3 - NetPrace.pl

advertisement
3. Klasycy organizacji i zarządzania. Wkład do teorii i praktyki.

Szkoła naukowej organizacji pracy – kierunek stworzony przez F. W. Taylor’a, H.
L. Gnatt’a, F. i L. Gilberth’ów. Kierunek zmierzający do naukowego ustalenia
najlepszej metody wykonywania dowolnego zadania oraz doboru, szkolenia i
motywowania robotników.
- Frederick W. Taylor; oparł on swoją filozofię na czterech zasadach:
a) Opracowania prawdziwej nauki zarządzania, aby można było ustalić najlepszą
metodę wykonania każdego zadania;
b) Naukowego doboru pracowników, aby można było każdemu z nich przydzielić pracę,
do której najbardziej się nadaje;
c) Naukowego wyszkolenia i doskonalenia robotnika;
d) Bezpośredniej, przyjaznej współpracy między kierownictwem i robotnikami.
Wprowadzenie tych zasad wg Taylor’a zależne było od rewolucji w umysłach
kierowników i robotników. Zamiast kłócić się o podział zysków, obie strony powinny
dążyć do zwiększania produkcji. Taylor uważał, że zwiększenie wydajności pracy leży
we wspólnym interesie kierownictwa i robotników. System Taylor’a był oparty na
badaniu czasu pracy przy liniach produkcyjnych. Analizował ruchy wykonywane przez
robotników przy różnych zadaniach i mierzył ich czas wykonania. Jako podstawę przyjął
pomiary czasu i rozkładał każde zadanie na elementy składowe oraz opracował
najszybsze i najlepsze sposoby ich wykonywania. Na tej podstawie ustalał ile robotnicy
powinni wykonać przy danych materiałach i narzędziach. Zachęcał też pracodawców do
płacenia wydajniejszym pracownikom wyższej stawki niż pozostałym, przy zastosowaniu
„naukowo uzasadnionej” stawki korzystnej dla firmy i pracownika. Taylor nawał to
systemem różnicowych stawek akordowych.
- Henry L. Gantt; odrzucał system stawek akordowych jako stwarzający zbyt słabe
zachęty. Gnatt wpadł na inny pomysł, a mianowicie każdy robotnik, który wykonał
dzienną normę, otrzymywała premię w wysokości 50 centów. Następnie wprowadził
on kolejną zachętę. Brygadzista otrzymywał premię za każdego robotnika, który
wykonał dzienną normę, a ponadto dodatkową premię, jeżeli wykonali ją wszyscy.
Wg Gnatt’a miało to zachęcić brygadzistów do szkolenia robotników, jak mają
wydajniej pracować Wyniki każdego pracownika podawano do publicznej
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
-

-




wiadomości w postaci indywidualnych wykresów słupkowych. Ponadto Gnatt
opracował system graficznego przedstawiania programów produkcji. Wykresy
Gnatt’a są nadal w użyciu.
Frank i Lilian Gilberth; zajmowali się oni badaniami nad zmęczeniem oraz ruchami
robotników. Skupili uwagę na sposobach poprawy ich bytu. Według nich
ostatecznym celem naukowej organizacji jest pomoc robotnikom w osiągnięciu pełni
ich możliwości jako istot ludzkich. Wg nich istnieje ścisły związek między ruchami i
zmęczeniem – wyeliminowanie każdego zbędnego ruchu jednocześnie zmniejsza
zmęczenie. Wskazywali, że badanie ruchów podniesie morale robotników ze
względu nie tylko na jego korzyści natury fizjologicznej, ale również na to, że
świadczy ono o trosce kierownictwa o robotników.
Szkoła klasycznej teorii organizacji; powstała w wyniku poszukiwania zasad
zarządzania złożonymi organizacjami, jak np. fabryki.
Henri Fayol; uważa się go za głównego założyciela szkoły klasycznej. Uważał, że
dobra praktyka kierownicza tworzy pewne wzory, które można zidentyfikować i
analizować. Interesował się całością organizacji i skupiał uwagę na zarządzaniu,
które stanowiło najbardziej zaniedbaną funkcję przedsiębiorstwa według niego.
