Specyfikacja

advertisement
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
DZP/5365/N/2009
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę
endoprotez stawu biodrowego cementowanych i bezcementowych
oraz cementu kostnego
dla potrzeb ZOZ Poznań Stare Miasto, szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 206.000 euro,
ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1665 z późn. zm. tj.
Dz. U. Nr 171/2008, poz. 1058)
w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiającym jest
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
adres do korespondencji: ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez stawu biodrowego oraz cementu
kostnego
z
przeznaczeniem
dla
Oddziału
Urazowo-Ortopedycznego
z
Endoprotezoplastyką, w asortymencie i zamawianych ilościach wyszczególnionych poniżej
oraz na załączonym do niniejszej specyfikacji formularzu ofertowym. Przedmiotem
zamówienia są wyroby medyczne wysokiej jakości, spełniające wszystkie funkcje i
wymagania dla tego rodzaju wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zamówienie obejmuje dostawę niżej wymienionych wyrobów medycznych:
1) endoprotezy cementowane stawu biodrowego – 100 kompletów,
2) endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego – 100 kompletów,
3) endoprotezy bezcementowe z wkładem(insertem) i głową ceramiczną – 10 kompletów.
4) cement kostny w opakowaniach po 60 g – 205 szt.,
Oferowane endoprotezy stawu biodrowego cementowane, bezcementowe,
bezcementowe z wkładem(insertem) i głową ceramiczną winny pochodzić od
jednego wytwórcy/producenta.
Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
poz.1 Endoproteza cementowana stawu biodrowego, składająca się z niżej wymienionych
elementów:
a) Trzpień bezkołnierzowy ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego, posiadający
cechy:
-trzpień prosty, wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowo
wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną,
-stożek konusa 12/14,
-kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni,
-offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru,
-dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie
o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych
-trzpień min. w 5 rozmiarach.
b) Głowa metalowa ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego o średnicy 28mm i
32mm w 5 rozmiarach długości szyjki.
1
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
DZP/5365/N/2009
c) Gąbka wchłaniająca do kanału udowego (fabrycznie sterylna).
d) Panewka polietylenowa o dużej gęstości, cementowana posiadająca cechy:
- wersja niskoprofilowa
- wersja pełnoprofilowa
- dostosowana do głowy endoprotezy o śr. 28mm i 32mm,
- panewki w min. 12 rozmiarach dla głów 28mm
- panewki w min. 7 rozmiarach dla głów 32mm.
- panewka wyposażona w znacznik widoczny w RTG.
poz.2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, składająca się z niżej wymienionych
elementów:
a) Trzpień ze stopu tytanu, posiadający cechy:
- w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu,
- trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła”
gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego
narzędzia do ekstrakcji trzpienia,
- stożek konusa 12/14,
- kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni,
- offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie,
- dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie
o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych,
- trzpień w min. 11 rozmiarach.
b) Głowa metalowa ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego o średnicy 28mm i
32mm w 5 rozmiarach długości szyjki.
c) Panewka tytanowa wkręcana, posiadająca cechy
- panewka pokryta napyleniem porowatym tytanowym,
- kształt półsferyczny,
- gwint na całej wysokości,
- część centralna zaślepiona talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu,
- rozmiary: od 44 – 60mm ze skokiem co 2mm oraz 64 i 68mm,
- panewka dostosowana do wkładki polietylenowej i ceramicznej
- oraz panewki press-fit półsferyczne z trzema otworami na śruby stabilizujące ze stopu
tytanu w rozmiarach od 44 – 68mm,
- oraz do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby,
- a także z 7 otworami do zastosowań rewizyjnych,
d) Wkłady polietylenowe (inserty) o poniższych cechach:
- symetryczne
- asymetryczne,
- średnicy wewnętrzna wkładu dostosowana do rozmiaru głowy.
e) Śruby stabilizujące ze stopu tytanu o długościach od 16mm do 68mm włącznie.
