Teoria organizacji i zarządzania

advertisement
Teoria organizacji i zarządzania wykład I, temat 2
Kierowanie
i zarządzanie
Proces kierowania
Funkcje kierownika
Efektywność
kierowników
i organizacji
Rodzaje kierowników
- szczeble zarządzania
- umiejętności i role
kierownicze
- cechy skutecznych
kierowników
Definicja kierowania
Kierowanie ludźmi to proces planowania,
organizowania, przewodzenia
i kontrolowania działalności członków
organizacji i wykorzystywania wszystkich
innych zasobów do osiągnięcia ustalonych
celów.
Przywództwo i zarządzanie
Lider ma wizję celu,
komunikuje ją
ludziom, inspiruje
pracowników do jej
realizacji.
Menedżer formułuje
plany działania,
koordynuje
wykorzystanie
zasobów ludzkich
i materialnych,
egzekwuje oraz
kontroluje realizację
zadań.
Funkcje kierownicze
praca z ludźmi
przekazywanie
informacji
ustalanie priorytetów
rozdzielanie zadań
analiza problemów
analiza problemów
synteza danych
mediowanie
ustalanie polityki
reprezentowanie
grupy na zewnątrz
podejmowanie decyzji
ponoszenie
odpowiedzialności za
sukcesy i porażki
Planowanie
Wybór celów
działania
Określenie środków
realizacji celów
Organizowanie
Gromadzenie
zasobów
określanie technologii
działania
zapewnianie obsady
Przewodzenie / inicjowanie
działania
Praca z ludźmi
Skłanianie
pracowników do
realizacji zadań
zgodnie z przyjętymi
zasadami
Kontrolowanie
Określenie mierników
(sposobów pomiaru)
efektywności
Dokonywanie
pomiaru bieżącej
aktywności
Podejmowanie
działań korygujących
Efektywność kierowników
(wg Petera Druckera)
Sprawność czyli
„działanie w sposób
właściwy”; osiąganie
efektów adekwatnych
do nakładów
Skuteczność czyli
wybór i realizowanie
właściwych celów
Charakterystyka „firm doskonałych”
wg Petersa i Watermana
 Pasja działania
 Orientacja na klienta
 Autonomia i przedsiębiorczość
 Wydajność dzięki pracownikom
 Bezpośrednie kontakty
 Koncentracja na kluczowych umiejętnościach
 Prosta struktura organizacyjna, niewielki sztab
 Dyscyplina i swoboda
Rodzaje kierowników
Kierownicy ogólni,
nadzorujący rozmaite
(w mniejszych
firmach - nawet
wszystkie) obszary
działalności firmy
Kierownicy
funkcjonalni,
nadzorujący jeden
rodzaj działalności,
n.p. zakupy,
produkcję, marketing
Rodzaje kierowników - wg
szczebla zarządzania
Szczebel podstawowy (niższy dozór)
Szczebel średni
Szczebel najwyższy
Umiejętności kierownicze
Charakter tych
umiejętności zależy
od rodzaju firmy
(profil, wielkość)
Umiejętności
techniczne
Umiejętności
społeczne
Umiejętności
koncepcyjne
Niższy dozór
Umiejętności
techniczne to
posługiwanie się
narzędziami
i technologią (szef
umie to wszystko,
co podlegający mu
pracownicy)
koncepcyjne
społeczne
techniczne
Średni dozór
Umiejętności
społeczne (ważne tak
samo na każdym
szczeblu) rozumienie,
motywowanie
pracowników,
współpraca
koncepcyjne
społeczne
techniczne
Wyższy dozór
Umiejętności
koncepcyjne związane
są z działaniem firmy
jako systemu,
podejmowaniem
długofalowych
decyzji, obmyślaniem
strategicznych celów
koncepcyjne
społeczne
techniczne
Praktyczny pomiar tendencji
do wywierania wpływu
NASA
Role kierownicze wg
Mintzberga
Role międzyludzkie
Role informacyjne
Role decyzyjne
Cechy skutecznych
kierowników
Wg Stonera oraz
współautorów
“skuteczne
przywództwo nie
zależy od
określonego zbioru
cech, lecz od
stopnia w jakim
cechy przywódcy
odpowiadają danej
sytuacji”.
 Wg Adamca i Kożusznik
ważne są takie cechy jak:
asertywność, zdolność
motywowania samego
siebie, kreatywność,
krytycyzm, ekstrawersja,
brak zniekształceń
patologicznych.
Cechy skutecznych
kierowników (Livingstone)
Chęć kierowania innymi, odczuwanie
satysfakcji z takiej aktywności
Potrzeba władzy, wywierania wpływu
Zdolność do empatii, rozumienia ludzi,
pozyskiwania ich do współpracy
Download