3_Tworzenie tabel

advertisement
MS Access 2000
Tworzenie tabel
Piotr Górczyński
2005
1
Spis treści




Do czego służą tabele
Nazewnictwo
Typy danych
Tworzenie tabeli
 Pola
 Klucz
 Edycja tabeli
 Usuwanie tabeli
2005
2
Wstęp
 Tabele służą do przechowywania informacji
 Każda tabela ma nazwę
 Tabela ma określoną liczbę pól (kolumn) o
określonych nazwach, które mogą przechowywać
określony typ danych
 W tabeli może być dowolna liczba rekordów (wierszy)
 Tabela powinna mieć zdefiniowany klucz
 Kluczowym kryterium jakości bazy danych jest
poprawność modelu danych wynikającego z procesu
normalizacji
2005
3
Nazewnictwo
 Wiele baz danych nie toleruje w nazwach spacji i
znaków specjalnych, dlatego najlepiej przyjąć regułę,
że w nazwach można stosować tylko litery alfabetu
łacińskiego, cyfry i znak podkreślenia „_” – zasada
dotyczy nazw tabel i kolumn
 Nazwy dwuczłonowe można zapisać w postaci
NazwaFirmy lub Nazwa_firmy
 Dla pól, które mają być kluczem stosuje się określoną
konwencję nazewnictwa, np. nazwa zaczyna się od
liter ID (od angielskiego identifier) np. ID_Firmy
 Nazwy tabel powinny odpowiadać zawartości tzn.
informacjom które przechowują – mogą być w liczbie
pojedynczej lub mnogiej – Pracownik / Pracownicy
2005
4
Typy danych
 Każda kolumna w bazie danych musi mieć określony
typ danych, który determinuje jakie informacje będzie
można zapisać.
 Np. w typie „text” można zapisać dowolny tekst, ale w
typie data/czas – tylko poprawną datę, a w typie
„number” tylko liczby
 Dzięki różnym typom danych zapewniona jest pewna
poprawność danych, możliwe jest wykonywanie
funkcji agregujących - podliczeń, operacji na datach,
nie bez znaczenie jest też wydajność bazy danych
 Poza typem można określić pewne właściwości
każdego pola, rozmiar, opcjonalność, regułę
poprawności.
2005
5
Typy danych - wykaz
Typ danych
Słuzy do przechowywania informacji
Text
Łańcuchy znakowe do 255 znaków
Memo
Tekst do 64000 znaków na przykład notatki
Number
Liczby
Date/Time
Data/czas
Currency
Waluty
AutoNumber
Automatyczna numeracja kolejnymi liczbami naturalnymi
Yes/No
Wartość tak/nie
OLE Object
Dowolny obiekt na przykład arkusz, dokument, obrazek, dźwięk
Hyperlink
Link do WWW
Lookup Wizard...
Pole wyszukujące wartości z innej tabeli lub kwerendy
2005
6
Tabela
Przykładowa tabela Odbiorcy zwierająca informacje o
odbiorcach
POLA
REKORDY
2005
7
Tworzenie tabeli - krok 1 z 7
W oknie projektu bazy danych
w widoku obiektów Tabele
(Tables) pokazane są
wszystkie tabele w bazie
danych. Aby utworzyć nową
klikamy dwukrotnie Utwórz
tabelę w widoku projektu
(Create table in Design view)
2005
8
Definiowanie nazwy pola - krok 2 z 7
Wpisujemy nawę
pola w polu
tekstowym Nazwa
Pola (Field Name)
2005
9
Definiowanie typu danych - krok 3 z 7
Wybieramy typ
danych w polu Typ
danych (Data
Type)
2005
10
Definiowanie pozostałych właściwości - krok
4z7
Defniujemy pozostałe
właściwości pola:
 Opis (Description)
 Wartość domyślna
(Default Value)
 Rozmiar pola (Field Size)
2005
11
Usuwanie pola - krok 5 z 7
Jeżeli chcemy usunąć pole to wystarczy, że
je zaznaczymy klikając na nagłówku wiersza i
naciśniemy klawisz Delete lub klikając na
wiersz prawym przyciskiem myszy
wybierzemy polecenie Usuń wiersze (Delete
Rows) z menu kontekstowego
2005
12
Definiowanie klucza - krok 6 z 7
1. Zaznaczmy pola, które mają być kluczem za
pomocą myszy w chwili, gdy kursor przyjmuje
postać
2. Jeżeli kluczem ma być kilka pól, to przy naciśniętym
lewym przycisku myszy można przejechać po
nagłówkach wierszy lub klikać pojedyncze nagłówki
z wciśniętym na klawiaturze klawiszem CTRL
3. Po zaznaczeniu pól wybieramy z menu Edycja
(Edit) polecenie Klucz podstawowy (Primary Key)
lub naciskamy na pasku narzędzi guzik
Przy
polach po lewej stronie pojawia się obrazek z małym
kluczykiem
4. Jeżeli chcemy usunąć klucz, to powtarzamy punkty
1-3 dla pól, które są kluczem
2005
13
Zapisywanie tabeli - krok 7 z 7
1. Po wprowadzeniu
wszystkich pól
wybieramy z menu
Plik (File) polecenie
Zapisz (Save) lub
naciskamy na pasku
narzędzi guzik
2. W oknie Zapisz jako
(Save As) wpisujemy
nazwę tabeli
(proponowana jest
Table1)
3. Naciskamy guzik OK
2005
14
Edycja projektu tabeli
1. Klikamy tabelę, której budowę
chcemy zmienić
2. Klikamy guzik Projekt (Design)
3. W następnych krokach
postępujemy tak samo jak
podczas tworzenia tabeli.
Należy pamiętać, że usunięcie
pola pociąga za sobą utratę
informacji wpisanych w tym polu
we wszystkich rekordach.
2005
15
Usuwanie tabeli
1. Klikamy tabelę, którą chcemy
usunąć
2. Z menu Edycja (Edit)
wybieramy polecenie Usuń
(Delete) lub naciskamy klawisz
Delete
UWAGA! Usunięcie tabeli
jest operacją nieodwracalną,
nie ma polecenia Cofnij
(Undo).
2005
16
Download