praca-magisterska-6692

advertisement
PRACA ROCZNA
Wojna jest to polityka prowadzona za pomocą środków militarnych. Powstanie jest wojną z
tym, że od innych wojen różni je to, że jedna ze stron walczących uważa drugą z tych stron
nie za równorzędnego przeciwnika, lecz za buntownika popełniającego zdradę stanu.
Powstania nie są dobrem same w sobie, lecz instrumentem do wywalczania niepodległości w
formie suwerennego państwa.
Po 1815 r. rządy Rosji, Austrii, i Prus, mimo wielu obietnic składanych Polakom, nie
zapewniły „rozwoju polskiej narodowości” ( w zakresie szkolnictwa i administracji), coraz
ostrzej zwalczały wszelkie idee liberalne, dążenia postępowe i wolnościowe. Jedynie w
zaborze rosyjskim sytuacja Polaków przedstawiała się odmiennie. Utworzenie Królestwa
Polskiego przez cara Aleksandra I oraz udział Polaków w administracji i szkolnictwie zdawał
się umacniać, a nawet rozszerzać polskie zdobycze z poprzednich lat. Ale już po czterech
latach dochodzi do coraz wyraźniejszych antagonizmów między władcą i rządem Królestwa z
jednej a dominującymi pragnieniami i opiniami społeczeństwa z drugiej strony. Aleksander I i
jego następca Mikołaj I ( jako władcy Królestwa Polskiego) zapewnili dominujące wpływy w
rządzie K.P swemu bratu wielkiemu księciu Konstantemu, dowodzącemu armią polską oraz
Nowosilcowi, ich osobistemu przedstawicielowi w Warszawie. Tłumili wszelkie przejawy
opozycji w prasie i sejmie, łamali konstytucję Królestwa, prześladowali tajne kółka młodzieży
( m. in. Panta Koina w Warszawie w 1822 r. i organizacje Filomatów w Wilnie w 1823 r.). W
1826 r. drogą aresztowań władze rozbiły Towarzystwo Patriotyczne (I)-( Narodowe
Towarzystwo Patriotyczne) – najsilniejszą konspirację, mające swoje komórki we wszystkich
zaborach i kontaktująca się z rewolucjonistami rosyjskimi ( Związek Południowych
Dekabrystów) i zachodnioeuropejskim, a zainicjowaną w latach 1819 –1821 przez majora
Waleriana Łukasińskiego. To wszystko wzmagało sprzeciw społeczeństwa K.P, a rodząca się
literatura i myśl polityczna umocniły pragnienie walki o pełne wyzwolenie narodowe.
·Przygotowania do powstania narodowego w K.P podjęło sprzysiężenie założone przez Piotra
Wysockiego w końcu 1828 r. w warszawskiej Szkole Podchorążych, a wzmocnione przez
konspirację cywilną. Pod wpływem nadziei wiązanych z wybuchem rewolucji w Paryżu,
która obaliła monarchię restytuowaną po upadku Napoleona, oraz walki Belgów, pragnących
wyzwolić się spod panowania Holandii, narzuconego postanowieniem kongresu
wiedeńskiego, spiskowcy postanowili rozpocząć walkę zbrojną. Bezpośrednim powodem
wybuchu powstania była mobilizacja armii Królestwa, która miała być użyta do stłumienia
rewolucji w zachodniej Europie. Akcja była zaplanowana na wieczór 29 Listopada 1830.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Grupa studentów z redaktorem Ludwikiem Nabielakiem i poetą Sewerynem Goszczyńskim
na czele uderzyła na Belweder celem zgładzenia znienawidzonego ks.. Konstantego. Gmach
zajęto, ale celu głównego nie osiągnięto. Konstanty ukrył się, a następnie przedostał się do
wiernych mu oddziałów wojskowych. Druga grupa 160 spiskowców ze Szkoły Podchorążych
z S. Wysockim na czele przedostała się do Łazienek przez plac Trzech Krzyży do zbrojowni (
Arsenał) przy placu Bankowym.W ciągu nocy i następnego dnia o dalszym rozwoju
powstania zadecydowały lud warszawski, który uzbrojony w broń zdobytą w Arsenale, i
część oddziałów polskich, która opowiedziała się po stronie spiskowców. Razem opanowali
miasto. Zaś Konstanty wycofał się do Wierzbina. Nadzieje spiskowców spełniły się tylko w
połowie, ponieważ udziału w powstaniu nie wzięli przedstawiciele rodów magnackich oraz
generałowie, którzy w większości zostali pomordowani z tego powodu. Nazajutrz Warszawa
była już wolna. Powstał teraz problem sprawowania władzy i określenia celów powstania. ·W
walce o władzę już na początku zwyciężyła arystokracja, dominując w dotychczasowych
organach rządowych. Chodziło jej o zahamowanie walki i szukanie porozumienia z carem. W
tym celu do ks.. Konstantego udali się Ksawery Lubecki Drucki i Adam Czartoryski z prośbą,
by zechciał powrócić do Warszawy i zbrojnie stłumić powstanie. Konstanty odmówił, nie
mając pełnej orientacji w rozmiarach ruchu. Wówczas Lubecki postanowił działać sam.
