BAZY DANYCH

advertisement
BAZY DANYCH
 Bazy
danych to zbiór powiązanych ze
sobą informacji zorganizowanych w
określoną strukturę.
 Baza
kartotekowa – baza, w której
dane przechowywane są w postaci
kart np. kartoteka pacjentów w
szpitalu.
 Relacyjne
bazy danych – bazy danych
w postaci cyfrowej. Dane
przechowuje się w tabelach, które
mogą być ze sobą powiązane.
 Systemy
zarządzania bazami danych –
programy komputerowe, które służą
do zarządzania i modyfikowania
przechowywanymi danymi np.
Microsoft Access, MySQL, Oracle.

Tabela – uporządkowany zbiór danych

Rekord – wiersz w tabeli. Jeden rekord zawiera
dane dotyczące jednego obiektu. Np. w bazie
danych uczniów jeden rekord będzie zawierał
dane dotyczące jednego ucznia: imię, nazwisko,
adres, rok i miejsce urodzenia.

Pole – opisuje jeden rodzaj danych np. adres
ucznia.

Język SQL – język programowania służący do tworzenia
„zapytań” do bazy danych.

Kwerenda – inaczej zapytanie do bazy danych. Umożliwia
wyszukanie i wyświetlenie poszukiwanych danych z
różnych rekordów, pól, tabel etc.
Download