poz.3 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z wkładem (insertem) i głową
ceramiczną, składająca się z niżej wymienionych elementów:
a) Trzpień ze stopu tytanu, posiadający cechy:
- w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu,
- trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła”
gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego
narzędzia do ekstrakcji trzpienia,
2
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
DZP/5365/N/2009
- stożek konusa 12/14,
- kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni,
- offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie,
- dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie
o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych,
- trzpień w min. 11 rozmiarach.
b) Głowa ceramiczna o średnicy 32mm w 4 rozmiarach długości szyjki.
c) Panewka tytanowa wkręcana – kształt półsferyczny, gwint na całej wysokości; część
centralna zaślepiona talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu. Rozmiary: średnica od
48mm do 60mm co 2mm oraz 64mm i 68mm.
d) Wkłady ceramiczne symetryczne o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru
głowy o śr. 32mm.
poz. 4 Cement kostny
Cement kostny mieszany próżniowo ręcznie o niskiej lepkości, w opakowaniach
a’ 60g,
- nie wymagający użycia pompy próżniowej,
- hermetyczny system do ręcznego próżniowego mieszania i podawania cementu,
- proporcja proszku do płynu 3:1,
- cement umieszczony fabrycznie wewnątrz mieszalnika.
1.1.1
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) dostawę endoprotez objętych zamówieniem do Apteki Zakładowej szpitala przy
ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko,
b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy dwóch kompletów pełnego
instrumentarium do endoprotez cementowanych i bezcementowych, do zabiegów
operacyjnych wykonywanych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym
serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; w skład instrumentarium
winny wchodzić również narzędzia do usuwania cementu z panewki i kanału szpikowego
kości udowej.
Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w
stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
c) oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy trzech
kompletnych „linii” endoprotez objętych zamówieniem, do wykorzystania wg bieżących
potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Endoprotezoplastyką. Zamawiający
zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na
podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych zabiegach
operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy, stanowić
będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu
„linii” nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania raportu/protokołu.
1.2
Zamawiający oczekuje wyrobów medycznych wysokiej jakości, tj. niezawodnych,
spełniających bezwzględnie wszystkie funkcje dla których jest przeznaczony,
zapewniających bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelowi
medycznemu wykonującemu zabiegi operacyjne przy jego użyciu.
1.3
Przedmiot oferty winien spełniać odpowiednie warunki wprowadzenia do obrotu
medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, określone w ustawie z dnia
20.04.2004 r o wyrobach medycznych tj. posiadać certyfikat zgodności z dyrektywami
Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.
1.4
Wymaga się, by opakowania zamawianych elementów endoprotez zaopatrzone były w
etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie wymagane
3
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
1.5
Oferty należy złożyć na oryginalnym (pobranym ze strony internetowej
zamawiającego) formularzu oferty cenowej załączonym do niniejszej specyfikacji.
Formularz należy wypełnić dokładnie we wszystkich rubrykach.
Jeśli formularz oferty cenowej nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji lub
zostaną
w nim stwierdzone błędy
w wyliczeniu ceny, których nie można poprawić
zgodnie z zapisem w pkt. 9.9 SIWZ, albo będzie zawierał omyłki, o których mowa w pkt.
9.10, których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.10.2 lub wykonawca nie
zgodzi się na poprawienie omyłki, oferta zostanie odrzucona.
Formularz może być wypełniony pismem ręcznym, trwałym, czytelnym, bez poprawek lub
komputerowo. Nie dopuszcza się złożenia ofert na formularzach innych niż oryginalne,
chyba, że treść nieoryginalnych formularzy będzie identyczna jak treść formularzy
wymaganych.
Uwaga! Na formularzu ofertowym w części II Oferta cenowa w kolumnie 3 „Numer
katalogowy asortymentu w danej pozycji wytwórca/producent” należy wpisać
numer katalogowy każdej pozycji formularza cenowego dot. endoprotez stawu
biodrowego
cementowanych,
bezcementowych
i
bezcementowych
z
wkładem(insertem) i głową ceramiczną oraz cementu kostnego oraz nazwę
wytwórcy(producenta). Nazwa ta winna odpowiadać nazwie wytwórcy/producenta
wymienionego w dokumencie potwierdzającym dopuszczenie przedmiotu
zamówienia do obrotu.
1.7
1.8
Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały asortyment stanowiący
przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej.
Ze względu na szczególny charakter zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody na jego
wykonanie przez podwykonawców.
WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
2.1
Miejsce dostawy:
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
APTEKA ZAKŁADOWA
ul. Szwajcarska 3, 61-285 P o z n a ń
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
Wymaga się by wykonawca zagwarantował dostawę własnym lub zorganizowanym we
własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.
Dostawy realizowane będą na warunkach określonych w pkt. 1.1.1 niniejszej specyfikacji.
Wymagany termin płatności faktury - 30 dni od daty doręczenia faktur zamawiającemu.
Szczegółowe warunki dostawy reguluje umowa, której wymagana treść stanowi
załącznik do niniejszej specyfikacji.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1
4.
informacje. Na każdym dostarczonym opakowaniu winien być podany numer serii i data
ważności, przy czym termin ważności nie może być krótsza niż 2 lata od daty
dostawy.
Na potwierdzenie spełnienia przez przedmiot oferty wymagań określonych w opisie
przedmiotu zamówienia, wykonawca złoży wraz z ofertą katalogi lub materiały
informacyjne w języku polskim, opisujące właściwości przedmiotu oferty.
1.6
1.9
1.10
2.
DZP/5365/N/2009
Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 31.12.2009r
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1
Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo
zamówień publicznych,
4
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
-
4.2
DZP/5365/N/2009
nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien
dostarczyć następujące dokumenty:
4.2.1
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.2.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie ,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4.2.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i
4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c/
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
wystawione nie wcześniej niż 6miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
4.2.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby,
lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3.
4.2.5
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1
zamówień publicznych.
4.2.6
Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4.2.7
Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
5
Prawa
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
DZP/5365/N/2009
Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed
zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich
współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.
4.2.8
4.3
4.4
4.5
5.
Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy
załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest
spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których
mowa w pkt. 4.2.1 – 4.2.6.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt.1.3 SIWZ.
4.3.1
Dokumenty potwierdzające, że przedmiot oferty został dopuszczony do obrotu
medycznego w Polsce i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, o których mowa w pkt. 1.3.
4.3.2
Materiały informacyjne i katalogi, o których mowa w pkt. 1.5.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie
w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do
oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.
Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie
dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z
oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów
sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski)
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie
uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5 .
Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.3.1 spowoduje odrzucenie oferty, z
zastrzeżeniem j.w.
Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2
dokumentów i oświadczeń - brakujących lub wadliwych, w trybie i na zasadach
określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A
UCZESTNIKAMI POSTĘPOWANIA:
5.1
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
5.2
Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski.
5.3
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują w
formie pisemnej (oryginalny dokument w wersji na papierze) na adres: Dział Zamówień
Publicznych ZOZ Poznań – Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3.
Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych dokumenty sporządzane przez zamawiającego zamieszczane będą na jego
stronie internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl - link zamówienia publiczne.
SIWZ, formularz oferty cenowej i wzór umowy zamieszczone zostały jako załączniki do
ogłoszenia o zamówieniu. Kolejne powstające dokumenty zamieszczane będą sukcesywnie
w toku postępowania, również jako załączniki. Data i godzina zamieszczenia dokumentu na
stronie internetowej jest podana przy nazwie każdego załącznika.
5.4
Dopuszcza się możliwość składania wniosków lub oświadczeń za pośrednictwem telefaxu
wyłącznie pod nr 061 87 79 517 lub pocztą elektroniczną tylko na adres e mail:
zamowie[email protected] jednak pod warunkiem, że zostaną one
niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania korespondencji do wykonawców w sposób
podany powyżej - na numery faxu lub adresy e-mail podane na formularzach oferty
cenowej.
5.5
Przez doręczenie korespondencji rozumie się jej doręczenie na piśmie w terminach
wskazanych w niniejszej specyfikacji oraz określonych w powołanej na wstępie ustawie
wyłącznie do Kancelarii ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul.Szwajcarska 3, pok. 239
6
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
6.
DZP/5365/N/2009
Korespondencja w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem może być doręczana
tylko w czasie pracy zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.15 do 14.30, niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta,
poczta kurierska, fax, internet itp.). Korespondencja składana za pośrednictwem telefaxu
lub pocztą elektroniczną może być nadana wyłącznie pod numer telefaxu oraz na adres
podany w pkt. 5.4.
.
OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
dr n. med. Witold Banachowski
p.o. Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego
z Endoprotezoplastyką
tel. 0-61/87 39 352 w godz. od 9:00 do 14:00
oraz mgr inż. Maria Wielgus - Dział Zamówień Publicznych
tel/fax : (061) 8739 305 (e-mail: [email protected])
w godz. 7:15 do 14:30
7.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ
ROZPOCZYNA SIĘ WRAZ Z UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.
7.1 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą na zasadach określonych w art. 85 ust. 2, 3 , 4 powołanej na wstępie ustawy.
8.
WADIUM – w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
9.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, bez poprawek.
Kolejne strony oferty należy ponumerować i trwale spiąć.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej przesyłce, opatrzonej pieczątką wykonawcy,
z napisem:
„ Przetarg na dostawę endoprotez stawu biodrowego i cementu kostnego”
na adres:
Zakład Opieki Zdrowotnej
Poznań - Stare Miasto
Kancelaria Zakładu
ul. Szwajcarska 3
61-285 Poznań
Wymagane dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę przystępującego do postępowania.
Dokumenty sporządzone w językach obcych winny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, pod rygorem jej nieważności.
Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo winno być złożone w oryginalne,
natomiast dopuszczalne jest złożenie kserokopii pełnomocnictwa sporządzonego
notarialnie. Do pełnomocnictw art. 26 ust. 3 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio.
Od pełnomocnictwa do występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniach o
zamówienia publiczne nie wnosi się opłaty skarbowej (interpretacja Departamentu
Prawnego UZP z dnia 30.01.2007r.).
Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość
kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane
w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).
Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy.
Oferta (formularz oferty cenowej) oraz dołączone do niej dokumenty powinny być
ułożone w następującej kolejności:
7
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
DZP/5365/N/2009
zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 19 (jeśli jest złożone)
pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik
formularz oferty cenowej
bezpośrednio za formularzem oferty cenowej – oświadczenie lub dokumenty,
o których mowa w pkt. 4.3
9.7.5 pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 4.2 – w wymienionej kolejności
oraz w pkt. 9.5 (jeśli zachodzą wymienione tamże okoliczności).
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe – w zakresie określonym w pkt. 9.9.
c) inne omyłki – określone w pkt. 9.10.
a o dokonanych poprawkach niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
9.9.1 Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna:
a) błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz liczby zamawianych jednostek,
jeśli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi tych wartości, przy czym za
prawidłowo podaną uznaje się liczbę zamawianych jednostek jeśli odpowiada
ona opisowi przedmiotu zamówienia.
b) rozbieżność między wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy
czym za prawidłową uznaje wartość liczbową.
c) błąd podsumowania poszczególnych pozycji w pakiecie przyjmując, że
prawidłowo wyliczono wartości w poszczególnych pozycjach
9.9.2 Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkową błędu w obliczeniu ceny
jednostkowej (w wartości netto i brutto) oraz błędnie podanej stawki podatku
VAT.
9.9.3 Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje
rachunkowe dokonanych omyłek.
9.10.1 Zamawiający poprawi inne omyłki w ofercie, polegające na
niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty.
9.10.2 Nie jest możliwe poprawienie omyłek w zakresie:
a) opisu przedmiotu oferty, jeśli wystąpi niezgodność tego opisu z opisem
przedmiotu zamówienia, określonym w pkt. 1.1 SIWZ. lub opis przedmiotu
oferty nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji,
b) sposobu przygotowania oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w
pkt. 1.6 oraz 9 i 12 SIWZ,
c) oferta nie będzie spełniać warunków wykonania zamówienia, o których
mowa w pkt. 2.3, 2.4 SIWZ,
d) wymagane oświadczeń wykonawcy dot. oferty, zamieszczonych na
ostatniej stronie formularza ofertowego,
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.8
9.9
9.10
10.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.1 Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto na
terenie Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, pok. 239, w terminie do:
19 maja 2009r. – do godz. 900
Oferty mogą być doręczane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.15 – 14.30 i tylko do Kancelarii ZOZ
10.2
10.3
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez
otwierania.