Wprowadził do Rady Administracyjnej Niemcewicza, Czartoryskiego, Chłopickiego, aby
Rada zyskała poparcie społeczne i jako uznana, legalna władza powstrzymała rozwój
powstania i przenoszenia go na prowincję. W Warszawie utworzył Straż Bezpieczeństwa
złożoną z bogatych mieszczan, przeznaczoną do uśmierzania żywiołowego ruchu
rewolucyjnego biedoty, która tak aktywnie wstąpiła w noc listopadową. Lud jednak pozostał
nieugięty, przeciwstawiając się Radzie Administracyjnej. ·Warszawiacy natomiast poparli
utworzone 1 grudnia Towarzystwo Patriotyczne (II)-(Klub Patriotyczny), złożone ze
zwolenników obrony i rozwinięcia powstania. Prezesem został Joachim Lelewel Pod
naciskiem ludu Warszawy Rada Administracyjna została zmuszona do dymisji. Utworzono
Rząd Tymczasowy, który zagwarantował ks. Konstantemu i jego wojskom bezpieczne
opuszczenie Królestwa Polskiego. 5 XII Chłopicki ogłosił się dyktatorem powstania, ale tylko
po to, by nie dopuścić do jego rozwoju. Chłopicki chciał także doprowadzić do pojednania się
z carem, ale Mikołaj I odmówił, ponieważ uznawał on powstanie za doskonały pretekst do
zlikwidowania autonomii K. P. 18 XII zebrał się sejm i ogłosił, że powstanie jest powstaniem
narodowym. Po ustąpieniu Chłopickiego, znacznemu ożywieniu uległo T.P (II). Z inicjatywy
tego związku doszło w Warszawie do manifestacji ku czci dekabrystów powieszonych w
Petersburgu w 1826. Pod jej wpływem sejm tego samego dnia ogłosił detronizację cara
Mikołaja I i dynastii Romanowów. Tym samym wojna z caratem była już nieuchronna. ·30 I
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
1831 r. sejm, który stanowił najwyższą władzę powołał pięcioosobowy Rząd Narodowy.
Prezesem został Adam, Czartoryski, który rozwinął ożywioną działalność dyplomatyczną.
