Test badający umiejętności uczniów z geografii kończących naukę

advertisement
Test diagnozujący po gimnazjum
Poniższy test składa się z 16 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.
1. Na podstawie fragmentu mapy Polski określ współrzędne geograficzne Sieradza z dokładnością
do 5' i wpisz je do tabeli.
(0–2 p.)
Współrzędne geograficzne Sieradza
długość geograficzna
szerokość geograficzna
2. Odległość w linii prostej między Paryżem a Mińskiem, zmierzona na mapie Europy wykonanej w skali 1:15 000 000,
wynosi 11,5 cm. Oblicz rzeczywistą odległość między tymi miastami. Zapisz obliczenia i odpowiedź.
(0–2 p.)
Obliczenia:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
....................................................................................................................................................
Odpowiedź: Rzeczywista odległość między Paryżem a Mińskiem wynosi . . . . . . . . . . . . km.
3. Ilustracja przedstawia oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku. Uzupełnij zdania
brakującymi informacjami, zaznaczając odpowiednio A lub B oraz C lub D.
(0–1 p.)
Ilustracja przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu A / B.
Tego dnia Słońce góruje w zenicie na C / D.
A. 22 VI
B. 22 XII
C. zwrotniku Koziorożca
D. zwrotniku Raka
4. Oblicz czas słoneczny w podanych miejscowościach. Wpisz odpowiednią godzinę w puste miejsca.
Atlanta (84°W)
............
Londyn 0°
............
Teheran (51°E)
824
(0–4 p.)
5. Dokonaj analizy klimatogramów, a następnie oceń poprawność poniższych stwierdzeń. Wpisz obok zdania
prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
A.
B.
(0–2 p.)
C.
a) Klimatogram sporządzony dla strefy klimatów umiarkowanych oznaczono literą B.
.......
b) Największa średnia roczna amplituda temperatury powietrza występuje w miejscowości A.
c) Miejscowość, dla której wykonano klimatogram C, znajduje się na półkuli północnej.
d) Największe opady zawsze występują w najcieplejszych miesiącach.
........
........
........
Ilustracja do zadań 6–7
6. Na podstawie ilustracji oraz własnej wiedzy oceń prawdziwość zdań, wpisując obok zdania prawdziwego literę P,
a obok fałszywego – literę F.
(0–2 p.)
a) Halny jest ciepłym, suchym i porywistym wiatrem wiejącym z południa.
........
b) Wiatry fenowe w Polsce wieją głównie w Tatrach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich.
c) Latem w Tatrach jest mniej dni, w których wieje halny, niż zimą.
........
........
7. Jaka jest wartość temperatury powietrza po stronie zawietrznej łańcucha górskiego na wysokości 1000 m n.p.m.?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.
(0–1 p.)
a) 11ºC
b) 7ºC
c) 6ºC
d) 4ºC
8. Na podstawie poniższej mapy podaj dwie cechy płytowej budowy litosfery.
1.
(0–2 p.)
...................................................................
......................................................................
......................................................................
2.
...................................................................
......................................................................
......................................................................
9. Fotografie przedstawiają formy terenu powstałe w wyniku działania procesów rzeźbotwórczych.
Zaznacz prawidłowe dokończenia zdań.
A.
(0–2 p.)
B.
a) Formę terenu powstałą w wyniku erozji przedstawiono na fotografii A / B.
b) Wiatr utworzył formę terenu przedstawioną na fotografii A / B.
10. Rozpoznaj obiekty geograficzne zaznaczone na mapie literami A–F. Podaj ich nazwy.
(0–3 p.)
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F.
.........................................................
11. Przyporządkuj Antarktyce i Arktyce cechy ich położenia i środowiska przyrodniczego. Wpisz w wykropkowane
miejsca właściwe litery.
(0–3 p.)
A. Część jej obszaru stanowi Lodowiec Szelfowy Rossa.
B. Wybrzeża oraz przyległe wyspy są zamieszkiwane przez pingwiny.
C. Przeważającą część jej obszaru pokrywa pak lodowy.
D. Najcieplejszymi miesiącami są grudzień i styczeń.
E. Jej zasięg wyznacza w przybliżeniu równoleżnik 55°N, czyli granica paku lodowego.
F. Na pograniczu lodu i oceanu żyją niedźwiedzie polarne.
a) Antarktyka –
b) Arktyka –
......................................................................
..........................................................................
12. Rozpoznaj kraje, których dotyczą poniższe opisy. Wybierz właściwe nazwy spośród podanych, a następnie wpisz
odpowiadające im litery w wykropkowane miejsca.
(0–2 p.)
A – Japonia
B – Chiny
C – Brazylia
D – Australia
E – Stany Zjednoczone
a) Kraj ten, mimo że największe znaczenie w jego gospodarce mają usługi, jest największym na świecie producentem
i eksporterem owczej wełny. . . . . . . . .
b) Ten przemysłowo-rolniczy kraj odznacza się szybkim tempem wzrostu gospodarczego. Światowe koncerny
lokalizują w nim swoje zakłady produkcyjne ze względu na niskie koszty produkcji. . . . . . . . .
