Materiały - adresowe bazy danych

advertisement
1. Co to jest baza danych?
Jest to nic innego jak tylko uporządkowany zbiór danych. Danymi tymi mogą być różne
rzeczy, dla przykładu np. rachunki i faktury, dane adrsowe czy czpozespoły i części składowe
jakiegoś urządzenia. Aby się prawidłowo w niech orientować muszą mieć zorganizowaną
strukturę. Baza danych zapewnia właśnie taką strukturę i możliwość orientacji.
W momencie, kiedy pojawiły się pierwsze komputery, a następnie pierwsze komputerowe
bazy danych możliwości w przechowywaniu w nich danych, ich obszerność oraz możliwość
bardzo dokładnej segregacji tych danych sięgnęła zenitu i w zasadzie nie ma aktualnie
ograniczeń ilościowych we wpisywaniu nowych rekordów do takich baz danych.
2. Struktura bazy danych
Niezależnie od typu bazy informacje, jako zbiór przechowywane są w tabelach. Każdemu
rodzajowi informacji odpowiada przyporządkowane pole tabeli. Zapisy w polach tabeli,
dotyczące jednego zdarzenia bądź obiektu tworzą rekord. Część rekordu, odpowiadający
jednemu
polu
stanowi jej komórkę.
tabeli
3. Zasady tworzenia baz danych.
- Każda tabela zawiera in formacje tylko na jeden temat.
- Ta sama informacja nie może być wielokrotnie wprowadzana do tabeli.
- Każde pole musi być powiązane z tematem tabeli.
- Nie wprowadzamy jako pól danych pośrednich lub obliczeniowych.
- Uwzględniamy wszystkie potrzebne informacje.
- Informacje przechowujemy w najmnieszych możliwych jednostkach logicznych (np.
miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr mieszkania, nr domu, a nie adres).
- ustalamy pola kluczowe tabeli.
4. Narzędzia baz danych i operacje na rekordach:
- sortowanie – porządkowanie rekordów według określonego pola. Sortowanie może być
wykonane rosnoco lub malejąco.
- wyszukiwanie – przeszukiwane mogą być dane pola lub cała tabela. Wynik przeszukiwania
wskazuje konkretną komórkę tabeli, zawierającą szukany znak lub ciąg znaków.
Przeszukiwanie ułatwia stosowanie znaków wieloznacznych - ? zamiast dowolnego znaku i *
zamiast ciągu znaków.
5. Obwarowania prawne
Tworzenie i operacje na zbiorach danych w pewnych warunkach podlegają ochronie prawnej
wynikającej z Ustawy o ochronie danych osobowych. Warto sprawdzić, czy tworzony przez
nas zbiór nie spełnia warunków określonych w ustawie, a my jako administrator takiego
zbioru, nie podlegamy obowiązkom wynikającym z ustawy.
Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883
Download