Rozległe uprawnienia przyznano wodzowi naczelnemu. Funkcję tę pełnił, zupełnie
nieodpowiedzialny Michał Radziwiłł, zwanego później „ papierowym wodzem”, ponieważ
dowództwo należało do jego doradcy Chłopickego. Ten rodzaj trój-władzy - sejm, rząd, wódz
naczelny – nie sprzyjał prowadzeniu wojny i czasem rodził konflikty i nieporozumienia,
zwłaszcza, kiedy na frontach armia ponosiła porażki. W chwili wybuchu wojny armia
Królestwa Polskiego liczyła 27 tysięcy żołnierzy, co w porównaniu ze 115 tysięczną armią
rosyjską wypadało dość blado. Jednak pod względem wyszkolenia i wartości bojowej żołnierz
Królestwa przewyższał żołnierza Cesarstwa.Słabą stroną wojska polskiego był brak zdolności
do samodzielnego działania, choćby, dlatego, że dotychczas uzbrojenie i amunicję
otrzymywano z Rosji. Własny przemysł zbrojeniowy prawie nie istniał.Dopiero w czasie
wojny ruszyły zakłady zbrojeniowe, ale nie dostarczały broni na miarę potrzeb. ·Na początku
lutego 1831 r. do Królestwa wkroczyła armia rosyjska. Dowodził nią marszałek Iwan Dybicz,
który spodziewał się szybkiego i łatwego zwycięstwa. Istotnie, rozpoczęcie ofensywy zimą i
przekroczenie granicy Królestwa w wielu punktach zaskoczyło stronę polską. Do tego jeszcze
w sztabie naczelnego wodza trwały spory między oficerami.Rosjanie weszli w głąb kraju,
armia polska wycofała się za linię Wisły i Narwi. Podczas odwrotu doszło do starcia pod
Stoczkiem ( 14 II), gdzie gen. Dwernicki pokonał dywizję Gejsmara. Sukces Polaków nie
miał decydującego znaczenia operacyjnego, jednak bardzo podniósł morale żołnierzy, dodał
narodowi otuchy i wiary w ostateczne zwycięstwo. W bitwach pod Dobrem ( 17 II) i
Wawrem (19 i 20 II) Polacy zadali duże straty idącym korpusom rosyjskim. Mimo tych
porażek wojska posuwały się w kierunku Warszawy. 25 II stoczono nierozstrzygniętą bitwę
pod Grochowem. Całodzienne krwawe zmagania nierównych sił o Olszynkę Grochowską
przynosiły przewagę to jednej, to drugiej stronie. Najdzielniej walczył 4 pułk piechoty. W
pierwszej linii stawał z bronią w ręku gen Chłopicki, który odznaczył się wyjątkową odwagą,
dając przykład żołnierzom. 31 III stoczono zwycięskie bitwy pod Wawrem i pod wsią Dęby
Wielkie.10 IV gen. Prądzyński odniósł chwalebne zwycięstwo pod Iganiami.26 V doszło do
bitwy pod Ostrołęką, zakończoną ciężką klęską Polaków, a na Litwie bitwa stoczona 20 VI
pod Górami Ponarskimi zakończyła się przegraną oddziałów polskich. ·4-8 VII armia
rosyjska skoncentrowała swoje oddziały koło Pułtuska. Następnie przedostała się pod
twierdzę modlińską a tam, że to tak ujmę „wspaniały” generał Skrzynecki zdecydował się
przepuścić przeciwnika na lewy brzeg Wisły. Po tym incydencie Rada Wojenna, mianowała
na jego miejsce gen. Dembińskiego, który jak się później okazało był dosłownym
„kontynuatorem” działań Skrzyneckiego. Zamiast walczyć z wrogiem, nakazał swoim
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
wojskom, odwrót do Warszawy.15 VIII odbyła się manifestacja. Tłumy mieszkańców
Warszawy oburzonych nieudolnością rządów i działaniami wodzów naczelnych, wtargnęły do
Zamku Królewskiego, gdzie przebywali generałowie posądzani o zdradę. Porwano ich i
powieszono na latarniach. Takiego obrotów spraw nie spodziewał się Rząd Narodowy i
poddał się do dymisji. Sytuację opanował gubernator Warszawy Jan Krukowiecki. Generał
ros. I. Paskiewicz (został dowódcą wojsk ros. po śmierci Dybicza), chciał załatwić drogą
dyplomatyczną, kapitulację Warszawy, ale większość w sejmie i w rządzie się na to nie
zgodziła. 6 IX wojska rosyjskie ruszyły do szturmu na stolicę. Mimo ogromnej woli walki i
niespotykanej odwagi, wojska polskie, nie mogły sprostać przeciwnikowi. Tym samym
oddanie Warszawy stało się faktem. 8 IX Rosjanie wkroczyli do stolicy. 9 X kapitulował
Modlin, 21 X Zamość. Razem z upadkiem ostatnich twierdz zakończyła się wojna 1830-31 i
upadło powstanie. Rok później Rosja w miejsce konstytucji wniosła statut organiczny,
likwidujący odrębność Królestwa i prawie w całości je zrusyfikowała.