Przed Fayol’em uważano, że kierownikiem trzeba się urodzić. Fayol natomiast
twierdził, że kierowanie to umiejętność taka jak każda inna, że można jej się
nauczyć, jeżeli już się pozna zasady leżące u jej podstaw. Czternaście zasad
zarządzania H. Fayol’a:
Podział pracy; im bardziej ludzie się wyspecjalizują, tym sprawniej mogą wykonywać
swoją pracę. Przykład: współczesna linia montażowa.
Autorytet; kierownicy muszą wydawać polecenia, aby prace były wykonywane.
Autorytet formalny daje im prawo rozkazywania, ale nie zawsze zapewnia
posłuszeństwo, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć także autorytet osobisty.
Dyscyplina; członkowie organizacji powinni przestrzegać przepisów i uzgodnień nią
rządzących. Według Fayol’a dyscyplina wynika z dobrego przywództwa na
wszystkich szczeblach organizacji, ze sprawiedliwych umów oraz rozsądnie
stosowanych kar za wykroczenia.
Jedność rozkazodawstwa; każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia od
jednej tylko osoby. Zdaniem Fayol’a podporządkowanie pracownika więcej niż
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.










-
jednemu bezpośredniemu przełożonemu prowadzi do sprzecznych poleceń i
zakłócenia autorytetu.
Jednolitość kierowania; jeden kierownik powinien kierować operacjami
prowadzącymi w organizacji do jednego celu i realizowanymi według jednego planu.
Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu; w żadnym przedsięwzięciu
interesy poszczególnych pracowników nie powinny przeważać nad interesami
organizacji jako całości.
Wynagrodzenie; płaca za wykonaną pracę powinna być sprawiedliwa zarówno z
punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy.
Centralizacja; ograniczenia roli podwładnych w podejmowaniu decyzji oznacza
centralizację, natomiast zwiększanie ich roli – decentralizację. Fayol uważał, że
ostateczna odpowiedzialność za podejmowanie decyzji należy do kierowników, ale
jednocześnie powinni oni przekazać podwładnym dostateczne uprawnienia
decyzyjne, tak aby mogli oni właściwie wykonywać swoje zadania. Problem polega
na znalezieniu w każdym wypadku właściwego stopnia centralizacji.
Hierarchia; linie podporządkowania w organizacji przebiegają od naczelnego
kierownictwa do najniższego szczebla w przedsiębiorstwie.
Ład; każdy człowiek i każda rzecz powinni być na właściwym miejscu we właściwym
czasie. Ludzie powinni zajmować te stanowiska, które są dla nich
najodpowiedniejsze.
Odpowiednie traktowanie pracowników; kierownicy powinni odnosić się do
podwładnych w sposób przychylny i sprawiedliwy.
Stabilność personelu; duża fluktuacja pracowników niekorzystnie wpływa na
sprawność funkcjonowania organizacji.
Inicjatywa; podwładni powinni mieć swobodę tworzenia i realizacji planów, nawet
jeżeli może to prowadzić do pewnych błędów.
Esprit de corps; sprzyjanie powstawaniu poczucia przynależności do zespołu
zapewnia organizacji ducha jedności. Według Fayol’a prowadzą do tego nawet
drobne czynniki. Na przykład proponował, aby ta gdzie to możliwe porozumiewano
się ustnie, a nie za pomocą oficjalnych pism.
Max Weber; opracował teorię biurokratycznego zarządzania opartą na założeniu, że
każda organizacja zmierzająca do ustalonych celów, składająca się z tysięcy
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
-
-
jednostek, wymaga ściśle kontrolowanej regulacji swojej działalności. W teorii
podkreślał potrzebę zdefiniowania hierarchii, rządzącej się wyraźnie sformułowanymi
przepisami i liniami podporządkowania. Za idealną organizację uważał biurokrację,
której działania i cele są racjonalnie obmyślone i w której wyraźnie określono podział
pracy. Weber uważał, że należy szczególnie zwracać uwagę na techniczne
kompetencje i że podstawą oceny pracowników powinna być wyłącznie ich
efektywność. Zmierzał on do usprawnienia organizacji o dużym znaczeniu dla
społeczeństwa przez doprowadzenie do przewidywalności i sprawności ich operacji.
