Bazy Danych

advertisement
Podstawowe informacje o relacyjnych
bazach danych na przykładzie programu
MS Access
mgr inż. Bartłomiej Ślipek
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
AGH w Krakowie, 2011
www.dydaktyka.bslipek.pl
DANE
informacje przedstawione w postaci umożliwiającej ich przetwarzanie za
pomocą programów komputerowych lub będące wynikiem tego przetwarzania
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3875256
BAZA DANYCH
zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w
pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji
lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie,
wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych;
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3875256
Bazy danych można podzielić według struktur organizacji
danych, których używają:
Bazy proste
• Bazy kartotekowe
• Hierarchiczne bazy danych
Bazy złożone
• Bazy relacyjne
• Bazy obiektowe
• Bazy relacyjno-obiektowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_relacyjny
Dlaczego takie podejście nie jest
najlepsze ?
Nadmiarowość informacji
• Powtarzająca się informacja dotycząca wydawnictwa, jego adresu oraz
numeru telefonu
Problem z edycją danych
• Żeby zmienić numer telefonu wydawnictwa musimy edytować
wszystkie krotki zawierające książki opublikowane przez dane
wydawnictwo
I wiele innych 
W bazach relacyjnych wiele tablic danych
może współpracować ze sobą
(są między sobą powiązane)
NORMALIZACJA
Jest wartością indywidualną, unikatową dla danej tabeli, jednoznacznie określającą
daną krotkę danych.
Wartości Atomowe
Klucz główny
Nie zdublowane dane
KLUCZ GŁÓWNY
Jest wartością indywidualną, unikatową dla danej tabeli, jednoznacznie określającą
daną krotkę danych.
Wartości Atomowe
Warunkiem jest aby każda składowa w każdej krotce była atomowa (nie dawała
podzielić się na mniejsze wartości).
Nie zdublowane dane
Dane w bazie danych wpisane są tylko jeden raz, nie dublują się.
normalizacja
Zaprojektuj bazę danych w programie
MS ACCESS.
- baza ma zwierać wszystkie informacje z tabeli poniżej
(ISBN, nazwa wydawnictwa i ich telefon nie muszą być dokładnie przepisane)
- Ma być znormalizowana (spełniać 1,2 i 3 postać normalną)
PRACA SAMODZIELNA !
Download