Pytania na kolokwium z SERCA I NACZYŃ

advertisement
Pytania na kolokwium z SERCA I NACZYŃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Nerwowa kontrola czynności serca.
Fizjologiczne właściwości mięśnia sercowego i ich zmiana pod wpływem stymulacji współczulnej.
Pierwszy ton serca jego charakterystyka i czynności biorące udział w powstawaniu.
Zjawisko depolaryzacji diastolitycznej jego występowanie, charakterystyka i przyczyna.
Jakie efektory biorą udział w utrzymaniu homeostazy ciśnienia tętniczego krwi na drodze odruchów z
baroreceptorów naczyniowych.
Jakie są hemodynamiczne następstwa obustronnego przecięcia nerwów naczyniowych.
Nerwowe ośrodki naczyniowe ich lokalizacja i charakterystyka.
Zjawisko regulacji miogennej - jego charakterystyka i znaczenie.
Przekrwienie reaktywne i czynne oraz ich przyczyny.
Jednostka mikrokrąŜenia i charakterystyka jej elementów składowych.
Regulacja kapilarnego przepływu krwi.
Depolaryzacja mięśnia sercowego w EKG i jej charakterystyka.
Czynniki pobudzające i osłabiające pobudliwość mięśnia sercowego.
Potencjał czynnościowy komórek węzła SA i jego charakterystyka.
Depolaryzacja serca - kierunek rozchodzenia się i szybkość przewodzenia w poszczególnych składowych
serca.
Tachykardia i jej przyczyny.
Mechanizmy wewnątrzsercowej regulacji serca.
Zewnątrzsercowa regulacja czynności serca.
Chemoreceptory naczyniowe i ich rola w regulacji czynności serca.
Mechanizm pobudzającego działania amin katecholowych na serce.
Czynność układu sercowo naczyniowego w czasie próby Valsalvy.
Wartość ciśnienia w róŜnych odcinkach układu tętnic i Ŝył somatycznych.
Charakterystyka fali tętna tętniczego i szybkość rozchodzenia się tętna w tętnicach somatycznych.
Potencjał czynnościowy komórek mięśnia sercowego i jego charakterystyka.
Czynniki pobudzające i hamujące częstość wyładowań węzła S.A.
Wielkość ciśnienia Ŝylnego i metody jego pomiaru.
Nerwowa regulacja czynności serca.
Nerwowa regulacja czynności naczyń obwodowych.
Filtracja kapilarna i czynniki ją określające.
Wydajność mechaniczna serca i jej pomiar i czynniki ją określające.
Tony serca, mechanizm ich powstawania i sposoby badania.
Wartości ciśnienia w krąŜeniu płucnym.
Zachowanie się ciśnień w komorach serca w czasie cyklu sercowego.
Charakterystyka prawidłowego EKG i jego uzyskiwanie.
Prędkość liniowa przepływu krwi w naczyniach somatycznych.
Efekty współczulnego i przywspółczulnego odnerwienia serca.
Pomiar pojemności minutowej serca w warunkach klinicznych i eksperymentalnych.
Zewnętrzna praca serca, pomiar i czynniki zwiększające.
Zachowanie się ciśnień w jamach serca w czasie skurczu sercowego.
Rezerwa serca i czynniki decydujące o jej wielkości.
Autoregulacja heterometryczna i jej zaleŜność od współczulnej regulacji.
Regulacja pojemności minutowej serca.
Czynniki decydujące o oporze naczyniowym i jego jednostki.
Somatyczne ciśnienie tętnicze i jego regulacja.
Czynniki zwiększające i zmniejszające ciśnienie pulsowe.
Szybkość rozchodzenia się fali tętna tętniczego w róŜnych częściach układu tętnic somatycznych.
Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego i metody jego pomiaru.
Zachowanie się ciśnienia w Ŝyłach stopy w zaleŜności od pozycji ciała i efektywności mięśniowej.
Wartości ciśnienia Ŝylnego w poszczególnych odcinkach układu Ŝył somatycznych.
Tętno Ŝylne i charakterystyka flebogramu.
Mechanizmy ogólnej regulacji szerokości naczyń.
Działanie adrenaliny na serce i naczynia somatyczne.
Humoralna regulacja krąŜenia mózgowego.
Czynność układu krąŜenia w czasie wysiłku fizycznego.
Mechanizmy lokalnej regulacji szerokości naczyń.
Regulacja powrotu krwi Ŝylnej do serca.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
KrąŜenie wieńcowe i jego regulacja.
Mechanizmy zabezpieczające prawidłowe zaopatrzenie mięśnia sercowego.
Humoralna regulacja krąŜenia wieńcowego.
KrąŜenie wieńcowe w róŜnych fazach cyklu sercowego.
Działanie amin katecholowych na serce i krąŜenie wieńcowe.
Wpływ pobudzenia współczulnego na wielkość pracy wewnętrznej serca.
Przedwłosowate naczynia krwionośne i ich fizjologiczne znaczenie.
Opór naczyniowy, jego prawidłowe wartości i sposoby oznaczenia.
Efekty pobudzenia receptorów beta adrenergicznych w naczyniach obwodowych.
Czynniki pobudzające receptory beta adrenergiczne w mięśniu sercowym i ich wpływ na wewnętrzną i
zewnętrzną pracę serca.
Pojemność minutowa serca i jej spoczynkowa dystrybucja.
Odruch krąŜeniowy na nurkowanie i jego fizjologiczne znaczenie.
Odruchy krąŜeniowe z chemoreceptorów i ich udział w regulacji tętniczego ciśnienia krwi.
Baroreceptory ich lokalizacja i rola fizjologiczna.
Hemodynamiczne następstwa nadciśnienia tętnic szyjnych i ich przyczyny.
Efekty zablokowania receptorów cholinergicznych w sercu.
Czas krąŜenia jego rodzaje, znaczenie i metody pomiaru.
Hemodynamiczna regulacja czynności serca i jej zaleŜność od zmian obwodowego oporu naczyniowego.
KrąŜenie skórne i jego regulacja.
Download