Według niego biurokracja stanowi szczególny układ wzajemnych stosunków, który
stwarza ogromne możliwości.
Mary P. Follet; wprowadziła wiele nowych elementów, zwłaszcza w dziedzinie
stosunków międzyludzkich oraz struktur organizacyjnych. Była przekonana, że nikt
nie może stać się pełnym człowiekiem, nie uczestnicząc w grupie; istoty ludzkie
rozwijają się dzięki swoim stosunkom z innymi osobami w organizacji. Określiła
zarządzanie jako sztukę osiąganie celów za pośrednictwem innych ludzi. Robotników
i kierownictwo łączy wspólny cel jako członków tej samej organizacji. Uważała, że
sztuczny podział na kierowników i podwładnych zaciemnia tę naturalną wspólnotę.
Mocno wierzyła w siłę grupy, w której poszczególne jednostki mogą kojarzyć swoje
różnorodne uzdolnienia, by stworzyć coś większego. Zaproponowany przez nią
holistyczny model kontroli uwzględniał nie tylko jednostki i grupy, ale także skutki
oddziaływania takich czynników otoczenia jak polityka, ekonomia i biologia. Model
Follet był ważną zapowiedzią tego, że zarządzanie oznacza coś więcej niż tylko
zajmowanie się tym, co się dzieje w obrębie danej organizacji. Utorowała ona drogę
do objęcia przez zarządzanie szerszego zbioru wzajemnych zależności.
Chester I. Barnard; wykorzystał on wiedzę z dziedziny socjologii i filozofii do
formułowania własnych teorii o organizacjach. Według niego ludzie zrzeszają się w
sformalizowanych organizacjach, by uzyskać to, czego nie zdołaliby osiągnąć w
pojedynkę. Dążąc jednak do realizacji celów organizacji, muszą też zaspokajać
własne potrzeby. Jego główną tezą jest to, że: przedsiębiorstwo może funkcjonować
sprawnie i przetrwać jedynie wtedy, gdy zarówno cele organizacji, jak i cele oraz
potrzeby pracujących dla niej osób utrzymywane są w stanie równowagi.
Sformułował on zasadę, że ludzie mogą pracować przez dłuższy czas tylko w
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
warunkach stabilnych i wzajemnie korzystnych. Ludzie łączą się w grupy
nieformalne, aby osiągnąć swoje własne cele w obrębie organizacji formalnej. Aby
przetrwać firma musi skutecznie posługiwać się tymi grupami nieformalnymi, nawet
gdy ich cele zmierzają w kierunku odmiennym niż cele kierownictwa. Dostrzeżenie
znaczenia i wszechobecności stanowiło ważny wkład w teorię zarządzania. Barnard
uważał, że można utrzymać równowagę celów osobistych i organizacyjnych, jeżeli
kierownicy znają strefę obojętności pracownika, czyli wiedzą co pracownik wykona
bez kwestionowania autorytet kierownika. Im więcej czynności znajduję się w tej
strefie tym lepiej dla organizacji. Uważał również, że menedżerowie mają obowiązek
wpojenia swoim pracownikom poczucia celu moralnego. Barnard potraktował
organizację jako wspólne przedsięwzięcie jednostek współpracujących w grupach.
 Szkoła behawioralna; koncentrowała się na skuteczniejszych sposobach
kierowania ludźmi w organizacjach.
Główną rolę odegrał tu eksperyment Hawthorne, który przedstawiał próbę ustalenia
wpływu warunków oświetlenia stanowiska pracy na wydajność pracowników. Podzielono
zatem pracowników na grupy doświadczalne, poddawane zamierzonym zmianom
warunków oświetlenia, oraz grupy kontrolne, dla których przez cały czas utrzymywano
oświetlenie na nie zmienionym poziomie. Wyniki doświadczenia nie były tutaj
jednoznaczne. Gdy poprawiono oświetlenie dla grup doświadczalnych, ich wydajność
wzrastała zgodnie z oczekiwaniami, chociaż w zmiennym stopniu. Tendencja do wzrostu
wydajności utrzymywała się również, gdy pogarszano warunki oświetlenia. Wydajność
pracy grupy kontrolnej też wzrastała przy zmianie oświetlenia grupy doświadczalnej.
