ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z FIZJOLOGIIDLA STUDENTÓW

advertisement
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z FIZJOLOGIIDLA STUDENTÓW
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
UKŁAD NERWOWY:
. Komórka nerwowa – budowa i funkcje.. Osłonki otaczające włókna nerwowe.. Podział włókien
nerwowych.. Degeneracja i regeneracja włókien nerwowych.. Mechanizm powstawania i
przewodzenia impulsów nerwowych.. Układ nerwowy somatyczny i wegetatywny.. Regulacja
czynności narządów wewnętrznych przez sympatyczną i parasympatyczną część
1
2
3
układu autonomicznego.
Układ nerwowy centralny i obwodowy.
Rola rdzenia kręgowego i mózgowia.
Funkcje podkorowych i korowych ośrodków nerwowych.
1. Receptory.
1 . Synapsy nerwowe.
1 . Budowa łuku odruchowego.
1 . Odruchy u człowieka.
1 . Irradiacja pobudzenia w obrębie centralnego systemu nerwowego.
1 . Hamowanie i torowanie reakcji odruchowej.
UKŁAD MIĘŚNIOWY:
. Podział i budowa mięśni.. Skład sarkoplazmy.. Miofibryle i sarkomery.. Synapsa
nerwowo-mięśniowa.. Mechanizm skurczu mięśniowego.. Energetyka pracy mięśniowej..
Współczynnik pracy użytecznej.. Rodzaje skurczów mięśniowych.. Podział włókien mięśniowych.
10. Przyczyny i lokalizacja zmęczenia.
KREW:
Strona 1 z 3
1
Funkcje krwi.
2
Fizyczne i chemiczne właściwości krwi. Funkcje buforów.
3
Rola ciśnienia osmotycznego, onkotycznego i hydrostatycznego – filtracja i resorpcja w
naczyniach włosowatych.
4
Skład krwi – funkcje elementów morfotycznych i składników osocza.
5
Proces krzepnięcia krwi.
6
Liczba hematokrytowa.
7
Odczyn Biernackiego.
8
Wskaźnik barwny.
9
Grupy krwi.
UKŁAD KRĄŻENIA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Budowa serca.
Różnice w budowie mięśniówki serca i mięśni szkieletowych.
Charakterystyczne cechy mięśnia sercowego.
Układ bodźco-przewodzący.
Automatyzm pracy serca.
Cykl pracy serca.
Prawo Starlinga.
Nerwowa i humoralna regulacja pracy serca.
Objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca.
Rodzaje naczyń krwionośnych.
Nerwowa i humoralna regulacja przekroju naczyń.
Ciśnienie krwi i częstość skurczów serca – wielkość, zależności, regulacja.
Podstawy elektrokardiografii.
UKŁAD ODDECHOWY:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Oddychanie płucne i tkankowe.
Transport gazów przez krew.
Drogi oddechowe.
Budowa i funkcja pęcherzyków płucnych.
Mechanizm wdechu i wydechu.
Zasada wymiany gazów oddechowych.
Składowe całkowitej pojemności płuc.
Pojemność życiowa i pojemność odruchowa płuc.
Wentylacja minutowa płuc i maksymalna wentylacja dowolna.
Regulacja oddychania – odruch Heringa-Breuera.
Mechanizm zmiany intensywności oddychania podczas wysiłku fizycznego.
Minutowy pobór tlenu i minutowe wydalanie dwutlenku węgla.
Iloraz oddechowy, współczynnik tlenowo-wentylacyjny i tlenowo-pulsowy.
Rodzaje hipoksji.
FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO:
Strona 2 z 3
1
2
3
4
5
Deficyt i dług tlenowy.
Koszt energetyczny wysiłku.
Fizjologiczne reakcje poszczególnych narządów i układów podczas wysiłku fizycznego.
Rozgrzewka i jej fizjologiczne podłoże.
Zmiany parametrów układu oddechowego i częstości skurczów serca podczas wysiłku
1
2
3
4
5
6
7
8
o stałej i stopniowo wzrastającej intensywności.
Stan równowagi funkcjonalnej.
„Martwy punkt” i „drugi oddech”.
Wydolność fizyczna i czynniki decydujące o jej poziomie.
Maksymalny minutowy pobór tlenu – rola, wielkość i sposoby pomiaru.
Progi metaboliczne.
Próby czynnościowe układu krążenia.
Maksymalna moc anaerobowa – rola, wielkość i metody wyznaczania.
Zmiany wydolności aerobowej i anaerobowej u dzieci w wieku rozwojowym.
9
Dymorfizm płciowy w poziomie wydolności fizycznej.
10
Wysiłekfizyczny w zmiennych warunkach temperatury i wilgotności powietrza oraz ciśnienia
atmosferycznego.
11
Praca w środowisku wodnym.
12
Sposoby eliminacji ciepła z ustroju.
13
Zmęczenie i wypoczynek jako zjawiska fizjologiczne.
14
Szok grawitacyjny.
15
Podstawy racjonalnego żywienia i nawadniania w sporcie.
Wymienione wyżej zagadnienia mają charakter bardzo ogólny i wymagają przygotowania bardziej
szczegółowego, zgodnie z tematyką wykładów i ćwiczeń z fizjologii człowieka, realizowanych w III i IV
semestrze studiów.
Strona 3 z 3
Download