiejętności
słuchania, wrażliwość na potrzeby nadawcy
ZARZĄDZANIE PRZEZ KULTURĘ
ORGANIZACJI
Kultura organizacji to zbiór dominujących w danej
organizacji wartości i norm przejawiających się przez tak
zwane artefakty (dzieła ludzkie). Kultura organizacji
istnieje na 3 poziomach:
1. artefaktów – rzeczy, które są widoczne, słyszalne oraz
odczuwalne, gdy ktoś znajdzie się wewnątrz nowej dla
niego grupy, której kultury nie zna.
2. norm i wartości – znajdują swoje odbicie w
strategiach, celach, dominujących opiniach, filozofiach
działania.
3. podstawowych założeń o rzeczywistości – członkowie
organizacji przyjmują jako oczywiste, nie wymagające
dowodu pewne podstawowe założenia, dotyczące: natury
człowieka i środowiska, stosunków międzyludzkich,
samej organizacji, związku organizacji z otoczeniem.
Założenia te najczęściej nie są uświadamiane przez
pracowników, nie mówi się o nich.
Menedżer powinien zarządzać przez kulturę w
organizacji zbudować zbiór odpowiednich dla firmy
wartości norm, dostosować do nich artefakty i
upowszechnić to w firmie.
ISTOTA I RODZAJE KONTROLI
KIEROWNICZEJ W ORGANIZACJI
Kontrola jest koniecznym etapem cyklu działania
zorganizowanego. Jest upewnieniem się, że plany są
realizowane. Jest porównaniem wykonania z
odpowiednim wzorcem. Jest regulacją działania
ukierunkowaną na przyszłość firmy.
Rodzaje kontroli:
- wg kryterium czasu dzielimy na :
- wstępną – ma stwierdzić czy zaplanowano wszystkie
potrzebne zasoby: ludzkie, rzeczowe i finansowe.
- bieżącą, następczą
- wg kryterium zakresu:
- strategiczna, operacyjna
- Wg kryterium podmiotu kontrolującego
- kierowniczą, specjalistyczną, zewnętrzną,
biurokratyczną
Na kontrolę składają się 4 etapy:
- ustalenie norm i metod pomiaru efektywności
- pomiar efektywności
- sprawdzenie, czy efektywność jest zgodna z normami
- podjęcie działań korygujących.
Download