struktury-rynku-i-ich-regulacje

advertisement
2
ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM ZALICZENIOWEGO Z KURSU STRUKTURY RYNKU I
ICH REGULACJE (WYKŁAD) 1. Struktura rynku (część I): podstawowe rodzaje rynków
(monopol, monopson, polipol, itp.), bariery wejścia na rynek, konkurencja doskonała, konkurencja
monopolistyczna (model podwójnej funkcji popytu -interpretacja), 2. Struktura rynku (część II):
oligopol (model złamanej krzywej popytu, model Cournota, model Edgewortha, modele oligopolu w
którym firmy współpracują, teoria gier (równowaga Nasha, równowaga Pareto), monopol,
podstawowe elementy struktury rynku, struktura rynku dostawców i struktura rynku sprzedawców,
wskaźniki koncentracji na rynku, pomiar siły monopolu, zwrócić uwagę na interpretację
ekonomiczną wskaźników, problemy w ich wyliczaniu (pozyskiwaniu danych), praktyczne
zastosowanie. 3. Struktura rynku (część III): cechy produktu a struktura, warunki „wejścia” na rynek
i warunki istnienia na rynku. 4. Regulacja i dobra publiczne - podstawy teorii, klasyfikacja dóbr,
pojęcia regulacja i samoregulacja, podejście ekonomii normatywnej a podejście ekonomii
pozytywnej do regulacji w gospodarce, podział regulacji wg omawianych na wykładzie kryteriów,
(zwrócić wagę na: grupy interesu, niesprawność rynku, ekonomiczna teoria regulacji Stiglera pojęcie „regulatory capture”, państwo regulacyjne a państwo aktywnie zarządzane, finanse
publiczne (pojęcie), teoria wyboru publicznego (pojęcie), regulacje w skali makroekonomicznej,
regulacje w skali mikroekonomicznej, przesłanki regulacji (funkcje państwa), cele, zakres i
podstawowe narzędzia polityki makroekonomicznej 5. Regulacja monopolu: monopol naturalny i
monopol państwowy, odejście od monopolu, regulacja struktury rynku i organizacja regulacji, .m.in.
regulacje dotyczące cen - głównie na podstawie ćwiczeń do przedmiotu 6. Regulacja działalności
przedsiębiorstw na rynku oligopolistycznym: zasady regulacji instrumenty regulacji koncepcja
urzędów regulacji (niezaleSni regulatorzy, np. URE, OFGEM, wprowadzanie konkurencji przez
regulacje (np. zasada TPA, regulacja cen głównie na podstawie ćwiczeń do przedmiotu 7. Regulacja
wybranych rynków -głównie na podstawie ćwiczeń do przedmiotu 8. Koszty w przedsiębiorstwie:
koszty utopione, koszty osierocone, koszt alternatywny, koszt referencyjny, ekonomia skali
produkcji a koszty, przykłady ekonomii i dysekonomii skali produkcji, analiza kosztów i korzyści
(AKK) - po co jest przeprowadzana oraz ogólnie znać ideę (patrz dyskusja na wykładzie 19 maja
2010), internalizacja kosztów, zasady handlu emisjami (podstawowe modele, certyfikaty
energetyczne). 9. Kształtowanie cen na rynku: ceny a struktura rynku (patrz tematy 1-3), funkcje cen
w gospodarce rynkowej (wg Friedmana), zróSnicowanie cen (rodzaje dywersyfikacji cenowej przykłady), usztywnianie cen: np. monopol a ceny (ceny regulowane: na poziomie przeciętnego
kosztu, na poziomie kosztu marginalnego), ceny urzędowe, ceny maksymalne i minimalne
(przesłanki i konsekwencje ich wprowadzania, przykłady, np. ceny energii elektrycznej, gazu
(klauzula „take or pay”, formuła RPI), wynagrodzenia
Miejsce rynku w procesie gospodarowania i wskaźniki konkurencji - omówienie
Zagadnienia z podstaw ekonomii.
Pytania do egzaminu ekonomia
Rynek i jego struktura - wykład
Opracowane zagadnienia na kolokwium.
Struktura rynku i konkurencja niedoskonała - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download