Za dotrzymanie terminu uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty
zamawiającemu.
8
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
11.
DZP/5365/N/2009
OTWARCIE OFERT:
11.1 Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu,
ul. Szwajcarskiej 3, pok. 210 w Dziale Zamówień Publicznych w dniu:
19 maja 2009r. – o godz. 11:00
11.2
11.3
11.4
12.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, którzy
przystąpili do postępowania, ceny ofert podane w kolumnie 9 - („wartość
zamówienia brutto /z VAT/”) oraz terminy dostawy leków.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ogółem i w poszczególnych pakietach.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
12.1 Wymagane jest by cena podana na formularzu oferty cenowej wyrażona była w złotych
polskich i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
przepisane prawem podatki (łącznie z podatkiem VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę,
koszty dostawy do zamawiającego ( transportu i ubezpieczenia).
CENĘ OFERTY NALEŻY OBLICZYĆ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
12.2
12.3
12.4
13.
- w kolumnie 4 (Cena jednostkowa netto (bez VAT)– należy wpisać odpowiednio cenę
jednostkową tj. cenę 1 sztuki – bez podatku VAT
- w kolumnie 5 (% VAT) – należy podać wartość procentową podatku VAT zgodnie
przepisami obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,
- w kolumnie 6 (Cena jednostkowa brutto (z VAT) - należy podać cenę
jednostkową z kolumny 4 powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2-giego
miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,
- w kolumnie 8 (Wartość zamówienia netto (bez VAT) – należy podać iloczyn ceny
jednostkowej podanej w kol. 4 i liczby zamawianych jednostek z kolumny 7,
- w kolumnie 9 (Wartość zamówienia brutto (z VAT) – należy podać iloczyn ceny
jednostkowej podanej w kol. 6 i liczby zamawianych jednostek z kolumny 7;
- w poz. „ Słownie wartość brutto zamówienia” - należy wpisać wartość z kol. 9
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty ( zaliczki).
Zapłata nastąpi po dostarczeniu każdej partii przedmiotu zamówienia .
Faktury wystawiane będą zgodnie z ofertą w złotych polskich i rozliczane w PLN.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty i rozliczania się z wykonawcą w
walucie innej niż PLN.
KRYTERIA JAKIMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY
ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
13.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym
przypisano znaczenie:
.
13.3
a/
cena oferty - 100 pkt. znaczenia w ocenie
każdy pakiet oceniany będzie odrębnie.
Wybrana zostanie ta oferta, która zaproponuje najniższą cenę.
Obliczenie punktacji w kryterium określonym w pkt. 13.1 a/ (cena oferty) przeprowadzone
zostanie wg następującego wzoru:
cena najniższa
----------------------------------------- x 100 pkt.
cena badanej oferty
Do obliczeń przyjęta zostanie wartość zamówienia ogółem brutto (z VAT), podana w
kolumnie 7b formularza oferty cenowej w każdym pakiecie.
9
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
14.
ZAWARCIE UMOWY:
14.1 Zawarcie umowy - w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie później niż przed upływem terminu związania
ofertą , z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
14.2 Umowę przygotowuje zamawiający.
14.3 Wymagana treść umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
14.4 Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
14.5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu
cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
14.6 Po prawomocnym zakończeniu postępowania, zamawiający wyśle wykonawcy, którego
oferta została wybrana umowę
podpisaną ze swojej strony, wyznaczając termin jej
podpisania przez tego wykonawcę i zwrotu 1 egz. umowy do zamawiającego.
14.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:
14.7.1 zamiany asortymentu w ramach przedmiotu umowy zgodnie z potrzebami
zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy,
14.7.2 w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki
cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego
zamówieniem po cenach odpowiednio obniżonych,
14.7.3 w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów
ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy,
14.7.4 przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały
asortyment objęty tą umową,
14.7.5 w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne
z punktu widzenia jego interesu społeczno-gospodarczego, lub wynikają z przyczyn
leżących po jego stronie.
