Kartkówka _1 Bazy danych

advertisement
Kartkówka _1_GR.1 Bazy danych
1. Zaznacz obiekt stanowiący bazę danych:
a) spis danych pracowników przedsiębiorstwa.
b) list do znajomych
c) ogłoszenie do gazety
d) wypracowanie z języka polskiego
2. Baza danych to:
a) zbiór danych, który można przetwarzać za
pomocą programów komputerowych
b) wyrażenie (działanie) zapisane za pomocą
dostępnych operacji i funkcji
c) filtr umożliwiający wybranie z bazy danych
wyłącznie potrzebnych danych według
zadanego klucza program komputerowy Access
3. Podstawowym elementem w tabeli bazy danych
jest:
a) rekord
b) arkusz
c) formularz
d) akapit
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
8. SZBD pełni funkcje określane mianem właściwości
baz danych. Nie zaliczamy do nich:
a)
b)
c)
d)
tworzenia struktur baz danych
obsługi zapytań (kwerend)
tworzenia plików i struktury folderów
generowania raportów i zestawień
9. Do systemów zarządzania bazą danych typu klientserwer nie zaliczamy:
a)
b)
c)
d)
MS Access
My SQL
Pracle
PostgreSQL
10. Opisz czym charakteryzuje się architektura klientserwer?
4. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie
narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić
wykonanie jego użytkownikowi operacji na
zgromadzonych danych?
a)
b)
c)
d)
Klucz obcy
System Zarządzania Bazą danych (SZBD)
Obiektowy System Zarządzania Bazą Danych
Otwarty mechanizm komunikacji bazy danych
5. Co to jest DBMS?
a) Strukturalny język zapytan kierowanych do bazy
danych
b) System zarządzania bazą danych
c) Obiektowy język programowania do
generowania stron www
d) Kaskadowy arkusz stylów do opisu wyglądu
strony www
11. Napisz na czym polega integralność baz danych?
6. Na rysunku przedstawiono model bazy danych:
a)
b)
c)
d)
hierarchiczny
sieciowy
relacyjny
obiektowy
7. Część intensjonalna
bazy danych to:
a) zbiór definicji powstających w trakcie
projektowania bazy danych określający
strukturę danych
b) wyodrębniona część danych w SBD
c) łączny zbiór danych w bazie
12. Napisz co oznacza trwałość bazy danych?
13.
17.
Na zaprezentowanej poniżej tabeli zaznaczono:
Dwuwymiarowa tabela w relacyjnej bazie danych nosi
nazwę:
a)
b)
c)
d)
Pola rekordu
Krotki
Relacji
Encji
18.
a)
b)
c)
d)
Pole rekordu
Krotkę
Atrybut
Pole
14.
Na zaprezentowanej poniżej tabeli zaznaczono:
a)
b)
c)
d)
W skład bazy danych może wchodzić:
a) Wiele relacji
b) Tylko jedna relacja
c) Tylko jedna tabela
19. Napisz na czym polega integralność bazy danych?
Pole rekordu
Krotkę
Rekord
Pole
15.
Na zaprezentowanej poniżej tabeli zaznaczono:
20. Napisz czym charakteryzuje się architektura klientserwer?
e)
a)
b)
c)
Pole rekordu
Krotkę
Rekord
Pole
16. Zaznacz na poniższym rysunku encje
Download