Podsumowując to powstanie chciałbym napisać,że głównymi powodami klęski były:
- lekceważące podejście do napływu ochotników
-ogromna przewaga militarna Rosjan
- brak wiary w powodzenie i kunktatorstwo wodzów naczelnych
- niezrealizowanie niektórych bardo dobrych planów ataku, m. in. Prądzyńskiego
-nie rozwiązanie kwestii chłopskiej
-brak pomocy z „ zewnątrz ”
Powstanie Listopadowe zostawiło także dobry ślad po sobie:
-obudziło świadomość narodową ludów pozbawionych własnego państwa
-powstanie „nauczyło” patriotyzmu
-Polak stał się symbolem człowieka odważnego i walecznego
-wzmocniło siły antyfeudalne w Europie
Powstanie styczniowe
W Królestwie Polskim wielu ziemian wprowadziło oczynszowanie chłopów i przestawiało się
na intensywny system uprawy, w coraz większym zakresie korzystano także z pracy
najemnej, Ale w okresie między powstaniowym uczyniły to jeszcze nie wszystkie
gospodarstwa, a poza tym chłopi chcieliby mieć własną ziemię, coraz bardziej skarżąc się na
oczynszowanie. Panowie ziemscy chcieli odebrać chłopom możliwość korzystanie z ich ziem
( serwituty). Na początku 1850 r. konflikty się zaostrzyły, a „znana” już kwestia agrarna
oczekiwała na pilne rozwiązanie. Królestwo było prowadzone w systemie biurokratycznym,
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
gdzie najważniejszą rolę odgrywała policja, która z wyjątkową bezwzględnością „tępiła”,
wszelkie objawy buntu i oporu. W 1854 r. Rosja podczas ekspansji w rejony Morza Czarnego,
doprowadziła do wojny z Turcją, która była popierana przez Francję i Anglię. W czasie tej
wojny zmarł Mikołaj I ( 2 III 1855), tron po nim zajął jego syn, Aleksander II. Nowy car nie
mógł nic poradzić, ponieważ nie posiadał w ogóle żadnego przygotowanie wojskowego.
Właśnie w tym czasie, liczono na wznowienie powstania przeciwko Rosji. W Paryżu odbył
się kongres pokojowy, na którym wojna została przerwana, tym samym stawiając Rosję na
straconej pozycji. W 1857 r. na terenie Rosji rozpoczął się silny kryzys ekonomiczny.
Aleksander II uświadomił sobie konieczność przeprowadzenia reform. Zwłaszcza, że coraz
częściej wybuchały bunty chłopskie. Podjęto przygotowania, co uwłaszczenia chłopów. ·W
1857 r. utworzono Towarzystwo Rolnicze (TR) oraz Akademię Medyko-Chirurgiczną, co
było istotnym skutkiem „wspaniałomyślności” cara. Akcję oczynszowania i uwłaszczenia
przeprowadzono w lutym 1861 r., ale nie objęła ona Królestwa Polskiego. Społeczeństwo
polskie w okresie tym podzieliło się na zwolenników trzech głównych orientacji
politycznych. ·Arystokracja i bogata burżuazja zmierzały do wykorzystania sytuacji celem
poszerzenia reform i przywrócenia stanu sprzed 1830 r, a uważali, że najlepszym sposobem
będzie podźwignięcie kraju pracą organiczną. Przywódcą tego obozu był Aleksander
Wielopolski. Ich przeciwnicy głosili, że walkę o niepodległość odkładają na tysiąc lat ( mille),
dlatego nazywano ich dość ironicznie millenerami. Liberalna szlachta i mieszczaństwo (
Stronnictwo Białych), było za odbudową kraju metodą dyplomatyczną, a więc powoli i
ostrożnie. ( Stronnictwo Czerwonych), nawiązywało to tradycji radykalno-demokratycznych i
konspiracji niepodległościowej. Chciało jak najszybciej przeprowadzić akcję zbrojną w
granicach przedrozbiorowych. Od 1860 r. Warszawę regularnie ogarniały manifestacje
patriotyczne. Przywrócono Komisję Wyznań i Oświecenia Publicznego, a jej dyrektorem
został Aleksander Wielopolski. Dla cara tego było już za „dużo”. W czasie jakiejkolwiek
następnej procesji, żołnierze rosyjscy z wielką okrutnością i furią rozpraszali demonstrantów.
