Ekonomia – nauka zajmująca się zjawiskami gospodarowania

advertisement
Ekonomia – nauka zajmująca się
zjawiskami gospodarowania.
Dobra, które wytwarza człowiek
możemy kwalifikować: dobra
naturalne(wolne)dobra ekonomiczne,
ze względu na relację substutytucyjne,
komplementarne, dobra niezależne nie
mające z sobą nic wspólnego
Do wytwarzania dóbr służą czynniki:
ludzki (doświadczenie rutyna) czynnik
naturalny (odtwarzalne – nie
odtwarzalne) czynniki
rzeczowe(maszyny) czynniki
finansowe czynniki technologii
Aby móc wytwarzać dobra i usługi
trzeba widzieć i zbadać preferencje
konsumentów
Rynek –to proces zachodzenia
transakcji kupuj – sprzedaj
Rynki: kapitałowy, pracy
Rynek: lokalne regionalne krajowe
światowe
Rynek:legalne półlegalne nielegalne
Popyt – zapotrzebowanie na dobra i
usługi w zależności od ceny w
określonym miejscu i czasie
Prawo popytu :,, wraz ze wzrostem
ceny danego dobra ,,ceteris karibus’
jego ilość nabywana maleje’’
Popyt tworzymy z ilości nabywanej,
ale ilość nabywana nie jest popytem
Podaż –jest to oferowanie danej ilości
dobra na rynku w zależności od jego
ceny w określonym miejscu i czasie
Prawo podaży – wraz ze wzrostem
ceny danego dobra ,,ceteris paribus ‘’
jego ilość oferowana maleje
Mikro ekonomia –to dział ekonomi
badający procesy i zjawiska
zachodzące w gospodarce poprzez
analizę zachowań pojedynczych
podmiotów lub pojedynczych rynków
Mechanizm rynkowy – to mechanizm
niewidzialnej ręki. To proces
dostosowywania decyzji producentów i
konsumentów do sytuacji panującej na
rynku
Formy ingerencji rządu w
gospodarkę:
-zamówienia rządowe
-skup interwencyjny
-tworzenie zapasów buforowych lub
można uszczuplać te zapasy
zwiększając podaż
-podatki powodują spadek podaży
-dotacje powodują wzrost podaży
-ceny urzędowe
-ustalenie wielkości produkcji
zatrudnienia
-ograniczenie poprzez kartki
żywnościowe
Cena maksymalna - najwyższa
ustalona przez rząd, powyżej której nie
możemy sprzedać towaru
Cena minimalna – to cena najniższa
ustalona przez rząd, poniżej której nie
możemy sprzedać towaru
Elastyczność popytu dzielimy na:
-Cenową elastyczność popytu (mówi,
że jak zmieni się ilość nabywana pod
wpływem zmiany ceny)
-dochodowa (jak zmieni się ilość
nabywana pod wpływem zmiany
dochodów)bez względu ile zarabiamy
tyle samo kupujemy
-mieszana
(mówi jak zmieni się ilość nabywana
pod wpływem cen dóbr:
substytucyjnych, komplementarnych
lub niezależnych
-cenowa elastyczność podaży (mówi
jak zmieni się ilość oferowana pod
wpływem zmiany ceny
RODZAJE RYNKÓW
Konkurencyjny, brak konkurencji
Rynki konkurencyjne dzielą się na:
doskonałe i niedoskonałe. Rynek
doskonały zaś na rynek konkurencji
doskonałej. Rynki niedoskonałe dzielą
się na: rynek konkurencji
monopolistycznej i rynek monopolu.
ZAŁOŻENIA RYNKÓW
Rynek doskonały – b. Dużo
producentów i konsumentów brak
wpływu podmiotów na cenę produkt
jednorodny brak preferencji, od kogo
kupić i komu sprzedać idealna
podzielność i mobilność czynników i
produktów brak ingerencji
rządu.Rynkiem zbliżonym do rynku
doskonałego jest rynek papierów
wartościowych
Rynek konkurencji monopolu –
wielu konsumentów i producentów
produkty różnorodne podmioty
konkurują między sobą nie ceną a
rodzajem produktu przejrzystość rynku
jest ograniczona podmioty dążą do
uzyskania monopolu zachowują się jak
monopoliści w swoim wąskim
segmencie rynku bariery wejścia na
rynek są stosunkowo niskie
Rynek monopolu – kilku producentów
i wielu konsumentów (digpol
podaży)kilku konsumentów i wielu
producentów (digpol popytu)producent
jedno lub wielorodny wysokie bariery
wejścia niska przejrzystość rynku
ponieważ producenci ukrywają
informację o sobie przed konkurencją
konkurencja cenowa i nie cenowa .