Było wiadomo, że na wydajność pracy robotników wpływa coś więcej. W nowej serii
eksperymentu grupę pracowników umieszczono w odrębnej sali i stosowano wiele
zmiennych: zwiększono wynagrodzenia, wprowadzono przerwy na odpoczynek o
zmiennej długości, skrócono tydzień i dzień pracy. Badacze pozwalali też pracownikom
na samodzielne wprowadzanie przerw na odpoczynek i zasięgali ich zdania co odo
innych zmian. Wyniki również i w tym przypadku były niejednoznaczne. Mayo i inni
badacze doszli do wniosku, że wzrost wydajności został wywołany przez łańcuch
postaw. Grupy doświadczalne i grupy kontrolne zbiorowo odczuwały dumę z tego, że
zostały wyróżnione, że poświęcono im szczególną uwagę. To stanowiło dla nich
motywację. Badacze doszli do wniosku, że robotnicy będą usilniej pracować, jeżeli
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
uznają, że kierownictwo troszczy się o ich dobrobyt i jeżeli pracownicy dozoru będą im
poświęcać szczególną uwagę. Badacze doszli do wniosku, że na wzrost wydajności
pracy wywierają ponadto nieformalne grupy robocze – społeczne środowisko
pracowników.
Behawioryści przedstawili bardziej wyrafinowane poglądy na istoty ludzkie i ich
motywację. Ludzie pragną czegoś więcej niż tylko „natychmiastowych” przyjemności czy
nagród.
- Maslow; według niego człowieka motywują dążenia do zaspokajania potrzeb
układających w pewną hierarchię. U podstawy znajdują się potrzeby fizjologiczne
oraz bezpieczeństwa, zaś u góry potrzeby ego oraz samorealizacji. Według
Maslow’a najpierw trzeba zaspokoić potrzeby niższego rzędu, zanim przystąpi się do
zaspokajania potrzeb wyższych.
- McGregor; wyróżnił dwa podstawowe założenia dotyczące ludzi i ich podejścia do
pracy. Te dwa założenia, które określił jako teorię X i teorię Y. Kierownicy stosujący
teorię X zakładają, iż ludzi trzeba wciąż nakłaniać do ponoszenia wysiłków w pracy.
Natomiast kierownicy stosujący teorię Y przyjmują, że ludzie lubią pracować i chętnie
podchodzą do pracy jako do sposobu rozwijania swoich twórczych uzdolnień.
Twierdził, że kierowanie według teorii Y zostało przytłumione przez wszechobecność
teorii X w organizacjach w latach pięćdziesiątych.
 Szkoła ilościowa; wykorzystuje metody matematyczne do budowania modeli,
analizy i rozwiązywania problemów zarządzania. Prekursorem był Robert
McNamara.
Zapoczątkowana na początku II wojny światowej, gdzie wobec konieczności
rozwiązywania problemów Brytyjczycy utworzyli pierwsze zespoły operacyjne,
obejmujące naukowców z różnych dziedzin. Grupy te korzystały z komputerów do
przeprowadzenia dziesiątków obliczeń. Po zakończeniu wojny okazało się, że badania
operacyjne są również przydatne do rozwiązywania problemów pojawiający h się w
przemyśle. Wprowadzono szybkie komputery, co wiązało się z możliwością łączenia ich
w sieci, co stwarzało warunki pozwalające na zajęcie się kompleksowymi problemami
organizacyjnymi, występującymi w dużej skali. Szkoła ta stworzyła całkowicie nowe
sposoby traktowania czasu. Przy wyrafinowanych modelach matematycznych i
komputerach popularnym zajęciem stało się prognozowanie przyszłości na podstawie
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
teraźniejszości i przeszłości. Szkoła ilościowa zwraca mniejszą uwagę na stosunki
samoistnie występujące w organizacjach.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download