Teoria społeczna Maxa Webera

advertisement
Filozofia Maxa Webera – pytania i literatura
Pytania
1. Status typu idealnego M. Webera
2. Weberowska typologia działań
3. Klasy a stany w teorii M. Webera
4. Panowanie charyzmatyczne
5. Panowanie tradycjonalistyczne
6. Panowanie biurokratyczne (racjonalne)
7. Przejawy racjonalności w rozwoju Zachodu
8. Asceza wewnątrzświatowa.
9. Koncepcja zawodu w protestantyzmie
10.Etos kapitalizmu
11.Doktryna predestynacji Kalwina a rozwój kapitalizmu
12.Teza Webera – i jej krytyka
13.Przypadek rozwoju kapitalizmu w Azji Wschodniej – refutacja czy
potwierdzenie tezy Webera.
Literatura
Andreski, S., Maxa Webera olśnienia i pomyłki (przekł. K.T. Sowa).
Warszawa 1992.
Bendix, R., Max Weber. Portret uczonego (przekł. K. Jakubowicz).
Warszawa 1975.
Kozyr-Kowalski, S. Klasy i stany. Max Weber a współczesne teorie
sttratyfikacji społecznej. Warszawa 1979.
Kozyr-Kowalski, S. Max Weber a Karol Marks. Socjologia Maxa
Webera jako pozytywna krytyka materializmu historycznego. Warszawa
1967.
Krasnodębski, Z., M. Weber. Warszawa 1999.
Krasnodębski, Z. Myśl polityczna Maxa Webera. W: M. Weber,
„Polityka jako zawód i powołanie”. Warszawa 1987, s. V-XVII.
Kuniński, M., Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera. Kraków
1980.
Symotiuk, S., Z dziejów „przełomu antypozytywistycznego”.
Kształtowanie się paradygmatu filozoficznego nauk humanistycznych u
Maxa Webera. Annales UMCS, t. XII-XIII, 1 r. 1987/88.
Szacki, J., Max Weber in Polish Sociology. „The Polish Sociological
Bulletin”, 1982, nr 1-4
Przekłady polskie
Dzieła zebrane z socjologii religii. Etyka gospodarcza religii światowych
(przekł. T. Zatorski, G. Sowinski, D. Motak). Kraków 2000.
Etyka protestancka a duch kapitalizmu (przekł. J. Miziński). Lublin
1994.
Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej (przekł. D.
Lachowska). Warszawa 2002.
Klasy, warstwy, partie. W: Derczyński, A., A. Jasińska-Kania, J. Szacki
(red.), Elementy teorii socjologicznej. Warszawa 1978.
Obiektywność poznania w naukach społecznych (przekł. M. Skwieciński)
W: Problemy socjologii wiedzy. Warszawa 1985.
Polityka jako zawód i powołanie (przeł. P. Egel, M. Wander) Warszawa
1987
Sens uwolnienia się od wartościowań w socjologii i ekonomii (przekł E.
Nowakowska-Soltan). W: Problemy socjologii wiedzy. Warszawa 1985.
Szkice z socjologii religii (przekł. J. Prokopiuk i H. Wandowski).
Warszawa 1984.
Wybór pism (przeł. J. Doktór, P. Dybel, J. Sidorek, A. Zinserling). W:
Krasnodębski, Z. Max Weber. Warszawa 1999, s. 117-217.
Download