13. Wpisz odpowiednie litery w puste miejsca schematu, tak aby przedstawiał przyczynowo-skutkowy ciąg zależności
między walorami turystycznymi a rozwojem turystyki w Europie Południowej.
(0–2 p.)
A. Duża liczba turystów.
B. Zaśmiecenie miast.
C. Zabytki architektoniczne.
D. Bogata baza noclegowa i gastronomiczna.
E. Nowe inwestycje dla mieszkańców i turystów.
F. Wysokie dochody z turystyki.
G. Atrakcyjne warunki przyrodnicze.
E
A
14. Podkreśl podpunkt zawierający prawidłowe zestawienie nazw państw zaznaczonych na mapie Europy cyframi.
(0–1 p.)
a) 1 – Bośnia i Hercegowina, 2 – Holandia, 3 – Węgry, 4 – Litwa.
b) 1 – Macedonia, 2 – Niemcy, 3 – Austria, 4 – Estonia.
c) 1 – Szwajcaria, 2 – Luksemburg, 3 – Czechy, 4 – Bułgaria.
d) 1 – Serbia, 2 – Belgia, 3 – Austria, 4 – Estonia.
15. Na mapie konturowej Polski zaznaczono cyframi miejsca wydobycia czterech surowców mineralnych. Zaznacz
prawidłowe dokończenia zdań.
(0–2 p.)
a) Cyfrą 1 oznaczono miejsce wydobycia
A. soli kamiennej.
B. węgla brunatnego.
C. granitu i bazaltu.
D. węgla kamiennego.
b) Surowiec oznaczony cyfrą 3 należy do grupy surowców
A. skalnych.
B. energetycznych.
C. chemicznych.
D. metalicznych.
16. Na podstawie danych zawartych w tabeli wykonaj poniższe polecenia.
Rok
Liczba ludności
Polski
Ludność
w miastach
(tys.)
2000
38 254
23 670
2010
38 200
23 264
Ludność
w miastach
(%)
61,9
Obliczenia:
(0–3 p.)
......................................................
......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
a) Oblicz wskaźnik urbanizacji w Polsce w 2010 r., a następnie wpisz jego wartość do tabeli.
b) Oceń, jak zmieniła się wartość wskaźnika urbanizacji w Polsce w latach 2000–2010. Podaj jedną przyczynę
takiej zmiany.
....................................................................................................................................................
grupa b
Test diagnozujący po gimnazjum
Poniższy test składa się z 16 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.
1. Na podstawie fragmentu mapy Polski określ współrzędne geograficzne Piotrkowa Trybunalskiego z dokładnością
do 5' i wpisz je do tabeli.
(0–2 p.)
Współrzędne geograficzne
Piotrkowa Trybunalskiego
długość geograficzna
szerokość geograficzna
2. Odległość w linii prostej między Monachium a Kijowem, zmierzona na mapie Europy wykonanej w skali 1:15 000 000,
wynosi 8,8 cm. Oblicz rzeczywistą odległość między tymi miastami. Zapisz obliczenia i odpowiedź.
(0–2 p.)
Obliczenia:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
....................................................................................................................................................
Odpowiedź: Rzeczywista odległość między Monachium a Kijowem wynosi . . . . . . . . . . . . km.
3. Ilustracja przedstawia oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku. Uzupełnij zdania
brakującymi informacjami, zaznaczając odpowiednio A lub B oraz C lub D.
(0–1 p.)
Ilustracja przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu A / B.
Tego dnia Słońce góruje w zenicie na C / D.
A. 22 XII
B. 22 VI
C. zwrotniku Raka
D. zwrotniku Koziorożca
4. Oblicz czas słoneczny w podanych miejscowościach. Wpisz odpowiednią godzinę w puste miejsca.
São Paulo (47°W)
Londyn 0°
Odessa (31°E)
(0–4 p.)
2208
............
5. Dokonaj analizy klimatogramów, a następnie oceń poprawność poniższych stwierdzeń. Wpisz obok zdania prawdziwego
literę P, a obok fałszywego – literę F.
(0–2 p.)
............
A.
B.
C.
a) Największa średnia roczna amplituda temperatury powietrza występuje w miejscowości A.
b) Miejscowości A i B leżą w tej samej strefie klimatycznej.
.......
.......
c) Przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w strefie klimatów podzwrotnikowych przedstawia
klimatogram A.
.......
d) Wszystkie klimatogramy wykonano dla miejscowości położonych na półkuli północnej.
.......
Ilustracja do zadań 6-7
6. Na podstawie ilustracji oraz własnej wiedzy oceń prawdziwość zdań, wpisując obok zdania prawdziwego literę P,
a obok fałszywego – literę F.
(0–2 p.)
a) Na wysokości 1000 m n.p.m. po stronie zawietrznej temperatura powietrza jest niższa niż po stronie dowietrznej. . . . . . . . .
b) Wiatry fenowe w Polsce występują wyłącznie w Tatrach.
