WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY WYDZIAŁ

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY
WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA
PRACA MAGISTERSKA
Beata Kądziołka
Nr albumu: 1793
Jakość i styl życia pacjentów po przebytym zawale mięśnia
sercowego. Rola edukacyjna pielęgniarki w opiece nad chorym
Promotor:
doc. dr n. med. Wiktor Piotrowski
Legnica 2013
Spis Treści
Wstęp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 3
Cel pracy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 6
Rozdział I. PROBLEMATYKA ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO
. 7
1.1 Krążenie wieńcowe
.
.
. 7
1.2 Definicja zawału mięśnia sercowego i patogeneza zawału
.
. 9
1.3 Klasyfikacja Ostrych Zespołów Wieńcowych (OZW)
.
.
. 16
1.4 Czynniki ryzyka zawału mięśnia sercowego
.
.
.
. 18
.
.
.
. 19
1.5 Obraz kliniczny .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rozdział II. DIAGNOSTYKA W ROZPOZNAWANIU ZAWAŁU MIĘŚNIA
PIELĄGNIARKI
W
CHOREGO DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
.
.
.
. 20
2.1. Diagnostyka i ocena wstępna
.
.
.
.
.
. 20
2.2. Badania podmiotowe .
.
.
.
.
.
.
. 21
2.3. Badanie przedmiotowe
.
.
.
.
.
.
. 22
.
.
.
.
.
. 22
SERCOWEGO.
UDZIAŁ
2.4. Podstawowe badania dodatkowe
PRZYGOTOWANIU
Rozdział III. POSTACIE I POWIKŁANIA ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 27
3.1 Zawał serca z uniesieniem odcinka ST – STEMI .
.
.
. 27
3.2 Zawał serca bez uniesienia odcinka ST
.
.
.
.
. 27
3.3 Powikłania wczesne
.
.
.
.
.
.
.
. 28
3.4 Powikłania późne
.
.
.
.
.
.
.
. 28
Rozdział IV. METODY I SPOSOBY LECZENIA ZAWAŁU MIĘŚNIA
SERCOWEGO
.
.
.
.
.
.
.
4.1 Postępowanie wstępne i klasyfikacja do dalszego leczenia
.
. 30
.
. 30
1
4.2 Postępowanie w świeżym zawale mięśnia sercowego
.
.
. 32
4.3 Koronarografia i jej znaczenie w ostrej fazie zawału
.
.
. 33
4.4 Angioplastyka wieńcowa
.
.
. 36
Rozdział
V.
.
REHABILITACJA
SERCOWEGO
.
.
.
CHORYCH
.
PO
ZAWALE
MIĘŚNIA
.
.
.
.
.
.
.
. 39
5.1 Definicja rehabilitacji
.
.
.
.
.
.
.
. 39
5.2 Etapy rehabilitacji
.
.
.
.
.
.
.
. 40
5.3 Rola pielęgniarki w rehabilitacji i edukacji chorego
.
.
. 44
Rozdział VI. FUNKCJONOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE I JAKOŚĆ
ŻYCIA CHOREGO PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 47
6.1 Koncepcja jakości życia
.
.
.
.
.
.
. 47
.
.
. 50
6.2 Aktywność jako wyznacznik jakości życia w chorobie
6.3.Pielęgnowanie i edukacja pacjentów po przebytym zawale mięśnia
sercowego
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 52
Rozdział VII.PRZEDSTAWIENIE I OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
WŁASNYCH
.
.
.
. 57
7.1. Charakterystyka miejsca przeprowadzonych badań
.
.
. 57
7.2. Charakterystyka i opis badanej grupy
.
.
.
.
. 58
Wniosek
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 85
Literatura
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 88
Spis wykresów
.
.
.
.
.
.
.
.
. 91
Spis tabel
.
.
.
.
.
.
.
.
. 92
.
.
.
.
.
.
.
.
. 92
.
Spis rysunków
.
.
.
.
.
2
Download