„Czerwoni” w 1861 r. utworzyli Komitet Miejski, mający na celu przygotowanie powstania
na terenie zaboru rosyjskiego. W maju 1862 przemianowano go na Komitet Centralny
Narodowy. Przygotowania „Czerwonych” budziły duży niepokój wśród ziemiaństwa, ze
względu na jego radykalizm. ·Na czele organizacji „Białych” stanęła Dyrekcja Krajowa
celem przeciwstawienia się tym planom, i skierowaniu je na tor pracy organicznej. Za
wszelką cenę pragnął przeciwstawić się wybuchowi powstania A. Wielopolski. Sprzyjał on
„białym”, i dążył do rozbicia „czerwonych”. Walkę zbrojną uważał za bezsensowne
wyniszczanie narodu. Z jego inicjatywy zarządzono brankę do wojska rosyjskiego, co
zaszkodziło przygotowaniom powstania. Pobór miał objąć, co najmniej 10 tysięcy młodzieży.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Zapowiedziana branka mogła odbyć się w każdej chwili, dlatego przed Komitetem
Centralnym stanął trudny wybór ( decydował on o rozpoczęciu powstania). Jednak w końcu,
kilku członków komitetu: Zygmunt Padlewski i Stefan Bobrowski, zdecydowało się, że
odpowiedzią na brankę będzie wybuch powstania. W połowie stycznia 1863 r.
przeprowadzono brankę, ale większość zagrożonej poborem młodzieży opuściła miasto
wcześniej, na polecenie „czerwonych”. Spodziewano się także poboru na prowincji i, aby
temu zapobiec wyznaczono termin powstania na 22 stycznia 1863. ·Komitet Centralny
przekształcił się w Tymczasowy Rząd Narodowy, który wydał manifest. Głoszono w nim
uwłaszczenie chłopów, i obiecano im po 3 morgi ziemie, jeżeli się zgłoszą do powstania.
Rząd spodziewał się, że chłopi masowo poprą powstanie, lecz wszystko zależało od
wprowadzenia w życie dekretów uwłaszczeniowych, co z wielu względów okazało się trudne.
