Pierwsza pomoc w zawale mięśnia sercowego

advertisement
Pierwsza pomoc w zawale
mięśnia sercowego
Praca serca
KrąŜenie wieńcowe
Co to jest zawał
• Zawał serca jest to martwica komórek
mięśnia sercowego, która powstaje w
wyniku braku tlenu
Przyczyny
• U podłoŜa choroby leŜy proces
miaŜdŜycowy
• ZwęŜenie naczyń wieńcowych powoduje,
Ŝe mniej tlenu i substancji odŜywczych
dopływa do mięśnia sercowego
• Niedobór tlenu jest szczególnie duŜy
podczas wysiłku lub w stresie
• Deficyt tlenu powoduje ból za mostkiem
nazywany bólem wieńcowym
• Znaczne zwęŜenie naczyń wieńcowych
moŜe przerwać dopływ krwi
• Przerwać dopływ krwi moŜe równieŜ zator
Czynniki ryzyka choroby wieńcowej
i zawału mięśnia sercowego
•
•
•
•
•
•
•
Nadciśnienie
otyłość
Cukrzyca
Palenie papierosów
Stres typ sylwetki A
Podatność genetyczna
Wiek i płeć
Objawy choroby wieńcowej
i zawału serca
Objawy choroby wieńcowej
• Ból za mostkiem ustępujący po wysiłku lub
po przyjęciu nitrogliceryny
• Niepokój
• Przyśpieszenie akcji serca
Objawy zawału mięśnia sercowego
• Ból za mostkiem, bardzo silny, ma
charakter pieczenia , dławienia lub
rozrywania w klatce piersiowej
• Lęk
• Wymioty osłabienie
• Duszność
• Utrata przytomności
Jak postępować gdy wystąpi
zawał?
• Wezwać pomoc na 112
• Uspokoić chorego
• wygodnie ułoŜyć( najlepiej w pozycji
siedzącej)
• Rozluźnić ubranie
• Zapewnić dopływ świeŜego powietrza
• Podać 1 tabl. Aspiryny
•
•
•
•
Nie pozwolić mu chodzić!
Podać 1 tabletkę Aspiryny
Kontrolować stan chorego
Gdy straci przytomność – wykonać ocenę
ABC
• Rozpocząć resuscytację
Jak zapobiegać?
• Dbać o prawidłową wagę
• Okresowo kontrolować poziom cukru
i cholesterolu
• Nie palić papierosów
• Prowadzić aktywny tryb Ŝycia
Download
Study collections