Choroba niedokrwienna serca

advertisement
Cholesterol jest rodzajem tłuszczu obecnego
we krwi, który odgrywa istotną rolę w
niektórych czynnościach życiowych. Zbyt
duża ilość cholesterolu we krwi może
doprowadzić do rozwoju miażdżycy, którą
charakteryzuje powstawanie blaszki
miażdżycowej w tętnicach. Miażdżyca to
choroba powstająca przede wszystkim ze
złego odżywiania.
Nadciśnienie tętnicze to choroba układu krążenia, która charakteryzuje się
stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Zdecydowana większość
(ponad 90%) przypadków nadciśnienia ma charakter pierwotny, tzn. bez znanej
somatycznej przyczyny, którą da się usunąć interwencją medyczną. Etiologia
nadciśnienia tętniczego pierwotnego nie została w pełni ustalona. Uważa się,
że odgrywają w niej rolę czynniki genetyczne i środowiskowe. Pozostałe
przypadki to choroba o charakterze wtórnym, czyli jest dobrze znana
przyczyna choroby, np. choroby nerek, miażdżyca, choroby gruczołów
dokrewnych lub choroby mózgu.
Niedokrwistość, potocznie nazywana anemią to zespół objawów
chorobowych, który polega na stwierdzeniu niższych od normy,
wartości hemoglobiny i erytrocytów i ich następstw. Zmniejszenie
ilości hemoglobiny we krwi. Wyróżnia się różne rodzaje anemii min.:
Aplastyczną – wówczas gdy szpik nie wytwarza żadnych komórek
krwi, dzieje się tak w skutek infekcji wirusowych lub działania
niektórych leków – konieczne są przetaczania krwi. Hemolityczną –
występująca na skutek rozpadu krwinek czerwonych. Anemię z
niedoboru żelaza – gdy brak jest żelaza w diecie, lub występują jego
niedobory na skutek krwawień na przykład menstruacyjnych.
Niedokrwistość złośliwą (Addisona i Biermera) : cechującą się
obecnością we krwi nieprawidłowych krwinek czerwonych,
większych od zdrowych i zawierających mniejszą ilość hemoglobiny.
Choroba niedokrwienna serca, jest to stan spowodowany
niewystarczającą podażą tlenu do komórek mięśnia sercowego w stosunku
do ich zapotrzebowania energetycznego. Najczęściej jest skutkiem
zwężenia, zamknięcia lub skurczu tętnicy (tętnic) wieńcowej.
Terminologia: terminem najszerszym i obecnie najszerzej w Polsce
stosowanym jest nazwa choroba niedokrwienna serca. W użyciu są też
inne nazwy, które są w zasadzie synonimami: choroba wieńcowa lub
przewlekła niewydolność wieńcowa. Dawniej stosowano także nazwę
dławica sercowa lub dusznica bolesna, które teraz wychodzą z użycia.
Zawał mięśnia sercowego jest to ostra, groźna
choroba serca w której powstaje obszar martwicy
mięśnia sercowego w wyniku jego niedotlenienia.
Do zawału mięśnia sercowego najczęściej dochodzi
na tle miażdżycy tętnic wieńcowych w przebiegu
choroby wieńcowej (często utożsamianej z chorobą
niedokrwienną serca). Ognisko miażdżycy w ścianie
tętnicy wieńcowej nazywane jest blaszką
miażdżycową. Powoduje ona zwężenie światła tego
naczynia i ograniczenie przepływu krwi - często w
tych przypadkach pacjent odczuwa objawy dławicy
piersiowej przy wysiłku czy zdenerwowaniu.
Udar mózgu to nagłe wystąpienie mniej lub
bardziej nasilonych objawów uszkodzenia
mózgu w wyniku zaburzeń krążenia
mózgowego. Udary mózgu wystepuja przede
wszystkim u ludzi starszych, aczkolwiek w
25% dotyczą osób poniżej 55 roku życia.
Według statystyki częstość ich określa się na
100-300 przypadków na 100 000 na rok.
Stanowią one co najmniej połowę ostrych
chorób neurologicznych, wymagających
hospitalizacji.
Przyczyny
zmiany miażdżycowe
niedrożność tętnic zaopatrujących mózg (zakrzep)
wady zastawek
ostry zawał serca
zaburzenia rytmu serca
zaburzenia krzepnięcia
zmiany zapalne naczyń
1. odpowiednia dieta ( błonnik, mało tłuszczy zwierzęcych)
2. aktywny tryb życia
3. unikanie stresu
4. nie używanie używek
5. utrzymywanie należytej wagi ciała
Zaprzestanie palenia papierosów - w 5 lat od zaprzestania
zmniejsza się ryzyko zawału serca o 50 - 70%.
Redukcja poziomu cholesterolu z surowicy krwi o 1%
zmniejsza ryzyko zawału o 2-3 %. W przypadku nadciśnienia
redukcja rozkurczowego ciśnienia krwi o każdy 1 mm Hg
powoduje zmniejszenie ryzyka o 2 - 3%.
Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko zawału o 45%.
Utrzymywanie należnej wagi ciała zmniejsza ryzyko zawału
o 35 - 55%
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards