Strona 1 z 1 Gdańsk, dnia 15.05.2017r. Odpowiedzi

advertisement
Gdańsk, dnia 15.05.2017r.
Odpowiedzi na pytania
Seria I
dotyczące postępowania Nr IU/IG/2017/035
Uporządkowanie roślinności na terenach ZMPG S.A. o łącznej powierzchni 76,7 ha wraz z
opracowaniem dla każdego terenu dokumentacji "Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanu".
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wymaga szczegółowego opisu i naniesienia na mapy każdej jednostki
inwentaryzacyjnej/egzemplarza rośliny, czy też dopuszcza wykonanie inwentaryzacji w formie
opisu skupisk roślin bez lokalizowania każdej rośliny w ramach jednej skupiny?
Odp.
W ramach opracowania dokumentacji „Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem”
Zamawiający nie wymaga geodezyjnego nanoszenia na mapy każdego osobnika roślinności.
Zamawiający oczekuje dokładnego zaznaczenia na mapie do celów informacyjnych drzew i
krzewów występujących w terenie. W przypadku zaznaczenia skupin każdy z osobników
występujących w skupinie winien być obmierzony i opisany w zestawieniu tabelarycznym.
Dokładność dokumentacji inwentaryzacyjnej musi dawać Zamawiającemu możliwość:
- dokładnego obliczenia opłaty odszkodowawczej,
- dokładnego obliczenia ilości nasadzeń zamiennych w oparciu o zapisy zawarte w kartach
terenów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wnioskowania o usunięcie tylko konkretnych drzew ze wskazanego terenu.
Strona 1 z 1
Download