Rynki digpolu występują w branży o
wysokiej technologii(samochody
komputery)
Rynek monopolu – 1 producent wielu
konsumentów(monopol
podaży)1konsument 1producent
(monopol obustronny)
Rynek przejrzysty –brak konkurencji
b wysokie bariery wejścia
MAKRO
EKONOMIA
RACHUNEK
DOCHODU NARODOWEGO
Makro ekonomia –dział ekonomi
zajmujący się zjawiskami procesami
zachodzącymi w gospodarce traktując
gospodarkę jako jedną nierozerwalną
całość
PKB(produkt krajowy
brutto)wielkość produkcji
wytworzonej w gospodarce w wyniku
wykorzystania czynników
wytwórczych (produkcyjnych)
zlokalizowanych na terenie danej
gospodarki niezależnie, kto jest ich
właścicielem
PNB(produkt narodowy
brutto)wielkość produkcji
wytworzonej w gospodarce w wyniku
wykorzystania czynników
wytwórczych będących własnością
danego narodu bez względu na ich
miejsce lokalizacji
Wielkość produkcji możemy liczyć
trzema sposobami
1)suma dochodów osiąganych w
gospodarce
2)wartość produkcja finalna
3)wartość dodana – przyrost wartości
produkcji w wyniku procesu
produkcyjnego Liczymy ją poprzez
odjęcie od całej wartości produkcji
kosztów rzeczowych czynników
produkcji
)
Determinanty dochodu narodowego
Produkcja faktyczna – rozmiar
produkcji wytwarzanej w
rzeczywistości
Produkcja potencjalna – rozmiar
produkcji, jaki mogłaby wytwarzać
gospodarka gdyby wykorzystać w pełni
dostępne jej czynniki produkcyjne
Produkcja faktyczna, mimo że staramy
się ją maksymalizować nie może mieć
rozmiarów potencjalnych, dlatego nie
możemy sobie pozwolić sobie na
maksymalnie możliwe rozmiary
produkcji, jeżeli niemego zbytu na nią.
Dlatego produkcja faktyczna musi być
dostosowana do popytu globalnego
AD(popyt globalny)-zapotrzebowanie
na wszystkie dobra i usługi
wytworzone w gospodarce
C –konsumpcja
J- inwestycja (zakup środków trwałych
przez przedsiębiorstwa)
S –oszczędności
G – wydatki rządowe(np. łóżka
szpitalne, ławki szkolne)
B –płatności transferowe- bezpłatne
świadczenia z budżetu państwa(renty
zasiłki)
Y –dochody
X –eksport
Z – import
AD =C+ J +G+ X- Z
Popyt konsumpcyjny –
zapotrzebowanie na dobra i usługi
wykazywane przez gospodarstwa
domowe. Jego wartość zależy od:
dochodów,stopy podatkowej, końcowej
skłonności do konsumpcji(jest to część
każdej zarobionej ,,złotówki’’ jaką
przeznaczamy na konsumpcję
Popyt inwestycyjny –
przedsiębiorstwa mogą inwestować w
kapitał trwały(budynki maszyny)oraz
zapasy wyrobów własnych lub
zapasach surowców produkcyjnych
EKSPORT –zapotrzebowanie na
dobra i usługi przez inną gospodarkę
Wady: brak
Zalety: -zwiększenie go powoduje
wzrost: gospodarczy, dochodów w
gospodarce, produkcji, zatrudnienia
IMPORT –pomniejszone
zapotrzebowanie na dobra i usługi
wytworzone w gospodarce, ponieważ
wolimy sprowadzić je z zagranicy
Wady:zahamowuje wzrost
gospodarczy, przyczynia się do
ograniczenia dochodów i produkcji,
powoduje wzrost bezrobocia
Zalety: pozwala nasprowadzanie
produktów, które dana gospodarka nie
jest w stanie wytworzyć lub ich
wytworzenie jest zbyt kosztowne
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards