Tomografia wielorzędowa (w-TK) jest nowoczesną i nieinwazyjną

advertisement
Monika Tomaszewska
[email protected]
I Zakład Radiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Analiza występowania i morfologii zmian o charakterze tłuszczowym
w
wielorzędowej tomografii komputerowej serca z bramkowaniem EKG
Tomografia wielorzędowa
(w-TK) jest nowoczesną i
nieinwazyjną metodą
obrazowania serca i naczyń wieńcowych. Wprowadzenie do protokołu badania
bramkowania EKG zmniejszyło liczbę artefaktów utrudniających interpretację obrazu.
Od chwili wykonania pierwszego badania koronarograficznego metodą w-TK w 1999
roku notuje się ciągły postęp i doskonalenie tej metody diagnostycznej. Poza oceną
samych naczyń wieńcowych, badanie TK serca pozwala
ocenić
funkcję lewej
komory, a także strukturę mięśnia sercowego.
Najczęściej opisywane w literaturze zmiany, w których dochodzi do infiltracji
tłuszczowej struktur serca to dysplazja arytmogenna oraz przerost tłuszczowy
przegrody międzyprzedsionkowej.
Arytmogenna dysplazja prawokomorowa opisana po raz pierwszy w 1982 roku to
schorzenie, w którym struktura prawidłowego mięśnia sercowego zostaje ogniskowo
zastąpiona przez tkankę tłuszczową. W rezultacie dochodzi do upośledzenia czynności
serca, pojawiają się groźne dla życia zaburzenia rytmu, prowadzące często do zgonu
pacjenta. Ważna staje się wczesna diagnostyka infiltracji tłuszczowej mięśnia
sercowego przy użyciu możliwie nieinwazyjnych metod oraz ścisłe monitorowanie
stanu pacjenta w celu wyboru optymalnego momentu kwalifikacji do implantacji
stymulatora lub defibrylatora serca.
Tłuszczowa hipertrofia przegrody międzyprzedsionkowej również może być
przyczyną zaburzeń rytmu serca. I choć jest to schorzenie łagodne, czasami mogą
pojawiać się trudności w diagnostyce echokardiograficznej, szczególnie
w
odróżnieniu tej anomalii od procesu rozrostowego serca. Właściwa wczesna
diagnostyka hipertrofii może pozwolić na
biopsji.
uniknięcie zabiegu operacyjnego lub
Stale wzrastająca liczba wykonywanych badań TK serca sprawia, że radiolodzy coraz
częściej spotykają się z problemem stwierdzanych zmian w mięśniu sercowym, co stwarza
potrzebę przeanalizowania i oceny ich charakteru. Poza najczęściej występującymi
zmianami bliznowatymi po przebytych zawałach mięśnia sercowego, ważna staje się także
szczegółowa analiza ognisk o gęstościach typowych dla tkanki tłuszczowej w obrębie
miocardium, mięśni
brodawkowatych, strun ścięgnistych czy przegród serca. Są to
najczęściej zmiany znajdowane przypadkowo w trakcie badań tomograficznych serca,
dobrze widoczne szczególnie w skaningu przedkontrastowym.
Wczesne i właściwe rozpoznanie zmian o charakterze tłuszczowym w obrębie
serca pozwala uniknąć często inwazyjnej i uciążliwej dla pacjenta dalszej diagnostyki.
Niejednokrotnie również nieinwazyjne badanie tomograficzne serca, w którym
stwierdzana jest zmiana ogniskowa o gęstości typowej dla tkanki tłuszczowej, pozwala na
uniknięcie zabiegu operacyjnego, jak często ma to miejsce w przypadkach występowania
hipertrofii tłuszczowej przegrody międzyprzedsionkowej, do złudzenia imitującej zmiany
o charakterze rozrostowym. Niejednokrotnie widoczne w trakcie badania tomograficznego
blizny pozawałowe są pierwszym znakiem przebytego, bezobjawowego zawału mięśnia
sercowego. Wyodrębnienie tej grupy pacjentów pozwala na ich dokładniejszą obserwację i
prewencję powikłań pozawałowych (np. zaburzeń rytmu serca). Ponadto badanie
wykonywane
przy
użyciu
64-rzędowego
tomografu
komputerowego
umożliwia
monitorowanie pacjentów z arytmogenną dysplazją prawej komory i zakwalifikowanie ich
do dalszego leczenia.
Wykorzystanie najnowszej aparatury takiej jak 64-rzędowy tomograf komputerowy
znajdujący się w I Zakładzie Radiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
pozwala na bardzo dokładną i precyzyjną analizę zmian stwierdzanych w mięśniu
sercowym. Dodatkowo zastosowanie bramkowania EKG w trakcie badania serca
zmniejsza do minimum ilość artefaktów utrudniających ocenę.
W aktualnym piśmiennictwie występują tylko pojedyncze doniesienia dotyczące
oceny zmian o charakterze tłuszczowym w obrębie serca, nie obejmujące kompleksowo
zagadnienia. Celem pracy jest analiza częstości występowania i obrazu radiologicznego
zmian o charakterze tłuszczowym w obrębie serca u pacjentów diagnozowanych w I
Zakładzie Radiologii Lekarskiej UM w Lublinie
metodą wielorzędowej tomografii
komputerowej z bramkowaniem EKG. Wyniki pracy doktorskiej pozwolą na szersze
podejście do analizy zmian ogniskowych w mięśniu sercowym. Ponadto ocena tak dużej
grupy pacjentów pod kątem występowania zmian tłuszczowych w sercu i skorelowaniu ich
z jednostkami chorobowymi, takimi jak m.in. choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca,
czy zawał mięśnia sercowego, umożliwi szerokie wykorzystanie wyników pracy
doktorskiej w praktyce klinicznej. Nabyte doświadczenie pozwoli również na konsultacje
badań obrazowych przesyłanych z innych ośrodków (telemedycyna).
Download