Zwracano się do narodu rosyjskiego, że powstanie polskie kieruje się przeciw despotyzmowi
carskiemu, a nie przeciw narodowi rosyjskiemu. Wobec wielokrotnej przewagi sił rosyjskich
zrezygnowano z powstanie w Warszawie i przeniesiono się na prowincję, aby z zaskoczenia
uderzyć na mała garnizony rosyjskie. W 1863 r. w przeciwieństwie do 1830 r., nie
posiadaliśmy regularnej armii, brak było zaopatrzenia, a przede wszystkim wyszkolenia. Stan
przygotowania do walki zbrojnej pozwalał jedynie na prowadzenie partyzantki. Żadna z
większych akcji nie powiodła się, nie zdobyto Płocka, gdzie planowano urządzić siedzibę
Rządu Narodowego. ·Powstaniem kierował z Warszawy Stefan Bobrowski, dbając przy
okazji o ogłaszanie uwłaszczenia na prowincji. Z chwilą rozwoju powstania, przyłączyli się
do niego „biali”, nie chcąc zostać w tyle, oraz z powodu, że chcieli przechwycić władzę, aby
nie dopuścić do zbyt radykalnych działań „czerwonych”. Najbardziej jednak chcieli,
zahamować powstanie i czekać na pomoc z zagranicy, która w ogóle nie nadeszła, „za to”
Otto Von Bismarck (Premier Prus), zawarł z rządem rosyjskim traktat ( konwencja
Alvenslebna 8 II 1863), który oferował pomoc carowi. Anglia, Francja i Austria wysłały noty
do Rosji, żądające nadania autonomii Królestwu, Rosja je odrzuciła, gdyż zdawała sobie
sprawę, ze ani jedno z tych państw nie zdobędzie się na pomoc zbrojną dla Polski Powstanie
trwało nadal, choć nie przynosiło żadnych sukcesów militarnych Polsce, jedynie partyzantka
wnosiła coś „dobrego” do walki, ale nie wiązano z nią nadziei na wygranie powstania. ·W
walkach na Kujawach, dowodził polskimi żołnierzami, przybyły z emigracji Ludwik
Mierosławski, ale po przegraniu kilku bitew, wrócił do Paryża. Dyrekcja „białych” kierowana
przez Leopolda Kronenberga przystąpiła do obsadzania stanowisk swoimi ludźmi.
Bezskutecznie próbowano dojść do porozumienia z czerwonymi. Rząd narodowy nie
wykorzystał lata do wzmocnień i wstania, przez ogłoszenie pospolitego ruszenia. Sytuacja
stała się bardzo trudna, „biali” zaczęli usuwać się ze stanowisk kierowniczych. 2 III 1864 r.,
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
rząd carski ogłosił 4 ukazy w sprawie chłopskiej. Chłopi, którzy zamieszkiwali tereny
Królestwa otrzymywali na własność całą ziemię, jaka znajdowała się w ich użytkowaniu, w
zamian za obowiązek płacenia wieczystego podatku gruntowego. W ten sposób carat
przeciągnął chłopów do obozu anty powstańczego. W takiej sytuacji rząd oddał władzę
dyktatorską Romualdowi Trauguttowi. ·Traugutt chciał utrzymać powstanie do wiosny.
Zreorganizował wojsko, rozproszone oddziały przekształcił w regularne kompanie i pułki.
Bardzo chciał pozyskać chłopów do powstania, głosząc, że zmuszanie do pańszczyzny,
będzie karane śmiercią. Pod koniec lutego wojska rosyjskie rozbiły powstańców pod
Opatowem, na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Równocześnie z klęskami militarnymi policja
wyłapywała członków władz. W kwietniu 1864 aresztowano Traugutta. Został powieszony
razem z innymi członkami Rządu Narodowego. I tak skończyło się powstanie.
Przyczynami klęski były:
- brak broni i środków walki
- ogromna przewaga armii rosyjskiej
-błędne założenia taktyczne
„Pozytywne” skutki powstania :
- pełne uwłaszczenie chłopów w Królestwie
- umocnienie świadomości narodowej
Powstanie styczniowe trwało najdłużej ze wszystkich polskich powstań i brała w nim
największa liczba uczestników. Po zakończeniu powstania, jego przeciwnicy potępili
sprawców wybuchu utratą resztek autonomii, a obrońcy powstania zwracali uwagę na jego
dziejowe znaczenie i „fundamenty, jakie wybudowało dla następnych pokoleń
Moim zdaniem, te powstania ogromnie wpłynęły na rozwój kraju w przyszłości.Każde z tych
powstań miało wady, raz mniejsze, czasami większe, ale (przynajmniej dla mnie),najbardziej
mściwą rzeczą była sprawa chłopska. Kto wie jak by się potoczyły losy powstania, gdyby w
każdym z nich wzięła udział ta zdecydowana większość ówczesnego społeczeństwa?.
Ważnym faktem jest to, że wizerunek Polaka stał się stereotypem człowieka walecznego,
odważnego, i przede wszystkim Patrioty.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download