14.8
14.9
15.
DZP/5365/N/2009
Zmiany, o których mowa w pkt. 14.7 wymagają zgody obu stron umowy i mogą być
wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ŚRODKI
OCHRONY
POSTĘPOWANIA :
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCOM
W
TOKU
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu oraz dotyczący postanowień
niniejszej specyfikacji wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia
zamieszczenia tych dokumentów na stronie internetowej zamawiającego.
Po terminie składania ofert można wnieść protest wobec czynności podjętych przez
zamawiającego w toku tego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
zamawiającego czynności do której był zobowiązany.
Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia w którym wykonawca powziął
lub przy zachowaniu należytej staranności, mógł powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed
zawarciem umowy.
Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od dnia upływu
ostatniego z terminów dla jego wniesienia, jeśli protest ten dotyczy treści ogłoszenia,
postanowień niniejszej specyfikacji, lub wykluczenia wykonawcy z postępowania,
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, albo jeśli jest wniesiony w innych
sprawach niż wymienione – od dnia jego wniesienia.
Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu
terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego protestu.
Od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego przysługuje wykonawcy
10
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
DZP/5365/N/2009
odwołanie i skarga.
Odwołanie przysługuje wyłącznie w sprawach dotyczących:
a) sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania,
c) odrzucenia oferty
15.9 Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu dla jego rozstrzygnięcia, przekazując
jednocześnie jego kopię zamawiającemu.
15.10 Szczegółowe zasady postępowania dot. protestów, odwołań i skargi określone zostały w
Dziale VI „ Środki ochrony prawnej” powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKLUCZA SIĘ WYKONAWCÓW
WYMIENIONYCH W ART. 24 UST. 1 I 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH .
Ofertę złożoną przez wykluczonego wykonawcę uznaje się za odrzuconą .
15.8
16.
17.
OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA NA PODSTAWIE ART. 89 UST. 1 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŚLI:
jest niezgodna z ustawą,
jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 9.10,
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu ,
zawiera błędy w obliczeniu ceny,
wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 9.10 SIWZ w
terminie tamże wskazanym,
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
18.
ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNI PRZETARG Z PRZYCZYN WSKAZANYCH W ART. 93 UST.1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŚLI:
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotu zamówienia,
w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy złożone zostały oferty dodatkowe o takiej
samej cenie,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
postępowanie obarczone jest wadą , uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
19.
Oferty (formularze oferty cenowej), opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania
wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią
załączniki do protokółu z tego postępowania; protokół wraz załącznikami jest jawny.
Wyjątek stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Zastrzeżenie należy złożyć na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.
Zastrzeżone nie mogą być informacje dotyczące ceny i terminu dostawy
zawarte w
ofertach (w zakresie odczytywanym podczas otwarcia ofert).
Zamawiający udostępni niezastrzeżone dokumenty, stanowiące załączniki do protokółu, o których
mowa powyżej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania z tym że oferty (formularze oferty cenowej) są jawne od chwili ich otwarcia.
Udostępnienie wymienionych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek
zainteresowanego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego i w obecności
wyznaczonego członka Komisji Przetargowej.
11
siwz. endoprotey stawu biodrowego cementowane i bezcementowe 09
20.
21.
22.
DZP/5365/N/2009
Wyjaśnienia dot. niniejszej specyfikacji udzielane będą
na pisemne zapytania
wykonawców. Pytania należy składać wyłącznie do Działu Zamówień Publicznych do dnia
13.05.2009r.
Do zapytań pkt. 5.3. i 5.4 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wykonawców ubiegających się o
niniejsze zamówienia, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej specyfikacji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie
przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.
………………………………………………..
Sporządził
/-/mgr inż. Maria Wielgus
...............................................................
Zatwierdził
Z-CA DYREKTORA
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Poznań-Stare Miasto
d/s Ekonomiczno-Administracyjnych
/-/mgr Jan Sawicz
………………………………………………..
Podpis jednostki merytorycznej
/-/ dr n. med. Witold Banachowski
12
Download