........
c) Po pokonaniu przeszkody górskiej spadające powietrze ma coraz mniejszą wilgotność względną, ale prędkość wiatru
rośnie. . . . . . . . .
7. Jaka jest wartość temperatury powietrza po stronie dowietrznej łańcucha górskiego na wysokości 1000 m n.p.m.?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.
(0–1 p.)
a) 11ºC
b) 9ºC
c) 7ºC
d) 6ºC
8. Na podstawie poniższej mapy podaj dwie cechy rozmieszczenia wulkanów oraz stref sejsmicznych na świecie. (0–2 p.)
1.
...................................................................
......................................................................
......................................................................
2.
...................................................................
......................................................................
..................................................................
....
9. Fotografie przedstawiają formy terenu powstałe w wyniku działania procesów rzeźbotwórczych.
Zaznacz prawidłowe dokończenia zdań.
A.
(0–2 p.)
B.
a) Formę terenu powstałą w wyniku akumulacji przedstawiono na fotografii A / B.
b) Działalność wiatru przyczyniła się do powstania formy terenu przedstawionej na fotografii A / B.
10. Rozpoznaj obiekty geograficzne zaznaczone na mapie literami A–F. Podaj ich nazwy.
(0–3 p.)
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F.
.....................................................
11. Przyporządkuj Antarktyce i Arktyce cechy ich położenia i środowiska przyrodniczego. Wpisz w wykropkowane
miejsca właściwe litery.
(0–3 p.)
A. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień.
B. Maksymalna grubość lodu wynosi ponad 4000 m.
C. Działa tam polska stacja badawcza.
D. Wydobywa się tam surowce mineralne, m.in. węgiel kamienny i fosforyty.
E. Częścią jej obszaru jest Grenlandia.
F. Jest to najpóźniej odkryty kontynent.
a) Antarktyka –
b) Arktyka –
......................................................................
..........................................................................
12. Rozpoznaj kraje, których dotyczą poniższe opisy. Wybierz właściwe nazwy spośród podanych, a następnie wpisz
odpowiadające im litery w wykropkowane miejsca.
(0–2 p.)
A – Norwegia
B – Holandia
C – Japonia
D – Chiny
E – Francja
a) Na obszarze tego wyspiarskiego górzystego kraju znajduje się niewiele terenów, które nadają się do
zagospodarowania. W związku z tym, aby pozyskać nowe obszary (np. do zamieszkania), prowadzi się tam działania
polegające na tarasowaniu stoków oraz budowie sztucznych wysp.
........
b) Niemal 100% energii produkowanej w tym kraju wytwarzają elektrownie wodne. Sprzyjają temu liczne rzeki górskie
o dużym spadku.
........
13. Wpisz odpowiednie litery w puste miejsca schematu, tak aby przedstawiał przyczynowo-skutkowy ciąg zależności
między warunkami środowiska przyrodniczego a gospodarką w krajach alpejskich.
(0–2 p.)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Klimat górski.
Większe znaczenie hodowli zwierząt niż uprawy roślin.
Wysokie dochody z turystyki.
Duża wysokość nad poziomem morza.
Produkcja serów.
Rzeźba wysokogórska i lodowce.
Duża liczba narciarzy.
C
G
14. Podkreśl zestaw zawierający prawidłowe zestawienie nazw państw zaznaczonych na mapie Europy cyframi. (0–1 p.)
a) 1 – Czechy, 2 – Litwa, 3 – Belgia, 4 – Słowenia.
b) 1 – Węgry, 2 – Łotwa, 3 – Holandia, 4 – Chorwacja.
c) 1 – Słowacja, 2 – Finlandia, 3 – Szwajcaria,
4 – Bośnia i Hercegowina.
d) 1 – Austria, 2 – Łotwa, 3 – Holandia, 4 – Czarnogóra.
15. Na mapie konturowej Polski zaznaczono cyframi miejsca wydobycia czterech surowców mineralnych. Zaznacz
prawidłowe dokończenia zdań.
(0–2 p.)
a) Cyfrą 3 oznaczono miejsce wydobycia
A. soli kamiennej.
B. węgla brunatnego.
C. rud miedzi.
D. węgla kamiennego.
b) Surowiec oznaczony cyfrą 4 należy do grupy surowców
A. skalnych.
B. energetycznych.
C. chemicznych.
D. metalicznych.
16. Na podstawie danych zawartych w tabeli wykonaj poniższe polecenia.
Rok
Liczba ludności
Polski
Ludność na wsi
(tys.)
2000
38 254
14 584
2010
38 200
14 936
Ludność
na wsi
(%)
38,1
Obliczenia:
(0–3 p.)
..........................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
..........................................................................
..........................................................................
a) Oblicz procentowy udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności Polski w 2010 r. Wpisz uzyskaną wartość do
tabeli.
b) Oceń, jak zmienił się procentowy udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności Polski w latach 2000–2010.
Podaj jedną przyczynę takiej zmiany.
....................................................................................................................................................
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards